Europalov - uke 40/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 40/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 28.9-4.10.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Dommer i EU-domstolen

Dommer i EFTA-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ENERGI
- Energimerking av husholdningsvifter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015

FINANSIELLE TJENESTER
Handlingsplan for en europeisk kapitalmarkedsunion - Handlingsplan lagt fram av Kommisjonen 30.9.2015.
I kjølvannet av bankunionen ønsker Europakommisjonen å etablere en kaptial­markeds­union som skal dekke alle EUs medlemsland. Formålet er å gjøre det enklere å investere over landegrensene, samtidig som bedrifter og infra­struktur­prosjekter skal få lettere adgang til nødvendig kapital. Ifølge den fremlagte handlings­planen bør det indre markedet for kapital være på plass innen 2019. Som ledd i dette har Kommisjonen også lagt fram tre konkrete lovforslag, to om såkalt sekuritisering, dvs. omgjøring av ikke-likvide aktiva til verdipapirer, og et om utfyllende bestemmelser til forsikringsdirektivet knyttet til investeringer i infrastrukturprosjekter.

Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om inviseringer i infrastrukturprosjekter - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 30.9.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om sekuritisering - Forslag til europaparlaments og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.9.2015
Verdipapiriseringsforordningen - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.9.2015

FORBRUKERVERN
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.9.2015

FORSKNING OG UTDANNING
- Forsknings- og teknologiprogram for forskningsintensive SMBer (Eurostars) - Sluttevaluering lagt fram av Kommisjonen 30.09.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Handel med selprodukter: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling (kompromiss med EP; endelig vedtak)

HELSE
- Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.10.2015
- Plassering av informasjon på poser med rulletobakk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2015

INDRE MARKED OG EØS
- EU-plan for regelforenkling - EFTA-kommentar oversendt til EU-institusjonene 28.9.2015.
Grundigere behovsprøving og konsekvensanalyser, samt større åpnenhet rundt beslutnings­prosessene er noen av stikkordene i Kommisjonens forslag til regelforenkling i EU. Nye lovforslag som fremmes av Kommisjonen bør i åtte uker være åpne for kommentarer som Europa­parlamentet og Rådet skal ta med seg i sin behandling.

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Åpen internettilgang og internasjonal gjesting i offentlige mobiltnett (roaming) - Rådets 1. gangsbehandling (kompromiss med Europaparlamentet) 1.10.2015.
Etter at Rådet 1. oktober bekreftet kompromisset med Europaparlamentet, går det mot avvikling av vanlige roamingavgifter fra sommeren 2017. Det betyr at normalt mobilbruk på reiser i utlandet ikke vil bli belastet med ekstra avgifter. De nye reglene vil også gjelde for nordmenn når forordningen innlemmes i EØS-avtalen. Kompromisset melllom EU-institusjonene omhandler også sikring av nettnøytralitet, forenkling av regelverket for telekommunikasjonsoperatører og samordnet frekvenstildeling. Forordningen er en del av en pakke som i tillegg består av en meddelelse med informasjon og bakgrunn om hvorfor det haster med å få gjennomført det indre markedet for telekommunikasjon og en anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd. En EFTA/EØS-kommentar om forslaget ble oversendt EU-institusjonene i 2013.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - To fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 1.10.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Merkeforordningen for storfe: endringsbestemmelser om elektronisk identifikasjon og merking - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015.
EU vedtok i 2014 endringer til EUs merkeforordning som innfører en ordning med frivillig elektronisk identifikasjon av storfe og forenkler samtidig rapporteringsrutinene. Den opprinnelige merkeforordningen fra 2000 etablerte en ordning for identifikasjon og registrering av storfe på produksjons­stadiet og en ordning for merking av storfekjøtt basert på objektive kriterier.

- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser om risikomateriale - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 01.10.2015
- Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Veterinær grensekontroll: endringer til listen over kontrollstasjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Beskyttelsestiltak mot svinediaré: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert I EU-tidende 1.10.2015
- Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert I EU-tidende 1.10.2015
- Bekjempelse av bovin rhinotrakeitt i Tyskland og Italia: fristatus i Baden-Württemberg og Valle d'Aosta - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.10.2015
- Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland og Storbritannia - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015

Fôrvarer
- Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til fjørfe - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Godkjenning av et preparat av endo-1,4- beta-xylanase som fôrtilsetning til visse dyr og fjørfe - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetningsstoff til fjørfe - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Fôrtilsetningsstoffer til dyr: endringsbestemmelser for decoquinate - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetningsstoff til visse dyr og fjørfe - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Godkjenning av visse typer fôrtilsetning til slaktekyllinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetning til kaniner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Godkjenning av benzosyre, thymol, eugenol og piperin som fôrtilskudd til fjørfe - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Tilsetninger til dyrefôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.10.2015
- Godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff: rettelse - Kommisjonsforordning publisert I EU-tidende 01.10.2015
- Godkjenning av L-valin produsert av E. coli som fôrtilsetningsstoff - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Uønskede stoffer i dyrefôr: gjennomføringsbestemmelser om avgiftningsprosesser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Godkjenning av thiaminhydroklorid og -mononitrat som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Godkjenning av visse tokoferolekstrakter og alfa-tokoferol (E-vitamin) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Godkjenning av visse preparater inkludert askorbinsyre som fortilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Godkjenning av visse kalium- og kalsiumforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Godkjenning av betakaroten som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Godkjenning av betain anhydrous og betain hydroklorid som tilsetningsstoffer til dyrefôr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015

Næringsmidler
- Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra unionslisten - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.10.2015
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om polyethylenglykol - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser bearbeidede næringsmidler basert på ceralier og babymat - Utkast til kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 25.09.2015
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om næringsmidler til medisinske formål - Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering I Europaparlamentet og Rådet 25.9.2015
- Bruk av riboflavin og karotener i potetmospulver - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring - Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering I Europaparlamentet og Rådet 25.9.2015
- Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av silisiumdioksid i rosmarinekstrakt som antiklumpemiddel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Godkjenning av en helsepåstand på matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Bruk av etyllaurylarginat som tilsetningsstoff i mat: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2015
- Bruk av jerntartarat som antiklumpemiddel i salt og salterstatninger - Kommisjonsforordning publisert I EU-tidende 30.9.2015
- Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet N-etyl(2E,6Z)-nonadienamid i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2015
- Godkjenningsordning for produksjon av spirer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2015
- EU-kontrollprogram for rester av planevernmidler i næringsmidler 2016-2018 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2015

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet lasalocid i matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bariumselenat - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klodronsyre i form av dinatriumsalt - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for heksaflumuron - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Restkonsentrasjoner av tulatromysin i matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for propyl 4-hydroksybenzoat og dets natriumsalt - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015

MILJØ
- Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa - Dom avsagt av EFTA-domstolen 2.10.2015.
EFTA-domstolen dømte 2. oktober Norge for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv. Ifølge domstolen har Norge ikke har gjort nok for å redusere den helseskadelige forurensingen og ber myndighetene om å iverksette nødvendige tiltak. Det var Astma- og Allergiforbundet som klaget Norge inn for EFTAs overvåkningsorgan. Etter å ha vurdert klagen, mente ESA at Oslo ikke hadde gjort tilstrekkelig for å overholde grenseverdien for såkalte NOx og stevnet derfor Norge for EFTA-domstolen.

- Miljøvirkningsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 2.10.2015.
- Godkjenning av hydrogenperoksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2015
- Godkjenning av medetomidin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2015. EØS-notat offentliggjort 30.9.2015
- Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2015
- Godkjenning av hexaflumuron som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 18.09.2015
- Godkjenning av kaliumsorbat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2015
- Godkjenning av 5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2015
- Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Avfall fra kadmiumholdige batterier og akkumulatorer til bruk i batteridrevne håndverktøy - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2015
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser for kadmium i malinger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 28.9.2015. EØS-notat offentliggjort 29.9.2015
- Omsetning av et polydimetylsiloksannasert stoff til kontroll av stikkemygg - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2015
- Omsetning av bakteriekulturer til reduksjon av organiske faste stoffer - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2015
- Godkjenning av glutaraldehyd som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.10.2015
- Godkjenning av N,N-metylenebismorfolin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.09.2015
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om antivirale ansiktsservietter impregnert med sitronsyre - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 18.9.2015
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for benzen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Biocider: forlengelse av godkjenningen av bromadiolon, klorofacinon og koumatetralyl - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2015
- Godkjenning av 2-methyl-2H-isothiazol-3-on for bruk i biocidprodukter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.9.2015
- Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 1.10.2015
- Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.10.2015
- Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.10.2015
- Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon - Kommisjonsbeslutning puvblisert I EU-tidende 1.10.2015

Plantevernmidler
- Fornyet godkjenning av sulfosulfuron i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Fornyet godkjenning av treverdig fosfat i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet isopyrazam i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om etablering av en liste over kandidater for substitusjon - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2015
- Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pyridat i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Fornyet godkjenning av fenhexamid i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015

STATISTIKK
Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 25.9.2015
Statistikk over forsknings- og utviklingskostnader: utfyllende bestemmelser om innrapporteringsformat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Statistikk om struktur og produksjonsmetoder i landbruket: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: gjennomføringsbestemmelser om målevariabler for helse i 2017 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 1.9.2015
- Statistikk om helsetjenester: kostnader og finansiering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2015 - Kommisjonsforordning publisert I EU-tidende 30.9.2015

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Tjenestedirektivet - Dom avsagt av EU-domstolen 1.10.2015. Dom avsagt av EFTA-domstolen 28.9.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Fartsskriverforordningen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015.
EU vedtok i 2014 en ny forordning for fartsskrivere for busser og lastebiler over 3.5 tonn. Det nye regelverket medfører blant annet at nye kjøretøy om tre år vil bli utstyrt med smarte fartsskrivere som kan kommunisere med kontrollutstyr langs veiene. Fartsskriveren vil signaliserer til kontrollører dersom den har registrert uregelmessigheter som kan begrunne en nærmere kontroll. Dette skjer mens kjøretøyet er i bevegelse ute på veien. Den nye forordningen erstatter den opprinnelige fartsskriverforordningen fra 1985 men gjør samtidige endringer i forordningen fra 2006 om kjøre- og hviletidsbestemmelser. Dersom EU godtar utkastet til EØS-komitebeslutning som Island, Liechtenstein og Norge er blitt enige om, vil den nye forordningen snart kunne bli innlemmet i EØS-avtalen.

- Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med funksjonshemminger og og nedsatt bevegelighet - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2015
- Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser om godsvogner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015
- Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2015
- Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.10.2015