Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Norsk lov kunngjort 15.6.2018 Pressemelding publisert av Justis- og beredskapsdepartementet 14.6.2018
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) som gjennomfører EUs GDPR-forordning i norsk rett, ble kunngjort 15. juni. Det er ventet at EØS-komiteen 6. juli vedtar å innlemme forordningen i EØS-avtalen. Vedtaket vil trolig tre i kraft senere i samme måned. Da vil også den norske loven i kraft. I tillegg til GDPR-forordningen har EU også vedtatt et Schengen-relevant direktiv om beskyttelse av person­opplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, under­søkelser eller rettsfor­følgning av overtredelser.
Felles holdning vedtatt av Rådet 14.6.2018
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 12.6.2018
Foto: Pixabay
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 12.6.2018
Europakommisjonen la i desember 2016 fram tre lovforslag som tar sikte på å utvide anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grenseoverskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre rettsaktene omhandler SIS II til bruk for henholdsvisgrensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold. Kommisjonen offentliggjorde samtidig en evaluering av SIS-II og en fremskrittsrapport om sikkerhetsunionen.
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 12.6.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.6.2018
Svensk departementsnotat offentliggjort 22.5.2018
Høring om evaluering av senteret igangsatt av Kommisjonen 18.5.2018
Svensk departementsnotat offentliggjort 17.5.2018
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 16.5.2018
Rapport om evaluering av direktivet lagt fram av Kommisjonen 7.5.2018
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 3.5.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 30.4.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.3.2018
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 14.3.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 19.2.2018
Foto: Pixabay
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 25.1.2018
Regjeringen ønsker norsk deltakelse i EUs IT-byrå for forvaltning av Schengen informasjonssystem (SIS II), visuminformasjonssystemet (VIS) og fingeravtrykkregisteret (Eurodac). Deltakelsen skal styrke håndhevelsen av Schengen-samarbeidet og bekjempelsen av grenseoverskridende kriminalitet og terrorisme.

Sider