Europalov - uke 28/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 282012 - Europalov - uke 28/2012

UKE 28/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 09.07-15.07.2012


• nye saker
° endrede saker

GENERELT

Nytt og bedre RSS-feed tilbud
Europalovs elektroniske bokmerker (RSS) er overhalt og gitt mer informativt innhold ved at teksten angående "siste endring" nå er inkludert i feed'en til hver sak.

Veterinærmedisin flyttet til mattrygghet
Europalov har skilt området veterinæremedisin (veterinære legemidler) fra HELSE og i stedet plassert disse sakene inn under kategorien MATTRYKGGHET. Det meste av regelverket om veterinærmedisin gjelder rester av legemidler i matvarer. I EØS-avtalen er veterninærmedisin plassert sammen med legemidler til mennesker i avtalens vedlegg 13.

Helse og sikkerhet på arbeidsplassen: eget delområde
Vedlegg 18 av EØS-avtalen inneholder rettsakter knyttet til a) helse og sikkerhet på arbeidsplassen, b) likestilling og c) arbeidsrett. Europalov vil fortsatt kategorisere de tre områdene sammen med andre saker under ARBEIDS- OG SOSIALPOLTIKK, men rettsakter knyttet til helse og sikkerhet vil nå også kunne filtreres og vises isolert. Sektoroversikten for HELSE vil således også inkludere nye og endrede saker knyttet til helse og sikkerhet på arbeidsplassen (men ikke lenger likestilling og arbeidsrett). Når det gjelder oversiktene (tabellene) over beslutningsprosessen, er helse og sikkerhet fortsatt en del av oversikten for arbeids- og sosialpolitikk. Men i oversikten for helse> er det for helhetens skyld innledningsvis lagt inn en lenke til denne deloversikten.

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Vikarbyrådirektivet - EØS-komitevedtak 13.7.2012.
EØS-komiteen vedtok 13. juli 2012 å innlemme vikarbyrådirektivet i EØS-avtalen. Vedtaket trer i kraft 1. januar 2013 forutsatt at konstitusjonelle prosedyrer (parlamentssamtykke) er fullført i Island og Liechtenstein. I forbindelse med vedtaket i EØS-komiteen avga Norge en erklæring (se lenke i faktaarket). Direktivets formål er å beskytte vikaransatte og forbedre kvaliteten av vikararbeid ved å sikre likebehandling mellom innleide ansatte fra vikarbyrå og ordinært ansatte, samt å legge til rette for bruk av vikarbyråer med sikte på å skape arbeidsplasser og å utvikle fleksible former for arbeid. Innenfor EU er det store forskjeller med hensyn til bruken av vikaransettelser og i vikaransattes juridiske situasjon, status og arbeidsvilkår.

ENERGI
° Energieffektiviseringsdirektivet - Kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet godkjent av Europaparlamentets energikomite 12.7.2012.
Kommisjonen la 22. juni 2011 fram forslag til et direktiv om energieffektivitet. Direktivet skal erstatte to eksisterende direktiver om henholdsvis kraftvarme og energitjenester. Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 14. juni 2012 fram til et kompromiss om forslaget. Kompromisset ble 12. juli 2012 godkjent av EPs energikomite, men først bekreftes av parlamentets plenumsforsamling og av Rådet før det kan publiseres i EU-tidende.

° Økodegsignkrav til retningsbestemte lyskilder og diodelamper (LED) - Dansk departementsvurdering offentliggjort 9.7.2012
° Krav til miljøvennlig utforming av sirkulasjonsspumper: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2012

FINANSIELLE TJENESTER
° Ansvarsforsikring for motorvogn: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 13.7.2012

FORBRUKERVERN
° Leketøysdirektivet: sikkerhetskrav til leketøy - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Komiteinnstilling til Europaparlamentets plenumsbehandling votert 10.7.2012
° Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Komiteinnstilling til Europaparlamentets plenumsbehandling votert 10.7.2012
° Forbrukerkredittdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.7.2012

FORSKNING OG UTDANNING
° EU-programmet for jordobservasjoner - GMES (2011-2013) - EØS-komitevedtak 13.7.2012.
Gjennom vedtak i EØS-komiteen 13. juli 2012 sikres Norge, med forbehold om Stortingets samtykke, deltakelse i den innledende fasen av det europeiske jordobservasjonsprogrammet Global Monitoring for Environment and Security (GMES), som har varighet fra 2011 til 2013. Ved hjelp av satellitter tilbys data for å overvåke hav, miljø, klima, skog, samt skred og ras. GMES inngår i regjeringens satsing på havovervåking i nord. For Norges del har det vært vesentlig å sikre at radarsatellitter observerer over norsk område.

Utdanning og funksjonshemmede: politikk og praksis i Europa - Rapport lagt fram av Kommisjonen 10.7.2012
° Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsbestemmelser for Polen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2012

HELSE
° Kosmetikkdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): timian - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Vitis vinifera (vinblad) - EØS-komitevedtak 13.7.2012

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Databasedirektivet: rettslig vern av databaser - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.7.2012
Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 11.7.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Bruk av 800 MHz-båndet til landbasert kommunikasjon - EØS-komitevedtak 13.7.2012.
EØS-komiteen vedtok 13. juli 2012 å innlemme i EØS-avtalen et EU-vedtak om bruken av 800 MHz-frekvensbåndet, som ved overgangen til digitalt bakkenett er blitt tilgjengelig for andre formål ("den digitale dividende"). 800 MHz-båndet er spesielt attraktivt for mobilkommunikasjon på grunn av beliggenheten mellom 200 MHz og 1000 MHz i frekvensspekteret, et område som ifølge departementet anses for å være "indrefileten" av tilgjengelige frekvenser for mobilteknologi. Regjeringen kunngjorde i september 2009 at frekvensbåndet skal benyttes til moderne og rimelige mobilkommunikasjonstjenester og mobilt bredbånd i hele landet.

° Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.7.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° VIS-vedtaket: innføring av visuminformasjonsssystemet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 11.7.2012

MATTRYGGHET
Veterinære forhold
° EUs referanselaboratorium for biers helse - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Behandling for å drepe levedyktig parasitter i fiskeprodukter til konsum - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Salmonellagranatier for egg bestemt til Danmark - EØS-notat offentliggjort 12.7.2012
Beskyttelsestiltak med hensyn til import av animalske produkter fra Kina - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 5.7.2012
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Belgia, Brasil, Colombia, Kroatia, Nicaragua og Østerrike - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 5.7.2012

Plantesanitære forhold
° Såvare av grønnsaker - plantegenetiske ressurser - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.7.2012

Næringsmidler
° Krav til sporbarhet for matvarer av animalsk opprinnelse - Norsk forskrift kunngjort 13.7.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-notat offentliggjort 12.7.2012
° Maksimale grenseverdier for restmengder av veterinærlegemidlet azametifos i matvarer - EØS-notat offentliggjort 12.7.2012
° Forlengelse av importrestriksjoner for fôr og mat fra Japan i forbindelse med ulykken ved Fukushima-kjernekraftverket - Norsk forskrift kunngjort 10.7.2012
Bruk av visse tilsetningsstoffer i gjærede druemost-baserte drikker - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 2.7.2012
Bruk av ekstrakter av rosmarin i fyllinger av tørr pastafarse - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 2.7.2012
Bruk av visse tilsetningsstoffer på frukt - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 2.7.2012
Bruk av dimetylpolysiloksan (E-900) som anti-skummende middel i kosttilskudd - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 9.7.2012

Veterinærmedisin
° Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-notat offentliggjort 12.7.2012
° Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2012
Grensverdier for aflatoksiner i tørkede fiken - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 6.7.2012

MILJØ
Europakommisjonen la 11. juli 2012 fram forslag til nye bestemmelser for CO2-utslipp fra person- og varebiler. Sammen med forslagene publiserte EUs miljøbyrå en rapport om CO2-utslipp fra personbiler i 2011:
CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 11.7.2012
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 11.7.2012
Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler: data for 2011 - Rapport lagt fram av EUs miljøbyrå 11.7.2012

° Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Tilgang til landenes geodata og tjenester (Inspire - datadeling) - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° EU-politikk for Arktis - Omtale av strategien publisert av EU-delegasjonen 12.7.2012
° Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): nettjenester - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): nedlastning- og konverteringstjenester - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): gjennomføringsbestemmelser for samvirkningsevnen til geodatasett og -tjenester - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Kontroll av rapporter om drivhusgassutslipp - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2012
° Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2012
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 6.7.2012
° Metallskrapforordningen - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Rapportering om gjennomføring av avfallsforbrenningsdirektivet i 2012-2013 - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser angående visse blandinger av avfall - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 11.7.2012
° Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for acrylamid - EØS-komitevedtak 13.7.2012
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.7.2012
° Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 10.7.2012
° Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 10.7.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge lastebiler for bruk av visse typer infrastruktur - EØS-komitevedtak 13.7.2012.
EØS-komiteen vedtok 13. juli 2012 å innlemme endringene til eurovignettdirektivet fra 2006 i EØS-avtalen. Norge har fått godkjent en tilpasning til direktivet som tillater at eksisterende rabattordninger delvis kan videreføres under det nye direktivet. EU vedtok høsten 2011 et revidert eurovignettdirektiv, som skal være gjennomført i nasjonal lovgivning innen 13. oktober 2013 og som gir landene mulighet til å kreve avgift for alle kjøretøyer over 3.5 tonn, ikke bare for infrastrukturkostnader, men også støy og luftforurensning. Det reviderte eurovignettdirektivet er fortsatt til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Europakommisjonen la 13. juli 2012 fram tre lovgivende forslag knyttet til økt trafikksikkerhet. Forslagene omfatter endringsbestemmelser for vognkort, regelmessige tekniske kontroller og for veikontroller:
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 13.7.2012
Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 13.7.2012
Tekniske veikontroller av nyttekjøretøy - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 13.7.2012

° Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser for hydrogen- og elektrisk drevne biler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.7.2012
° Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.7.2012
Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2012
Adgang til markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2012
Adgang til yrket som vegtransportør: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2012
° Samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem: teknisk spesifikasjon for delsystemet energi - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Utdanning av lokomotivførere: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Bangladesh - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Kapp Verde - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Uruguay - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Ghana - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 3.4.2012 - EØS-komitevedtak 13.7.2012

VARER
EUs såkalte varepakke ble innlemmet i EØS-avtalen 13. juli 2012 gjennom vedtak i EØS-komiteen. Varepakken har som hovedmålsetning å bedre flyten av varer og samtidig sikre trygge varer for forbrukerne. Varepakken består av tre rettsakter (se lenkene under): en forordning som omhandler akkrediterings- og markedskontrollkrav i forbindelse med markedsføring av produkter, et vedtak om et felles rammeverk for markedsføring av produkter, og en forordning om det prosedyrer for det ikke-harmoniserte vareområdet. EØS-komitevedtaket krever parlamentssamtykke i Norge og Island før det kan tre i kraft.
° Akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring av produkter (del av EUs varepakke) - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Felles rammer for markedsføring av produkter (del av EUs varepakke) - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Prosedyrer for gjensidig godkjenning av varer (del av EUs varepakke) - EØS-komitevedtak 13.7.2012

° Kategorier av druevin, økologiske metoder og gjeldende restriksjoner - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Anriking av vin produsert av druer som er høstet i 2010 - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Kategorier av druevin, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner - EØS-komitevedtak 13.7.2012
° Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 13.7.2012