Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2018
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2018
Foto: Pixabay
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2018
Denne og to andre forordninger utvider anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grense­overskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre rettsaktene omhandler SIS II til bruk for henholdsvis grensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold.
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.12.2018. Felles holdning (forhandlingsposisjon vedtatt av Rådet 6.12.2018
Felles holdning til deler av forordningen vedtatt av Rådet 6.12.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.12.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.12.2018
Kommunikasjonsverndirektivet om e-databeskyttelse er 15 år gammelt og gjelder bare for tradisjonelle teleoperatører. Forslaget til revisjon tar blant annet sikte på å utvide regelverket til å gjelde nye e-tjenester som WhatsApp, Facebook Messenger, Skype og Gmail. Kommisjonen ønsker samtidig at lovverket vedtas som forordning i stedet for direktiv for å sikre samtidig og lik anvendelse i alle medlemslandene. Forslaget innebærer en oppmyking av "cookie"-reglene, men skjerper bestemmelser om spam, både via data og telefon.
Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 30.11.2018
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.11.2018
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.8.2018 og kunngjort i EU-tidende 12.11.2018
Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 25.10.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.10.2018. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.8. og kunngjort i EU-tidende 22.10.2018
Returdirektivet fra 2008 etablerer felles standarder og prosedyrer i Schengen-området for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold. Stortinget ga 13. desember 2010 samtykke til innlemmelse av EUs returdirektiv i Schengen-samarbeidet. Justis- og beredskapsdepartementet igangsatte 20. juni 2012 en høring om Schengen-informasjonssystem (SIS-loven) som følge av gjennomføringen av returdirektivet.
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.10.2018
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.10.2018
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 15.10.2018

Sider