Europalov - uke 19/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 19/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 04.-10.05.2015

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Europeisk plattform for samarbeid om tiltak mot svart arbeid - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 07.05.2015

ENERGI
Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 05.05.2015
- Adgang til naturgasstransmisjonsnett: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 05.05.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- Forsikringsdirektivet: adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 05.05.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 24.04.2015
- Betalingstjenestedirektivet (revisjon) - Kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet fremforhandlet 05.05.2015

FORBRUKERVERN
- Pakkereisedirektivet (revisjon) - Kompromiss fremforhandlet mellom Europaparlamentet og Rådet 05.05.2015.
Representanter for Europa­parlamentet og Rådet har fremforhandlet et kompromiss om en revisjon av EUs pakke­reise­direktiv. Revisjonen skal klargjøre og oppdatere eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen. EØS/EFTA-kommentar om saken ble sendt til EU-institusjonene i februar 2014.

FORSKNING OG UTDANNING
Innovasjon i Europa: statusrapport 2015 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 07.05.2015

HELSE
- Tobakksdirektivet (revisjon) - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 07.05.2015

INDRE MARKED OG EØS
EU-plan for regelforenkling - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 06.05.2015

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- EU-strategi for et digitalt indre marked - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 06.05.2015
Junker-kommisjonen har lagt fram sin bebudede strategi med tilsammen 16 initiativer som skal virkeliggjøre et digitalt marked i Europa. Strategien hviler på tre søyler knyttet til varer og tjenester, betingelser og konkurransevilkår for nettjenester og den digitale økonomiens vekstpotensiale. Regjeringen leverte i mars norske innspill til strategien mens Kommisjonen la siste hånd på dokumentet.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Beskyttelsestiltak mot liten kubebille i Italia: forlengelse - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 04.05.2015
- Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Bekjempelse visse typer overførbare spongiforme encefalopatier: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015
- Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: etablering av en database for elektronisk identifikasjon av storfe - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015
- Importbetingelser for fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Israel og Ukraina - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser om risikomateriale - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 07.05.2015

Fôrvarer
- Godkjenning av retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat som fôrtilsetningsstiff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.05.2015
- Godkjenning av biotin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.05.2015
- Godkjenning av taurin som et fôrtilsetningsstoff til visse dyre- og fiskearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.05.2015

Næringsmidler
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for polyvinylakohol (E 1203) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karminsyre i næringsmidler til spesielle medisinske formål - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015
- Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Grenseverdier for rester av amidosulfuron, fenhexamid, kresoxim-methyl, thiacloprid og trifloxystrobin fra plantevernmidler i visse produkter - Utkast til kommisjonforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 06.05.2015
- Juicedirektivet om merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 27.04.2015

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for metylprednisolon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gamithromycin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for doksysyklin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for tulatromysin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015

MILJØ
- Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 07.05.2015
- Svovelinnhold i marint brennstoff: endringsbestemmelser om prøvetaking og rapportering - EØS-notat offentliggjort 05.05.2015
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabilisitetsreserve - Kompromiss fremforhandlet mellom Europaparlamentet og Rådet 05.05.2015
- Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 06.05.2015
- Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.04.2015
- Unntaksbestemmelser for bruk av bly i visse typer medisinsk utstyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015
- Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kvikksølv i intravaskulære utralydbildesystemer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015

Plantevernmidler
- Plantevernmiddelforordningen - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015.
Fra 1. juni vil godkjenninng av nye plantevernmidler for omsetning i Norge skje på EU-nivå. EØS-komiteens besluttet sist høst å innlemme i EØS-avtalen EUs planemiddelforordning fra 2009, og det nye regelverket er nå gjennomført i en forskrift om plantevernmidler. Ifølge regjeringen vil den nye ordningen fortsatt sikre et høyt beskyttelsesnivå i Norge. Innlemmelsen begrunnes med at EU-forordningen har tatt inn de fleste av områdene som det norske regelverket dekket bedre da man forhandlet fram et ikke-tidsbegrenset unntak i 1994. Begrunnelsen for å ha unntak fra fellesskapsregelverket om plantevernmidler faller derfor i stor grad bort.

Se VEDLEGGET nederst i nyhetsbrevet for samtlige rettsakter om plantevernmidler som omfattes av den norske forskriften.

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

SELSKAPSRETT
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 06.05.2015
- Selskapsrett: endringsbestemmelser om aksjonærengasjement, eierstyring og selskapsledelse - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 07.05.2015

TJENESTER
EU-høring om levering av pakkepost over grensene - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 06.05.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 06.05.2015.
EU har revidert bestemmelsene om vekt og dimensjoner for motorvogner. Endringene som skal gjelde fra mai 2017 tar sikte på redusert energiforbruk og økt trafikksikkerhet, blant annet ved å tillate avrundede førerkabiner og aerodynamiske bakflapper. Vektgrensene økes for bruk av tyngre batterier som kreves for hybrid- og el-kjøretøy. Norge, Island og Liechtenstein sendte i mars 2014 en felles EØS/EFTA-kommentar til EU-siden under diskusjonen om det nye direktivet.

- Farlig godsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale unntak - EØS-notat offentliggjort 09.05.2015
- Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om avanserte nødbremsesystemer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015
- Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 09.05.2015
- Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015
- Støtte til reduksjon av støy fra jernbanevogners bremsesystemer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015
- Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet ”infrastruktur” i det europeiske jernbanesystem - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015
- Tekniske spesifikasjoner for lokomotiver og passasjervogner for samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015
- Prosedyren for lisensiering av jernbaneforetak: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015
- Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for sertifisering av lokomotivførere på tvers av landegrensene - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015
- Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM): endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 06.05.2015
- Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015

VEDLEGG

Rettsakter om plantevernmidler som omfattes av den norske plantevernforskriften som ble kunngjort 08.05.2015:

- Plantevernmiddelforordningen - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015.
- Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av bispyribac som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av kitosan-hydroklorid som hovedingrediens i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av spirotetramat som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet eddiksyre i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om fornyingsprosedyrer for mecoprop-P - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av 1-naphthylacetamide som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av ipconazol som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet ethoprophos i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet pyretriner i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Tilbaketrekking av godkjenning av det virksomme stoffet didecyldimethylammonium-klorid i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Plantevernmiddelforordning: endringsbestemmelser om utløpsdato for godkjenning av det virksomme stoffet tepraloxydim - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av 1-naphthyleddiksyre som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av acequinocyl som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av tembotrion som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av sedaxane som aktivt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet ethlen i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Forlengelse av godkjenningsperiodene for de virksomme stoffene ethephon og fenamiphos i plantevermidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser for listen over godkjente virksomme stoffer - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av det virksomme stoffet meptyldinocap i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Plantevernmiddelprodukter: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av penthiopyrad som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av Aureobasidium pullulans som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet natriumhypokloritt i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser for listen over godkjente virksomme stoffer - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av planteoljer/citronellaolje som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av natriumsølvthiosulfat som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av emamectin som aktivt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av ametoctradin som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om datakrav for virksomme stoffer - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av klorantraniliprol som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av Pseudomonas sp. slekt DSMZ 13134 som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Utvidet anvendelse av det virksomme stoffet fluazifop-P i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av gamma-cyhalotrin som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Avslag på godkjenning av asulam som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene pinoxaden og meptyldinocap i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av penflufen som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av dinatriumphosphonat som aktivt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Plantevernmiddelprodukter: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til virksomme stoffer - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Avslag på godkjenning av propanil som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av terbuthylazine som virksomt stoff i plantevernmidler - Godkjenning av pyriofenone som aktivt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Plantevernmiddelprodukter: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Avslag på godkjenning av flufenoxuron som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av spiroxamine som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av thiencarbazone som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av maltodextrin som aktivt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Avslag på godkjenning av propargite som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av Methyl nonyl ketone som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av oxyfluorfen som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av valifenalate som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Krav til merking av plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av bixafen som aktivt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av halosulfuron-methyl som aktivt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Avslag på godkjenning av 2-naphthyloxyeddiksyre som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av tefluthrin som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av amisulbrom som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet glufosinat i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Avslag på godkjenning av acetochlor som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av triazoxide som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av 1,4-dimethylnaphthalene som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av bifenthrin som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av Bacillus firmus I-1582 som aktivt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Avslag på godkjenning av chloropicrin som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av kresoxim-methyl som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av spinetoram som virksomt stoff i plantevernmiddler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av fluxapyroxad som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet triclopyr i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av acrinathrin som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Forlenget godkjenning av kobberforbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av fenpyrazamin som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015
- Forlenget godkjenning av det virksomme stoffet Aureobasidium pullulans i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om fornyingsprosedyrer for dimethomorph - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av 8-hydroxyquinoline som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Forlenget godkjenning s-abscisinsyre som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffene aluminium-ammoniumsulfat, fett-destillasjonsrester, repellenter med lukten av dyr eller planter, fiskeolje og urea i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene ametoctradin og dinatrium phosphonat i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av likekjedede sommerfuglferomoner som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Avslag på godkjenning av cyclanilide som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av ekstrakt fra tetre som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av de virksomme stoffenedenathonium benzoat, metylnonylketon, planteoljer og peppermynteolje i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av metam som aktivt stoff i plantevernmiddler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av tebuconazole som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av dicamba, difenoconazole, og imazaquin som virksomme stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av nellikolje som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene emamectin og maltodextrin i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.06.2015
- Vilkår for bruk av blodmel, kalsiumkarbid, kalsiumkarbonat, kalkstein, pepper og kvartssand som virksomme stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av Streptomyces lydicus stamme WYEC 108 som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Avslag på godkjenning av cinidon-etyl som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av pyridalyl som virksomt stoff i plantevernmiddler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene benalaxyl-M og valifenalat i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av mandipropamid som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus som aktivt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av aluminiumsilikat, hydrolyserte proteiner og 1,4-diaminobutan (putrescine) som virksomme stoffer i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av metaflumizone som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av prochloraz som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Forbud mot bruk av kaliumjodid som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av eugenol som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus som aktivt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Avslag på godkjenning av diphenylamine som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av aminopyralid som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av clethodim som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Forbud mot bruk av kaliumthiocyanate som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av fluopyram som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av kaliumfosfonater som aktivt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av jernsulfat og midler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av metobromuron som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av Adoxophyes orana granulovirus som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av Candida oleophila stamme O som aktivt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av fluquinconazole som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av L-askorbinsyre (C-vitamin) som virksomt stoff i plantevernmiddler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet kiselgur i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av spiromesifen som aktivt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet kaliumhydrogenkarbonat (bakepulver) i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av sukrose som hovedingrediens i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av fluazifop-P som virksomt stoff i plantevernmiddler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet methiocarb i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Endring av godkjenningsperiodene for de virksomme stoffene ethoxysulfuron, oxadiargyl and warfarin i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 9901 som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Plantevernmiddelforordning: endringsbestemmelser om utløpsdato for godkjenning av visse virksomme stoffer - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Forlenget godkjenning av dichlorprop-P, metconazol og triclopyr som virksomme stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av triflusulfuron som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet bifenox i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av de virksomme stoffene klotianidin, thiamethoxam og imidacloprid i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for fornying av godkjenninger - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av metazachlor som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Endring av godkjenningsperioden for det virksomme stoffet cyfluthrin - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet karbondioksid i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av isopyrazam som aktivt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av carbendazim som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet rapsolje i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av phosphane som aktivt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av prohexadione som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av Bacillus pumilus QST 2808 som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av thymol som aktivt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av azoxystrobin som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav til virksomme stoffer - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av appelsinolje som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av geraniol som aktivt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av zucchini yellow mosaic virus som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Betingelser for godkjenning av kobberforbindelser som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av azimsulfuron som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av flubendiamide som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet diklorprop-P i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av Trichoderma asperellum (stamme T34) som aktivt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av imazalil som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Tilbaketrekking av godkjenning av fenbutatinoksid som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av benalaxyl-M som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Tilbaketrekking av godkjenning av det virksomme stoffet bitertanol i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Forlengelse av midlertidige nasjonale godkjenninger av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av chromafenozide som virksomt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av profoxydim som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av fluroxypyr som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av Equisetum arvense L. som hovedingrediens i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av pyroxsulam som virksomt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet fipronil i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Godkjenning av Trichoderma atroviride som aktivt stoff i plantevernmiddel - Norsk forskrift kunngjort 08.05.2015
- Fornying av godkjenningen av Isaria fumosorosea strain Apopka 97 som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 06.05.2015