Europalov - uke 4/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 4/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 23.1.-29.1.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EU-søyle for sosiale rettigheter - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.1.2017

FINANSIELLE TJENESTER
- Betalingstjenestedirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.9.2016
- Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter - Dansk departementsnotat offentliggjort 24.1.2017

FORBRUKERVERN
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.1.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler (revisjon) - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 23.1.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til oppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner (revisjon) - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 23.1.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til regjøringsmidler til harde overflater (revisjon) - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 23.1.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til håndoppvaskemidler (revisjon) - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 23.1.2017
Kriterier for bruk av EUS miljømerke til oppvaskmaskiner (revisjon) - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 23.1.2017
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler til bruk i industrien og institusjoner (revisjon) - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 25.1.2017

FORSKNING OG UTDANNING
- Det europeiske forskningsområdet: et styrket parnerskap for kvalitet og vekst - Fremdriftsrapport 2014-2016 lagt fram av Kommisjonen 26.1.2017
Midtveisevelauering av Horisont 2020: EU-høring om offentlig-offentlige forskningspartnerskap - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.1.2017

HANDELSFORENKLINGER
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om frostresistens av teglstein - Utkast til kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 27.1.2017

HELSE
EU-høring om planlagt handlingsplan om tiltak mot antimikrobiell resistens (AMR) - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.1.2017
- Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.11.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet - Omtale av EØS/EFTA-kommentar publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.1.2017

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.11.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.1.2017
Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike - Forslag til rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 25.1.2017
- Den europeiske grense- og kystvakt - Rapport om iverksetting lagt fram av Kommisjonen 25.1.2017
- Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse - Norsk høring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 24.1.2017

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.10.2016

KULTUR OG MEDIER
- EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020) - EU-høring om evaluering av programmet igangsatt av Kommisjonen 23.1.2017.
Kreativt Europa er en sammenslåing av de tidligere programmene Kultur 2007, MEDIA og MEDIA Mundus. Programmet har et totaltbudsjett 1,5 milliarder euro for hele syvårsperioden, hvorav minimum 56 prosent til audiovisuell sektor, minimum 31 prosent til kultur og maksimum 13 prosent til tverrfaglige tiltak og administrasjon.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.1.2017
Importrestriksjoner for krydder fra Etiopia, jordnøtter fra Argentina og India, hasselnøtter fra Aserbajdsjan og tørket fiken og hasselnøtter fra Tyrkia - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.10.2016
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 24.1.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.1.2017
- EUs referanselaboratorium for caprioxvirus - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.1.2017
- Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om helsesertifikat - Norsk forskrift kunngjort 24.1.2017
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico og USA - Norsk forskrift kunngjort 24.1.2017
- Import og transitt av fjørfe of fjørfevarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.1.2017
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for avsmeltet fett - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 24.1.2017
- Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.1.2017
- Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret anvendelsesperiode - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.1.2017

Næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bitertanol, klormequat og tebufenpyrad - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 23.1.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om clothianidin og thiamethoxam - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 24.1.2017

MILJØ
Vanndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om interkalibrering - EØS-notat offentliggjort 28.1.2017
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelse om korreksjonsfaktor - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.1.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 26.1.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Håndhevelsesdirektivet (endring): forbedring av klageprosedyrerne for offentlige anskaffelser - Rapport om effektiviteten til direktivet når det gjelder klageprosedyrene for offentlige anskaffelser lagt fram av Kommisjonen 24.1.2017.
- Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.10.2016

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Europeisk e-tjenestekort - Høring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 26.1.2017. EØS-notat offentliggjort 28.1.2017.
EU-kommissærene Jyrki Katainen og Elzbieta Bienkowska (bildet) la 10. januar fram en forslagspakke for stimulering av tjenestesektoren i Europa. Et e-tjenestekort skal lette tjenesteyting over landegrensene. Andre forslag gjelder behovsprøving av regulerte yrker og forhåndsnotifisering av nasjonale lover om tjenester. Kommisjonen har også utarbeidet en veiledning for land som vurderer reformer av tjenestesektoren. Tjenestepakken skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet.

- Meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet - Høring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 26.1.2017. EØS-notat offentliggjort 28.1.2017
- Europeisk e-tjenestekort: juridisk og operasjonelt rammeverk - Høring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 26.1.2017. EØS-notat offentliggjort 28.1.2017

TRANSPORT
- Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer - Veiledning for kontroll av utslipp og tilstedeværelse av manipuleringsanordninger lagt fram av Kommisjonen 26.1.2017.
I kjølvannet av Volkswagen-avsløringene har Kommisjonen lagt fram forslag til nye regler for typegodkjenning av kjøretøyer. Dagens direktiv fra 2007 foreslås erstattes av en forordning. Stikkprøver av biler i bruk kan bli innført, både nasjonalt og på EU-nivå, for å kontrollere at regelverket overholdes.

Kombinert transportdirektivet - EU-høring om endringer til diirektivet igangsatt av Kommisjonen 23.1.2017