Europalov - uke 10/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 10/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 5.3-11.3.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.3.2018
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.3.2018
EØS-avtalen artikkel 28 (fri bevegelighet for arbeidstakere) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.3.2018

ENERGI
Miljøvennlig utforming: Kravforberedende studium for bygningsautomatisering, styring og kontroll - EØS-notat offentliggjort 6.3.2018*
Gassdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 10.3.2018

FINANSIELLE TJENESTER
En europeisk kapitalmarkedsunion - Meddelelse om fremskynding av gjennomføringen lagt fram av Kommisjonen 8.3.2018
EU-handlingsplan for en konkurransedyktig og innovativ finanssektor (FinTech) - Meddelelse lagt fram av Kommisjonenj 8.3.2018*
EU-handlingsplan om bærekraftig finansiering - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.3.2018*
Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) - Høringer om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet og Justis- og beredeskapsdepartementet 6.3.2018
Forsikringsdirektivet: rettelse til tysk utgave av utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 9.3.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av solvens- og tilsynsordningen i Sveits - EØS-notat offentliggjort 9.3.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om midlertidig likeverdighet av solvensordninger i Australia, Bermuda, Brasil, Canada, Mexico og USA - EØS-notat offentliggjort 9.3.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Bermuda - EØS-notat offentliggjort 9.3.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om ekvivalens av solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Japan - EØS-notat offentliggjort 9.3.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av aktiva og gjeld - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.3.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse ved avvikling - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.3.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser om folkefinansiering - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 8.3.2018*
Folkefinansieringsforordningen - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 8.3.2018*
EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.3.2018

FORSKNING OG UTDANNING
Satellittnavigasjonssystemet Galileo: gjennomføringsbestemmelse om den kommersielle delen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.3.2018*
EU-handlingsplan for digital utdanning - Dansk departementsnotat offentliggjort 2.3.2018
Nøkkelkompetanser for livslang læring - Dansk departementsnotat offentliggjort 2.3.2018

HELSE
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.3.2018*
Vurdering av medisinsk teknologi - Dansk departementsnotat offentliggjort 5.3.2018

INDRE MARKED OG EØS
Myndighetsoverføring og EU - Faktaark oppdatert av stortingsbiblioteket.
EU/EØS-regelverk blir i stadig større grad håndhevet på overnasjonalt nivå. Dette gjør myndighetsoverføring mer konsti­tusjonelt utfordrende for Norge. Tre slike saker er tatt inn EØS-avtalen, men krever Stortingets godkjenning: tredje energimarkedspakke, CO2-utslipp fra biler og fartsskriver­forordningen. Stortingsbibliotekets oppdaterte faktaark viser imidlertid at en rekke andre saker er på vei. I første rekke gjelder dette EUs nye prosedyreforordning for statsstøtte, den reviderte personvernforordningen og jernbanepakke IV, som alle er vedtatt av EU, men fortsatt ikke innlemmet i EØS-avtalen.

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Bekjempelse av ulovlig innhold på nettet - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 6.3.2018*

INTELLEKTUELL EIENDOM
Varemerkedirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 5.3.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personvernforordningen - Omtale publisert av Justis- og beredskapsdepartementet 6.3.2018.
EUs nye regelverk for personvern ble vedtatt i 2016. I tillegg til den EØS-relevante forordningen om personvern, omfatter reformen også et Schengen-relevant direktiv om beskyttelse av person­opplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, under­søkelser eller rettsfor­følgning av overtredelser.

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.12.2017 og kunngjort i EU-tidende 5.3.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
EUs referansesenter for dyrevelferd - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.3.2018*
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 6.3.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria, Italia og Nederland - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.3.2018*
Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting (fra 2013) - Rapport om eventuelle krav til beskyttelse av fisk på avlivningstidspunktet lagt fram av Kommisjonen 6.3.2018
Dyrehelsekrav i forbindelse med handel og import av salamandere - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 5.3.2018

Fôrvarer
Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.3.2018
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.3.2018
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.3.2018
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for bly, kvikksølv, melamin og decoquinat - Norsk forskrift kunngjort 6.3.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.3.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.3.2018

Næringsmidler
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 10.3.2018*

MILJØ
Drikkevannsdirektivet (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 8.3.2018.
Europakommisjonen la 1. februar fram forslag til nytt, revidert drikkevannsdirektiv. Nye stoffer som legionella og klorat skal overvåkes, samtidig som adgangen til og tilliten til drikkevann skal forbedres. Kommisjonen håper dette vil redusere bruken av flaskevann og minske volumet av plastavfall. Forslaget til nytt regelverk skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet.

EU-handlingsplan om bærekraftig finansiering - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.3.2018*
Utsettingsdirektivet (GMO): endringsbestemmelser om miljørisiko - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 9.3.2018
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 5.3.2018

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Tjenestedirektivet - Rettsmøterapport lagt fram av EFTA-domstolen 6.3.2018
Vurdering av medisinsk teknologi - Dansk departementsnotat offentliggjort 5.3.2018
Pakkelevering over grensene - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 8.3.2018

TRANSPORT
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 9.3.2018*
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 9.3.2018*
Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 6.3.2018
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til sikkerhetsledelsessystemer - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.3.2018*
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.3.2018*
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Oman - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.3.2018*
Førerkortdirektivet: rettelse til tysk versjon - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 10.3.2018*
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til tilbyrere av lufttrafikkstyringstjenester og til administrative prosedyrer knyttet til flyplasser - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 8.3.2018*
Automatisk validering av flybesetninglisenser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 6.3.2018