Europalov - uke 51/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 51/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 19.12.-25.12.2016

Kommisjonens utkast til nye rettsakter: endring av internettadresser
Europakommisjonens komitologiregister utstyrte denne uken samtlige utkast til nye rettsakter med nye internettadresser (URLer). Foreløpig tilbyr registeret ikke automatisk videresending fra de gamle adressene. Europalov har korrigert sine lenker for utkast publisert etter 1. desember. Dersom registeret ikke etablerer videresending med det første, vil alle lenker til utkast som fortsatt er under behandling på EU-siden bli rettet i Europalovs faktaark. Kommisjonen nye lenker er mer strukturerte enn tidligere og kan manuelt "konstrueres" fra utkastenes ID-nummer. Således har utkast D048630/02 følgende adresse:
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/
index.cfm?do=search.documentdetail&dos_id=0&ds_id=48630&version=2

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Masseoppsigelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2016
- Arbeidsforhold i fiskerisektoren - Rådsdirektiv vedtatt 19.12.2016

ENERGI
- EU-tiltakspakke for ren energi - Norsk høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.12.2016.
Olje- og energidepartementet ønsker kommentarer til Europakommisjonens ren energipakke. Den såkalte "vinterpakken" inkluderer blant annet endringer av regelverket for fornybar energi, energieffektivisering og kraftmarkedet, en revisjon av markedsregelverket, samt en ny elektrisitetsrisikoforordning. Kommisjonen foreslår også et nytt styringssystem for energiunionen.

- Fornybar energidirektivet (revisjon) - Dansk departementsnotat offentliggjort 20.12.2016
- Elektrisitetsdirektivet - Dansk departementsnotat offentliggjort 20.12.2016
- EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) - Dansk departementsnotat offentliggjort 20.12.2016
- Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 21.12.2016
- Risikoberedskap i kraftsektoren - Dansk departementsnotat offentliggjort 20.12.2016
- Miljøkrav til luftbaserte sentralvarmeprodukter, kjøleprodukter, høytemperatur prosesskjølere og viftekonvektorer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2016
- Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet - Norsk forskrift om delvis ikrafttredelse av lov kunngjort 19.12.2016.
Det europeiske finanstilsynssystemet ble innlemmet i EØS-avtalen 30. september 2016. Samtidig ble forordninger om alternative investeringsfond, shortsalg, OTC-derivater, sentrale motparter, transaksjonsregistre og kreditt­vurderingsbyråer innlemmet i avtalen. Nå er også det norske lovverket på plass. I hovedsak trer det i kraft ved årsskiftet, men bestemmelsene om EMIR og UCITS V vil første gjelde fra høsten 2017. Det europeiske finanstilsynssystem består blant annet av en tilsynsmyndighet for bank (dette faktaarket), en tilsynsmyndighet for forsikring og pensjon, en tilsynsmyndighet for verdipapirmarkedet og et europeisk råd for makroøkonomisk systemrisiko.

- Tjenestepensjonsdirektivet (revisjon) - Europaparlamentets- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 23.12.2016.
Revisjonen av EUs tjeneste­pensjons­direktiv er sluttført. Direktivet, som ble publisert i EU-tidende 23. desember, gjelder pensjonsforetak hvis virksomhet er begrenset til tjeneste­pensjons­ordninger i arbeidsforhold. I Norge omfatter direktivet pensjonsforetak i form av fondsbaserte pensjonskasser opprettet av arbeidsgiver for ansatte i privat og kommunal virksomhet. Formålet med revisjonen er blant annet en større grad av harmonisering av solvens­regelverket for tjeneste­pensjonskasser, å styrke det felles indre marked og å sikre soliditeten.

- Ansvarsforsikring for motorvogn (1. rådsdirektiv) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.10.2016
- Opprettelse av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner - Norsk forskrift om delvis ikrafttredelse av lov kunngjort 19.12.2016
- Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet - Svensk departementsnotat offentliggjort 22.12.2016
- Innskuddsgarantidirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.12.2016
- Opprettelse av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB) - Norsk forskrift om delvis ikrafttredelse av lov kunngjort 19.12.2016
- Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter - Svensk departementsnotat offentliggjort 22.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsperioder for pensjonsordninger - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 20.12.2016
- Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 23.12.2016
- Opprettelse av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet - Norsk forskrift om delvis ikrafttredelse av lov kunngjort 19.12.2016
- Shortsalgforordningen - Norsk forskrift om delvis ikraftttredelse av lov kunngjort 19.12.2016
- Shortsalgforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjon - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2016
- Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser om nettoposisjoner i aksjer m.m. - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2016
- Shortsalg og kredittforsikring: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.12.2016

FORBRUKERVERN
- Forbudsdirektivet: søksmål med påstand om forbud på området forbrukervern - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2016
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2016
- On-line innholdstjenester: kontraktsforhold - EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-siden 21.12.2016
- Grenseverdier for bisfenol A i leketøy - EØS-notat offentliggjort 22.12.2016

FORSKNING OG UTDANNING
- Fremme av innovasjon for ren energi - Dansk departementsnotat offentliggjort 20.12.2016
Forbedring av voksnes ferdigheter - Rådsrekommandasjon vedtatt 19.12.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring av produkter (del av EUs varepakke) - EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-siden 21.12.2016
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 20.12.2016
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 20.12.2016

HELSE
- Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten): endringsbestemmelser om Eleutherococcus senticosus - EØS-notat offentliggjort 22.12.2016
- Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten): endringsbestemmelser om arter av Melaleuca - EØS-notat offentliggjort 22.12.2016

INDRE MARKED OG EØS
- Oppstarts- og utviklingsinitiativ for nystartede bedrifter - Dansk departementsnotat offentliggjort 20.12.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Rammedirektivet: generelle bestemmelser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 22.12.2016
- Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2016
Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.12.2016

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Opphavsrett for online- og gjenutsendelser og radio og tv-programmer - Revidert dansk departementsnotat offentliggjort 23.12.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 21.12.2016.
Europakommisjonen la denne uken fram tre lovforslag som tar sikte på å utvide anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grenseoverskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre forslagene omhandler SIS II til bruk for henholdsvisgrensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold. Kommisjonen offentliggjorde samtidig en evaluering av SIS-II og en fremskrittsrapport om sikkerhetsunionen.

- Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse - Svensk departementsnotat offentliggjort 20.12.2016.
Europakommisjonen har lagt fram forslag til opprettelse av et EU-system for innreiseopplysninger og - tillatelser (ETIAS) for å styrke sikkerhetskontrollen med innreiser til Schengen-området. Ifølge forslaget må statsborgere i land som ikke er underlagt visumplikt i fremtiden innhente en enkel reisetillatelse for innreise til Schengen. ETIAS skal forvaltes av den nyopprettede europeiske grense- og kystvakt i tett samarbeid med Schengen-landene og Europol.

Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 21.12.2016
Bruk av Schengen-informasjonssystemet til retur av personer med ulovlig opphold - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 21.12.2016
- Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2016
- SIS II-forordningen: opprettelse, drift og bruk av annen generasjon av Schengen-informasjonssystemet - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 21.12.2016

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 22.12.2016
- EØS-avtalen artikkel 50 (transport: forskjellsbehandling) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.12.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.12.2016

Fôrvarer
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.12.2016
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til verpehøns - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.12.2016
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til slaktekyllinger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.12.2016
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff: endring av navn på innehaver - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 16.12.2016
Godkjenning av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.12.2016
- Godkjenning av P. acidilactici og S. cerevisae som fôrtilsetningsstoff: endringer av navnet på innehaver av godkjenningen - EØS-notat offentliggjort 20.12.2016
- Godkjenning av kobber(I)oksid som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 22.12.2016
- Godkjenning av preparater av L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 22.12.2016

Plantesanitære forhold
- Handel med betefrø: gjennomføringsbestemmelser om visse sorter - EØS-notat offentliggjort 22.12.2016
- Handel med byggfrø: gjennomføringsestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.12.2016

Næringsmidler
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet sulfoxaflor i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 20.12.2016

MILJØ
- Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy - Norsk forskrift om ikrafttredelse av lov kunngjort 19.12.2016. EU-høring om mulig revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 19.12.2016
- Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2016
CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.12.2016
- Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2016.
- Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030 - EØS-notat offentliggjort 22.12.2016
- Ozonforordningen: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 23.12.2016
- REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.12.2016. Rapport om REACH og hormonforstyrrende stoffer lagt fram av Kommisjonen 20.12.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for pereddiksyre - EØS-notat offentliggjort 22.12.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2016
- Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.12.2016

SELSKAPSRETT
- Insolvens, restrukturering og ny sjanse - Svensk departementsnotat offentliggjort 21.12.2016

STATISTIKK
- Det europeiske nasjonalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2016

TRANSPORT
- Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 23.12.2016.
EUs fjerde jernbanepakke er nå ferdigbehandlet og publisert i EU-tidende. Det innebærer blant annet at persontrafikken på visse strekninger i EU-landene åpnes for konkurranse om fire år og at tildeling av kontrakter på offentlige tjenester skal, med visse unntak, skje gjennom åpne anbud fra desember 2023. Jernbanepakken er nå under vurdering for innlemmelse i EØS/EFTA-landene.

- EØS-avtalen artikkel 50 (transport: forskjellsbehandling) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.12.2016
- Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp - EØS-notat offentliggjort 22.12.2016
- Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 20.12.2016
- Utveksling av informasjon om trafikkforseelser over landegrensene - Svensk departementsnotat offentliggjort 22.12.2016
- Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 23.12.2016
- Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 23.12.2016
- Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker - Norsk forskrift kunngjort 23.12.2016
Felles regler for driften av lufttransporttjenester i Fellesskapet: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 21.12.2016
- Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.12.2016