Europalov - uke 3/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 32012 - Europalov - uke 3/2012

UKE 3/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 16.01.-22.01.2012


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
Utenfor og innenfor: Europautredningens rapport om Norges avtaler med EU - Europautredningens rapport lagt fram 17.1.2012.
I 2010 oppnevnte regjeringen et forskningsbasert utvalg for å utrede alle sider ved EØS, Schengen og de andre avtalene Norge har med EU. Utvalgets rapport, NOU 2012: 2 Utenfor og innenfor, ble lagt fram 17. januar 2012. Europalov er omtalt på sidene 107 og 156-157 i rapporten.

Nye styringsformer i EU og forvaltningspoliske ufordringer i Norge - Rapport til Fornyings-­, administrasjons-­ og kirkedepartementet lagt fram 17.1.2012. Europalov er omtalt på side 40 i rapporten.

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Omstrukturering av bedrifter og sosial endring - erfaringer og lærdom - Grønnbok lagt fram av Kommisjonen 17.1.2012
° EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 17.1.2012

ENERGI
° Miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.1.2012
husholdningsapparater (EØS-avtalens vedlegg 2.4)
Gjennomføring av energimerkedirektivet med hensyn til tørketromler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.1.2012
Gjennomføring av energimerkedirektivet med hensyn til ventilatorer og kjøkkenvifter til husholdninger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.1.2012
Miljøvennlig utforming av PCer, servere og skjermer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.1.2012
° Retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur på energiområdet - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 19.1.2012

FINANSIELLE TJENESTER
° Kapitaldekningsdirektivet: revisjon - EFTA/EØS-kommentarer offentliggjort 13.1.2012.
Europakommisjonen la 20. juli 2011 fram forslag til et direktiv og en forordning som skal styrke tilsynet med og soliditeten til banker og andre kredittinstitusjoner. De nye rettsaktene vil, hvis de blir vedtatt av Europaparlamentet og Rådet, erstatte EUs to kapitaldekningsdirektiver. De tre EFTA/EØS-landene oversendte EU-institusjonene 12. januar 2012 felles kommentarer til Kommisjonens forslag til direktiv og forordning.

° Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper - EFTA/EØS-kommentarer offentliggjort 13.1.2012

FORBRUKERVERN
° Tillitsskaping til markedet for e-handel og online-tjenester - Omtale av meddelelsen publisert av Norges EU-delegasjon 16.1.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Tillitsskaping til markedet for e-handel og online-tjenester - Omtale av meddelelsen publisert av Norges EU-delegasjon 16.1.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Visumforordningen: felles bestemmelser for utstedelse av visum - endringer - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 19.1.2012
° EUs yttergrensefond (2007-2013) - Omtale av yttergrensefondet publisert av Norges EU-delegasjon 13.1.2012

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Retningslinjer for statsstøtte ved levering av tjenester generell økonomisk interesse - Retningslinjer publisert i EU-tidende 17.1.2012
° Retningslinjer for statsstøtte i form av kompensasjon for offentlige tjenester - Retningslinjer publisert i EU-tidende 17.1.2012
° Terskelverdier for statsstøtte ved tjenester av generell økonomisk interesse - Utkast til kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2012

MATTRYGGHET

Veterinære saker
EU-strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelferd (2012-2015) - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.1.2012
° Kjæledyrforordningen: forflytning av dyr fra USA - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.1.2012
° Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer - Norsk forskrift kunngjort 20.1.2012
° Merking, registrering og rapportering av småfe: endringer angående forflytningsdokumentet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.1.2012
° Likestilte metoder for testing av trikiner i kjøtt - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.1.2012

Fôrvarer
° Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr: endringsbestemmelser om godkjenningens innehaver - EØS-notat (nytt) offentliggjort 18.1.2012
Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til kjæledyr - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 13.1.2012
Godkjenning av monensinnatrium som fôrtilsetning til verpehøner - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 13.1.2012
Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til avvendte smågris - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 13.1.2012

Næringsmidler
° Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.1.2012
° Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.1.2012
° Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.1.2012
Plastforordningen om plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringer og rettelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 21.1.2012

MILJØ
° WEEE-direktivet (revisjon): kassering av elektriske og elektroniske produkter - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 19.1.2012 (kompromiss med Rådet).
Kommisjonen la i desember 2008 fram forslag til revisjon av EU-regelverket om elektrisk og elektronisk (EE) avfall. Europa­parlamentets miljøkomite avga 4. oktober 2011 sin innstilling til andregangsbehandlingen av forslaget. Gjennom såkalte trilog-forhandlinger kom Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen 21. desember 2011 til engighet om direktivet. Kompromisset ble bekreftet av Europaparlamentet 19. januar 2012. Etter tilsvarende bekreftelse fra Rådet, kan direktivet publiseres i EU-tidende.

° Takdirektivet: nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft - Norske forskrifter kunngjort 20.1.2012
Konsultasjon om drivhusgassutslipp fra skip - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 19.1.2012
° Revisjon av direktivet om markedsføring og bruk av biocidholdige produkter - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 19.1.2012 (kompromiss med Rådet)

NÆRINGSPOLITIKK
Omstrukturering av bedrifter og sosial endring - erfaringer og lærdom - Grønnbok lagt fram av Kommisjonen 17.1.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport - Forskrift om transportklagenemd fastsatt av Samferdselsdepartementet 20.1.2012.
Samferdselsdepartementet fastsatte 20. januar 2012 forskrift om klagenemnd for fly- og jernbanepassasjerer (transport­klagenemndforskriften), med ikrafttredelse 1. februar 2012. Det nye organet - Transportklagenemda - vil fra samme dag skifte navn fra Flyklagenemnda og behandle klager fra både fly- og jernbanepassasjerer. EU-forordningen om jernbanepassasjerers rettigheter inneholder detaljerte bestemmelser om bl.a. informasjon, kjøp av billetter, erstatning ved forsinkelser og tapt korrespondanse, assistanse for funksjonshemmede, kvalitetsstandarder og krav om at jernbaneforetakene skal etablere egne klageordninger.

° Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 20.1.2012
° Nytt direktiv for typegodkjenning for kjøretøyer - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Typegodkjennelse av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° CO2-utslippsstandarder for personbiler - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Sikrere motorkjøretøyer, inkludert nye krav til dekk - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Typegodkjenning av hydrogendrevne kjøretøyer - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Gjennomføringsbestemmelser for typegodkjenning av motorkjøretøyer, tilhengere og komponenter - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Typegodkjenning for kjøretøyer: endringer til rammedirektivet - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Typegodkjenning av kjøretøyer: bestemmelser om avskjermingssystemer - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Typegodkjenning av hydrogendrevne motorkjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Avriming og avdugging av frontruter til kjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Typegodkjenning vedrørende baknummerskilt på motorkjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Typegodkjenning av slepeanordninger til motorkjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Typegodkjenning av vindusviskere og vidusspylesystemer for visse motorkjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Typegodkjenning av hjulskjermer på visse kjøretøyer - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Typegodkjenning av fabrikasjonsplater og identifikasjonsnummer til kjøretøy - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° CO2-utslippsstandarder for personbiler: unntaksbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Typegodkjenning av kjøretøyer: bestemmelser om avskjermingssystemer - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Typegodkjenning for kjøretøyer: harmonisering av godkjenningsprosedyrene - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Inkludering av FN-forskrifter om typegodkjenninger av motorkjøretøyer og tilhørende enheter - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Sikrere motorkjøretøyer, inkludert nye krav til dekk: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Typegodkjenning av motorkøretøyer: gjennomføringsbestemmelser angående fotgjengere og andre bløte trafikkanter - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Typegodkjenning av kjøretøy: tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Typegodkjennelse av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012
° Typegodkjenning for kjøretøyer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.1.2012