Europalov - uke 13/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 132014 - Europalov - uke 13/2014

UKE 13/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 24.-30.03.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK

- Vikarbyrådirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 21.03.2014.
Kommisjonen la 21. mars 2014 fram en rapport om gjennomføring av og erfaringer med vikarbyrådirektivet i EUs medlemsland. Direktivets formål er å beskytte vikaransatte og forbedre kvaliteten av vikararbeid ved å sikre likebehandling mellom innleide ansatte fra vikarbyrå og ordinært ansatte, samt å legge til rette for bruk av vikarbyråer med sikte på å skape arbeidsplasser og å utvikle fleksible former for arbeid.

PVU-forordningen om personlig verneutstyr - Utkast til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 27.03.2014
- EØS-avtalen artikkel 4 (likebehandling av nasjonaliteter) - Fortolkningsdom om bruk av språk i sivilrettslige saker avsagt av EU-domstolen 27.03.2014

ENERGI
- Kapasitetstildeling i naturgasstransmisjonsnett - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.03.2014

FINANSIELLE TJENESTER
Pensjonskassedirektivet (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 27.03.2014.
Europakommisjonen la 27. mars 2014 fram forslag til revisjon av pensjonskassedirektivet fra 2003, også kjent som tjenestepensjonsdirektivet. Formålet med revisjonen er bl.a. en større grad av harmonisering av solvensregelverket for tjenestepensjonskasser, styrke det felles indre marked og sikre soliditeten. Direktivet gjelder pensjonsforetak hvis virksomhet er begrenset til tjenestepensjonsordninger i arbeidsforhold. I Norge omfatter direktivet pensjonsforetak i form av fondsbaserte pensjonskasser opprettet av arbeidsgiver for ansatte i privat og kommunal virksomhet.

Langsiktig finansiering av den europeiske økonomien - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.03.2014
Fremme av folkefinansiering (crowdfunding) i EU - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.03.2014
- Betalingstjenestedirektivet (revisjon) - EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 24.03.2014

FORBRUKERVERN
- Forbrukerkredittdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.03.2014
Sikkerhetskrav til smokker - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 27.03.2014
Sikkerhetskrav til persienner - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 27.03.2014
Sikkerhetskrav til stasjonært trenings- og gymnastikkutstyr - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 24.03.2014
Sikkerhetskrav til flytende fritidsutstyr - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 24.03.2014
Sikkerhetskrav til barnesikring av vinduer og balkongdører - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 24.03.2014

FORSKNING OG UTDANNING
- EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020) - Rådets 1. gangsbehandling 24.03.2014 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)
- Gruppeunntak for linsensavtaler om teknologioverføring - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.03.2014

HELSE
- Produkter til avansert terapi - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 28.03.2014
- Helsetrusler over landegrensene - EØS-notat offentliggjort 30.03.2014
- Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika - EØS-notat offentliggjort 30.03.2014
- Folkehelse og arbeidsmiljø: statistikk over dødsårsaker - EØS-notat offentliggjort 30.03.2014
- Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået 2014 - EØS-notat offentliggjort 30.03.2014

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.03.2014
- Varemerkedirektivet (revisjon) - EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 24.03.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
EU-høring om skytjenester - Omtale publisert av Kommunal og moderniseringsdepartementet 28.03.2014
- Retningslinjer for transeuropeiske telenettverk - EØS-notat offentliggjort 26.03.2014
Ekspertgruppe for datalagring - EØS-notat offentliggjort 26.03.2014
Gruppen av representanter for europeiske reguleringsmyndigheter på området audiovisuelle medietjenester (ERGA) - EØS-notat offentliggjort 26.03.2014

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Gruppeunntak for linsensavtaler om teknologioverføring - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.03.2014
- Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.03.2014
- Retningslinjer for statsstøtte til film og andre audiovisuelle verk - Nye retningslinjer for statsstøtte vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 26.03.2014

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander - EØS-notat offentliggjort 27.03.2014.
Kulturdepartementet offentliggjorde 27. mars 2014 et EØS-notat om Kommisjonens forslag fra mai 2013 til en omarbeidet utgave (recast) av EU-direktivet fra 1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra land. Forslaget er for tiden til behandling i Europaparlamentet og Rådet. Kommisjonen ønsker å utvide direktivets virkeområde til å gjelde alle objekter som landene har klassifisert som kulturgjenstander og samtidige forenkle EU-lovgivningen på området. Det opprinnelige EU-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1994.

- Retningslinjer for statsstøtte til film og andre audiovisuelle verk - Nye retningslinjer for statsstøtte vedtatt av EFTAs overvåkingsorgan 26.03.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import fra tredjeland av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til konsum: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.03.2014
- Godkjenning av Litauen som offisielt fri for brucellose - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.03.2014
Vernetiltak overfor visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Myanmar beregnet på konsum - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 25.03.2014
Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland og Storbritannia - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 25.03.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og avvent smågris - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.03.2014
- Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.03.2014
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter unntatt drøvtyggere, svin og fjørfe dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.03.2014
- Godkjenning av Lactobacillus-preparater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.03.2014

Næringsmidler
- Avsløring av uredelig praksis i salg av visse matvarer: 2. kontrollplan - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 29.03.2014.
I kjølvannet av hestekjøttskandalen utarbeidet Kommisjonen en kontrollplan for å fastslå utbredelsen av svindel med kjøttvarer. Den 27. mars 2014 publiserte EU-tidende en ny kontrollplan.

Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 24.03.2014. Omtaler publisert av Norges EU-delegasjon og Stortingets EU/EØS-nytt.
Kommisjonen la 24. mars 2014 fram forslag til revisjon av økologiforordningen fra 2007. Forslaget tar sikte på å imøtekomme både forbruker- og produsentinteresser når det gjelder regleverket for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter. Kommisjonen presenterte samtidig en handlingsplan for økologisk produksjon i EU. Norges EU-delegasjon og Stortingets EU/EØS-nytt omtale 26. mars 2014 forslaget til ny økologiforordning.

EU-handlingsplan for økologisk produksjon - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 24.03.2014
- Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.03.2014
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse:endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.03.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.03.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om magnisumdihydrogendifosfat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.03.2014

MILJØ
EU-innbyggerinitiativet Right2Water - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.03.2014.
Det europeiske innbyggerinitiativ, som ble introdusert av Lisboa-traktaten i 2009, gjør det mulig for EU-borgere å kreve at Kommisjonen foreslår lovgivning på felt innenfor EUs kompetanseområde. "Right2Water" er det første initiativet som har oppfylt kravet om en million underskrifter fra minst syv medlemsland. I en meddelelse fra 19. mars 2014 gjør Kommisjonen rede for hvordan den planlegger å svare på initiativet.

- Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.03.2014
- EU-strategi for reduksjon og gjenbruk av avfall - EØS-notat offentliggjort 25.03.2014
- Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om dyreforsøk - EØS-notat offentliggjort 29.03.2014
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.03.2014
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om krom(IV)-forbindelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.03.2014
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyre for godkjenning av aktive stoffer i biocidprodukter - EØS-notat offentliggjort 25.03.2014
- Godkjenning av Bacillus pumilus QST 2808 som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.03.2014
- Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.03.2014
- Godkjenning av flubendiamid som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.03.2014
- Godkjenning av Equisetum arvense L. som hovedingrediens i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.03.2014
- Godkjenning av ipconazol som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.03.2014
- Godkjenning av acequinocyl som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.03.2014
Vilkår for bruk planteoljer/citronella som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.03.2014
Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene pinoxaden og meptyldinocap i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.03.2014
- Tilbaketrekking av godkjenning av fenbutatinoksid som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.03.2014

OFFENTLIGE INNKJØP
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 28.03.2014.
EU-tidende publiserte 28. mars 2014 EUs nye og reviderte regelverk for offentlige anskaffelser, nemlig innkjøpsdirektivet (dette faktaarket), konsesjonskontraktsdirektivet og forsyningsvirksomhetsdirektivet (offentlige kontrakter innenfor tjenestesektorene vann, energi, transport og post). De tre direktivene skal være gjennomført i nasjonal rett i EUs medlemsland innen 18. april 2016. Nærings- og fiskeridepartementet omtalte direktivene i en pressemelding 12. februar 2014.

- Forsyningsvirksomhetdirektivet (revisjon): offentlige kontrakter innenfor tjenestesektorene vann, energi, transport og post - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 28.03.2014
- Konsesjonskontraktsdirektivet - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 28.03.2014

STATISTIKK
- Folkehelse og arbeidsmiljø: statistikk over dødsårsaker - EØS-notat offentliggjort 30.03.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere - Rådets 1. gangsbehandling 24.03.2014 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak).
Rådet bekreftet 24. mars 2014 et kompromiss med Europaparlamentet om den såkalte ”kjøretøykontrollpakken” som også inkluderer en forordning om teknisk kontroll av nyttekjøretøy og endringer i vognkortdirektivet. Europaparlamentet gjorde 11. mars 2014 lignende vedtak. Det nye regelverket kan derfor publiseres i EU-tidende.

- Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner - EØS-notat offentliggjort 28.03.2014.
Samferdselsdepartementets EØS-notat om Kommisjonens forslag til en havneforordning ble offentliggjort 28. mars 2014. Forordningen gjelder havner som er angitt i EUs retningslinjer for det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) fra 2011. Retningslinjene er innlemmet i EØS-avtalen, men spesifiserer ikke havner i EFTA EØS-landene. Kommisjonsforslaget er for tiden til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

- Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff - Omtale av kompromiss EP-Rådet publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 26.03.2014. EØS-notat offentliggjort 27.03.2014
- Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Omtale av Kommisjonens retningslinjer publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 26.03.2011
- EU-dekkende automatisk nødanropstjeneste for kjøretøy som utsettes for ulykker (eCall): gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 28.03.2014
- Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling 24.03.2014 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)
- Veikantkontrollforordningen: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy - Rådets 1. gangsbehandling 24.03.2014 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)
- Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem - EØS-notat offentliggjort 28.03.2014
- Metode for risikovurdering av infrastruktur for jernbane - EØS-notat offentliggjort 27.03.2014
- Fellesforetaket Shift2Rail under EUs forskningsprogram Horisont 2020 - EØS-notat offentliggjort 26.03.2014
- Kabotasjeforordningen: tjenesteyting innen sjøtransport - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.03.2014
- Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.03.2014
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører - EØS-notat offentliggjort 28.03.2014
- Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner - Rådets 1. gangsbehandling 24.03.2014 (kompromiss med Europaparlamentet)
- Krav og administrative prosedyrer for flyplasser - EØS-notat offentliggjort 25.03.2014

VARER
[Oppdatert 31.03.2014] I etterkant av varepakkevedtaket i 2008 om felles rammer for omsetning av produkter, ble det igangsatt en teknisk revisjon av en rekke direktiver for å oppdatere dem til å samsvare med den omforente ordlyden i vedtaket. Åtte reviderte direktiver ble publisert i EU-tidende 29. mars 2014:
- Lavspenningsdirektivet (revisjon) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 29.03.2014
- Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (revisjon) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 29.03.2014
- Omsetning og kontroll av eksplosive varer til sivilt bruk - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 29.03.2014
- Heisedirektivet (revisjon) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 29.03.2014
- Måleinstrumentdirektivet (revisjon) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 29.03.2014
- Trykkbeholderdirektivet (revisjon) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 29.03.2014
- Harmonisert regelverk om elektromagnetisk kompatibilitet - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 29.03.2014
- Direktiv om ikke-automatiske vekter (revisjon) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 29.03.2014
Det siste og niende direktivet i harmoniseringspakken, fyrverkeridirektivet ble publisert allerede i juni 2013.

Taubaneforordningen - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 27.03.2014.
Europakommisjonen la 27. mars 2014 fram forslag til erstatning av dagens taubanedirektiv med en forordning. Også direktivet om personlig verneutstyr er foreslått erstattet med en forordning (se ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK over).

- Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 26.03.2014
- Alkoholsterke drikker: beskyttelse av geografisk betegnelse fra Peru - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 26.03.2014
Beskyttelse av geografisk betegnelse fra Guatemala på alkoholsterk drikk - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 26.03.2014
Beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 26.03.2014
- Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om Kroatia - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 26.03.2014
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 26.03.2014