Europalov - uke 19/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 19/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 7.5.-13.5.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 7.5.2018
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Sak mot Norge henvist til EFTA-domstolen av EFTAs overvåkingsorgan 7.5.2018
Utvidet barnehage- og førskolekapasitet for økning av kvinneandelen i arbeidslivet og bedring av balansen mellom arbeidsliv og privatliv - Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.5.2018*
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.2.2018 og 13.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 7.5.2018

ENERGI
Elektrisitetsdirektiv III - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 7.5.2018
Fornybar energidirektivet (revisjon) - Dansk departementsnotat offentliggjort 11.5.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Ansvarsforsikring for motorvogn - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 7.5.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om kontaktpunkter for utstedere av elektroniske penger og tilbydere av betalingstjenester - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 7.5.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 8.5.2018

HANDELSFORENKLINGER
Maskindirektivet - Rapport om evaluering av direktivet lagt fram av Kommisjonen 7.5.2018

INDRE MARKED OG EØS
Norge i Europa. Regjeringens EU-strategi 2018-2021 - Regjeringens EU-strategi 2018-2021 og arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2018 lagt fram av Utenriksdepartementet 9.5.2018*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Rammedirektivet: generelle bestemmelser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 7.5.2018
Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 7.5.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Varemerkedirektivet (revisjon) - Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 9.5.2018.
EUs varemerkedirektiv er blitt revidert. Det eksisterende direktivet vil i 2019 bli erstattet av en modernisert utgave som ble vedtatt i 2015. Formålet er å gjøre det enklere og rimeligere for bedrifter å beskytte sine produkter. Det nye direktivet vil harmonisere nasjonale regelverk om varemerker ytterligere, blant annet ved å gjøre det likere regelverket som gjelder for EU-varemerker.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Produktansvarsdirektivet - Rapport om evaluering av direktivet lagt fram av Kommisjonen 7.5.2018

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Direktiv om urimelig handelspraksis i næringslivsforhold (B2B) i matkjeden - Dansk departementsnotat offentliggjort 9.5.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke og for smittsom blæreutslett hos svin - EØS-notat offentliggjort 8.5.2018
EUs referansesenter for dyrevelferd - EØS-notat offentliggjort 12.5.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.5.2018

Næringsmidler
Aromaer til bruk i næringsmidler: forlengelse av overgangsperioden for vegetabilsk grillaromakonsentrat - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 8.5.2018*
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 1209 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.5.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinola (E 476) i emulgerte sauser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.5.2018
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtstoffer i finere bakervarer - Norsk forskrift kunngjort 7.5.2018
Tilsetningsstoffer i mat: tilbaketrekking av kalsiumsorbat (E 203) - Norsk forskrift kunngjort 7.5.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021 - EØS-notat offentliggjort 8.5.2018

MILJØ
Liste over stoffer i vann som skal overvåkes - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.5.2018*
Vanndirektivet - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 7.5.2018
Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa - Høring om evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 8.5.2018
Skipsopphuggingsforordningen: endringer til listen over opphuggingsanlegg - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.5.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.5.2018
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 8.5.2018
Unntak for bruk av bly lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer - EØS-notat offentliggjort 9.5.2018
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk - EØS-notat offentliggjort 9.5.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål - EØS-notat offentliggjort 9.5.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium - EØS-notat offentliggjort 9.5.2018

Plantevernmidler
Godkjenning av talkum (E 553 b) i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.5.2018
Betingelser for godkjenning av fenazaquin i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.5.2018
Fornyet godkjenning av zoxamid i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.5.2018

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 16 - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 7 - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2018

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Tjenestedirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.5.2018

TRANSPORT
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 8.5.2018
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak - Norsk forskrift kunngjort 9.5.2018
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 9.5.2018
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om modulbaserte pilotlisenser for lette luftfartøy - EØS-notat offentliggjort 8.5.2018