Europalov - uke 3/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 3/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 15.1.-21.1.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Omtale av forslag til EU-fortolkningsdom publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 18.1.2018
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.1.2018
PVU-forordningen om personlig verneutstyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2018

ENERGI
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 18.1.2018
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 17.1.2018
Fornybar energidirektivet (revisjon) - Foreløpig holdning vedtatt av Euriopaparlamentet 17.1.2018
Styringssystem for energiunionen - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 17.1.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.1.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.12.2017
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.1.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2018
Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om anvendelse av visse kriterier - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om fastsetting av visse verdier - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2018
Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseindekser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2018

FORBRUKERVERN
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.1.2018

FORSKNING OG UTDANNING
EU-handlingsplan for digital utdanning - Handlingsplan lagt fram av Kommisjonen 17.1.2018*
Nøkkelkompetanser for livslang læring - Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 17.1.2018*

HANDELSFORENKLINGER
Gassapparatforordningen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2018
Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om masimaltrykk i aerosolbeholdere - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2018

HELSE
Prinsipper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for legemidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.01.2018
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2018

INDRE MARKED OG EØS
Europeiske standarder for det 21. århundre - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.1.2018.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum - Svensk departementsnotat offentliggjort 16.1.2018

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.10.2017 og publisert i EU-tidende 15.1.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.1.2018*
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer) - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.1.2018*
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Emilia-Romagna i Italia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.1.2018*
Dyrehelsekrav i forbindelse med handel og import av salamandere - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.1.2018*
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico, Tyrkia og USA - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.1.2018*
Godkjenning av laboratorier i Brasil og Russland for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.1.2018*
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Tsjekkia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.1.2018*
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Emiratet Abu Dhabi og Montenegro - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.1.2018
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport av kjøtt - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2018
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2018
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2018
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2018
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om alternativ metode for bruk av visse typer fett til produksjon av biodiesel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2018

Fôrvarer
Fôrtilsetningsstoff basert på et preparat Clostridium butyricum: endring av navn på produsent - Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018
Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser - Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for bly, kvikksølv, melamin og decoquinat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2018
Godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter - Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018
Godkjenning av visse stoff som fôrtilsetning til alle fuglearter og alle avvendte smågris - Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018
Godkjenning av et preparat av fumonisin esterase som fôrtilsetning til alle fuglearter - Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter - Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning og for bruk i drikkevann til avvent smågris og slaktekylling - Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 - Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018
Godkjenning av cholecalciferol som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018
Godkjenning av visse mangan-forbindelser som tilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018
Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og verpehøns - Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018
Minimumsinnhold av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til livkylling, avlskalkuner, oppdrettskalkuner for avl og alle eggproduserende fuglearter - Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018
Godkjenning av L-tryptophan som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018
Suspensjon av godkjenningen av ethoxyquin som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018
Godkjenning av maursyre som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum som et fôrtilsettingsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018
Godkjenning av et preparat av lecitiner som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018

Næringsmidler
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triclopyr - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 20.1.2018*
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl. - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 20.1.2018*
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 15.1.2018*
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i)) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.1.2018
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.1.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i frosne kebabspyd - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.1.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om Bacillus amyloliquefaciens og 13 andre stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for ametoctradin m.fl. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.1.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.1.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 2-fenylfenol, bensulfuronmetyl, dimetaklor og lufenuron - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.1.2018
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2018

MILJØ
EU-strategi for plast - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 16.1.2018.*
Europakommisjonen presenterte 16. januar en strategi for smartere bruk av plast, noe som vil kunne redusere de negative miljø- og klimaeffektene over livsløpet for plast. Kommisjonen la samtidig fram forslag til revisjon av skipsavfallsdirektivet med nye bestemmelser for havnemottaksfasilitetene. Et forslag om regulering av engangsplastvarer vil komme senere i 2018.

EU-miljøhandlingsplan for en sirkulær økonomi - Meddelelse om gjennomføring av EU-pakken om sirkulær økonomi lagt fram av Kommisjonen 16.1.2018.
Kommisjonen la i desember 2015 fram en serie forslag til effektivisering av ressursbruken ved produksjon, forbruk og avfalls­behandling. Tiltakspakken for en sirkulær økonomi skal dessuten legge til rette for utvikling av nye markeder og forretningsmodeller. Pakken inneholder i tillegg fire lovforslag om endringer til direktivene om avfall, emballasje og deponi, samt avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og elektrisk og elektronisk utstyr.

Rammeverk for overvåking av den sirkulære økonomi - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 16.1.2018*
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for offentlig forvaltning - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 20.1.2018*
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.1.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i forbindelse med Brexit - EØS-notat offentliggjort 20.1.2018*
Godkjenning av en frihjulsfunksjon med motor på tomgang for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2018
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2018
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 18.1.2018
Biocidforordningen: godkjenning av L(+)-melkesyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2018
Biocidforordningen: godkjenning av margosa-ekstrakt til bruk i produkttype 19 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2018
Biocidforordningen: godkjenning av fludioksonil til bruk i produkttype 7, 9 og 10 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2018
Biocidforordningen: godkjenning av propan-1-ol til bruk i produkttype 1, 2 og 4 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2018
Biocider: godkjenning av 2-metyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 12 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2018
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 20.1.2018
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer - Gjennnomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.1.2018

Plantevernmidler
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler: rettelse - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 17.1.2018*
Avslag på forlenget godkjenning av pikosystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2018
Avslag på godkjenning av beta-cypermethrin som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2018
Godkjenning av natriumklorid som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2018
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet imazamox som erstatningskandidat i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet quizalofop-p-tefuryl i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopicolid, heptamaloksyloglucan og malathioni plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.01.2018
Avslag på fornyet godkjenning av DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl) som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2018
Forlengelse av godkjenningen klorpyrifos m.fl. som aktive stoffer i plantevermidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.1.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene til 1-metylcyclopropen og 18 andre aktive stoffer i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2018

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.12.2017
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.12.2017
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.12.2017
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.12.2017

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Postdirektivet: utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.9.2017 og publisert i EU-tidende 15.1.2018
EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 17.1.2018
EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.1.2018

TRANSPORT
Skipsavfallsdirektivet - Norsk forskrift kunngjort 19.1.2018.
Klima- og miljødepartementet kunngjorde 19. januar endringer til forurensningsforskriften for å imøtekomme EFTA-domstolens dom fra 2016. Etter påklaging fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA), fant domstolen at Norge ikke hadde innfridd skipsavfallsdirektivets krav om skipsavfallsmottak.

Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS): endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2018
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2018
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.1.2018
Adgang til yrket som veitransportør: endringsbestemmelser - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 18.1.2018
Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til serviceanlegg og tjenester tilknyttet jernbanedrift - EØS-notat offentliggjort 18.1.2018
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 18.1.2018
Innlands vannveier og godstransport: oppheving av tre forordninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2018
Skipsavfallsdirektivet (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 16.1.2018*
Rapporteringsformaliteter for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner - Felles EØS/EFTA-kommentar til høring sendt til EU-institusjonene 17.1.2018