Europalov - uke 44/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 44/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 26.10.-1.11.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Arbeidstidsdirektiv for kanaltrafikk - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

ENERGI
- Energimerkeforordningen - Dansk samlenotat offentliggjort 29.10.2015.
Kommisjonens forslag til revidert EU-regelverk for energimerking av produkter, inkludert gjeninnføring av den mer kjente skalaen fra A til G, har fått støtte fra både Sverige og Danmark. Olje- og energi­departe­mentet har utarbeidet et notat om forslaget, men departementet er ikke ferdig med sin vurdering. Det eksisterende direktivet foreslås omgjort til forordning. Regelverket vil da få direkte virkning og sikre likelydende regler i alle EU-land.

Prioritetsliste for utvikling av regler og retningslinjer for gass- og elektrisitetsmarkedet i 2016 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.10.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 29.10.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om forsiktig verdifastsettelse - Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 26.10.2015

FORBRUKERVERN
- Pakkereisedirektivet (revisjon) - Europarlamentets 2. gangsbehandling 27.10.2015 (kompromiss med Rådet; endelig vedtak).
Europaparlamentet bekreftet 27. oktober et kompro­miss med Rådet om en revisjon av EUs pakke­reise­direktiv. Revisjonen skal klargjøre og oppdatere eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet. EØS/EFTA-kommentar om saken ble sendt til EU-institusjonene i februar ifjor.

- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 29.10.2015

FORSKNING OG UTDANNING
- Handlingsplan for tiltak mot antimikrobiell resistens - EU-høring om Kommisjonens handlingsplan

HANDELSFORENKLINGER
Sikkerhetskrav til levende lys og lysestaker - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 29.10.2015
- Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om produkter for avløpsvann - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.10.2015
- Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om geosyntetiske produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.10.2015
- Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om ventilasjonskanaler og -rør - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.10.2015

HELSE
- Tobakksdirektivet (revisjon) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 26.10.2015.
I forkant av innlemmelse av EUs reviderte tobakkdirektiv i EØS-avtalen, foreslår regjeringen å endre tobakkskadeloven i samsvar med det nye regelverket. Det betyr at import og salg av e-sigaretter med nikotin kan bli tillatt i Norge, samtidig som et innføres forbud mot smakstilsetninger i sigaretter og rulletobakk. Direktivet medfører nye og større bildeadvarsler på tobakkspakningene, som i tillegg vil bli utstyrt med et sikkerhetsmerke for å kunne spore pakningenes bevegelser og avsløre ulovlig salg og import. Departementet foreslår ikke et forbud mot smakstilsetninger i snus; direktivet medfører uansett et forbud mot å merke snusboksene med smak.

- Handlingsplan for tiltak mot antimikrobiell resistens - EU-høring om Kommisjonens handlingsplan
- Godkjenning av Brasil og Israel som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om UV-filteret 3-benzylidinkamfer - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om gjennomføringsdato og overgangsperiode - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

INDRE MARKED OG EØS
Strategi for det indre marked - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 28.10.2015. Omtale publisert av Nærings- og fiskeridepartementet 28.10.2015.
Europakommisjonen har lagt fram en kjøreplan for viderutevikling av EUs indre marked. Tilsammen 22 tiltak skal settes ut i livet de neste to årene. Restriksjoner for investeringer skal fjernes og det skal skapes nye muligheter for forbrukere, fagfolk og bedrifter. Samtidig ønsker Kommisjonen sammen med medlemslandene å utvikle en kultur for overholdelse av reglene for det indre marked.

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Åpen internettilgang og internasjonal gjesting i offentlige mobiltnett (roaming) - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 27.10.2015 (kompromiss med Rådet; endelig vedtak).
Etter at både Europaparlamentet og Rådet nå har bekreftet kompromisset de kom fram til tidligere i sommer, går det mot avvikling av vanlige roamingavgifter innen EU fra sommeren 2017. Normalt mobilbruk på reiser i utlandet vil da ikke bli belastet med ekstra avgifter. De nye reglene vil også gjelde for nordmenn når forordningen innlemmes i EØS-avtalen. Kompromisset melllom EU-institusjonene omhandler også sikring av nettnøytralitet, forenkling av regelverket for telekommunikasjonsoperatører og samordnet frekvenstildeling. Forordningen er en del av en pakke som i tillegg består av en meddelelse med informasjon og bakgrunn om hvorfor det haster med å få gjennomført det indre markedet for telekommunikasjon og en anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd. En EFTA/EØS-kommentar om forslaget ble oversendt EU-institusjonene i 2013.

EU-høring om handlingsplan for eForvaltning 2016-2020 - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 30.10.2015
- Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Databasedirektivet: rettslig vern av databaser - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 29.10.2015

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Adgang til søking i visuminformasjonssystemet (SIS) for å forebygge og etterforske terrorhandlinger: anvendelsestidspunkt - Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 30.10.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Merkeforordningen for storfe: endringsbestemmelser om elektronisk identifikasjon og merking - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EØS-komiteen vedtok 30. oktober 2015 å innlemme i EØS-avtalen endringene til EUs merkeforordning som ble vedtatt 15. mai 2014. Endringsforordningen innfører en ordning med frivillig elektronisk identifikasjon av storfe og forenkler samtidig rapporteringsrutinene. EUs merkeforordning fra 2000 etablerte en ordning for identifikasjon og registrering av storfe på produksjons­stadiet og en ordning for merking av storfekjøtt basert på objektive kriterier.

- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser om risikomateriale - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Veterinær grensekontroll: endringer til listen over kontrollstasjoner - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.10.2015
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.10.2015
- Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 28.10.2015
- Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland og Storbritannia - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Fôrvarer
- Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetningsstoff til fjørfe - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Fôrtilsetningsstoffer til dyr: endringsbestemmelser for decoquinate - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av et preparat av endo-1,4- beta-xylanase som fôrtilsetning til visse dyr og fjørfe - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetning til kaniner - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av visse typer fôrtilsetning til slaktekyllinger - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av benzosyre, thymol, eugenol og piperin som fôrtilskudd til fjørfe - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av L-valin produsert av E. coli som fôrtilsetningsstoff - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Uønskede stoffer i dyrefôr: gjennomføringsbestemmelser om avgiftningsprosesser - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av thiaminhydroklorid og -mononitrat som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av visse tokoferolekstrakter og alfa-tokoferol (E-vitamin) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av visse preparater inkludert askorbinsyre som fortilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av visse kalium- og kalsiumforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av betakaroten som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av betain anhydrous og betain hydroklorid som tilsetningsstoffer til dyrefôr - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantesanitære forhold
- Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 30.10.2015

Næringsmidler
- Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av genmodifiserte næringsmidler eller fôrvarer - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 28.10.2015.
Kommisjonens forslag om å gi landene får større frihet til å begrense eller forby bruk av EU-tillatte genmodifiserte organismer (GMO) i matvarer eller dyrefôr er avvist av Europaparlamentet. Plenums­sesjonen i Strasbourg vedtok med stort flertall for å forkaste Kommisjonens forslag. I fjor åpnet EU opp for nasjonale forbud mot eller begrensninger av dyrking av GMOer.

- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 28.10.2010
- Maksimale grenseverdier for meldrøye i visse cerealier - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.10.2015
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av gamma-glutamyl-valyl-glycin i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 29.09.2015
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om polyethylenglykol - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Bruk av riboflavin og karotener i potetmospulver - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 30.9.2015
- Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av silisiumdioksid i rosmarinekstrakt som antiklumpemiddel - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av en helsepåstand på matvarer - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Maksimale grenseverdier for rester av polysykliske aromatiske hydrokarboner i visse næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.10.2015
- Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av L-leucine i søtningstabletter - Norsk forskrift kunngjort 27.10.2015
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av silisiumdioksid (E 551) - Norsk forskrift kunngjort 27.10.2015
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om tilsetningsstoffer i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 27.10.2015
- Godkjenningsordning for produksjon av spirer - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- EU-kontrollprogram for rester av planevernmidler i næringsmidler 2016-2018 - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Veterinærmedisin
Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 30.9.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klodronsyre i form av dinatriumsalt - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for heksaflumuron - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Restkonsentrasjoner av tulatromysin i matvarer - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for propyl 4-hydroksybenzoat og dets natriumsalt - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet lasalocid i matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter: forlenget gyldighet - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Miljøindikatorer for varehandelen - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft - Foreløpig plenumsvedtak vedtatt av Europaparlamentet 28.10.2015
- Drivstoffdirektivet (endring): Kvaliteten til bensin og dieselolje - reduksjon av drivhusgasser - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Emballering og merking av elektroniske sigaretter og refillbeholdere som inneholder nikotin: tiltak truffet av Nederland - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av hexabromocyclododecan (HBCDD) - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 22.10.2015
- Godkjenning av kobberpyrition som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av clothianidin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for benzen - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtale
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollen etter 2012 - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantevernmidler
- Godkjenning av basissubstansen Salix cortex i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av basissubstansen eddik i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av Pepino mosaic virusstamme CH2 isolat 1906 i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av halauxifenmetyl i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Fornyet godkjenning av treverdig fosfat i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av sulfoxaflor i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet isopyrazam i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Fornyet godkjenning av fenhexamid i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pyridat i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av terpenoid blend QRD 460 i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av basisstoffet kalsiumhydroksid i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avslag på godkjenning av basissubstansen Rheum officinale rotekstrakt som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Plantevernmiddelprodukter: endringsbestemmelser om datakrav - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Fornyet godkjenning av sulfosulfuron i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avslag på godkjenning av basisstoffet Artemisia vulgaris L. som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av basissubstansen lecithins i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Offentlige anskaffelser: veiledning for utøvere - Retningslinjer offentliggjort av Kommisjonen 29.10.2015

SELSKAPSRETT
- Regnskapsdirektivet - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EØS-komiteen har vedtatt å innlemme EUs nye regnskapsdirektiv i EØS-avtalen. Direktivet erstatter årsregnskapsdirektivet og konsernregnskaps­direktivet. Finansdepartementet har sendt på høring Regnskapslovutvalgets utredning NOU 2015:10 Lov om regnskapsplikt, som blant annet inneholder forslag om hvordan EUs nye regnskapsdirektiv skal gjennomføres i norsk lov.

- Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser knyttet til Kroatias EU-medlemskap - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

STATISTIKK
- Gjennomføringsbestemmelser om årlige statistikker om energiforbruk i husholdninger - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95): utfyllende bestemmelser om aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Statistikk om struktur og produksjonsmetoder i landbruket: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Europeisk statistikk: endringsbestemmelser om kjøpekraftpariteter - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Statistikk over forsknings- og utviklingskostnader: utfyllende bestemmelser om innrapporteringsformat - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser om godsvogner - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 25.6.2015 - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om prøveflyvninger - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Etterforsking og forebygging av flyulykker: obligatorisk rapportering av hendelser - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser - EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen