Europalov - uke 18/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 18/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 30.4.-6.5.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.5.2018
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.1.2018 og publisert i EU-tidende 30.4.2018
Masseoppsigelsesdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.1.2018 og publisert i EU-tidende 30.4.2018
Inkludering av langtidsledige i arbeidslivet - Høring om evaluering av rekommandasjonen igangsatt av Kommisjonen 2.5.2018
Arbeidstidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.1.2018 og publisert i EU-tidende 30.4.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter - Omtale av EØS/EFTA-kommentar publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.5.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.1.2018 og publisert i EU-tidende 30.4.2018

FORBRUKERVERN
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 3.5.2018
Forbrukerkjøpsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.1.2018 og publisert i EU-tidende 30.4.2018

FORSKNING OG UTDANNING
Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 2.5.2018
EU-program for overvåking og sporing i rommet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 3.5.2018

HANDELSFORENKLINGER
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 2.5.2018

HELSE
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler for mennesker: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av MBBT (nano) som UV-filter - EØS-notat offentliggjort 1.5.2018

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Mot et felles europeisk dataområde - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 2.5.2018
Bekjempelse av ulovlig innhold på nettet - Høring om ytterligere tiltak igangsatt av Kommisjonen 30.4.2018
Harmonisert bruk av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om utvidelse til 1427-1517 MHz - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.4.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.2.2018 og publisert i EU-tidende 30.4.2018
On-line innholdstjenester over landegrensene - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personvernforordningen - Utkast til EØS-komitebeslutning sendt til Rådet for klarering 2.5.2018.
EUs ministerråd mottok 2. mai forslaget til EØS-komitebeslutning om inn­lemmelse av personvernforordningen (GDPR) i EØS-avtalen. Ettersom forslaget inneholder substansielle tilpasninger, blant annet om ESAs rolle, må det klareres av Rådet før det kan gå til EØS-komiteen. Justis- og beredskapsdepartementet fremmet 23. mars forslag til ny personopplysningslov og til endringer av utlendingsloven som gjennomfører EUs nye personvernforordning. Departementet ber også om Stortingets samtykke til innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen. I tillegg til forordningen om personvern, har EU også vedtatt et Schengen-relevant direktiv om beskyttelse av person­opplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, under­søkelser eller rettsfor­følgning av overtredelser.

Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 3.5.2018
Bekjempelse av ulovlig innhold på nettet - Høring om ytterligere tiltak igangsatt av Kommisjonen 30.4.2018
Visumforordningen: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 30.4.2018

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Skjemaer for notifikasjon av støtte: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018

KULTUR OG MEDIER
EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020) - Rapport om midtveisevealuering av programmet lagt fram av Kommisjonen 30.4.2018.
Kreativt Europa er en sammenslåing av de tidligere programmene Kultur 2007, MEDIA og MEDIA Mundus. Programmet har et totaltbudsjett 1,5 milliarder euro for hele syvårsperioden, hvorav minimum 56 prosent til audiovisuell sektor, minimum 31 prosent til kultur og maksimum 13 prosent til tverrfaglige tiltak og administrasjon.

Europeisk år for kulturarv 2018 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.2.2018 og publisert i EU-tidende 30.4.2018*
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.4.2018
EUs referanselaboratorium for fugleinfluensa og Newcastle-sykdom - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.4.2018
Beskyttelsestiltak for bekjempelse av svinepest i Ungarn - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.4.2018*
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.5.2018*
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av sau - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
Godkjenning av laboratorier i Brasil og Russland for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Emilia-Romagna i Italia: godkjenning av kontrollprogram - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018

Fôrvarer
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer: rettelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018

Næringsmidler
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - Norsk forskrift kunngjort 3.5.2018
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 1.5.2018*
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 1.5.2018*
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.5.2018
Informasjon om opprinnelsesland eller -sted for hovedingrediensen en matvare - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.5.2018*
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.5.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl. - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for solvent nafta - EØS-notat offentliggjort 1.5.2018
Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer - EØS-notat offentliggjort 1.5.2018
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer - EØS-notat offentliggjort 1.5.2018

MILJØ
EUs miljøhandlingsprogram til 2020 - Høring om evaluering av programmet igangsatt av Kommisjonen 3.5.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til innendørs renholdstjenester - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 4.5.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: forlengelse av gyldighetsperioden - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.5.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter: forlengelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
Nitratdirektivet: beskyttelse mot vannforurensning fra nitrat i landbruk - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 4.5.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 5.5.2018
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkttype 3 - EØS-notat offentliggjort 5.5.2018
Biocider: godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 2 og 4 - EØS-notat offentliggjort 30.4.2018
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1, 5 og 6 - EØS-notat offentliggjort 5.5.2018
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.5.2018
Biocider: godkjenning av azoxystrobin som et aktivt stoff til bruk i produkttype 7, 9 og 10 - EØS-notat offentliggjort 5.5.2018
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) - EØS-notat offentliggjort 5.5.2018*
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer - EØS-notat offentliggjort 5.5.2018*
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.5.2018

Plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen12.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 30.4.2018
Fornyet godkjenning av bentazon i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.4.2018
Fornyet godkjenning av forklorfenuron i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.5.2018
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler: rettelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.5.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid i plantevermidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.5.2018
Avslag på godkjenning av paprikaekstrakt som basisstoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 3.5.2018
Avslag på godkjenning av ryllik som basisstoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 3.5.2018
Godkjenning av øl som basisstoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 3.5.2018
Avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 3.5.2018
Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 3.5.2018
Godkjenning av 8-hydroxyquinoline som aktivt stoff i plantevernmidler: bekreftelse av vilkårene - Norsk forskrift kunngjort 3.5.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonicamid, metalaxyl, penoxsulam og proquinazid i plantevermidler - Norsk forskrift kunngjort 3.5.2018
Avslag på fornyet godkjenning av iprodion som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 3.5.2018

SELSKAPSRETT
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om grenseoverskridende omdanning, fusjon og spaltning - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 2.5.2018

STATISTIKK
Statistikk over jernbanetransport (revisjon) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 2.5.2018

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Pakkelevering over grensene - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 2.5.2018

TRANSPORT
Fartsskriverforordningen - Norsk lovendring og forskrift om ikraftsetting kunngjort 4.5.2018.
EUs reviderte forordning for fartsskrivere for busser og lastebiler over 3.5 tonn er gjennomført i norsk lov og trer i kraft 1. oktober 2018. Det nye regelverket medfører blant annet at nye kjøretøy om tre år vil ha fartsskrivere som kan kommunisere trådløst med kontrollutstyr langs veiene. Fartsskriveren vil signaliserer til kontrollører dersom den har registrert uregelmessigheter som kan begrunne en nærmere kontroll. Dette skjer mens kjøretøyet er i bevegelse ute på veien. Den nye EU-forordningen erstatter den opprinnelige fartsskriverforordningen fra 1985 men gjør samtidige endringer i forordningen fra 2006 om kjøre- og hviletidsbestemmelser.

Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 2.5.2018.
Europaparlamentet og Rådet har vedtatt endringer til regelverket for opplæring av buss- og lastebilsjåfører. Kjøreskolene skal legge større vekt på trafikksikkerhet, som for eksempel gjenkjenning av farer og beskyttelse av sårbare trafikanter, men også på energieffektiv kjøring. For å sikre like konkurrensevilkår i hele EU innføres standarder for grunnleggende kvalifikasjons- og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøyer som benyttes til godstransport eller personbefordring. Endringsdirektivet skal være gjennomført i EU-landene senest 23. mai 2020 med unntak av visse bestemmelser som trer i kraft et år senere.

Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.5.2018
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.5.2018
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 3.5.2018
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: henvisninger til ICAO-bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 3.5.2018