Europalov - uke 28/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 28/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 11.7.-17.7.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EØS-avtalen artikkel 28 (fri bevegelighet for arbeidstakere) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.7.2016
- Svangerskapsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.7.2016

ENERGI
Grensekryssende krafthandel: høring om nettkode om nødsituasjoner og gjenoppretting - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 13.7.2016

FINANSIELLE TJENESTER
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.7.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.7.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.7.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om registrering av tredjelandsforetak - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.7.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.7.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.7.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tickstørrelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.7.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om organisatoriske krav til markedsplasser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.7.2016
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.7.2016
Europeiske venturkapitalfond og fond med samfunnsnyttige formål: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 14.7.2016

FORBRUKERVERN
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.7.2016

FORSKNING OG UTDANNING
- Etablering av en kompetansegaranti - Svensk departementsnotat offentliggjort 13.7.2016
- Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring - Svensk departementsnotat offentliggjort 13.7.2016
- EU-handlingsplan for styrking av yrkeskvalifikasjoner og konkurranseevne - Dansk departementsnotat offentliggjort 11.7.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.5.2016

HELSE
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om kaliumhydroksid - Norsk forskrift kunngjort 12.7.2016
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for sinkoksid i ikke-nanoform - Norsk forskrift kunngjort 12.7.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for etyllaurylarginat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2016
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for titandioksid (nano) som UV-filter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.7.2016
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for Carbon Black (nano) som fargestoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.7.2016

INDRE MARKED OG EØS
- Europeiske standarder for det 21. århundre - Svensk departementsnotat offentliggjort 8.7.2016.
Et nytt strategidokument fra Europa­kommisjonen understreker behovet for europeiske standarder. Et viktig tiltak - Joint Inititative on Standardisation (JIS) Standardisation System - ble lansert i Amsterdam 13. juni. EFTA har vært sekretariat for initiativets redaksjonskomite. JIS skal effektivisere samarbeidet mellom EU, EFTA, de europeiske standardiseringsorganisasjonene og industrien.

- EU-handlingsplan for styrking av yrkeskvalifikasjoner og konkurranseevne - Dansk departementsnotat offentliggjort 11.7.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Roamingmarkedet på grossistnivå - Svensk departementsnotat

KULTUR OG MEDIER
- EU-strategi for onlineplattformer i det digital indre marked - Svensk departementsnotat offentliggjort 4.7.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest: endringsbestemmelser om Latvia - EØS-notat offentliggjort 13.7.2016

Fôrvarer
- Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder - EØS-notat offentliggjort 13.7.2016
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til ammende purker og mindre grisearter - EØS-notat offentliggjort 13.7.2016

Næringsmidler
- Påstandsforordningen: ernærings- og helsepåstander brukt i merking og kommersiell informasjon av matvarer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.7.2016
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand - EØS-notat offentliggjort 13.7.2016
- Metoder for kontroll av erukasyre i olje og fett i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 12.7.2016
- Godkjenning av visse helsepåstander for bruk på matvarer - EØS-notat offentliggjort 13.7.2016
- Maksimalt innhold av dioksiner og PCB i lever fra pigghå - Norsk forskrift kunngjort 12.7.2016
- Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 13.7.2016
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 12.7.2016
- Avslag på helsepåstander brukt i merking av matvarer - Norsk forskrift kunngjort 15.7.2016
- Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 15.7.2016
- Godkjenning av en helsepåstand for bruk på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 15.7.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS-notat offentliggjort 13.7.2016
Rettsakter, Mattrygghet (varer): næringsmidler (EØS-avtalens vedlegg 2.12), Mattrygghet
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS-notat offentliggjort 13.7.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS-notat offentliggjort 13.7.2016
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.7.2016
- Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 13.7.2016

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gentamisin - Norsk forskrift kunngjort 12.7.2016
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: rettselse angående tylvalosin - Norsk forskrift kunngjort 12.7.2016

MILJØ
- Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Forslag til dom lagt fram av EU-domstolen generaladvokat 14.7.2016
- Miljøvirkningsdirektivet - Anmodninger om fortolkninger [1] [2] sendt til EU-domstolen 7.4. og 8.4.2016
- Bestemmelser om tildeling av gratis utslippskvoter til luftfartsselskaper - EØS-notat offentliggjort 13.7.2016
Biocider: godkjenning av hydrert kalk til bruk i produkttype 2 og 3 - Høringsutkast lagt fram av Kommisjonen 11.7.2016
Biocider: godkjenning av kokos-alkyltrimetyl-ammoniumklorid til bruk i produkttype 8 - Høringsutkast lagt fram av Kommisjonen 11.7.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av visse blyforbindelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.7.2016
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for bisphenol A - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 13.7.2016
- Biocider: godkjenning av didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 8 - EØS-notat offentliggjort 13.7.2016
Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 12.7.2016
Biocider: godkjenning av brent dolomittkalk til bruk i produkttype 3 - Høringsutkast lagt fram av Kommisjonen 11.7.2016
Biocider: godkjenning av klorokresol til bruk i produkttype 13 - Høringsutkast lagt fram av Kommisjonen 11.7.2016
Biocider: godkjenning av klorokresol til bruk i produkttype 1, 2, 3, 6 og 9 - Høringsutkast lagt fram av Kommisjonen 11.7.2016
Biocider: godkjenning av brent kalk til bruk i produkttype 2 og 3 - Høringsutkast lagt fram av Kommisjonen 11.7.2016
Biocider: godkjenning av hydrert dolomittkalk til bruk i produkttype 2 og 3 - Høringsutkast lagt fram av Kommisjonen 11.7.2016
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 11.7.2016

Plantevernmidler
- Forlenget godkjenning av iprovalicarb som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 15.7.2016
- Forlenget godkjenning av det aktive stoffet lambda-cyhalothrin som erstatningskandidat i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 15.7.2016
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger - Norsk forskrift kunngjort 15.7.2016
- Forlenget godkjenning av pyraflufen-ethyl som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 15.7.2016
- Godkjenning av det aktive stoffet benzovindiflupyr som erstatningskandidat i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 15.7.2016
- Forlenget godkjenning av det aktive stoffet metsulfuron-methyl som erstatningskandidat i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 15.7.2016
- Avslag på godkjenning av 3-decen-2-one som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 15.7.2016
- Godkjenning av sinkbislysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 13.7.2016
- Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 13.7.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdommer [1] [2] avsagt av EU-domstolen 14.7.2016. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.4.2016

SELSKAPSRETT
- Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.4.2016
- Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.7.2016
- Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.7.2016

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.7.2016

TRANSPORT
- Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 14.7.2016.
Kommisjonen har lagt fram tre konkrete forslag til styrking av sikkerheten til båtpassasjerer. Det kan bety strengere regler for skip bygget av aluminium og nye prosedyrer for registrering av ombordværende. Det skal imidlertid vises fleksibilitet for kortere reisestrekninger. For skip kortere enn 24 meter mener Kommisjonen det er mer hensiktmessig med nasjonale bestemmelser enn felles EU-bestemmelser. Se alle forslagene i oversikten over passasjerskipspakken.

Typegodkjenning av kjøretøyer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet, miljøkrav og yteevne - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.7.2016
Typegodkjenning av kjøretøyer: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.7.2016
- Skipsavfallsdirektivet - EU-høring om revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 13.7.2016
- Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende - Dansk departementsnotat offentliggjort 14.7.2016
- Sikkerhet for ro-ro-ferger og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning - Dansk departementsnotat offentliggjort 14.7.2016
- Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 13.7.2016
- Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.7.2016
Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 12.7.2016