Europalov - uke 50/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 502012 - Europalov - uke 50/2012

UKE 50/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 10.12-16.12.2012


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
Arbeidsdokument om EUs vurdering av EØS-avtalen - Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 7.12.2012; offentliggjort av Rådet 12.12.2012; omtale publisert i Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt 15.12.2012
Målrettet EU-regulering - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.12.2012

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Fri bevegelse av arbeidskraft (kodifisering) - Norsk lov kunngjort 14.12.2012

ENERGI
° Økodegsignkrav til retningsbestemte lyskilder og diodelamper (LED) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.12.2012
° Miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel - EØS-notat offentliggjort 13.12.2012
° EUs energieffektivitetsprogram for kontorutstyr - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.12.2012

FINANSIELLE TJENESTER
° Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - Grunngitt uttalelse om mangelfull norsk gjennomføring vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 13.12.2012

FORBRUKERVERN
° Forbrukerkredittdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av årlige omkostninger - Norsk forskrift kunngjort 14.12.2012

FORSKNING OG UTDANNING
Styrking av Det europeiske forskningsområdet (ERA) - rådskonklusjoner desember 2012 - Rådskonklusjoner vedtatt 11.12.2012
EU-konsultasjon om beskyttelse av immaterielle rettigheter i næringsliv og forskning - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 11.12.2012 (frist 9.3.2013)

HELSE
° EU-handlingsplan for e-helse - Omtale publisert i Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt 12.12.2012.
Kommisjonens la 6. desember 2012 fram en ny handlingsplan for e-helse i Europa. Siden den forrige planen ble lansert i 2004 har EU vedtatt pasientrettighetsdirektivet, som hjemler opprettelsen av et nettverk av nasjonale myndigheter for e-helse. Handlingsplanen slår fast at til tross for disse tiltakene, gjenstår en rekke hindringer for effektiv utnyttelse av e-helsetjenester og som det bør gripes fatt i fram mot 2020. Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt publiserte 12. desember 2012 en omtale av handlingsplanen.

IMMATERIELLE RETTIGHETER
EU-konsultasjon om beskyttelse av immaterielle rettigheter i næringsliv og forskning - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 11.12.2012 (frist 9.3.2013)

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Personvernforordningen om behandling av persondata - Omtale publisert i Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt 15.12.2012.
Europakommisjonen la 25. januar 2012 fram forslag til en personvernforordning. Det nye regelverket, som nå skal diskuteres i Europaparlamentet og Rådet, vil oppdatere og erstatte personverndirektivet fra 1995, som er innlemmet i EØS-avtalen. Kommisjonen har samtidig lagt fram forslag til et direktiv om beskyttelse av personopplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, undersøkelser eller rettsforfølgning av overtredelser. Dette direktivet skal erstatte dagens rammebeslutning som Norge har innlemmet i Schengen-avtalen. De to forslagene medfølges av en meddelelse om et europeisk rammeverk for person- og datavern. Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt omtalte 15. desember 2012 behandlingen i Europaparlamentet og danske synspunkter på forslaget.

° AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - Samtykke til EØS-komitebeslutning vedtatt av Stortinget 10.12.2012; Norsk lov kunngjort 14.12.2012.
AMT-direktivet er en sammenstilling (kodifisering) av det opprinnelige TV-direktivet (fjernsyn uten grenser) fra 1989 og senere endringer av dette. TV-direktivets formål var å sikre uendret videresending av fjernsynssendinger over landegrensene innenfor EU/EØS-området. Gjennom endringsdirektivet 2007/65/EF ble dette utvidet til alle typer audiovisuelle medietjenester (AMT). EØS-komiteen vedtok i juni 2012 å innlemme direktiv 2007/65/EF og den kodifiserte versjonen 2010/13/EU i EØS-avtalen med forbehold om parlamentsbehandling i Norge og Liechtenstein. Regjeringen fremmet en samtykkeproposisjon og en lovproposisjon til Stortinget 19. oktober 2012. Stortinget ga 10. desember 2012 sitt samtykke til EØS-innlemmelsen og vedtok samme uke endringer til kringkastingsloven for gjennomføring av direktivet. Lovendringen ble kunngjort 14. desember 2012.

° Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: revisjon - Meddelelse om ikrafttredelse av norsk forskrift kunngjort 11.12.2012.
EU-forordningen om internasjonal gjesting (roaming) i mobiltelefonnett - den tredje i rekken - ble publisert i EU-tidende 30. juni 2012 og trådte i kraft dagen etter i EUs medlemsland. For norske sluttbrukere i forbruker- og bedriftsmarkedet vil det bli billigere å ringe, motta samtaler, sende og motta SMS og å benytte seg av datatjenester på reise i EU/EØS-land. Samferdselsdepartementet kunngjorde 17. juli 2012 en forskrift som gjennomfører EU-forordningen i norsk rett. Forskriften trådte i kraft 7. desember 2012 i etterkant av EØS-komiteens beslutning 28. september 2012 om innlemmelse av EU-forordningen i EØS-avtalen og ratifikasjon av denne av Liechtenstein.

Separat salg av regulerte tjenester for roaming i mobiltelefonnettet i sluttkundeleddet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.12.2012
TV-direktivet (endring): utøvelse av fjernsynsvirksomhet (AMT-direktivet) - Samtykke til EØS-komitebeslutning vedtatt av Stortinget 10.12.2012. Se omtale under direktiv 2010/30/EU, som kodifiserer (sammenstiller) dette og tidligere versjoner av TV/AMT-direktivet.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff - Rådets 1. gangsbehandling vedtatt 11.12.2012 (kompromiss med Europaparlamentet, endelig vedtak).
Kommissionen fremmet i september 2010 forslag til en EU-forordning som skal begrense privatpersoners adgang til kjemiske stoffer som kan misbrukes til fremstilling av hjemmelaget sprengstoff. Europaparlamentets justiskomite vedtok 4. oktober 2011 sin innstilling om forslaget. Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 25. juni 2012 fram til et kompromiss, som må godkjennes formelt av de to institusjonene før forordningen kan publiseres i EU-tidende. Kompromisset ble godkjent av Europaparlamentets plenumsforsamling 20. november 2012 og av Rådet 11. desember 2012. Det vil med det første bli publisert i EU-tidende og vil bli bindende for medlemslandene 18 måneder etter at det har trådt i kraft.

KATASTROFEBEREDSKAP
° Beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur - Lovendring kunngjort 14.12.2012.
EØS-komiteen vedtok 30. april 2012 å innlemme i EØS-avtalen EU-direktivet om beskyttelse av europeisk kritisk infrastruktur. Formålet med direktivet er å etablere en enhetlig prosedyre for identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur, og en felles tilnærming til behovet for å bedre beskyttelsen av slik infrastruktur, for igjen å bidra til beskyttelse av befolkningen. Gjennomføring av direktivet krever lovendring i Norge og Island og EØS-komitevedtaket trer derfor ikke i kraft før dette er behandlet og vedtatt i de to parlamentene. Regjeringen fremmet 15. juni 2012 en proposisjon til Stortinget om godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen. Stortinget ga 29. november 2012 sitt samtykke til dette og vedtok samtidig endringer til sivilbeskyttelsesloven for gjennomføring av direktivet. Lovendringen ble kunngjort 14. desember 2012.

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.12.2012

MATTRYGGHET

Veterinære saker
° Tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland, Finland og Storbritannia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.12.2012
° Salmonellagarantier for egg bestemt til Danmark - Norsk forskrift kunngjort 14.12.2012
° Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) - Sak om ukorrekt gjennomføring i norsk rett åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 13.12.2012
° Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring) - Sak om mangelfull gjennomføring i norsk rett åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 13.12.2012
° Mål for reduksjon av salmonella i kalkunflokker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.12.2012
° Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om hemorrhagisk virusseptikemi (VHS) og epizootisk ulcerativ syndrom (EUS) - EØS-notat offentliggjort 12.12.2012
° EUs referanselaboratorium for munn- og klovsyke - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.12.2012
° Munn- og klovsykedirektivet: endringsbestemmelser om laboratorier for håndtering av levende virus - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.12.2012

Fôrvarer
° Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.12.2012
° Godkjenning av en type fôrtilsetning til slakte- og avlskalkuner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.12.2012
° Godkjenning av en type fôrtilsetning til verpehøns: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.12.2012

Næringsmidler
° Matinformasjonsforordningen: merking av matvarer - Fortolkingsdom avsagt av EFTA-domstolen 11.12.2012 (angående direktiv 2000/13/EF, som er erstattet av forordning (EU) nr. 1169/2011).
Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 14. juni 2011 fram til et kompromiss om Kommisjonens forslag til ny forordning om merking av matvarer. Forordningen ble publisert i EU-tidende 22. november 2011. Norges EU-delegasjon har i en rapport av 7. november 2011 benyttet gangen i denne saken til å illustrere hvordan et EU-regelverk blir til. EFTA-domstolen avsa 11. desember 2012 en fortolkningsdom med henvisning til direktiv 2000/13/EF som den nye matinformasjonsforordningen erstatter.

° Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB - Norsk forskrift kunngjort 13.12.2012
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polydextrose (E 1200) i øl - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 12.12.2012 (frist 30.1.2013)
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av lysozym (E 1105) i øl - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 12.12.2012 (frist 30.1.2013)
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trykk på konfektprodukter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 12.12.2012 (frist 30.1.2013)
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av benzosyre og benzoater (E 210-213) i alkoholfri vin - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 12.12.2012 (frist 30.1.2013)
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av E 432-436 i kokosmelk - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 12.12.2012 (frist 30.1.2013)
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av stoffer på eggeskall - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 12.12.2012 (frist 30.1.2013)
° Vilkår for bruk av tilsetningsstoffer til mat som inneholder aluminium - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 12.12.2012 (frist 30.1.2013)
° Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.12.2012

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet natriumsalisylat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.12.2012
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet phoxim - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.12.2012

MILJØ
° CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer - EØS-komitevedtak ratifisert av Island 13.12.2012; ikrafttredelse 1.2.2013.
EØS-komiteen vedtok 15. juni 2012 å innlemme i EØS-avtalen CLP-forordningen for klassifisering og merking av farlige kjemikalier. EØS-komitebeslutningen ratifisert av Island 13. desember 2013 og trer i kraft 1. februar 2013. Norske forskrifter som gjennomfører det nye EU-regelverket ble kunngjort 29. juni 2012. Forordningen gjennomfører FNs globale harmoniserte klassifikasjonssystem (GHS). Hensikten med et felles internasjonalt regelverk på området er å bedre beskyttelsen for helse og miljø og samtidig bedre betingelsen for internasjonal handel med kjemikalier. Den nye forordningen erstatter oransjefargede faresymboler med symboler på hvit bakgrunn med rød ramme. For helsefarlige produkter innføres to nye symboler. De eksisterende direktivene for klassifisering og merking av farlige kjemikalier, stoffdirektivet og stoffblandingsdirektivet, som begge er innlemmet i EØS-avtalen, vil gjelde parallelt med den nye forordningen fram til 1. juni 2015. Kommisjonen la 29. oktober 2012 fram en meddelelse om formidling av sikker bruk av kjemikalier.

° EUs miljøhandlingsprogram til 2020 - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 12.12.2012
EU-konsultasjon om revisjon av EUs luftforurensningsstrategi - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 10.12.2012 (frist 4.3.2013)
° EU-plan for beskyttelse av Europas vannressurser - Den norske EU-delegasjonens omtale 10.12.2012
° Kvalitetskrav til bensin og diesel - Gjennomføringsrapport for 2010 lagt fram av Kommisjonen 13.12.2012
° Miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel - EØS-notat offentliggjort 13.12.2012
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.12.2012
° Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for kadmium - EØS-notat offentliggjort 15.12.2012
° Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: vaskemidler - EØS-komitevedtak ratifisert av Island 13.12.2012; ikrafttredelse 1.2.2013
° Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer - EØS-komitevedtak ratifisert av Island 13.12.2012; ikrafttredelse 1.2.2013
° Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak ratifisert av Island 13.12.2012; ikrafttredelse 1.2.2013
° Avgifter til Det europeiske kjemikalieagentur - EØS-komitevedtak ratifisert av Island 13.12.2012; ikrafttredelse 1.2.2013
° Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak ratifisert av Island 13.12.2012; ikrafttredelse 1.2.2013

NÆRINGSPOLITIKK OG DET INDRE MARKED
Målrettet EU-regulering - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.12.2012

OFFENTLIGE INNKJØP
° Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.12.2012
° Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon): offentlige kontrakter innenfor tjenestesektorene vann, energi, transport og post - Rådets foreløpige holdning vedtatt 10.12.2012
° Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Rådets foreløpige holdning vedtatt 10.12.2012
° Konsesjonsdirektivet - Rådets foreløpige holdning vedtatt 10.2.2012

SELSKAPSRETT
EU-handlingsplan for europeisk selskaprett - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.12.2012

STATISTIKK
° Statistikk over sikkerhet mot kriminalitet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling vedtatt 12.12.2012: forslaget forkastet
° EUs statistikkprogram 2013-2017 - Europaparlamentets 1. gangsbehandling vedtatt 12.12.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler - Rådets 1. gangsbehandling vedtatt 11.12.2012 (kompromiss med Europaparlamentet, endelig vedtak).
Et EU-rammedirektiv fra 2002 og flere andre særdirektiver fastsatte regler for typegodkjenning av kjøretøy i klasse L som motorsykler, trisykler, quadrisykler og minibiler. I tråd med EU-strategien for rene luftkvalitet er det innført strengere regler for utslipp for biler og tyngre motorkjøretøy. Kommisjonen ønsker at det innføres lignende krav til klasse L-kjøretøy og la 4. oktober 2010 fram forslag til en forordning som skal erstatte det eksisterende rammedirektivet. Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 28. september 2012 fram til et kompromiss om det nye direktivet. Kompromisset ble godkjent av Europaparlamentets plenumsforsamling 20. november 2012 og av Rådet 11. desember 2012. Direktivet vil med det første bli publisert i EU-tidende og skal gjelde fra 2016.

° Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.12.2012.
Kommisjonen la i september 2010 fram forslag til en sammenslåing av tre eksisterende jernbanedirektiver og senere endringer av disse. Forslaget innfører nye prinsipper for styring av jernbanemarkedet, blant annet når det gjelder forholdet mellom infrastrukturforvalter og staten, avgiftsprinsipper, krav til organisering av tilsynsorganer innenfor markedsovervåking og regulering av tilleggstjenester. Representanter for Europaparlamentet og Rådet i juni 2012 fram til et kompromiss om direktivet, som ble publisert i EU-tidende 14. desember 2012. Det skal være gjennomført i nasjonal rett innen 16. juni 2015. Europakommisjonen vil om kort tid legge fram den såkalte fjerde jernbanepakke med forslag til ytterligere tiltak for utvikling av det europeiske jernbaneområdet.

° Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA): endringsbestemmelser - Europaparlamenets 2. gangsbehandling 11.12.2012.
Det europeisk sjøsikkerhetsbyrået EMSA ble opprettet i 2002. I et forslag som ble lagt fram 28. oktober 2010 peker Kommisjonen på at erfaringer tilsier at det bør foretas justeringer i byråets mandat, inkludert utvidelse av EMSAs mandat til å omfatte analyse av sikkerhetsspørsmål knyttet til flyttbare olje- og gassinstallasjoners virksomhet. Ifølge NHDs EØS-notat anser norske myndigheter dette som problemtatisk. Etter at Europaparlamentet i desember 2011 ferdigstilte sin 1. gangsbehandling av forslaget, vedtok Rådet 4. oktober 2012 sin holdning til endringene. Ettersom denne avviker fra Parlamentets syn, er saken på nytt til behandling i de to institusjonene. Europaparlamentet ferdigstilte 11. desember 2012 sin 2. gangsbehandling.

° Undersøkelser av sjøulykker - Norsk forskrift kunngjort 13.12.2012.
Direktivet omhandler undersøkelse av sjøulykker og har som formål å fremme sjøsikkerhetsarbeidet. Direktivet inneholder bl.a. regler om hvilke sjøulykker som skal undersøkes, hvem som skal ha hovedansvaret for undersøkelsene, og hvilke prosedyrer som skal følges. EØS-komiteen vedtok 30. mars 2012 å innlemme direktivet i EØS-avtalen sammen med andre rettsakter som inngår i EUs 3. sjøsikkerhetspakke. En norsk gjennomføringsforskrift ble kunnngjort 13. desember 2012.

° Typegodkjenning av motorkjøretøy: inkludering av FN-bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 14.12.2012
° Kraftuttak på traktorer og tilhørende skjermer - Norsk forskrift kunngjort 13.12.2012
° Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser for hydrogen- og elektrisk drevne biler - EØS-notat offentliggjort 15.12.2012
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.12.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Jordan - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.12.2012
° Havnestatskontroll: endringsbestemmelser om rederiprestasjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.12.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.12.2012
Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier - Lovproposisjon om norsk gjennomføring fremmet i statsråd 14.12.2012
Etterforsking og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske register over sikkerhetsanbefalinger - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.12.2012
° Felles regler for ankomst og avganstider ("slots") ved europeiske flyplasser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling vedtatt 12.12.2012
° Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 12.12.2012
° Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 12.12.2012

VARER
° Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff - Rådets 1. gangsbehandling vedtatt 11.12.2012 (kompromiss med Europaparlamentet, endelig vedtak). Se omtale under JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER.