Europalov - uke 14/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 14/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 4.4.-10.4.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat offentliggjort 7.4.2016.
Nye regler for avlønning av utsendte arbeidstakere og nye bestemmelser om vikaransatte og for utestasjoneringer av lengre varighet. Det er hovedinnholdet i Kommisjonens forslag til revisjon av utsendingsdirektivet som ble lagt fram 8. mars. De foreslått endringene behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.

- Koordinering av offentlige trygdeordninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.4.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Samordning av lover og forskrifter om rettshjelpsforsikring - Fortolkningsdommer C-5/15 og C-460/14 avsagt av EU-domstolen 7.4.2016
- Krav til benchmark-indekser for finansielle instrumenter og kontrakter - Høring igangsatt av Finansdepartementet 4.4.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringsbestemmelser om innberetning og offentliggjøring av transaksjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.4.2016
- Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.4.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om sikring av kunders finansielle instrumenter og midler - Utkast til delegert kommisjonsdirektiv sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 7.4.2016

FORBRUKERVERN
- On-line innholdstjenester: kontraktsforhold - Høring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 5.4.2016
- Salg av varer og tjenester over landegrensene: kontraktsforhold angående on-line- og fjernsalg - Høring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 5.4.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 8.4.2016
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 8.4.2016

HELSE
Kvalitetssystemer for blodbanker: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 4.4.2016
- Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av elektroniske sigaretter og gjenfyllingsbeholdere - EØS-notat offentliggjort 7.4.2016
- Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengeliggjøring av informasjon om tobakksprodukter - EØS-notat offentliggjort 7.4.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om methylisothiazolinon - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 5.4.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Åpen internettilgang og internasjonal gjesting i offentlige mobiltnett (roaming) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.3.2016.
EU har vedtatt en forordning som vil gjøre det slutt på normale roamingavgifter fra sommeren 2017. Forordningen omhandler også sikring av nett­nøytralitet, forenkling av telekom­regelverket for operatører og sam­ordning av frekvens­tildelinger. U-forordningen er en del av en pakke som i tillegg består av en meddelelse med informasjon og bakgrunn om hvorfor det haster med å få gjennomført det indre markedet for telekommunikasjon og en anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd.

- Samvirke mellom europeiske offentlige tjenester - EU-høring igangsatt av Kommisjonen 6.4.2016
- Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.3.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Dataoverføring EU-USA: gjenoppretting av tillit - Svensk departementsnotat offentliggjort 4.4.2016.
I etterkant av avsløringene om overvåking ved datautveksling mellom EU og USA og EU-domstolens opphevelse av den såkalte 'safe harbour'-beslutningen, har Kommisjonen lagt fram en melding og et konkret forslag til ny lovgivning. Formålet er å gjenoppbygge tilliten ved lage en juridisk ramme for overføring av data som tilfredsstiller næringslivets behov samtidig som hensynet til personvern ivaretas.

- Schengen-informasjonssystemet: identifisering av personer på grunnlag av fingeravtrykk - Svensk departementsnotat offentliggjort 4.4.2016
Sterkere og smartere informasjonssystemer for grenser og sikkerhet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 6.4.2016
EUs inn- og utreisesystem - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 6.4.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Slaktekyllingsdirektivet - Rapport lagt fram av Kommisjonen 7.4.2016.
Direktivet gjelder kun for besetninger på over 500 kyllinger beregnet på kjøttproduksjon. I likhet med verpehønsdirektivet, er slaktekyllingsdirektivet et minimumsdirektiv, som gir Norge anledning til å fastsette strengere regler. Direktivet setter en øvre grense for tetthet (belegningsgrad) til 33 kg/m2.

- Gjennomføring av hygienepakken: bestemmelser om standarddokumenter for opplysninger om matkjeden og godkjente næringsmiddelsvirksomheter - Norsk forskrift kunngjort 1.4.2016
- Storfebesetninger i regioner og land som er fri for brucellose, bovin tuberkulose og enzooisk bovin leukose - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.3.2016
- Import av ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Singapore - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.4.2016
- Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa av subtype H7N8 - Norsk forskrift kunngjort 1.4.2016
- Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland, Sverige og Storbritannia - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.3.2016

Fôrvarer
- Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.3.2016
- Uønskede stoffer i dyrefôr: gjennomføringsbestemmelser om avgiftningsprosesser - Norsk forskrift kunngjort 1.4.2016

Plantesanitære forhold
- Omsetning av såvare av sorter av jordbruksvekster eller grønnsaker: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 5.4.2016

Næringsmidler
- Næringsmidler for spesielle grupper - Rapport om tilskudd til drikke til småbarn lagt fram av Kommisjonen 31.3.2016.
EUs nye ernæringsforordning for spesielle grupper (Food for Specific Groups - FSG) erstatter eksisterende direktiver og forordninger om blant annet slankeprodukter, medisinske næringsmidler, barnemat, morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og gluten, samt rammedirektivet om næringsmidler til særlige formål. Med unntak av visse artikler trer den nye forordningen i kraft 20. juli 2016 i EUs medlemsland.

- Bruk av etyllaurylarginat som tilsetningsstoff i mat: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 1.4.2016
- Bruk av jerntartarat som antiklumpemiddel i salt og salterstatninger - Norsk forskrift kunngjort 1.4.2016
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.3.2016
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av gamma-glutamyl-valyl-glycin i næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.3.2016
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for fem aromastoffer til bruk i næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.3.2016
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av rosmarin (E-392) i smørbare fettstoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.3.2016
Rettsakter, Mattrygghet (varer): næringsmidler (EØS-avtalens vedlegg 2.12), Mattrygghet
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse - Norsk forskrift kunngjort 1.4.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 5.4.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 5.4.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 5.4.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 6.4.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.4.2016

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for dietylenglykolmonoetyleter - Norsk forskrift kunngjort 1.4.2016

MILJØ
Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA): endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.3.2016
Biocider: godkjenning av pereddiksyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 3, 4, 5 og 6 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.3.2016
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et stoff av tørkede lavendelblomster mot møll - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.3.2016
Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.3.2016

Plantevernmidler
- Godkjenning av basisstoffet diammoniumfosfat i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.4.2016
- Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.4.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.4.2016

TRANSPORT
- Jernbaneinfrastruktur: gennomføringsbestemmelser om rammeavtaler for kapasitetstildeling - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.4.2016
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.4.2016
- Skipsavfallsdirektivet - Vurderingsrapport lagt fram av Kommisjonen 31.3.2016
- Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 29.3.2016
- Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere - Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.3.2016
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om pilotutdanning, testing og periodiske prøver i forbindelse med ytelsesbasert navigasjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.4.2016
- Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til miljøvern - Norsk forskrift kunngjort 1.4.2016
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til miljøvern - Norsk forskrift kunngjort 1.4.2016
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet - Norsk forskrift kunngjort 1.4.2016
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser for kommersielle operasjoner - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 4.4.2016
- Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland - Norsk forskrift kunngjort 1.4.2016
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart og opprettelse av Det europeisk byrå for flysikkerhet (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 8.4.2016