Europalov - uke 44/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 44/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 30.10-5.11.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ENERGI
Tredje energimarkedspakke - Samtykkeproposisjon og to lovproposisjoner fremmet av regjeringen 3.11.2017.
I kjølvannet av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen, har regjeringen fremmet en samtykke­proposisjon og to lovproposisjoner til Stortinget. Beslutningen inneholder en rekke tilpasninger og unntak, inkludert myndighetsoverføring til EFTAs overvåkingsorgan. Pakken består av tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet oppretteIse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundIing, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER vil modellen som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn benyttes, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan.

Gassmarkedsdirektiv III: felles regler for det indre gassmarked - Samtykkeproposisjon og to lovproposisjoner fremmet av regjeringen 3.11.2017
Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer - Samtykkeproposisjon og to lovproposisjoner fremmet av regjeringen 3.11.2017
Elektrisitetsdirektiv III - Samtykkeproposisjon og to lovproposisjoner fremmet av regjeringen 3.11.2017
Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet - Samtykkeproposisjon og to lovproposisjoner fremmet av regjeringen 3.11.2017
Adgang til naturgasstransmisjonsnett - Samtykkeproposisjon og to lovproposisjoner fremmet av regjeringen 3.11.2017
Miljøkrav til luftbaserte sentralvarmeprodukter, kjøleprodukter, høytemperatur prosesskjølere og viftekonvektorer - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2017
Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2017
Økodesign av varmeovner - EØS-notat offentliggjort 2.11.2017*

FINANSIELLE TJENESTER
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av papiroppgjørssystemet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017.
EU vedtok i 2014 en forordning om regulering av verdipapirregistre og tiltak med sikte på å forbedre verdipapiroppgjørene. Verdipapirregistre var tidligere ikke regulert på EU-nivå. Innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen vil medføre behov for endringer i norsk rett, inkludert av eierbegrensningsreglene i verdipapirregisterloven. Det nye EU-regelverket trådte i kraft i EU-landene 1. januar 2015.

e-pengedirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 12.10.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser og clearingplikt - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om pensjonsordninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: minstekrav for rapportering til transaksjonsregistre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017

FORBRUKERVERN
On-linesalg og andre former for gjensalg av varer: kontraktsforhold - Endret forslag lagt fram av Kommisjonen 31.10.2017

HANDELSFORENKLINGER
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering av horisontal setning og korttids vannabsorpsjon for plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om frostresistens av teglstein - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering uten prøving av egenskapen brannpåvirkning for produktene limtre og fingerskjøtt konstruksjonsvirke - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Betegnelser og merking av vinprodukter: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017

HELSE
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2017) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI) - Norsk forskrift kunngjort 31.10.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Fremme av internettilgang i lokalsamfunn - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 1.11.2017
Rammeverk for fri flyt av ikke-persondata - Dansk departementsnotat offentliggjort 2.11.2017
Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Schengenregler for midlertidig gjeninnføring av kontroll ved de indre grenser: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat offentliggjort 30.10.2017
Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland (endring) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.11.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Kjæledyrsforordningen: forflytning av kjæledyr (revidert) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 31.10.2017
Det reviderte regelverket for transport av kjæledyr over landegrensene, som ble vedtatt av EU i 2013, består av en ny forordning (dette faktaarket), et nytt direktiv og en tilhørende gjennom­førings­forordning. De viderefører i hovedsak gjeldende regler, men søker å tydeliggjøre disse. Nytt er det imidlertid at Kommisjonen gis hjemmel til å gi regler om forflytning av hunder, katter og ildere som ikke er vaksinert mot rabies mellom rabiesfrie medlemsstater. Regelverket er innlemmet i EØS-avtalen og skal anvendes i Norge fra 1. juni 2016.

Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia - EØS-notat offentliggjort 4.11.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Lombardia i Italia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.11.2017*
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Italia og Bulgaria - EØS-notat offentliggjort 4.11.2017
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.11.2017
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport av kjøtt - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.11.2017
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.11.2017
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.11.2017
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.11.2017
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 4.11.2017*
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2017
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 4.11.2017*
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2017

Fôrvarer
Godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Godkjenning av visse stoff som fôrtilsetning til alle fuglearter og alle avvendte smågris - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Godkjenning av et preparat av fumonisin esterase som fôrtilsetning til alle fuglearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning og for bruk i drikkevann til avvent smågris og slaktekylling - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og verpehøns - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Minimumsinnhold av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til livkylling, avlskalkuner, oppdrettskalkuner for avl og alle eggproduserende fuglearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Godkjenning av maursyre som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum som et fôrtilsettingsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Godkjenning av et preparat av lecitiner som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Godkjenning av L-tryptophan som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Suspensjon av godkjenningen av ethoxyquin som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017

Næringsmidler
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 4.11.2017*
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i)) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 31.10.2017*
Metoder for bestemmelse av nivå av dioksiner og polyklorinerte bifenyler (PCB) - Norsk forskrift kunngjort 2.11.2017
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om krav til sammensetning av og opplysninger om kosterstatning for vektkontroll - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017

MILJØ
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2017
Godkjenning av ordningen "RTRS" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 1.11.2017
Godkjenning av den frivillige ordningen "REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Drivstoffkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetoder og rapporteringskrav - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017

Plantevernmidler
Fornyet godkjenning av propoxycarbazon i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Fornyet godkjenning av benzosyre i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet pendimetalin som substitusjonskandidat i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Tilbaketrekking av godkjenning av insektsmidler med lukten av dyr eller planter (kvae) i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet fluroxypyr i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 31.10.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet diflubenzuron i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 31.10.2017
Kriterier for lavrisiko aktive stoffer i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 31.10.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 31.10.2017

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15) - Norsk forskrift kunngjort 3.11.2017
Likeverdighet av visse tredjelands offentlige tilsynssystemer for revisorer samt revisorers overgangsperioder i EU: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 9 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017

STATISTIKK
EUs statistikkprogram: forlengelse for perioden 2018-2020 - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2017

TRANSPORT
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utestasjonering av sjåfører - EØS-notat offentliggjort 4.11.2017
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2017
Jernbanepassasjerforordningen (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 30.10.2017
Innlands vannveier og godstransport: oppheving av tre forordninger - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2017
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 1.11.2017