Europalov - uke 45/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 45/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 6.11-12.11.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Høring om endring av utlendingsforskriften igangsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 8.11.2017
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.8.2017
Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.11.2017
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.11.2017
EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Forslag til fortolkningsdom lagt fra av EU-domstolens generaladvokat 9.11.2017

ENERGI
Gassdirektivet: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 8.11.2017*

FINANSIELLE TJENESTER
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.11.2017
EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding) - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 8.11.2017*
Europeiske venturkapitalfond og fond med samfunnsnyttige formål: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 10.11.2017

FORBRUKERVERN
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bly - Norsk forskrift kunngjort 7.11.2017.
Basert på ny viten om helserisiko ved inntak av selv små mengder av tungmetaller, har EU vedtatt strengere grenser for blyinnhold i leketøy fra 28. oktober 2018. Dette kan gi positive effekter for eksempel når det gjelder adferds- og konsentrasjonsproblemer (ADHD) og redusert IQ. Ifølge Kommisjonen overstiger dette langt eventuelle negative konsekvenser knyttet til tap av inntekter og arbeidsplasser.

Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol - Norsk forskrift kunngjort 7.11.2017
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bisfenol A - Norsk forskrift kunngjort 7.11.2017
Salg av varer og tjenester over landegrensene: kontraktsforhold angående netthandel og andre former for fjernsalg - Endret forslag lagt fram av Kommisjonen 31.10.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 8.11.2017

INDRE MARKED OG EØS
Kommisjonens arbeidsprogram for 2018 - Arbeidsprogram for 2018 lagt fram av Kommisjonen 24.10.2017. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 24.10.2017*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser om Moldova - EØS-notat offentliggjort 9.11.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Lombardia i Italia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.11.2017
Forsøksdyrdirektivet: beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål - Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.11.2017

Fôrvarer
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og til mindre fjørfearter til slakt - EØS-notat offentliggjort 10.11.2017
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling - EØS-notat offentliggjort 10.11.2017
6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 10.11.2017*
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum og Lactobacillus buchneri som fôrtilsetningsstoff til storfe og sau - EØS-notat offentliggjort 8.11.2017
Godkjenning av salinomycinnatrium som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling - EØS-notat offentliggjort 10.11.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe- og grisearter - EØS-notat offentliggjort 10.11.2017
Godkjenning av et preparat produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset som fôrtilsetning til livkylling og mindre fjørfearter til verping - EØS-notat offentliggjort 10.11.2017
Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler - EØS-notat offentliggjort 10.11.2017
Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr - EØS-notat offentliggjort 8.11.2017
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 10.11.2017
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.11.2017*
Godkjenning av preparater av Pediococcus parvulus, Lactobacillus casei og Lactobacillus rhamnosus som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 10.11.2017
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 10.11.2017*
Godkjenning av visse 3-hydroxybutan-2-on m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 10.11.2017
Godkjenning av vanillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff - EØS-notat offentliggjort 10.11.2017
Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 10.11.2017

Næringsmidler
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om kalsiumsorbat (E 203) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.11.2017*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glycidylfettsyreester - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.11.2017*
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtningsmiddel i finere bakverk - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.11.2017*
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.11.2017*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om Bacillus amyloliquefaciens og 13 andre stoffer - EØS-notat offentliggjort 8.11.2017

MILJØ
EU-pakke for renere kjøretøy - Tiltakspakke for renere kjøretøy lagt fram av Kommisjonen 8.11.2017. Omtale publisert av Samferdselsdepartementet 10.11.2017.*
Europakommisjonen la 8. november fram en mobilitetspakke med nye tiltak for reduksjon av CO2-utslipp fra kjøretøy og fremme av overgang til rene mobilitetsløsninger. Kommisjonen vil også ha flere bussforbindelser over lange avstander og mer kombinert bruk av lastebiler, tog og skip. Samferdeselsdepartementet ønsker kommentarer til forslagene innen 1. desember. Første del av EUs mobilitetspakke - veipakken - ble lagt fram 31. mai. [Se også under TRANSPORT]

Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy (endringsbestemmelser) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 8.11.2017*
CO2-utslippskrav til person- og varebiler (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 8.11.2017*
Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020 - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 9.11.2017.
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp - Fremskrittsrapport lagt fram av Kommisjonen 7.11.2017
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om kriterier som gjør avfall farlig - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.8.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 10.11.2017*
Biocidforordningen: godkjenning av L(+)-melkesyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2017
Biocidforordningen: godkjenning av margosa-ekstrakt til bruk i produkttype 19 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2017
Biocidforordningen: godkjenning av fludioksonil til bruk i produkttype 7, 9 og 10 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2017
Biocidforordningen: godkjenning av propan-1-ol til bruk i produkttype 1, 2 og 4 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2017
Bærekraftskriterier for biodrivstoff: definisjon av gressmark med stort biologisk mangfold - Norsk forskrift kunngjort 8.11.2017
Biocider: godkjenning av 2-metyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 12 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2017

Plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i plantevernmidler - Avstemning i EUs ekspertkomite 9.11.2017 uten kvalifisert flertall.
EUs ekspertkomite med representanter for medlemslandene kom heller ikke 9. november til enighet om forlengelse av godkjennningen for bruk av plantevern­midlet glyfosat, som løper ut 15. desember. Kommisjonen sender nå saken til en appellkomite med deltakelse fra medlemslandene på høyere, politisk nivå. Kommisjonen foreslo i siste omgang en forlengelse på fem år basert på en positiv innstilling fra EUs matsikkerhetsbyrå. Europaparlamentet har på sin side oppfordret medlemslandene til å vedta en total utfasing av glyfosat ved utgangen av 2022. Parlamentet mener Kommisjonen også burde ha tatt hensyn til uttalelser fra institusjoner som har inntatt en mer kritisk holdning til bruk av glyfosat og som anser at bruk av kjemikaliet innebærer en mulig kreftfare for mennesker.

Avslag på godkjenning av Achillea millefolium L. som basisstoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.11.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy (endringsbestemmelser) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 8.11.2017*
Håndhevelsesdirektivet: klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 31.10.2017. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 8.11.2017
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.11.2017*

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 12 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 15 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 7 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2017*
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 16 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2017

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Forslag til fortolkningsdommer lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 9.11.2017

TRANSPORT
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser - EØS-notat offentliggjort 7.11.2017
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.11.2017*
Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.11.2017*
Kombinert transportdirektivet: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 8.11.2017*
Adgang til yrket som veitransportør: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 8.11.2017*
Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker - Ikrafttredelse 1.1.2018 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Liechtenstein 11.9.2017 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om sertifisering av lokomotivførere - Ikrafttredelse 1.1.2018 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Liechtenstein 9.11.2017 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om krav til språk - Ikrafttredelse 1.1.2018 av EØS-komitebeslutning som følge av notifisering av Liechtenstein 9.11.2017 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer.
Fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.11.2017
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 10.11.2017
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (II) - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 7.11.2017*
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (II) - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Det europeiske flysikkerhetsbyrå (EASA) 7.11.2017*
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med en-motors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods - Norsk forskrift kunngjort 6.11.2017
Felles regler for sivil luftfart: oppdatering av regelverket for luftfartsoperasjoner og luftdyktighet - EØS-notat offentliggjort 7.11.2017