Europalov - uke 5/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 52013 - Europalov - uke 5/2013

UKE 5/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 28.1.-3.2.2013


• nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 1.2.2013

ENERGI
- EU-konsultasjon og meddelelse om det indre marked for energi og produksjonskapasitet - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt.
- Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 24.1.2013
- Krav til miljøvennlig utforming av kopimaskiner, skrivere, faksmaskiner og skannere og multifunksjonsmaskiner - Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.1.2013
- Miljøvennlig design av elektrisk drevne ventilatorer - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Gjennomføring av energimerkedirektivet med hensyn til tørketromler - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Krav til miljøvennlig design av husholdningsvaskemaskiner - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Krav til miljøvennlig design av husholdningsoppvaskmaskiner - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Referanseverdier for effektivitet ved atskilt produksjon av elektrisitet og varme - EØS-komitebeslutning 1.2.2013 og norsk forskrift kunngjort 1.2.2013

FINANSIELLE TJENESTER
- Innskuddsgarantidirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 28.1.2013.
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) tok i desember 2011 Island til EFTA-domstolen for å ikke ha overholdt regelverket i EUs innskudds­garantidirektiv etter kollapsen av den islandske Landsbanki og dens filiaer Icesave i Nederland og Storbritannia. Ifølge ESA pliktet Island å utbetale garantibeløpet på 20 000 euro til alle kunder som ble rammet av konkursen. ESA mente også at staten i siste instans må utbetale garantibeløpene når bankenes egne sikringsfond ikke strekker til. I EFTA-domstolens dom av 28. januar 2013 ble imidlertid Island frikjent på alle punkter. Domstolen begrunner dette blant annet med at EU-direktivet fra 1994 er uklart på de relevante punktene. I 2005 vedtok EU en endring av innskuddsgarantidirektivet med resultat at garantibeløpet ble hevet til 100 000 euro pr. kunde innen utgangen av 2010. Endringsdirektivet er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen, blant annet fordi Norge forhandler om få adgang til å beholde sitt nåværende garantibeløp på 2 millioner kroner.

- Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
EU-utlysning om ekspertgruppe for europeisk kontraktsrett på forsikringsområdet - Utlysning kunngjort av Kommisjonen 31.1.2013
- Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 1.2.2013

FORBRUKERVERN
- Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis over forbrukere - Omtale av grunngitt uttalelse fra ESA publisert av Stortingets EU/EØS-nytt.

FORSKNING OG UTDANNING
- EU-programmet Erasmus for alle (2014-2020) - Komiteinnstilling av 10.12.2012 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort 1.2.2013.
Innstillingen fra Europaparlamentets kultur- og utdanningskomite om Kommisjonens forslag til nytt utdannings- og ungdomsprogram ble offentliggjort 1. februar 2013. Komiteen ønsker et budsjettt på 18 milliarder euro for 7-årsperioden, litt mindre enn Kommisjonens forslag (19 millarder euro). EU-parlamentarikerne vil samtidig endre navnet på programmet til YES Europe (YES = Youth, Education and Sport). Parlamentets plenumsforsamling vil først behandle innstillingen etter at EUs totale rammebudsjett for 2014-2020 er vedtatt.

- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020: særprogrammet - Komiteinnstilling av 8.1.2013 til Europaparlamentets plenumsbehandling publisert 31.1.2013
- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020: regler for deltakelse og resultatspredning - Komiteinnstilling av 19.12.2012 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort 1.2.2013
- Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) - endringer og forlengelse 2014-2020 - Komiteinnstilling av 12.12.2012 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentoiggjort 1.2.2013
- Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT): strategiplan 2014-2020 - Komiteinnstilling av 17.1.2013 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort 1.2.2013

HELSE
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for hårfargestoffer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 29.1.2013
- Legemiddeldirektivet: endringer vedrørende legemiddelovervåking - EØS-notat offentliggjort 1.2.2013
- Innsyn i prisbestemmelsene for legemidler og deres opptak i de nasjonale syketrygdordninger - Komiteinnstilling av 18.12.2012 til Europaparlamentets plenumsbehandling offentliggjort 28.1.2023
- EU-programmet for helse og vekst 2014-2020 - Komiteinnstilling av 3.7.2012 til Europaparlamentets plenumsbehandling offentliggjort 1.2.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Beskyttelse av personopplysninger i New Zealand - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.1.2013

KATASTROFEBEREDSKAP
- Fellesskapets ordning for katastrofeberedskap 2014-2020 - Komiteinnstilling av 8.1.2013 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort 1.2.2013

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Retningslinjer for statsstøtte til korttids eksportkredittforsikring - Retningslinjer for statsstøtte vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 30.1.2013

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- EU-programmet kreativt Europa (2014-2020) - Komiteinnstilling av 14.1.2013 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort 1.2.2013

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
- Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting (fra 2013) - Norsk forskrift kunngjort 29.1.2013.
Avlivningsforordningen erstattet 1. januar 2013 EUs avlivningsdirektiv fra 1993. Forordningen er mer omfattende ved at den bl.a. også gjelder vern av dyr ved avliving både i og utenfor slakterier. Den omfatter også slakting av oppdrettsfisk. Medlemslandene kan forby rituell slakting uten bedøvelse eller innføre strengere bestemmelser for avliving av dyr utenfor slakterier, ved oppdrett av vilt og ved rituell slakting for de land som tillater dette. To norske forskrifter som gjennomfører EU-forordningen ble kunngjort 29. januar 2013 med ikrafttredelse 1. februar 2013.

- Vaksinasjon mot blåtunge: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
Blåtunge som rammer drøvtyggere (storfe, får og geiter) har de siste ti år bredt seg, blant annet i Sentral- og Nord-Europa. Store vaksinasjonsprogrammer med bruk av modifisere, svekkede levende vaksiner som ble tatt i bruk fra 2000, har bedret situasjonen, men slike vaksiner kan medføre uønsket spredning av vaksineviruset hos uvaksinerte dyr. Det er imidlertid blitt utviklet inaktiverte vaksiner som er blitt utprøvd i EU med godt resultat, og det er nå bred enighet om at slike vaksiner bør foretrekkes i bekjempelsen av blåtunge. I tråd med dette la Kommisjonen i november 2010 fram forslag til endring av vaksineregelverket for blåtunge. Endringsdirektivet er vedtatt og skal anvendes i EU-landene senest fra 24. september 2012. EØS-komiteen vedtok 1. februar 2013 å innlemmet direktivet sammen med forordning (EU) nr. 456/2012 i EØS-avtalen.

- Slaktekyllingdirektivet - Norsk forskrift kunngjort 29.1.2013.
Direktivet gjelder kun for besetninger på over 500 kyllinger beregnet på kjøttproduksjon. I likhet med verpehønsdirektivet, er slaktekyllingsdirektivet et minimumsdirektiv, som gir Norge anledning til å fastsette strengere regler. Direktivet setter en øvre grense for tetthet (belegningsgrad) til 33 kg/m2. I Norge er maksimalgrensen 34 kg/m2. Direktivet åpner imidlertid for høyere tetthet på visse betingelser. EØS-komiteen vedtok 15. juni 2012 å innlemme EUs slaktekyllingsdirektiv fra 2007 i EØS-avtalen. EFTAs overvåkingsorgan åpnet 3. oktober 2012 sak om manglende norsk gjennomføring av direktivet. En norsk forskrift ble kunngjort 29. januar 2013.

- Regioner som er fri for storfebrucellose (Latvia) og storfetuberkulose, storfebrucellose og enzooisk bovin leukose (Italia, Polen og Portugal) - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Dyrehelseregler for import til og transitt av visse arter levende hovdyr: endringsbestemmelser om blåtunge - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Godkjenning av Litauen som offisielt fri for enzooisk bovin leukose - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Godkjenning av laboratorier i Kroatia og Mexico som foretar kontroll av rabiesvaksiner - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- BSE-risiko (kugalskap) i Belgia, Brasil, Colombia, Kroatia, Nicaragua og Østerrike - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Uruguay - Norsk forskrift kunngjort 1.2.2013
- Importrestriksjoner for kjøtt og egg fra Ukraina - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.2.2013

Dyrefôr
- Godkjenning av 6-fytase (Quantum Phytase) som fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Bruk av natriumbenzoat som fôrtilsetningsstoff til avvente smågriser: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Tilbaktrekning av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Godkjenning av L. brevis som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Godkjenning av 6-phytase som fôrtilssetning til fjærkre og griser - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Godkjenning av urea som fôrtilsetning til drøvtyggere - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Godkjenning av et preparat av ammoniumklorid som fôrtilsetning til slaktelam - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Katalog over fôrvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.1.2013
- Godkjenning av stoff av Pediococcus acidilactici som fôrtilsetning til all fisk unntatt laskefisk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.2.2013
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus buchneri og Lactobacillus casei - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.2.2013

Plantehygiene
- Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn - EØS-komitebeslutning 1.2.2013

Næringsmidler
- Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Vilkår for bruk av tilsetningsstoffer til mat som inneholder aluminium - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Avslag på helsepåstander brukt i merking av matvarer - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polydextrose (E 1200) i øl - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av lysozym (E 1105) i øl - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trykk på konfektprodukter - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for spinetoram - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Krav ved import av visse næringsmidler fra Ghana, India og Nigeria - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.2.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-komitebeslutning 1.2.2013

Veterinærmedisin
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter - kontrollplaner i tredjeland: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 1.2.2013
- Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet triclabendazol i matvarer - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet closantel i matvarer - EØS-komitebeslutning 1.2.2013

MILJØ
- EUs program for miljø og klima 2014-2020 (LIFE) - Komiteinnstilling av 28.9.2012 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort 1.2.2013
- Forbud mot eksport av kvikksølv og krav til lagring av overskuddskvikksølv - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- EUs miljømerke til vaskemidler: endringsbestemmelser for enzymer - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Kvalitetskrav til bensin og diesel - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 31.1.2013
- Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia - EØS-notat offentliggjort 30.1.2013
- Deponidirektivet - endringer angående lagring av metallisk kvikksølv som betraktes som avfall - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser angående uklassifisert avfall - EØS-komitebeslutning 1.2.2013

NÆRINGSPOLITIKK
- EUs konkurranseevneprogram for foretak og små og mellomstore bedrifter - COSME (2014-2020) - Komiteinnstilling av 13.12.2012 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort 1.2.2013

SELSKAPSRETT
- Mikroregnskapsdirektivet: årsregnskap for de minste bedriftene - EØS-komitebeslutning 1.2.2013.
EØS-komiteen vedtok 1. februar 2013 å innlemme i EØS-avtalen EU-direktivet om forenkling av reglene for årsregnskap for små bedrifter, dvs mikroforetak i størrelsen 10 ansatte eller færre. Direktivet inneholder ingen frist for nasjonal gjennomføring. Ifølge Finansdepartementets åpner ikke dagens regnskapslov for at mikroforetak som definert i direktivet kan unntas fra plikten til å utarbeide årsregnskap. Departementet mener det er nødvendig med en nærmere vurdering av hvorvidt det er aktuelt å åpne for de lempninger som direktivet legger til rette for. Norske myndigheter står fritt til å velge om, og eventuelt på hvilket tidspunkt, man ønsker å gjennomføre direktivets bestemmelser om enklere regnskapsregler for mikroforetak.

STATISTIKK
- Gjennomføringsbestemmelser for statistikk over prisindekser for privateide boliger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.2.2013
- Statistikk om turisme: endringsbestemmelser om dataoverføring - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.1.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER

Generelt
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket - Komiteinnstilling av 17.12.2012 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort 1.2.2013

Veitransport og kjøretøyer
Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 24.1.2013
- Typegodkjenning av traktorer - Rådsvedtak 28.1.2013 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)

Jernbane
EUs fjerde jernbanepakke - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.1.2013. Omtale i Stortingets EU/EØS-nytt.
Europakommisjonen la 30. januar 2013 fram den såkalte fjerde jernbanepakke med forslag om blant annet full liberalisering av innenlandspassajertrafikk og en rekke tiltak knyttet til jernbanesikkerhet og samtrafikkevnen over landegrensene. Kommisjonens meddelelse om jernbanepakken og seks konkrete forslag til direktiver og forordninger skal nå behandles i Europaparlamentet og Rådet.

Det europeiske jernbanebyrå (ERA) (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram 30.1.2013
Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.1.2013
Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.1.2013
Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og råddirektiv lagt fram av Kommisjonen 30.1.2013
Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 30.1.2013
Jernbanesikkerhetsdirektivet (omarbeiding) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 30.1.2013
- Samtrafikkevnen på jernbanenettet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 30.1.2013
- Lokomotivførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere - Rapport om annet togpersonale lagt fram av Kommisjonen 30.1.2013
- Utviklingen av Fellesskapets jernbaner - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 30.1.2013
- Europeisk register over godkjente typer jernbanekjøretøy - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Sikkerhetsmål for jernbanesystemet - EØS-komitebeslutning 1.2.2013

Transport på innenlands vannvei
- Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk - EØS-komitebeslutning 1.2.2013

Sjøtransport
- Havnestatskontrolldirektivet: endringsbestemmelser - Komiteinnstilling av 23.1.2013 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort 1.2.2013
- Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Egypt - EØS-komitebeslutning 1.2.2013

Luftfart
- Direktiv om flyplassavgifter - Omtale av grunngitt uttalelse fra ESA publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 31.1.2013.
EU vedtok i mars 2009 et nytt direktiv om lufthavnavgifter. EØS-komiteen vedtok 30. mars 2012 å innlemme direktivet i EØS-avtalen. I EØS-notatet om direktivet skriver Samferdsels­departemtet at det for Norge er særlig viktig å kunne videreføre dagens system med bruk av lufthavnavgiftene som et politisk styringsinstrument for å opprettholde et tilfredsstillende flytilbud i distriktene. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) åpnet 19. september 2012 sak om manglende norsk gjennomføring av direktivet. Den 30. januar 2013 sendte ESA en siste advarsel til Norge før saken eventuelt går til EFTA-domstolen.

Felles avgiftsordning for flysikringstjenester - EØS-notat offentiggjort 29.1.2013
Ytelsesplan for flysikringstjenester - EØS-notat offentliggjort 29.1.2013
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser for flyfrakt og -post - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Flypassasjerers rettigheter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 31.1.2013
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 1.2.2013
- Luftfartssikkerhet: metodene som brukes for kontroll av personer unntatt passasjerer og håndbagasje - EØS-komitebeslutning 1.2.2013

VARER
EU-høring om mangler i det indre marked for industriprodukter - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 31.1.2013
EU-handlingsplan for detaljhandel - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 31.1.2013
Grønnbok og EU-konsultasjon om illoyal handelspraksis - Grønnbok lagt fram og høring igangsatt av Kommisjonen 31.1.2013
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.1.2013