Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Foto: Europaparlamentet
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 20.7.2018. Samtidig trer den norske personopplysningsloven i kraft.
EØS-komiteen vedtok 6. juli å innlemme personvernforordningen (GDPR) i EØS-avtalen. Vedtaket trådte i kraft 20. juli sammen med personopplysningsloven som gjennomfører forordningen i norsk rett. Forordningen erstatter EUs personverndirektiv fra 1995. Målet er å sikre vern av personopplysninger, harmoniserte regler i EU og EØS og gi fri utveksling av personopplysninger mellom EU og EØS-landene.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 16.7.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 11.7.2018
Europaparlamentets plenumsbehandling 5.7.2018 (enighet med Rådet)
Europakommisjonen har lagt fram forslag til opprettelse av et EU-system for innreiseopplysninger og - tillatelser (ETIAS) for å styrke sikkerhetskontrollen med innreiser til Schengen-området. Ifølge forslaget må statsborgere i land som ikke er underlagt visumplikt i fremtiden innhente en enkel reisetillatelse for innreise til Schengen. ETIAS skal forvaltes av den nyopprettede europeiske grense- og kystvakt i tett samarbeid med Schengen-landene og Europol.
Forslag trukket av Kommisjonen 3.7.2018
Felles holdning vedtatt av Rådet 14.6.2018
Foto: Pixabay
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 12.6.2018
Europakommisjonen la i desember 2016 fram tre lovforslag som tar sikte på å utvide anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grenseoverskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre rettsaktene omhandler SIS II til bruk for henholdsvisgrensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold. Kommisjonen offentliggjorde samtidig en evaluering av SIS-II og en fremskrittsrapport om sikkerhetsunionen.
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 12.6.2018
Svensk departementsnotat offentliggjort 22.5.2018
Høring om evaluering av senteret igangsatt av Kommisjonen 18.5.2018
Svensk departementsnotat offentliggjort 17.5.2018
Rapport om evaluering av direktivet lagt fram av Kommisjonen 7.5.2018
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 3.5.2018
Dansk departementsnotat offentliggjort 30.4.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.3.2018
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 14.3.2017

Sider