Europalov - uke 19/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 19/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 8.5.-14.5.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EØS-avtalen artikkel 4 (likebehandling av nasjonaliteter) - Omtale av forslag til fortolkningsdom i EU-domstolen publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 11.5.2017
- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.5.2017. Anmodninger om fortolkning [1] og [2] sendt til EU-domstolen 30.12.2016 og 20.2.2017
- Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Anmodninger om fortolkning [1] og [2] sendt til EU-domstolen 30.1.2017
- Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.1.2017
- Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.2.2017
- Svangerskapsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.1.2017
- Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.2.2017
- Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.1.2017
- Arbeidstidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.1.2017
- Masseoppsigelsesdirektivet - Anmodninger om fortolkning [1], [2] og [3] sendt til EU-domstolen 6.2 og 9.2.2017

ENERGI
Retningslinjer for balansering av kraftsystemet - Norsk høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 11.5.2017

FINANSIELLE TJENESTER
- Ansvarsforsikring for motorvogn (2. rådsdirektiv) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.2.2017
- Ansvarsforsikring for motorvogn - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.2.2017
- Ansvarsforsikring for motorvogn (1. rådsdirektiv) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.2.2017
- Kapitalkravsforordningen (CRR) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 1.2.2017

FORBRUKERVERN
Statusrapport om e-handel - Rapport lagt fram av Kommisjonen 10.5.2017
- Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.2.2017
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodninger om fortolkning [1] og [2] sendt til EU-domstolen 1.2. og 9.2.2017

HELSE
- Kosmetikkforordningen - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.1.2017.
Forordningen, som erstatter det tidligere kosmetikkdirektivet, skal gi kosmetikkindustrien administrative lettelser, samtidig med at produktsikkerheten bevares minimum på dagens nivå. For virksomhetene vil det skje en forenkling ved at landenes ulike krav til registrering stort sett bortfaller. Kommisjonen skal i stedet opprette og drifte et register over alle kosmetiske produkter som er på markedet til enhver tid. Samtidig innføres det skjerpede krav til sikkerhetsvurderinger.

- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av benzofenon-3 som UV-filter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hårfargestoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
Prinsipper og retningslinjer for god produksjonspraksis for legemidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 10.5.2017
- Medisinsk utstyrsforordningen - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 10.5.2017

INDRE MARKED OG EØS
EØS-komiteens statusrapport til EØS-rådet - mai 2017 - Rapport offentliggjort av Rådet 8.5.2017
- EUs konkurranseevneprogram for foretak og små og mellomstore bedrifter - COSME (2014-2020) - Åpen konsultasjon om evaluering av programmet igangsatt av Kommisjonen 10.5.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- EU-strategi for et digitalt indre marked - Midtveisevaluering av strategien lagt fram av Kommisjonen 10.5.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.5.2017
Europaparlamentet mener det haster med å fremme konkrete lovforslag på mange av områdene i Kommisjonens strategi for et digitalt indre marked. Strategien fra mai 2015 inneholder 16 initiativer knyttet til varer og tjenester, vilkår for nettjenester og den digitale økonomiens vekstpotensiale.

- Toppdomenet .eu - Åpen konsultasjon om evaluering og revisjon av .eu-regelverket igangsatt av Kommisjonen 12.5.2017.
EØS-komiteen vedtok i 2013 å innlemme i EØS-avtalen seks rettsakter fra 2002 som etablerer det rettslige grunnlaget for og bruken av toppdomenet .eu som ble innført i EU-landene i 2006. Toppdomenet er opprettet for blant annet å fremme handel og konkurranse i det indre marked, inkludert netthandel. Fra 2014 har man kunnet registrere .eu-domener i Norge.

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 10.5.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Forvaltningsbyrå for IT-systemene for Schengen- og visum-informasjonssystemene og Eurdac - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 11.5.2017.
Regjeringen ønsker norsk deltakelse i EUs IT-byrå for forvaltning av Schengen informasjonssystem (SIS II), visuminformasjonssystemet (VIS) og fingeravtrykkregisteret (Eurodac). Deltakelsen skal styrke håndhevelsen av Schengen-samarbeidet og bekjempelsen av grenseoverskridende kriminalitet og terrorisme.

- Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike - Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 13.5.2017
Politikontroll og -samarbeid i Schengenområdet - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 13.5.2017
- Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.1.2017

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.2.2017

KULTUR OG MEDIER
- Europeisk år for kulturarv 2018 - Rådets 1. gangsbehandling 11.5.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)
- AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: oppdaterte bestemmelser - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 10.5.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.5.2017
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Tunisia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 9.5.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.5.2017
- Diagnosemetoder for afrikansk hestesyke - Norsk forskrift kunngjort 12.5.2017
- EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest: forlengelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.5.2017
- EUs referanselaboratorium for capripoxvirus (lumpy skin disease og småfekopper) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- EU-referanselaboratorium for småfepest - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.5.2017

Fôrvarer
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og verping - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Fôrtilsetningsstoffet kaliumdiformat: endring av navn på innehaver av godkjenningen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til verping - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hunder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avlspurker, avvent smågris, slaktegris, livkalv og slaktekalkuner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017

Næringsmidler
- Ny matforordningen (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017.
Norge, Island og Liechtenstein er blitt enige om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs reviderte matforordning fra 2015 og har oversendt utkast til EØS-komitebeslutning til EU-siden. Forordningen omfatter mat produsert på nye måter og med nye ingredienser som nanopartikler eller mat basert på hittil ukjente planteråstoffer. I EU trer det nye regelverket i kraft i 2018. Forordningen vil blant annet klargjøre definisjonen av ny mat og inneføre en enklere, EU-sentralisert godkjenningsprosedyre.

- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for E 1205 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid (E 960) som søtningsmiddel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om tjærestoffer (PAH) i røkt kjøtt og fisk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi - Norsk forskrift kunngjort 9.5.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2017
- EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA): endringsbestemmelser om ekspertpanelenes navn og kompetanseområder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2017
- Honningdirektivet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2017

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gamitromysin - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2017
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat - Norsk forskrift kunngjort 10.5.2017

MILJØ
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for deka-BDE - Norsk forskrift kunngjort 9.5.2017.
Etter et norsk innspill har EU vedtatt å forby salg og bruk av produkter som inneholder den bromerte flamme­hemmeren deka-BDE. Stoffet gir grunn til bekymring på grunn av evnen til å hope seg opp i miljøet. Det kan forårsake uforutsigbare langtidseffekter som er vanskelig å reversere. Eksponering for deka-BDE kan blant annet resultere i nevrotoksisitet i pattedyr inkludert mennesker. Norge startet i 2013 en prosess gjennom Stockholmkonvensjonen for å få et globalt forbud mot stoffet. På denne bakgrunn ba Kommisjonen det europeiske kjemikaliebyrået ECHA om å vurdere et forbud mot deka-BDE under REACH-direktivet. ECHA har i denne prosessen hatt tett samarbeid med Miljødirektoratet. Basert på kjemikaliebyråets anbefalinger la Kommisjonen ifjor fram forslag om forbud. Etter konsultasjon med medlemsstatenes og EØS/EFTA-landenes eksperter og etterfølgende klarering med Rådet og Europaparlamentet, ble forbudet vedtatt i februar 2017.

- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for for intensiv fjørfeavl eller svineavl - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Nitratdirektivet: beskyttelse mot vannforurensning fra nitrat i landbruk - Omtale av pågående sak i EU-domstolen publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.5.2017
- Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.2.2017
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - EØS-notat offentliggjort 9.5.2017
- Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: endringer - EØS-notat offentliggjort 12.5.2017
- Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.5.2017
- Biocider: godkjenning av silisiumdioksid (kiselgur) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.5.2017
- Biocider: godkjenning av pyrogen, syntetisk amorft silisiumdioksid, nano, overflatebehandlet som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.5.2017
- Biocider: godkjenning av diklofluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.5.2017

Plantevernmidler
- Fornyet godkjenning av det aktive stoffet thiabendazol i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Avslag på fornyet godkjenning av linuron som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelse om Østerrike som medrapportør for vudering av metaldehyd - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Godkjenning av det aktive stoffet oxathiapiprolin i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Avslag på godkjenning av tricyclazol som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Fornyet godkjenning av flazasulfuron i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.5.2017
- Godkjenning av det aktive stoffet Bacillus amyloliquefaciens stamme FZB24 i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.5.2017
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Utløp av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene fipronil og maneb i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.5.2017
- Innkjøpsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.5.2017

SELSKAPSRETT
EU-høring om selskapsrett for digitale løsninger og aktiviteter over landegrensene - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 10.5.2017
- Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv) - Anmodning om fortolkninger [1], [2], [3], [4] og [5] sendt til EU-domstolen 19.12.2016

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.1.2017
- Tjenestedirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 11.5.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.5.2017

TRANSPORT
- Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon, ytelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.5.2017
- Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper - Norsk forskrift kunngjort 12.5.2017
- Det felleseuropeiske systemet for togstyring: bestemmeser om iverksettingsplan - EØS-notat offentliggjort 8.5.2017
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.5.2017
Automatisk validering av flybesetninglisenser - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt av EASA og sendt til Kommisjonen 11.5.2017
- Flypassasjerers rettigheter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.5.2017