Europalov - uke 9/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 92013 - Europalov - uke 9/2013

UKE 9/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 25.2.-3.3.2013


• nye saker
- endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Håndhevelse av utestasjoneringsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - Omtale av EØS/EFTA-kommentar publisert av Den norske EU-delegasjonen 25.2.2013
- Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.2.2013
- Anbefaling om etablering av en ungdomsgaranti - Politisk enighet i Rådet 28.2.2013

ENERGI
- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur - Komiteinnstilling av 29.1.2013 offentliggjort av Europaparlamentet 28.2.2013
- Retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur på energiområdet - Komiteinnstilling av 8.2.2013 offentliggjort av Europaparlamentet 28.2.2013
- Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Rådet og Europaparlamentet for klarering 26.2.2013

FINANSIELLE TJENESTER
- Kapitalbevegelsesdirektivet - Sak om feilaktig norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 20.2.2013.
EFTAs overvåkingsorgan (ESA) åpnet 20. februar 2013 sak om feilaktig gjennomføring i norsk rett av deler av EUs kapitalbevegelsesdirektiv fra 1988. Norge ble i 2012 dømt for dette forholdet av EFTA-domstolen, men har ifølge ESA ikke etterkommet dommen. Overvåkingsorganet vurderer derfor å trekke Norge påny for domstolen.

- Kapitaldekningsdirektivet: revisjon - Kompromiss inngått mellom Rådet og Europaparlamentet 27.2.2013.
Europaparlamentet og Rådet fant 27. februar 2013 fram til et kompromiss om regelverket som skal erstatte EUs to kapitaldekningsdirektiver. Det nye direktivet og den nye forordningen skal styrke tilsynet med og soliditeten til banker og andre kredittinstitusjoner. EFTA/EØS-landene utarbeidet i januar 2012 felles kommentarer til det nye regelverket mens det var til behandling i de to EU-institusjonene.

- Erverv og økning av eierandeler i finansiell sektor - Norsk forskrift kunngjort 26.2.2013
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper - Kompromiss inngått mellom Rådet og Europaparlamentet 27.2.2013

FORBRUKERVERN
- Samarbeidsforordningen om forbrukerlovgivning: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 26.2.2013.
En norsk forskrift som gjennomfører endringer til EUs samarbeidsforordning for håndheving av felleskapsregelverket om forbrukervern over landegrensene, ble kunngjort 26. februar 2013. Endringene oppdaterer forordningens henvisninger til relevante nye EU-bestemmelser. Det gjelder bl.a. henvisninger til direktivet om forbrukerkreditt, direktivet om audiovisuelle tjenester (tidligere: "TV uten grenser") og direktivet om timeshare.

FORSKNING OG UTDANNING
EU-politikk for romindustrien - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.2.2013
EU-program for overvåking og sporing i rommet - Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 28.2.2013
- Anbefaling om etablering av en ungdomsgaranti - Politisk enighet i Rådet 28.2.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Separat salg av regulerte tjenester for roaming i mobiltelefonnettet i sluttkundeleddet - EØS-notat offentliggjort 27.2.2013
IT, telekom og medier: telekommunikasjonstjenester (del av EØS-avtalens vedlegg 11)
- PSI-direktivet om viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser - Komiteinnstilling av 7.12.2012 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort 28.2.2013
- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur - Komiteinnstilling av 29.1.2013 offentliggjort av Europaparlamentet 28.2.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Intelligente reiser: endringer til Schengen grenseregler - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 28.2.2013
Intelligente grenser: inn- og utreisesystem i EU - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 28.2.2013
Intelligente grenser: EU-program for registrerte reisende - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning" lagt fram av Kommisjonen 28.2.2013

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Retningslinjer for finansielle insentiver til rene og energieffektive kjøretøyer - Retningslinjer vedtatt av Kommisjonen 28.2.2013

MATTRYGGHET
Veterinære forhold
Overgangsordninger for pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildere - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 26.2.2013
- Tiltak mot klassisik svinepest i Latvia - Norsk forskrift kunngjort 1.3.2013
- Tiltak mot echinococcose hos hunder - Norsk forskrift kunngjort 1.3.2013
- Transport av kjæledyr: endringsbestemmelser om tekniske krav til rabiesvaksinasjon - Norsk forskrift kunngjort 1.3.2013
- Import av bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og havsnegler fra Chile - Norsk forskrift kunngjort 1.3.2013
- Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere - Norsk forskrift kunngjort 1.3.2013
- Import av fiskeprodukter: endringsbestemmelser for Curaçao og Sint Maarten (tillatelser) og De nederlandske Antillene (forbud) - Norsk forskrift kunngjort 1.3.2013
- Import av bløtdyr, pigghuder, sekkedyr, havsnegler og fiskerivarer fra visse tredjeland: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 1.3.2013

Fôrvarer
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 28.2.2013

Næringsmidler
- Vilkår for bruk av tilsetningsstoffer til mat som inneholder aluminium - Norsk forskrift kunngjort 26.2.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polydextrose (E 1200) i øl - Norsk forskrift kunngjort 26.2.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av lysozym (E 1105) i øl - Norsk forskrift kunngjort 26.2.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trykk på konfektprodukter - Norsk forskrift kunngjort 26.2.2013
- Import til konsum av fiskevarer fra Fiji - Norsk forskrift kunngjort 1.3.2013
- Import fra Chile av bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler til konsum - Norsk forskrift kunngjort 1.3.2013
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrstoffer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 28.2.2013

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet monensin - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 1.3.2013
- Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 1.3.2013
- Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet diklazuril i matvarer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 1.3.2013

MILJØ
- Miljømerkeforordningen - Proposisjon til Stortinget fremmet av regjeringen 1.3.2013.
Regjeringen fremmet 1. mars 2013 en proposisjon til Stortinget om samtykke til EØS-komiteens beslutning i oktober 2012 om å innlemme i EØS-avtalen forordningen om EUs miljømerke. Rettsakten er en revisjon av (erstatter) forordning (EF) nr. 1980/2000, som er innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen fastsetter regler bedrifters bruk av EUs miljømerke, som viser en grønn plante hvor blomsten består av en grønn E med tolv lyseblå stjerner rundt. Miljømerket skal tjene til veiledning for forbrukerne og fremme salg av produkter og tjenester som oppfyller fastsatte kravene. Ordningen gjelder ikke for næringsmidler, drikkevarer eller legemidler.

- Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng - Ikrafttredelse i EUs medlemsland 3.3.2013.
EUs såkalte tømmerforordning fra 2010 trer i kraft 3. mars 2013 i EU-landene. Forordning skal styrke kampen mot ulovlig hogst og handel med treprodukter for å redusere menneskeskapte CO2-utslipp. Miljøverndepartementet igangsatte i november 2012 en høring om norsk gjennomføring av forordningen, som fortsatt er under vurdering i Norge, Island og Liechtenstein for innlemmelse i EØS-avtalen.

- EUs miljøhandlingsprogram til 2020 - EØS-notat offentliggjort 27.2.2013
- EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - Dansk departementsnotat offentlliggjort 22.2.2013
- Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 27.2.2013
- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp - Komiteinnstilling av 6.6.2012 til Europaparlamentets førstegangsbehandling offentliggjort 26.2.2013
- Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 26.2.2013
Klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger: harmonisering med CLP-forordningen - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 26.2.2013

STATISTIKK
- Landbruks- og fiskeristatistikk: endringsbestemmelser - Førsteutkast til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet 27.2.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Rettigheter til busspassasjerer - Forordning trer i kraft i EUs medlemsland 1.3.2013.
EUs forordning om rettigheter for busspassasjerer trådte i kraft i EUs medlemsland 1. mars 2013. Forordningen har blant annet fokus på rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne og personer med redusert bevegelighet. Den tar også sikte på å fastsette busselskapenes erstatningsansvar og forpliktelser ved avbestilling og forsinkelse, minstekrav til opplysninger samt klagebehandling. Forordningen er fortsatt under vurdering i Norge, Island og Liechtenstein for innlemmelse i EØS-avtalen.

- Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur - Grunngitt uttalelse sendt til Norge fra EFTAs overvåkingsorgan 20.2.2013.
EFTAs overvåkingsorgan vedtok 20. februar 2013 å sende en siste advarsel ("grunngitt uttalelse") til Norge for manglende gjennomføring av endringene til eurovignettdirektivet fra 2006. EØS-komiteen vedtok i juli 2012 å innlemmet endringsdirektivet i EØS-avtalen. Norge har fått godkjent en tilpasning til direktivet som tillater at eksisterende rabattordninger delvis kan videreføres under det nye direktivet. EU vedtok høsten 2011 et revidert eurovignettdirektiv, som skal være gjennomført i nasjonal lovgivning innen 13. oktober 2013 og som gir landene mulighet til å kreve avgift for alle kjøretøyer over 3.5 tonn, ikke bare for infrastrukturkostnader, men også støy og luftforurensning. Det reviderte eurovignettdirektivet er fortsatt til vurdering i EFTA/EØS-landene.

- Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 2.3.2013.
Et EU-rammedirektiv fra 2002 og flere andre særdirektiver fastsatte regler for typegodkjenning av kjøretøy i klasse L som motorsykler, trisykler, quadrisykler og minibiler. I tråd med EU-strategien for renere luftkvalitet er det innført strengere regler for utslipp for biler og tyngre motorkjøretøy. Kommisjonen foreslo i 2010 innføring av lignende krav til klasse L-kjøretøyer gjennom en ny forordning til erstatning av det eksisterende rammedirektivet. Det nye regelverket omfatter også endringer knyttet til sikkerhet, ny teknologi, registrering og salg. Etter vedtak i Europaparlamentet og Rådet ble forordningen publisert i EU-tidende 2. mars 2013 sammen med en tilsvarende forordning for traktorer. De skal begge anvendes i EUs medlemsland fra 1. januar 2016.

- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart og opprettelse av Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA) - Norsk forskrift kunngjort 26.2.2013.
Forordningen erstatter forordning (EF) 216/2008 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk byrå for flysikkerhet (EASA), som EØS-komiteen i 2004 vedtok å innlemme i EØS-avtalen. Den nye forordningen gir i tillegg hjemmel for Kommisjonen (etter anmodning fra EASA) til å ilegge selskaper overtredelsesgebyr og tvangsmulkt dersom de innehar et sertifikat som er utstedt av EASA og ikke overholder de regelbestemte kravene som ligger til grunn for sertifikatet. En norsk gjennomføringsforskrift ble kunngjort 26. februar 2013.

- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur - Komiteinnstilling av 29.1.2013 offentliggjort av Europaparlamentet 28.2.2013
- Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.2.2013
- Typegodkjenning av traktorer - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 2.3.2013
Komponenter og spesifikasjoner for jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 28.2.2013
- Førerkortdirektivet (fra 2013): endringsbestemmelser - EØS-notat offentiggjort 27.2.2013
- Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet - EØS-notat offentliggjort 27.2.2013
- Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.2.2013
- Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.2.2013
- Havnestatskontroll: endringsbestemmelser om rederiprestasjoner - EØS-notat offentiggjort 26.2.2013
Luftfartstjenesteforordningen: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite
- Flypassasjerers rettigheter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.2.2013
- Frekvenstetthet ved talekommunikasjon mellom fly og bakken - EØS-notat offentiggjort 2.3.2013

VARER
- Barnesiksikring av innendørs persienner og vindusavskjerminger med snorer - EØS-notat offentliggjort 28.2.2013