Europalov - uke 9/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 9/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 29.2-6.3.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ENERGI
- Krav til miljøvennlig utforming av produkter til lokal romoppvarming - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Erverv og økning av eierandeler i finansiell sektor - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 2.3.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsparametre for likviditetsovervåking - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.3.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om notifiseringer - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 1.3.2016
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 1.3.2016
- Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 2.3.2016
- Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 2.3.2016
- Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 2.3.2016
- Prospektdirektivet: tilleggsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.3.2016
- Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 2.3.2016

FORBRUKERVERN
- Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om visse kjemikalier - Norsk forskrift kunngjort 1.3.2016
- Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om benzisothiazolinon - Norsk forskrift kunngjort 1.3.2016
- Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om formamid - Norsk forskrift kunngjort 1.3.2016

HANDELSFORENKLINGER
- EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin - Norsk forskrift kunngjort 1.3.2016
- Beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker - EØS-notat offentliggjort 2.3.2016

HELSE
- Plassering av informasjon på poser med rulletobakk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2016
- Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om helseadvarsler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2016
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om dietylenglykol-monoetyleter (DEGEE) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.3.2016

INDRE MARKED OG EØS
- Strategi for det indre marked - Rådskonklusjoner vedtatt 29.2.2016.
Rådet har vedtatt felles synspunkter på kjøreplanen for videreutvikling av EUs indre marked, som Kommisjonen la fram i oktober 2015. Tilsammen 22 tiltak skal settes ut i livet de neste to årene. Restriksjoner for investeringer skal fjernes og det skal skapes nye muligheter for forbrukere, fagfolk og bedrifter. Samtidig ønsker Kommisjonen sammen med medlemslandene å utvikle en kultur for overholdelse av reglene for det indre marked.

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- EU-høring om internetthastighet og -kvalitet etter 2020 - Høringsresultater offentliggjort av Kommisjonen 3.3.2016
- Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet - Dansk departementsnotat offentliggjort 29.2.2016

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.3.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Dataoverføring EU-USA: gjenoppretting av tillit - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 29.2.2016.
I etterkant av avsløringene om overvåking ved datautveksling mellom EU og USA og EU-domstolens opphevelse av den såkalte 'safe harbour'-beslutningen, har Kommisjonen lagt fram en melding og et konkret forslag til ny lovgivning. Formålet er å gjenoppbygge tilliten ved lage en juridisk ramme for overføring av data som tilfredsstiller næringslivets behov samtidig som hensynet til personvern ivaretas.

Kjøreplan for full gjenopprettelse av Schengensystemet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 4.3.2016
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling mellom EU og USA - Utkast til kommisjonsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 29.2.2016
- Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene (kodifisert utgave) - Rådets 1. gangsbehandling (endelig vedtak) 29.2.2016
Schengen-informasjonssystemet: identifisering av personer på grunnlag av fingeravtrykk - Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.2.2016

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland og Polen - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 2.3.2016
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 2.3.2016
Import av ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Singapore - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 2.3.2016
Godkjenning av et laboratorium i Egypt, De forente arabiske emirater og USA som foretar kontroll av rabiesvaksiner - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 1.3.2016
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 1.3.2016
Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 1.3.2016
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa av subtype H7N8 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 1.3.2016
Anerkjenning av Malta som offisielt fri for tuberkulose og brucellose når det gjelder storfebesetninger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 2.3.2016
- Import og transitt av fjørfevarer fra Minnesota i forbindelse med fugleinfluensa - EØS-notat offentliggjort 1.3.2016

Plantesanitære forhold
Markedsføring av frø for plantearter til jordbruksformål eller grønnsakarter: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.3.2016
- Etikett på frøpakker: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.3.2016

Næringsmidler
- Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring - EØS-notat offentliggjort 29.2.2016
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelse for eddik - EØS-notat offentliggjort 1.3.2016
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 2.3.2016

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gentamicin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.3.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: rettselse angående tylvalosin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.3.2016

MILJØ
- CO2-utslippsstandarder for personbiler - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.3.2016.
Forordningen fra 2009 bestemmer at nye personbiler som registreres i EU i gjennomsnitt ikke skal slippe ut mer enn 130 g CO2/km i 2015. Kommisjonen kan ved overtredelse av utslippskravene ilegge produsentene et overtredelsesgebyr. Fra EØS/EFTA-landenes side forutsettes det at EFTAs overvåkingsorgan ESA får denne myndigheten. I tillegg forhandles det om tilpasninger for å fordele inntektene fra gebyrene.

- CO2-utslippskrav til varebiler - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.3.2016.
EU-forordningen fra 2011 skal sikre at 70 prosent av varebiler under 3.5 tonn (inkludert last) kommer ned på et gjennomsnittlig utslipp på 175 gram CO2 per km. I 2017 skal gjennomsnittet for alle nye varebiler ha kommet ned på dette nivået. Samtidig innføres et belønningssystem for bilprodusenter som ligger under disse grensene i 2014-17. Samtidig vil produsenter som ikke overholder utslippsgrensene kunne ilegges gebyr.

Høring om EUs kjemikalielovgivning (unntatt REACH) - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 4.3.2016
- Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.3.2016
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om nonylfenoletoksylater - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2016
- Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.3.2016

Plantevernmidler
- Godkjenning av pinoxaden som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.3.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2016.
EØS/EFTA-landenes forslag til EØS-komitebeslutning om innlemmelse av EUs reviderte regelverk for offentlige anskaffelse ble 1. mars oversendt til EU. Det nye regelverket skal være gjennomført i EUs medlemsland innen 18. april. Det gjelder innkjøpsdirektivet (dette faktaarket), konsesjonskontraktsdirektivet og forsyningsvirksomhetsdirektivet (offentlige kontrakter innenfor tjenestesektorene vann, energi, transport og post).

- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for nytt anskaffelsesdirektiv - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2016
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for nytt forsyningsdirektiv - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2016
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for konsesjonskrontraktsdirektivet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2016
- Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon): for vann, energi, transport og post - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2016
- Konsesjonskontraktsdirektivet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2016

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 5 og 7 og IAS 19 og 34 - EØS-notat offentliggjort 2.3.2016
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 11 - Norsk forskrift kunngjort 4.3.2016
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 38 - Norsk forskrift kunngjort 4.3.2016
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 1 - EØS-notat offentliggjort 2.3.2016
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 27 - EØS-notat offentliggjort 2.3.2016

TRANSPORT
- Rettigheter til busspassasjerer - Norsk forskrift kunngjort 1.3.2016.
Etter at Stortinget i januar samtykket til EØS-komitens beslutning i 2015 om å innlemme EUs nye regelverk for buss­passasjerer i EØS-avtalen, trer en norsk forskrift om busspassasjerrettigheter i kraft 1. april. Nødvendige lovendringer ble vedtatt av Stortinget allerede i 2014. Stortinget har dessuten øke budsjettrammene til Statens vegvesen, som vil få nye oppgaver i forbindelse med regelverket. EU-forordningen om busspassasjerer har blant annet fokus på rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne og personer med redusert bevegelighet. Den tar videre sikte på å fastsette bussselskapenes erstatningsansvar og forpliktelser ved avbestilling og forsinkelse, minstekrav til opplysninger samt klagebehandling.

- CO2-utslippsstandarder for personbiler - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.3.2016. Se omtale under MILJØ.
- CO2-utslippskrav til varebiler - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.3.2016. Se omtale under MILJØ.
- Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2016
Rettsakter, Transport: veitransport (EØS-avtalens vedlegg 13.2), Transport
- Referansedokument for samtrafikk i jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2016
- Lokomotivførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere - Høring om evaluering av lokomotivførerdirektivet igangsatt av Kommisjonen 3.3.2016
- Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2016
- Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 24.2.2016
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.3.2016
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om ferdsskrivere og lokaliseringsutstyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2016
Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 1.3.2016
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.12.2015 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2016