Europalov - uke 49/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 492012 - Europalov - uke 49/2012

UKE 49/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 3.12-9.12.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt - Europaparlamentets komiteinnstilling vedtatt 6.12.2012.
Europakommisjonen la i juni 2011 fram forslag til et revidert direktiv for sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt. Det nye regelverket, som vil erstatte det eksisterende direktivet fra 2004, er beregnet på arbeidstakere som arbeider med for eksempel magnetisk resonans (MR), radarer, sveising, og høyspentledninger. Et norsk EØS-notat om direktivforslaget ble offentliggjort 20. november 2012. Europaparlamentets arbeids- og sosialkomite vedtok 6. desember 2012 sin innstilling i saken. Før plenumsbehandlingen i Strasbourg vil det bli forhandlet med Rådet med sikte på et kompromiss.

EU-konsultasjon om langtids syke- og arbeidsløshetstrygd over landegrensene - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 5.12.2012 (frist 5.3.2013)
° Håndhevelse av utestasjoneringsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - Omtale publisert på Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt 7.12.2012
° Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist - EØS-komitevedtak 7.12.2012

ENERGI
° Energimerkedirektivet (fra 20. juli 2011): angivelse av energiforbruk for energirelaterte produkter - EØS-komitevedtak 7.12.2012.
EUs nye energimerkedirektiv ble vedtatt i mai 2010 og skal være gjennomført i nasjonal lovgivning innen 20. juli 2011. Direktivet utvider anvendelsesområdet til rammedirektivet fra 1992 om husholdningsapparater til alle energirelaterte produkter. Olje- og energidepartementet gjennomførte våren 2009 en høring om direktivet da det var på forslagsstadiet. EØS-komiteen vedtok 7. desember 2012 å innlemme direktivet i EØS-avtalen. Vedtaket vil først tre i kraft etter at Islands parlament har godkjent det.

° EU-konsultasjon og meddelelse om det indre marked for energi og produksjonskapasitet - Omtale av meddelelsen publisert av Den norske EU-delegasjonen 3.12.2012
° Energimerking av kjøle- og fryseskap til husholdningsbruk - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Energimerking av husholdningsoppvaskmaskiner - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Energimerking av husholdningsvaskemaskiner - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Energimerking av fjernsyn - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Prøvemetode for våtgrep av C1-dekk - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Energimerking av klimaanlegg - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Miljøvennlig design av klimaanlegg og ventilatorer - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Retningslinjer for beregning av karbonlagre i forbindelse med fornybardirektivet - EØS-komitevedtak 7.12.2012

FORBRUKERVERN
° Forbrukerdirektivet - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 7.12.2012.
EUs nye forbrukerdirektiv ble vedtatt i oktober 2011 og vil gjelde fra 13. juni 2014. Det skal blant annet gi forbrukere i Europa like rettigheter til informasjon før de handler og rett til å ombestemme seg (angrerett) innen 14 dager for salg utenfor butikk. Forbrukerdirektivet tar blant annet sikte på å erstatte direktivene om fjernsalg, om salg utenfor fast utsalgssted, om forbrukerkjøp og om urimelige avtalevilkår. Direktivet ble i september 2012 vedtatt innlemmet i EØS-avtalen, men EØS-komiteens vedtak må godkjennes av parlamentene i Norge, Island og Liechtenstein før det kan tre i kraft. I Norge fremmet regjeringen 7. desember 2012 samtykkeproposisjonen til Stortinget.

EUs forbrukerundersøkelse 2012 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.12.2012.
Kommisjonen la 7. desember 2012 fram EUs årlige forbrukerundersøkelse. I årets rapport er også Norge og Island inkludert i tillegg til EUs 27 medlemsland. I hvert land har 500 personer vurdert situasjonen innen 51 sektorer, med fokus på pris, kvalitet, valgfrihet, produktinformasjon, klagerett, tillit og andre forhold knyttet til forbrukerinteresser. Samlet scorer Norge litt lavere enn gjennomsnittet for Europa.

° Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Forbrukerkredittdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av årlige omkostninger - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Forbrukersamarbeidsforordningen: endring av gjennomføringsbestemmelser om gjensidig bistand over landegrensene - EØS-komitevedtak 7.12.2012

FORSKNING OG UTDANNING
Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur: endringsbestemmelser - Forslag til rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 3.12.2012.
På initiativ fra Norge la Europakommisjonen 3. desember 2012 fram forslag til endring av EU-forordningen om europeiske konsortier for forskningsinfrastruktur (ERIC). Endringsforslaget har til hensikt å sidestille Norge og andre land som deltar som assosierte medlemmer av EUs forskningsprogram slik at disse får stemmerett i konsortiene på lik linje med EUs medlemsland. Norge planlegger å være vertsland for flere ERIC-konsortier.

EUs 2012-rapport om næringslivets investeringer i forskning og utvikling - Rapport lagt fram av Kommisjonen 6.12.2012
EU-strategi for reduksjon av arbeidsløshet blant unge - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.12.2012
Kvalitetsrammeverk for traineeperioden - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.12.2012
Anbefaling om etablering av en ungdomsgaranti - Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 5.12.2012
° Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser for Polen - EØS-komitevedtak 7.12.2012

HELSE
EU-handlingsplan for e-helse - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 6.12.2012.
Kommisjonens la 6. desember 2012 fram en ny handlingsplan for e-helse i Europa. Siden den forrige planen ble lansert i 2004 har EU vedtatt pasientrettighetsdirektivet, som hjemler opprettelsen av et nettverk av nasjonale myndigheter for e-helse. Handlingsplanen slår fast at til tross for disse og andre tiltak, gjenstår en rekke hindringer for effektiv utnyttelse av e-helsetjenester og som det bør gripes fatt i fram mot 2020.

° Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 7.12.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Offentlige nettsteders tilgjengelighet - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 3.12.2012.
Kommisjonen fremmet 3. desember 2012 forslag til et direktiv om økt tilgjengelighet av offentlige institusjoners nettjenester. Formålet er å sikre at 12 ulike typer nettjenester oppfyller standardisert krav om tilgjengelighet innen 2016. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester.

° Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): forlengelse - Norsk forskrift kunngjort 4.12.2012

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Bagatellmessig støtte til bedrifter som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning - EØS-komitevedtak 7.12.2012
Kommisjonens kompetanse til å vedta gruppeunntak for stattsstøtte: endringsbestemmelser - Forslag til rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 5.12.2012
Prosedyreforordningen for statsstøtte: endringsbestemmelser - Forslag til rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 5.12.2012

MATTRYGGHET

Veterinære saker
° Overvåkings- og bekjempelsesprogrammer for akvatiske dyr: sykdomsfrie kystsoner i Finland og Storbritannia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.12.2012
° Godkjenning av et laboratorium i Makedonia som foretar kontroll av rabiesvaksiner - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.12.2012
° Handel med rånesæd: bestemmelser om brucellose og Aujeszkys sykdom - Norsk forskrift kunngjort 4.12.2012
° Veterinær grensekontroll: endringsbestemmelser - Kommisjonsbelsutning publisert i EU-tidende 8.12.2012
Transitt av kveg fra Kalingrad via Litauen til andre deler av Russland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.12.2012
° Salmonellagarantier for egg bestemt til Danmark - EØS-komitevedtak 7.12.2012

Fôrvarer
° Tilsetninger til dyrefôr: endring av navn på innehaver av godkjenninger - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Oppheving av godkjenning av L. pentosus DSM 14025 som fôrtilsetningsstoff - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Godkjenning av Animavit (B. subtilis CBS 117162) som fôrtilsetning til griser - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Godkjenning av L. plantarum DSM 8862 and DSM 8866 som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) som fôrtilsetning til visse dyre- og fuglearter - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til kjæledyr - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til avvendte smågris - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Godkjenning av visse typer fôrtilsetning til oppfôringshøns - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30117) som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Benzoesyre som tilsetningsstoff til fôr: endringsbestemmelser om vilkår for bruk - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetning til kaniner - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Fôrhygieneforordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Godkjenning av kaliumdiformiat som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Godkjenning av monensin-natrium som fôrtilsetning til livkylling - EØS-komitevedtak 7.12.2012
Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 3.12.2012
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite
Godkjenning av stoff av Pediococcus acidilactici som fôrtilsetning til all fisk unntatt laskefisk - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 3.12..2012
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus buchneri og Lactobacillus casei - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 3.12.2012
Godkjenning av et preparat av dimethylglycine natriumsalt: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 3.12.20212

Næringsmidler
° Bruk av tilsetningsstoffet E-242 i visse alkoholholdige drikker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.12.2012
° Import av kjøtt og egg: liste over godkjente tredjeland - endringsbestemmelser for Russland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.12.2012
° Helsepåstand vedrørende virkningene av et vannoppløselig tomatkonsentrat: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Lavere grenseverdier for fargestoffene E-104, E-110 og E-124 i næringsmidler - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Spesifikasjoner for tilsetningsstoffer: endringsbestemmelser om polyglycitolsirup - EØS-notat offentliggjort 7.12.2012
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for bruk av polyglycitolsirup i flere typer matvarer - EØS-notat offentliggjort 7.12.2012
° Bruk av dimetylpolysiloksan (E-900) som anti-skummende middel i kosttilskudd - EØS-notat offentliggjort 7.12.2012
° Ernærings- og helsepåstander brukt i merking og kommersiell informasjon av matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 7.12.2012
° Godkjenning av en helsepåstander på matvarer - EØS-notat offentliggjort 7.12.2012
° Bruk av visse tilsetningsstoffer i gjærede druemost-baserte drikker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.12.2012
° Bruk av ekstrakter av rosmarin i fyllinger av tørr pastafarse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.12.2012
° Bruk av visse tilsetningsstoffer på frukt - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.2.2012
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite

Veterinæremedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet fenbendazol - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.12.2012
° Grensverdier for aflatoksiner i tørkede fiken - EØS-notat offentliggjort 7.12.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet monensin - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 5.12.2012
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 5.12.2012

MILJØ
Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 7.12.2012
° Miljøvirkningsdirektivet (fra 2012) - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Kriterier for bruk av EUs miljømerke til avispapir - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Gjenbruk av batterier og akumulatorer: bestemmelser om effektivitetsberegninger - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for returpapir - EØS-notat offentliggjort 7.12.2012
° Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for glasskår - EØS-notat offentliggjort 7.12.2012
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for kobberskrap - EØS-notat offentliggjort 7.12.2012
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for plastavfall - EØS-notat offentliggjort 7.12.2012
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for biologisk nedbrytbart avfall - EØS-notat offentliggjort 7.12.2012
° Ny frist for dokumentasjon angående visse biocider - EØS-notat offentliggjort 7.12.2012
° Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 7.12.2012
° Unntak fra tungmetallbestemmelser for plastkasser og -paller - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 7.12.2012

OFFENTLIGE INNKJØP
° Kunngjøringsskjemaer for EUs database for offentlige anbudsinnbydelser (TED) - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Forsvarsanskaffelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Forsvarsdepartementet 30.11.2012 (frist 18.1.2013)

SELSKAPSRETT
° Reduserte krav til små og mellomstore bedrifter om offentliggjøring og konsernregnskaper - Lovproposisjon fremmet av Finansdepartementet 7.12.2012

STATISTIKK
° Industristatistikk: endringer knyttet til borfall av variabler om industrikontrakter - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Landbruks- og fiskeristatistikk: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 5.12.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 4.12.2012
EU-dekkende automatisk nødanropstjeneste for kjøretøy som utsettes for ulykker (eCall): gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Rådet og Europaparlamentet for klarerering 26.11.2012
° Adgang til yrket som vegtransportør - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 30.11.2012
° Utslipp fra personbiler og varebiler (Euro 6): endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Typegodkjenning av motorkjøretøy: inkludering av FN-bestemmelser - EØS-komitevedtak 7.12.2012
Kraftuttak på traktorer og tilhørende skjermer - EØS-notat offentliggjort 7.12.2012
° Undersøkelser av sjøulykker: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.12.2012
° Metodologi for undersøkelse av ulykker og hendelser til sjøs - Norsk forskrift kunngjort 4.12.2012
° Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk - Gjennomføringsrapport om erstatningsansvar og kompensasjon lagt fram av Kommisjonen 30.11.2012
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 3.12.2012 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.12.2012
° Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer (revisjon) - EØS-komitevedtak 7.12.2012
° Luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 7.12.2012

VARER
° Overføring av eksplosive stoffer mellom EU-landene - EØS-komitevedtak 7.12.2012