Europalov - uke 9/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 92012 - Europalov - uke 9/2012

UKE 9/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 27.02-04.03.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Deltidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.3.2012

ENERGI
Økodesignkrav til varmtvannsberedere og lagringstanker - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.3.2012
Økodesignkrav til kommersielle utstillings-, kjøle- og frysedisker - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.3.2012
Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.3.2012
Økodesignkrav til lyd- og billedutstyr - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.3.2012
° Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren - Norsk forskrift kunngjort 2.3.2012

FINANSIELLE TJENESTER
° Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro - Rådets 1. gangsbehandling 28.2.2012 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)

FORBRUKERVERN
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om kadmium - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 3.3.2012
° On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.3.2012
° Dørsalgdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.3.2012

FORSKNING OG UTDANNING
° Europeisk innovasjonspartnerskap om aktiv og sunn aldring - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 29.2.2012
Europeisk innovasjonspartnerskap om råstoffer - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 29.2.2012
Europeisk innovasjonspartnerskap om landbrukets produktivitet og bærekraftighet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 29.2.2012
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker - Norsk forskrift kunngjort 2.3.2012

HELSE
Innsyn i prisbestemmelsene for legemidler og deres opptak i de nasjonale syketrygdordninger - Forslag lagt fram av Kommisjonen 1.3.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet fenoksymetylpenicillin i matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.2.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet altrenogest i matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.2.2012
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet lasalocid i matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.2.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet metylprednisolon - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.2.2012
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.2.2012

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Databasedirektivet: rettslig vern av databaser - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.3.2012
° EU-strategi for immaterialle rettigheter til stimulering av kreativitet og innovation - EØS-notat (nytt) offentliggjort 1.3.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum - endringer - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.2.2012
Visa-informasjonssystemet for Schengen-samarbeidet: fastsettelse av nye oppstartsregioner - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 23.2.2012

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Beskyttelsestiltak overfor visse levende dyr og animalske produkter fra Albania - Norsk forskrift kunngjort 2.3.2012 Sist endret: 02.03.2012
° Transitt av egg og produkter av egg beregnet på konsum fra Hviterussland gjennom Litauen til Kalingrad - Norsk forskrift kunngjort 28.2.2012
° Dyrehelsekrav angående for brucellose og Aujeszkys sykdom hos griser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.3.2012
Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 29.2.2012
Veterinærkontrolltiltak knyttet til klassisk svinepest i Tyskland - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 29.2.2012
° Importrestriksjoner knyttet til fugleinfluensa: endringsbestemmelser for Sør-Afrika - Norsk forskrift kunngjort 28.2.2012

Plantesanitære forhold
° Beskyttelsestiltak overfor visse frø og bønner fra Egypt: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.2.2012
° Prøving av visse sorter av plantearter til jordbruksformål - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 3.3.2012

Næringsmidler
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om oktenidin-dihydroklorid - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.2.2012
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polydextrose (E 1200) i øl - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 21.2.2012
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i våtsaltet fisk - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 21.2.2012
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av lysozym (E 1105) i øl - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 21.2.2012
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trykking på konditorvarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 21.2.2012
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av benzosyre og benzoater (E 210-213) i alkoholfri vin - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 21.2.2012
Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 17.2.2012

MILJØ
° Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og referansedokumenter for beste tilgjengelige teknikker - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 2.3.2012
° Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.2.2012
° Kontroll av rapporter om drivhusgassutslipp - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.3.2012
° Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.3.2012
° Biociddirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.3.2012
° Biociddirektivet: inkludering av kobberhydroksider og -karbonat som aktive stoffer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 28.2.2012
° Biociddirektivet: oppføring av bendiokarb som aktivt stoff - EØS-notat (nytt) offentliggjort 28.2.2012
° Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet flufenoxuron - EØS-notat (nytt) offentliggjort 28.2.2012
° Forbud mot biocider som inneholder visse stoffer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 28.2.2012
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for kadmium - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 24.2.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Førerkortdirektivet (fra 2013) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.3.2012.
EU vedtok i 2006 et revidert førerkortdirektiv som skal være gjennomført i nasjonal lovgivning innen 19. januar 2013. I den forbindelse ble en endring av veitrafikkloven kunngjort 25. februar 2011 og flere gjennomføringsforordninger kunngjort 11. mars 2011. I lovendringen skilles det mellom førerett og førerkort på bakgrunn av at direktivet innfører såkalt administrativ gyldighet for førerkort, som innebærer at selve førerkortet (dokumentasjonen for føreretten) får en bestemt gyldighetsperiode (maksimalt ti, eventuelt femten år, for personbiler og fem år for tyngre kjøretøy).
° Førerkortdirektivet (til 2013) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.3.2012
° Samtrafikk i det europeiske jernbanesystemet: referansedokument for jernbanekjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 28.2.2012
° Metodologi for undersøkelse av ulykker og hendelser til sjøs - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.3.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Uruguay - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.3.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Ghana - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.3.2012
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.3.2012
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 21.11.2011 - EØS-notat (nytt) offentliggjort 28.2.2012

VARER
° Byggevaredirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.3.2012