Europalov - uke 24/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 24/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 12.6.-18.6.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Balanse mellom arbeids- og familieliv - EØS-notat offentliggjort 14.6.2017

ENERGI
Energimerkeforordningen - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 13.6.2017 (enighet med Rådet).
Europaparlamentet og Rådet er blitt enige om gjeninnføring av skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier: i stedet for fininndelingen A+, A++ etc, vil kravene til A bli endret dersom mer enn 30 prosent av salget av et produkt i EU faller innenfor denne kategorien. En revisjon av kriteriene vil også bli utløst dersom varer i kategoriene A og B til sammen utgjør enn 50 prosent av salget. Kompromisset som er fremforhandlet av representanter for de to EU-institusjonene, ble formelt godkjent av Europaparlamentet 13. juni 2017. Rådets godkjenning er ventet om kort tid.

FINANSIELLE TJENESTER

Forsikring
Ansvarsforsikring for motorvogn (1. rådsdirektiv) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.6.2017
Ansvarsforsikring for motorvogn - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.6.2017
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om overgangsregel for aksjerisiko - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om eksponering mot regionale og lokale myndigheter - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkravstillegg - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om systemer for utjevning av helserisikoer - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om fordeling av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaer for innrapportering til tilsynsmyndigheter - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrene for vurderingen av eksterne kredittvurderinger - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Forsikringsdirektivet (Solvens II): gjennomføringsbestemmelser om rentekurver fra 30. september til 30. desember 2016 - EØS-notat offentliggjort 14.6.2017
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om aksjeindeksen for den symmetriske justering av standardaksjekapitalkravet - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning av kapitalkravet for valutarisikoer som er bundet til euro - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Konglomeratdirektivet: endringsbestemmelser om tilsyn med finansielle konglomerater - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av informasjon - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Forsikringsdirektivet (Solvens II): gjennomføringsbestemmelser om rentekurver fra 31. desember 2016 til 30. mars 2017 - EØS-notat offentliggjort 14.6.2017
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017

Banker og andre kredittinstitusjoner
Innskuddsgarantidirektivet - Forslag til fortolkningsdomkon lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.6.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 16.6.2017
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 16.6.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av gjeld som stammer fra derivater - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017

Børs og verdipapirer
EU-strategi for sentrale motparter - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.6.2017*
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.6.2017*
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.6.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeidsordninger for viktige markedsplasser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.6.2017*
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen) - Rapport om fritak for tredjelands sentralbanker lagt fram av Kommisjonen 9.6.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om gjennomsiktighet - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.6.2017*
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.6.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om godkjenning av sentrale motparter (CCPer) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 13.6.2017*
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 14.6.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om pensjonsordninger - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Tekniske gjennomføringsstandarder om konsultasjon mellom myndigheter i forbindelse med melding om eierskifte - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017*
Utfyllende bestemmelser til MiFID om suspensjon og strykning av finansielle instrumenter - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017*
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om kriteriene for tilknyttet aktivitet - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om volumbegrensningsmekanismen og innberetning av opplysninger - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av posisjonsgrenser på råvarederivater - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om transaksjonsrapportering - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel - EØS-notat offentliggjort 12.6.2017

FORBRUKERVERN
Tilgjengelighet av varer og tjenester for funksjonshemmede - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 13.6.2017.
Et EU-forslag til en European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.

Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.6.2017.
EU-direktivet om alternativ tvisteløsning skal sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. EU har også vedtatt en forordning om on-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene.

FORSKNING OG UTDANNING
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv - Norsk lov kunngjort 16.6.2017.
EU vedtok i 2013 en revisjon av direktivet for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Endringsdirektivet innfører blant annet et europeisk profesjonskort og mulighet til å bli godkjent for å utøve deler av et yrke. Regelverket vil nå også omfatte trainees innenfor regulerte yrker.

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: oppdateringer av navn på eksamensbevis og studier - EØS-notat offentliggjort 15.6.2017

HANDELSFORENKLINGER
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 14.6.2017

INDRE MARKED OG EØS
Handlingsplan for styrking av SOLVIT - Dansk departementsnotat offentliggjort 12.6.2017
Vilkår for at Kommisjonen skal kunne kreve informasjon fra bedrifter i forbindelse med det indre marked - Høring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 15.6.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 13.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forkskrift kunngjort 13.6.2017.
EØS-komiteen vedtok 13. juni å innlemme i EØS-avtalen EU-rettsaktene som skal sikre roamingfri mobilbruk i utlandet også for EØS/EFTA-landene. Samme dag ble EU-regelverket gjennomført i norsk rett gjennom en endring til ekomforskriften, som trer i kraft 15 juni. I en pressemelding sier europaminister Frank Bakke-Jensen seg meget tilfreds med vedtaksprosessen: - Jeg er svært glad for at vi har fått til at dette gjelder for norske mobilbrukere fra samme dato som ellers i EU/EØS. Her ser vi et praktisk eksempel på fordelene ved et felles regelverk gjennom EØS-avtalen. Også forbrukerminister Solveig Horne er storfornøyd: - Dette er en gladnyhet for norske forbrukere. Nå kan man bruke mobiltelefonen på reise på samme måte som man bruker den hjemme, uten å måtte være redd for å få en skyhøy faktura fra mobiloperatøren når man kommer hjem.

e-databeskyttelsesforordningen - Omtale av norsk holdning publisert av Samferdselsdepartementet 15.6.2017.
EU-direktivet om e-databeskyttelse er 15 år gammelt og gjelder bare for tradisjonelle teleoperatører. Forslaget til revisjon som nå er lagt fram, vil blant annet utvide regelverket til å gjelde nye e-tjenester som WhatsApp, Facebook Messenger, Skype og Gmail. Kommisjonen ønsker samtidig at lovverket vedtas som forordning i stedet for direktiv for å sikre samtidig og lik anvendelse i alle medlemslandene. Forslaget innebærer en oppmyking av "cookie"-reglene, men skjerper bestemmelser om spam, både via data og telefon. I en separat meddelelse gjør Kommisjonen rede for sin strategi for internasjonal overføring av dataopplysninger.

Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser - EØS-komitebeslutning 13.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 13.6.2017
Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet - EØS-komitebeslutning 13.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 13.6.2017
EU-strategi for et digitalt indre marked - Dansk departementsnotat offentliggjort 12.6.2017

INTELLEKTUELL EIENDOM
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Norsk lov kunngjort 16.6.2017
Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.6.2017
Opphavsrett i det digitale indre marked - EØS-notat offentliggjort 14.6.2017
Opphavsrett for online- og gjenutsendelser og radio og tv-programmer - EØS-notat offentliggjort 14.6.2017
Tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte - EØS-notat offentliggjort 14.6.2017

KULTUR OG MEDIER
Europeiske kulturhovedsteder 2020-2033 - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 13.6.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - EØS-notat offentliggjort 17.6.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standard sertifikatskjema - EØS-notat offentliggjort 17.6.2017
Land og regioner som er fri for turberkulose (Umbria, Italia), enzooisk bovin leukose (Polen), infeksiøs bovin rhinotrakeitt (Tyskland), Aujeszkys sykdom (regioner i Polen) og godkjenning av bekjempelsesprogrammet for Aujeskyz sykdom i Veneto, Italia - EØS-notat offentliggjort 17.6.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : godkjenning av Slovenias program for bekjempelse av skrapesyke - EØS-notat offentliggjort 17.6.2017
Mikrobiologiske kriterier for Campylobacter i slaktekyllingskrotter - EØS-notat offentliggjort 17.6.2017

Fôrvarer
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til verpehøns - Norsk forskrift kunngjort 12.6.2017
Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.6.2017*
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.6.2017. EØS-notat offentliggjort 15.6.2017
Suspensjon av godkjenningen av ethoxyquin som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 16.6.2017
Godkjenning av et preparat av lecitiner som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.6.2017

Plantesanitære forhold
Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 13.6.2017*

Næringsmidler
EU-henstilling om kontroll av visse matvarer som markedsføres gjennom internett - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 13.6.2017*
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 13.6.2017*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser om visse stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2017

MILJØ
CO2-utslippsskrav for personbiler - EØS-komitebeslutning 16.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen.
Nye regler for CO2-utslipp fra person- og varebiler som ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen 16. juni vil gi EFTAs overvåkingsorgan rett til å ilegge bilprodusentene overtredelsesgebyr. I dag er det imidlertid ingen bilprodusenter i Norge som vil omfattes av regelverket. Diskusjonene om myndighetsoverføringen til ESA har pågått helt siden de to basisforordningene ble vedtatt i 2009 (dette faktaarket) og 2011 (varebiler). EØS-komiteens beslutning omfatter også 16 tilknyttede endringsforordninger vedtatt på EU-siden i perioden 2010-2015. For personbiler innføres nye årlige utslippskrav med et langsiktig mål om at CO2-utslippet fra nye biler i 2020 i gjennomsnitt skal ligge under 95 g/km.

CO2-utslippskrav til varebiler - EØS-komitebeslutning 16.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
EU vedtok i 2011 en forordning som skal sikre at nye varebiler under 3.5 tonn (inkludert last) i 2017 har kommet ned på et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 175 g/km. Fra 2019 vil det påløpe avgifter for produsenter som ikke overholder utslippsgrensene, som i 2020 skal ned på 147 g/km. Forordningen innebærer at Kommisjonen kan pålegge fabrikanter avgifter ved utslippsoverskridelser. I EØS-komitebeslutning gis denne myndigheten til EFTAs overvåkingsorgan. EU vedtok i 2009 nye utslippskrav for personbiler.

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri - EØS-komitebeslutning 13.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til turistinnkvartering - EØS-komitebeslutning 13.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus - EØS-komitebeslutning 13.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler - EØS-komitebeslutning 16.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslippsstandarder for personbiler: unntaksbestemmelser - EØS-komitebeslutning 16.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013 - EØS-komitebeslutning 16.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS-komitebeslutning 16.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 16.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 16.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler - EØS-komitebeslutning 16.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler - EØS-komitebeslutning 16.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 13.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - EØS-komitebeslutning 16.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - EØS-komitebeslutning 16.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp - EØS-komitebeslutning 16.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 15.6.2017
CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre - EØS-komitebeslutning 16.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 16.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio - EØS-komitebeslutning 16.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - EØS-komitebeslutning 16.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler - EØS-komitebeslutning 16.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - EØS-komitebeslutning 16.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - EØS-komitebeslutning 16.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelse om korreksjonsfaktor - EØS-komitebeslutning 13.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Avfallsforordningen: endringsbestemmelse om egenskapen HP 14 (økotoksisk) - Rådsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 14.6.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 16.6.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder - Kommisjonsfdirektiv publisert i EU-tidende 16.6.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 16.6.2017

SELSKAPSRETT
Årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.6.2017

STATISTIKK
Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om datainnsamling over gods, passasjerer og ulykker - EØS-komitebeslutning 13.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Statistikk om informasjonssamfunnet for 2017: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 13.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Postdirektivet: utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.6.2017
Vilkår for at Kommisjonen skal kunne kreve informasjon fra bedrifter i forbindelse med det indre marked - Høring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 15.6.2017

TRANSPORT
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 15.6.2017.
Kommisjonen la i 2016 fram tre konkrete forslag til styrking av sikkerheten til båtpassasjerer. Det kan bety strengere regler for skip bygget av aluminium og nye prosedyrer for registrering av ombordværende. Se alle sakene i oversikten over passasjerskipspakken.

Typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.6.2017
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.6.2017*
Adgang til yrket som veitransportør: gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel - EØS-komitebeslutning 13.6.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tunneldirektivet - Åpen konsultasjon om mulig revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 14.6.2017
Veiinfrastrukturdirektivet - Åpen konsultasjon om mulig revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 14.6.2017
Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 14.6.2017
Sikkerhet for ro-ro-ferger og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 14.6.2017
Regulering av droner - Utredning lagt fram av Kommisjonen 16.6.2017*