Europalov - uke 8/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 82014 - Europalov - uke 8/2014

UKE 8/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 17.02.-23.02.2014


Europalovs nyhetsbrev: abonnent nr. 2000
Europalovs nyhetsbrev rundet 2000 abonnenter i uken som gikk, nøyaktig et år etter at abonnent nr. 1000 ble registrert. En stor takk til alle for interessen og tilliten som vises!

Prosentfordelingen (fjorårets prosentandel i parentes) viser at gruppen private bedrifter har hatt størst økning: Stortinget 1 (1), departementer 10 (12), offentlige institusjoner 20 (19), fylker og kommuner 5 (6), universiteter og høyskoler 5 (6), bedrifter 29 (25) (hvorav advokatkontorer 5 (6), arbeidslivets parter 6 (7), organisasjoner 3 (4), private 18 (16) og utlandet 4 (4). Se Europalovs forside for en grafisk fremstilling av fordelingen.

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 19.02.2014.
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) vedtok 12. februar 2012 å sende en grunngitt uttalelse til Norge om ukorrekt gjennomføring av deler av EUs insolvensdirektiv. Stortingets EU/EØS-nytt omtalte saken 19. februar 2014. Direktivet fra 2009 er en kodifisert utgave av det opprinnelige insolvensdirektivet fra 1980 og senere endringer av dette. Insolvensdirektivet sikrer arbeidstakere utbetaling av lønn ved arbeidsgivers konkurs. Myndighetene kan imidlertid ikke pålegge arbeidstakerne å registrere seg som arbeidssøkere for å motta utbetalingen, slik dagens norske regler gjør.

- Arbeidstidsdirektivet - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 19.02.2014.
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) mener at den norske ferieloven ikke fullt ut sikrer arbeidstakere fire ukers ferie, slik de har krav på etter EUs arbeidstidsdirektiv. ESA vedtok derfor 12. februar 2014 å sende en grunngitt uttalelse til Norge om forholdet. En grunngitt uttalelse er andre trinn i en traktatsbruddprosedyre. Dersom Norge ikke følger opp ESAs uttalelse innen to måneder, kan ESA beslutte å ta saken til EFTA-domstolen. Stortingets EU/EØS-nytt omtalte 19. februar 2014 den grunngitte uttalelsen.

- Harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger - Rådets 1. gangsbehandling 20.02.2014
- Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES) - Svensk departementsnotat offentliggjort 17.02.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Innskuddsgarantidirektivet (revisjon): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner - Rådets 1. gangsbehandling (kompromiss med Europaparlamentet) 18.02.2014.
Rådet bekreftet 18. februar 2014 et kompromiss med Europaparlamentet om endringene til EUs innskuddsgarantidirektiv. EU vil opprettholde innskuddsgarantien på 100 000 euro som ble vedtatt i 2009, men vil tillate nasjonale garantiordninger på opptil 300 000 euro inntil utgangen av 2018. Finansdepartementet omtalte 19. desember 2013 kompromisset og Norges arbeid med å kunne bevare den norske innskuddsgarantiordningen på 2 millioner kroner (omlag 250 000 euro).

- Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling (endelig vedtak) 18.02.2014.
Rådet ga 18. februar 2014 sin støtte til Kommisjonens forslag om å forlenge bankenes frist for overgang til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro, inkludert fullføring av overgangen til SEPA (Single Euro Payments Area). Europaparlamentet gjorde tilsvarende vedtak to uker tidligere. SEPA Direct Debit er en felles europeisk betalingsløsning for direkte debitering i euro og vil erstatte lokale betalingsløsninger som f.eks avtalegiro og autogiro de kommende årene. Overgangen har tatt mer tid enn forutsatt og Kommisjonen har derfor foreslått å forlenge fristen med seks måneder til 1. august 2014.

- Tilleggspensjonsdirektivet - Rådets 1. gangsbehandling (felles holdning; kompromiss med Europaparlamentet) 17.02.2014.
Åtte år etter at Kommisjonen la fram et første forslag til et direktiv om tilleggspensjoner, kom Europaparlamentet og Rådet 26. november 2013 fram til en enighet om forslaget. Rådet bekreftet formelt kompromisset 17. februar 2014. Det er ventet av Europaparlamentet gjør tilsvarende formelt vedtak tidlig i 2014. EU-landene vil få fire år på å gjennomføre det nye direktivet i nasjonal rett.

- Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 20.02.2014
- Betalingstjenestedirektivet (revisjon) - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 20.02.2014
- Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 20.02.2014
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet 13.02.2014 for klarering

FORBRUKERVERN
- Pakkereisedirektivet (revisjon) - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 19.02.2014.
Europaparlamentets komite for det indre marked voterte 11. februar 2014 over innstillingen om Kommisjonens forslaget til direktiv om pakkereiser. Forslaget tar sikte på å klargjøre og oppdatere eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen. Stortingets EU/EØS-nytt omtalte 19. februar 2014 Europaparlamentets behandling av direktivforslaget

- Maksimum innhold av bisphenol A i leketøy - Utkast til kommisjonsdirektiv votert i komitologikomite 11.10.2013
- Muksimum innhold av fosfatesteret TCEP i leketøy - Utkast til kommisjonsdirektiv votert i komitologikomite 18.02.2014

HELSE
- Godkjenning av USA som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene - Rådets 1. gangsbehandling 20.02.2014 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak).
Rådet bekreftet 20. februar 2014 et kompromiss med Europaparlamentet om et EU-direktiv om modernisering av systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. Det nye regelverket skal fremme online- musikktjenester på det europeisk plan til fordel for forbrukerne samtidig som kunstnernes rettigheter skal styrkes, blant annet ved at de mottar royalties raskere. Direktivet kan føre til endringer i hvordan musikk lisensieres i Norge, med konsekvenser for norske rettighetshavere.

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Retningslinjer for statsstøtte til flyplasser og flyselskaper - Retningslinjer vedtatt av Kommisjonen 20.02.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Krav til import av kjøtt av oppdrettede strutsefugler til konsum fra Israel og Sør-Afrika - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.02.2014
- Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: opphevelse av beslutning - EØS-notat offentliggjort 22.02.2014
- Helsesertifikater for handel med sauer og geiter for slakting, oppfôring og avl: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.02.2014
- Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria - EØS-notat offentliggjort 22.02.2014
- Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Moldova - EØS-notat offentliggjort 22.02.2014. Norsk forskrift kunngjort 21.02.2014
- Grenseverdier for marine biotoksiner i levende muslinger - Norsk forskrift kunngjort 21.02.2014
- Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 21.02.2014
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.02.2014
- Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland, Sverige og Storbritannia - EØS-notat offentliggjort 20.02.2014
- Gjennomføring av hygienepakken - Norsk forskrift kunngjort 18.02.2014
- Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsyke i Bulgaria - Norsk forskrift kunngjort 18.02.2014
- Veterinærkontroll av levende dyr importert fra tredjeland: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.02.2014
- Godkjenning av et kontrollprogram for bekjempelse av bovin rhinotracheitis i Italia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.02.2014
- Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Italia, Romania, Spania og Ungarn - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.02.2014
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.02.2014
- Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om dyrevelferd i standardskjemaene for helsesertifikat - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av fôrvarer: endret navn på innehaver og anbefalt dosering av visse preparater - EØS-notat offentliggjort 22.02.2014
- Godkjenning av preparater av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser - EØS-notat offentliggjort 22.02.2014
- Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til mindre fjørfearter og kyllinger - EØS-notat offentliggjort 22.02.2014
- Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.02.2014
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og oppfôringssvin - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 17.02.2014
- Godkjenning av et fortilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris, oppfôringssvin og purker - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 17.02.2014
- Fôrtilsetningsstoffer til dyr: endringsbestemmelser for decoquinate - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 17.02.2014
- Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 17.02.2014
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter unntatt drøvtyggere, svin og fjørfe dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 17.02.2014
- Godkjenning av selenmethionin hydroksyanalog som fôrtilsetningstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 21.02.2014
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til eggleggende høns - Norsk forskrift kunngjort 21.02.2014
- Godkjenning av folinsyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 21.02.2014
- Godkjenning av cholinklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 21.02.2014
- Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slakte- og avlskalkuner - Norsk forskrift kunngjort 21.02.2014
- Godkjenning av et preparat av Lactobacillus kefiri som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 21.02.2014
- Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til visse arter av hønsefamilien - Norsk forskrift kunngjort 21.02.2014
- Avslag på godkjenning av et fôrttilsetningsstoff - Norsk forskrift kunngjort 21.02.2014
- Godkjenning av et preparat av ortofosforsyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Godkjenning av fumarsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Godkjenning av et preparat av Lactobacillus som fôrtilsetning til alle dyrearter - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Godkjenning av bentonitt som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Godkjenning av propionsyre, natriumpropionat og ammoniumpropionat som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, gris og fjørfe - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser og -kalkuner - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014

Plantesanitære forhold
- Omsetning av såkorn: krav til planten Oryza sativa - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Sortskjennetegn og krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014

Næringsmidler
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for bruk av svoveldioksid - sulfitter i aromatiserte vinbaserte produkter - EØS-notat offentliggjort 22.02.2012
Overvåking av brommerte flammehemmere i mat - EØS-notat offentliggjort 22.02.2014
- Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 21.02.2014
- Ernærings- og helsepåstander brukt i merking av matvarer: gjennomføringsbestemmelser om bruk av generiske betegnelser - EØS-notat offentliggjort 21.02.2014
- Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 21.02.2014
- Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av opprinnelsesland eller -sted for kjøtt fra svin, får, geiter og fjørfe - EØS-notat offentliggjort 21.02.2014
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.02.2014
- Strengere offentlig kontroll av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 20.02.2014
Bruk av konvensjonell yngel i økologisk akvakultur - EØS-notat offentliggjort 20.02.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.02.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.02.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.02.2014
- Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder betelpepper - Norsk forskrift kunngjort 18.02.2014. Omtale publisert av Mattilsynet 17.02.2014
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 05.02.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ocetenylravsyre-modifisert akasiegummi - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Bruk av sukroseestere av fettsyrer (E 473) i smaksstoffer til vannbaserte aromatiserte drikker - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: gjennomføringsbestemmelser - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for difymelamin - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av visse plantevernmidler i næringsmidler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer: endringer til listen - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om definisjonen av industrielt fremstilte nanomaterialer - EØS-notat offentliggjort 21.02.2014
- Godkjenning av en helsepåstand på matvarer - EØS-notat offentliggjort 21.02.2014
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS-notat offentliggjort 21.02.2014

Veterinærmedisin
- Maksimale grenseverdier for restmengder av veterinærlegemidlet kloroform i pattedyr - EØS-notat offentliggjort 22.02.2014
- Maksimale grenseverdier for restmengder av veterinærlegemidlet butafosfan i matproduserende pattedyr - EØS-notat offentliggjort 22.02.2014
- Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet diklazuril i matvarer - EØS-notat offentliggjort 21.02.2014
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelse for et stoff knyttet til israelsk akuttparalysevirus - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014

MILJØ
- Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om oppkreving av gebyr - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper: endringsbestemmelser - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til spylingstoaletter og urinaler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Havstrategidirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av 20.02.2014
- Vilkår for bruk av ekstrakt fra tetre som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.02.2014
Endring av godkjenningsperioden for det virksomme stoffet cyfluthrin - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013
- Forlenget godkjenning s-abscisinsyre som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.02.2014
Bruk av biocidprodukter som inneholder bromadiolon: avvisning av forbud i Tyskland - Utkast til kommisjonsbeslutning votert i komitologikomite 13.02.2014
- Godkjenning av L-askorbinsyre (C-vitamin) som virksomt stoff i plantevernmiddler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.02.2014
- Bruk av cypermethrin i biocidholde produkter - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Informasjonskrav for godkjenning av biocidprodukter - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for propikonazol - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Godkjenning av bromeddiksyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Godkjenning av kobbersulfatpentahydrat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Godkjenning av aluminiumfosfid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Godkjenning av benzosyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Godkjenning av etofenprox som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Godkjenning av tebuconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Godkjenning av nonansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter: endringsbestemmelser - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014

NÆRINGSPOLITIKK OG DET INDRE MARKED
EU-anbefalinger om europeiske kvalitetsprinsipper for turistnæringen - Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 20.02.2014
EU-strategi for fremme av kyst- og havturisme - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.02.2014

STATISTIKK
- Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø: gjennomføringsbestemmelser - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Felles regler for sivil luftfart: bestemmelser om flytidsbegrensninger og hviletid - EØS-notat offentliggjort 18.02.2014.
Samferdselsdepartementet offentliggjorde 18. februar et EØS-notat om EU-forordningen om felles regler for fly- og tjenestetidsbegrensninger for kommersiell luftfart, inkludert hvilebestemmelser. Forordningen, som ble vedtatt 29. januar 2014, innebærer blant annet at standby-tiden ikke må overstige 16 timer for kombinert standby på flyplassen og etterfølgende flytid.

- Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.02.2014
- Lydnivået til motorkjøretøy - Rådets 1 gangsbehandling 20.02.2014 (kompromiss med Europaparlamentet)
- Utslippsgrenser for kjøretøy: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.02.2014
- Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
Farlig godsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale unntak - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 21.02.2014
- Intelligente transportsystemer: krav til tilgjengelig trafikksikkerhetsinformasjon - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Intelligente transportsystemer: krav til informasjon om parkeringsplasser for laste- og varebiler - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 06.02.2014
- Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.02.2014
- Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.02.2014
- Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.02.2014
- Et europeiske jernbanenett for konkurransedyktig godstransport - Norsk forskrift kunngjort 21.02.2014
- Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet - Norsk forskrift kunngjort 21.02.2014
- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur (jernbanekorridordelen) - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner - Rådets 1. gangsbehandling (politisk enighet) 17.02.2014
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 3.12.2013 - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014

VARER
- Nettpublisering av byggevarers ytelseserklæring - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.02.2014
- Gjennomføring av EUs varepakke: lovgivning om måleinstrumenter - Rådets 1. gangsbehandling 20.02.2014
- Gjennomføring av EUs varepakke: lovgivning om ikke-automatiske vekter - Rådets 1. gangsbehandling 20.02.2014
- Gjennomføring av EUs varepakke: elektrisk utstyr bestemt til bruk innefor visse spenningsgrenser - Rådets 1. gangsbehandling 20.02.2014
- Gjennomføring av EUs varepakke: utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser - Rådets 1. gangsbehandling 20.02.2014
- Gjennomføring av EUs varepakke: markedsføring av og kontroll med eksplosive varer til sivilt bruk - Rådets 1. gangsbehandling 20.02.2014
- Gjennomføring av EUs varepakke: lovgivning om heiser - Rådets 1. gangsbehandling 20.02.2014
- Gjennomføring av EUs varepakke: lovgivning om enkle trykkbeholdere - Rådets 1. gangsbehandling 20.02.2014
- Gjennomføring av EUs varepakke: lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet - Rådets 1. gangsbehandling 20.02.2014
- Merking og presentasjon av vinbaserte drikkevarer - Rådets 1. gangsbehandling 17.02.2014
- Gjødselforordningen: endringsbestemmelser - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014