Europalov - uke 43/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 43/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 21.10.-27.10.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019

ENERGI
Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2019
Miljøvennlig utforming av elektriske motorer og sirkulasjonspumper - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2019
Elektrisitetsdirektiv III - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 24.10.2019
Transformatorforordningen: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2019
Krav til miljøvennlig utforming av sveiseutstyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel (revisjon) - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EØS-komiteen vedtok 25. oktober å innlemme EUs reviderte markedsmisbruksforordning fra 2014 i EØS-avtalen. Stortinget har allerede vedtatt nødvendige endringer i verdipapirhandelloven, som delvis trådte i kraft 21. juli 2019. Markedsmisbruksforordningen erstatter tidligere regler om markedsmisbruk i tilknytning til finansielle instrumenter tatt opp til handel på regulerte markeder, og utvider virkeområdet for regelverket til å omfatte flere handelsplasser og instrumenter. Regelverket omfatter blant annet bestemmelser om innsidehandel, markedsmanipulasjon, ulovlig spredning av innsideinformasjon, føring av innsidelister og primærinnsideres meldeplikt.

Hvitvaskingsdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019.
Norge, Island og Liechtenstein vedtok i desember 2018 sammen med EU-siden å innlemme EUs reviderte hvitvaskingsdirektiv fra 2015 i EØS-avtalen. Vedtaket trådte i kraft 1. august 2019. Direktivets virkeområde er utvidet til å omfatte tilbydere av spillvirksomhet og innebærer skjerpede krav til rapporteringsplikt. I Norge er regelverket gjennomført gjennom endringer til hvitvaskingsloven. Direktivets krav om tilgang til informasjon om reelle rettighetshavere krevde nye norske lovbestemmelser og derfor også Stortingets samtykke.

EU-høring om gjennomføring av nye Basel III-standarder - Høring igangsatt av Kommisjonen 11.10.2019*
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6. - 29.9.2019 - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter - Høring om erfaringene med forordningen igangsatt av Kommisjonen 11.10.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøringkrav til strukturerte finansielle instrumenter - Norsk forskrift kunngjort 22.10.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) - Norsk forskrift kunngjort 22.10.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering av avgifter - Norsk forskrift kunngjort 22.10.2019
Markedsmisbruksdirektivet om innsidehandel - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019

FORBRUKERVERN
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.8.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019

HANDELSFORENKLINGER
Direktivet for måleenheter: endringsbestemmelser om SI-enheter - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om gelender og rekkverk til bruk ved bygningsarbeider - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.10.2019

IMMATERIALRETT
Opphavsrettsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Harmonisering av 24.25-27.5 GHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Vurdering av Schengen-medlemskap for Kroatia - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.10.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 24.10.2019*
Deltakelse av Irland i visse deler av eu-LISA - Rådsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2019*

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.10.2019. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019
EØS-avtalen artikkel 11 (kvantitative restriksjoner) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.8.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte 2014-2020 - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.8.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019
Bagatellmessig støtte til bedrifter som yter tjenester av allmenn økonomisk betydning: forlengelse - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

KULTUR OG MEDIER
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019
Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 17.6.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Import fra Canada, Sveits og Sør-Korea av snegler, gelatin og collagen samt insekter til konsum - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 26.10.2019*
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2019
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.10.2019
Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.10.2019
Innførsel av rånesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.10.2019
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.10.2019
Innføring av forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.10.2019
Innføring av forsendelser av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.10.2019
Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.10.2019
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.10.2019
Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.10.2019
Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.10.2019
BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.10.2019
Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.10.2019
Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.10.2019
Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.10.2019
Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.10.2019
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.10.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om forsendelser av dyr og varer ved transitt, omlasting og videre transport gjennom Unionen - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 10.10.2019*
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om identitetskontroll, fysisk kontroll og dokumentkontroll - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 10.10.2019*
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om unntak for kotnroll av visse kategorier av dyr og varer i passasjerbagasje og forsendelse av varer til personlig bruk - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 10.10.2019*
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om visse kategorier av dyr og varer og tiltak som skal treffes i etterkant av kontroller - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 10.10.2019*

Fôrvarer
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fornyet godkjenning av organisk selen og selenometionin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av muramidase som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av L-valine tilvirket av C. glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger eller livkyllinger - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Næringsmidler
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner - EØS-notat offentliggjort 22.10.2019

MILJØ
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030 - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 24.10.2019. EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen.
Norge, Island og Europakommisjonen har fremforhandlet en avtale om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-regelverk knyttet til Parisavtalens mål for reduksjon av klimagasser fram til 2030. Avtalen ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen 25.10.2019. Konkret dreier det seg om innlemmelse av tilpassede versjoner EUs innsatsfordelingsforordning og forordningen om bokføring av utslipp og opptak av klimagasser i skog og annen arealbruk (LULUCF). Prinsipielt faller de to rettsaktene utenfor EØS-avtalens saklige virkeområde, men innholdet i forordningene er relevant for å sikre en felles oppfyllelse av klimamålet for 2030. Partene er derfor enige om innlemmelse av regelverket, med tilpasninger, i EØS-avtalens protokoll 31 om frivillig samarbeid. Det betyr at avtalen kun vil gjelde for det innholdet man legger i den og for det tidsrommet man avtaler. EØS-komitebeslutningen må godkjennes av Alltinget i Island før det kan tre i kraft.

LULUCF-forordningen: Inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030 - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Miljøkriminalitetsdirektivet: strafferettslig vern av miljøet - Omtale av EU-høring publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 24.10.2019
Europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.10.2019
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.10.2019
Avfallsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.10.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av ordningen "Better Biomass" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019
Kunngjøringsskjemaer for EUs database for offentlige anbudsinnbydelser (TED) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2019*

STATISTIKK
Statistikk over jernbanetransport (revisjon) - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

TRANSPORT
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser (revisjon) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2019
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fartsskriverforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Adgang til markedet for internasjonal godstransport på veg: bestemmelser i forbindelse med brexit - Norsk forskrift kunngjort 25.10.2019
Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.10.2019
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk - EØS-komitebeslutning 25.10.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk: revisjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2019
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om flygebesetningssertifikater, treningsorganisasjoner og vedkommende myndighet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2019*
Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - Europaparlamentets plenumsbehandling 21.10.2019