Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 7.9.2017
EU-direktivet om e-databeskyttelse er 15 år gammelt og gjelder bare for tradisjonelle teleoperatører. Forslaget til revisjon som nå er lagt fram, vil blant annet utvide regelverket til å gjelde nye e-tjenester som WhatsApp, Facebook Messenger, Skype og Gmail. Kommisjonen ønsker samtidig at lovverket vedtas som forordning i stedet for direktiv for å sikre samtidig og lik anvendelse i alle medlemslandene. Forslaget innebærer en oppmyking av "cookie"-reglene, men skjerper bestemmelser om spam, både via data og telefon. I en separat meddelelse gjør Kommisjonen rede for sin strategi for internasjonal overføring av dataopplysninger.
Rapport om iverksettingen lagt fram av Kommisjonen 6.9.2017
Samtykkeproposisjon og lovproposisjon fremmet av regjeringen 1.9.2017
EU-høring om senking av aldersgrensen for fingeravtrykk fra 12 til 6 år igangsatt 17.8.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.6.2017
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.7.2017
Åpen høring igangsatt av Kommisjonen 27.7.2017
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.7.2017
Foto: Pixabay
Dansk departementsnotat offentliggjort 7.7.2017
Europakommisjonen la i desember 2016 fram tre lovforslag som tar sikte på å utvide anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grenseoverskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre forslagene omhandler SIS II til bruk for henholdsvisgrensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold. Kommisjonen offentliggjorde samtidig en evaluering av SIS-II og en fremskrittsrapport om sikkerhetsunionen.
Dansk departementsnotat offentliggjort 7.7.2017
EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 6.7.2017
EUs nye regelverk for personvern er nå vedtatt. I tillegg til den EØS-relevante forordningen om personvern, omfatter reformen også et Schengen-relevant direktiv om beskyttelse av person­opplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, under­søkelser eller rettsfor­følgning av overtredelser.
Framlegg sendt til EU-intitusjonene av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA) 5.7.2017
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 29.6.2017
Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 29.6.2017
Foto: Pixabay
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 29.6.2017
Regjeringen ønsker norsk deltakelse i EUs IT-byrå for forvaltning av Schengen informasjonssystem (SIS II), visuminformasjonssystemet (VIS) og fingeravtrykkregisteret (Eurodac). Deltakelsen skal styrke håndhevelsen av Schengen-samarbeidet og bekjempelsen av grenseoverskridende kriminalitet og terrorisme.
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.6.2017
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 9.6.2017
Europakommisjonen har lagt fram forslag til opprettelse av et EU-system for innreiseopplysninger og - tillatelser (ETIAS) for å styrke sikkerhetskontrollen med innreiser til Schengen-området. Ifølge forslaget må statsborgere i land som ikke er underlagt visumplikt i fremtiden innhente en enkel reisetillatelse for innreise til Schengen. ETIAS skal forvaltes av den nyopprettede europeiske grense- og kystvakt i tett samarbeid med Schengen-landene og Europol.

Sider