Europalov - uke 51/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 512012 - Europalov - uke 51/2012

UKE 51/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 17.12-23.12.2012


• nye saker
° endrede saker

GENERELT
Ministerrådets vurdering av EØS-avtalen og EFTA-landene 2011-2012 - Rådskonklusjoner vedtatt 20.12.2012; Omtale publisert i Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt 20.12.2012

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen: endringsbestemmmelser om trygdeordninger i visse land - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2012
° Fri bevegelse av arbeidskraft (kodifisering) - EØS-komitevedtak ratifisert av Norge 14.12.2012; ikrafttredelse 1.2.2013

ENERGI
° Energieffektiviseringsdirektivet - Høring igangsattt av Olje- og energidepartementet 20.12.2012 (frist 30.1.2013).
Kommisjonen la 22. juni 2011 fram forslag til et direktiv om energieffektivitet. Direktivet skal erstatte to eksisterende direktiver om henholdsvis kraftvarme og energitjenester. Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom i juni 2012 fram til et kompromiss om energieffektivsieringdirektivet, som etter formelle vedtak ble publisert i EU-tidende 14. november 2012. EUs medlemsland har 18 måneder på å gjennomføre direktivet i nasjonal rett (frist 5. juni 2014). Olje- og energidepartementet igangsatte 20. desember 2012 en høring om direktivet.

° Opphevelse av direktiv om elektriske apparater som anvendes i dyrlegepraksis - EØS-notat offentliggjort 20.12.2012
EU-konsultasjon om ukonvensjonelle fossile energikilder inkludert skifergass - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.12.2012 (frist 23.3.2013)
° Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012
° Økodesign-direktivet (fra 2010): Miljøkrav til energirelaterte produkter - Rapport om revisjon lagt fram av Kommisjonen 17.12.2012

FINANSIELLE TJENESTER
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser for søknadner om registrering av transaksjonsregister - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 19.12.2012
Finansielle tjenester: forsikring (EØS-avtalens vedlegg 9.1)
Konglomeratdirektivet: tilsyn med finansielle konglomerater - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 20.12.2012
° Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.12.2012
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om krav til sentrale motparter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet 19.12.2012 for klarering
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsstandarder - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 19.12.2012
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkrav til sentrale motparter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamenhtet og Rådet for klarering 19.12.2012
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsbestemmelser om data - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 19.12.2012
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.12.2012
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.12.2012
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om oppbevaring av informasjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.12.2012

FORBRUKERVERN
° On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Komiteinnstilling vedtatt i Europaparlamentet (kompromiss med Rådet) 18.12.2012
° Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Komiteinnstilling vedtatt i Europaparlamentet (kompromiss med Rådet) 18.12.2012

FORSKNING OG UTDANNING
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2011 - Årsrapport lagt fram 14.12.2012

HELSE
Tobakksdirektivet (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 19.12.2012.
Europakommisjonen la 19. desember 2012 fram forslag til revidert direktiv for tobakksprodukter. Forslaget innebærer at to tredeler av sigarettpakkene skal inneholde helseadvarsler. Kommisjonen forslår forbud mot sterke smakstilsetninger i tobakk, noe som også kan komme til å omfatte visse typer snus i Norge og Sverige. EU har forbud mot salg av snus, men Norge og Sverige fikk unntak fra forbudet i forbindelse med henholdsvis EØS- og medlemskapsforhandlingene.
° Godkjenning av resepter på legemidler utstedt i et annet land (gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet) - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 22.12.2012
° Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012
° Opphevelse av direktiv om elektriske apparater som anvendes i dyrlegepraksis - EØS-notat offentliggjort 20.12.2012

IMMATERIELLE RETTIGHETER
Innhold og copyright i det digitale indre marked - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 18.12.2012

IT og TELEKOMMUNIKASJON
Digital agenda med fokus på vekst og jobbskaping - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 18.12.2012
Leveringspliktdirektivet om universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon: notifiseringsprosedyrer - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 19.12.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Etablering av et system for identifisering og sporing av eksplosiver til sivilt bruk - EØS-notat offentliggjort 20.12.2012

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Statsstøtte i EU: Scoreboard 2012 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.12.2012

KULTUR OG OPPHAVSRETT
° AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - Samtykke til EØS-komitebeslutning vedtatt av Stortinget 10.12.2012; Norsk forskrift kunngjort 18.12.2012. EØS-komitevedtak ratifisert av Norge 14.12.2012; ikrafttredelse 1.2.2013.
AMT-direktivet er en sammenstilling (kodifisering) av det opprinnelige TV-direktivet (fjernsyn uten grenser) fra 1989 og senere endringer av dette. TV-direktivets formål var å sikre uendret videresending av fjernsynssendinger over landegrensene innenfor EU/EØS-området. Gjennom endringsdirektivet 2007/65/EF ble dette utvidet til alle typer audiovisuelle medietjenester (AMT). EØS-komiteen vedtok i juni 2012 å innlemme direktiv 2007/65/EF og den kodifiserte versjonen 2010/13/EU i EØS-avtalen med forbehold om parlamentsbehandling i Norge og Liechtenstein. Regjeringen fremmet en samtykkeproposisjon og en lovproposisjon til Stortinget 19. oktober 2012. Stortinget ga 10. desember 2012 sitt samtykke til EØS-innlemmelsen og vedtok samme uke endringer til kringkastingsloven for gjennomføring av direktivet. Lovendringen ble kunngjort 14. desember 2012.

° TV-direktivet (endring): utøvelse av fjernsynsvirksomhet (AMT-direktivet) - EØS-komitevedtak ratifisert av Norge 14.12.2012; ikrafttredelse 1.2.2013. Se omtale for direktiv 2010/30/EU (over), som kodifiserer (sammenstiller) dette og tidligere versjoner av TV/AMT-direktivet.
° Filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet - Gjennomføringsrapport offentliggjort av Kommisjonen 20.12.2012

MATTRYGGHET

Fôrvarer
° Godkjenning av 6-phytase som fôrtilssetning til fjærkre og griser: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.12.2012
° Tilsetninger til dyrefôr: endring av navn på innehaver av godkjenninger - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012
° Godkjenning av Animavit (B. subtilis CBS 117162) som fôrtilsetning til griser - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012
° Godkjenning av L. plantarum DSM 8862 and DSM 8866 som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012
° Godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) som fôrtilsetning til visse dyre- og fuglearter - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012
° Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til kjæledyr - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012
° Godkjenning av monensin-natrium som fôrtilsetning til livkylling - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012
° Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til avvendte smågris - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012
° Godkjenning av visse typer fôrtilsetning til oppfôringshøns - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012
° Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30117) som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012
° Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr: endringsbestemmelser om vilkår for bruk - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012
° Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetning til kaniner - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012
° Godkjenning av kaliumdiformiat som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012
° Fôrhygieneforordningen: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 19.12.2012

Næringsmidler
° Aromaforordningen: aromaer til bruk i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012
° Næringsmidler for spedbarn, småbarn og spesielle medisinske formål (revisjon) - Komiteinnstilling vedtatt i Europaparlamentet (kompromiss med Rådet) 18.12.2012
° Helsepåstand vedrørende virkningene av et vannoppløselig tomatkonsentrat: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 18.12.2012
° Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 18.12.2012

MILJØ
EU-konsultasjon om ukonvensjonelle fossile energikilder inkludert skifergass - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 20.12.2012 (frist 23.3.2013)
° Industriutslippsdirektivet: bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 19.12.2012
° Kriterier for bruk av EUs miljømerke til oppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner - EØS-notat offentliggjort 19.12.2012
° Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler til bruk i industrien og institusjoner - EØS-notat offentliggjort 19.12.2012
EU-konsultasjon om styrking av klimakvotesystemet (ETS) - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 18.12.2012
° Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 18.12.2012
° Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 18.12.2012
° Miljøinformasjonsdirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 17.12.2012
° EU-plan for beskyttelse av Europas vannressurser - Rådskonklusjoner vedtatt av EUs miljøministre 17.12.2012

OFFENTLIGE INNKJØP
° Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Komiteinnstilling vedtatt i Europaparlamentet 18.12.2012

SELSKAPSRETT
EU-program for regnskap og revisjon (2014-2020) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 19.12.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 20.12.2012; EØS/EFTA-kommentar oversendt EU-institusjonene 17.12.2012.
Kommisjonen la 13. juli 2012 fram forslag til revisjon av forordningen om periodisk kjøretøykontroll (EU-kontrollen). Forslaget inngår i den såkalte ”kjøretøykontrollpakken” som også inkluderer en forordning om teknisk kontroll av nyttekjøretøy og endringer i vognkortdirektivet. I etterkant av et norsk høringsmøte sendte samferdselsministeren 29. oktober 2012 brev til det kypriotiske EU-formannskapet med uttrykk for at forslaget er for omfattende med hensyn til virkeområde og kontrollhyppighet og ikke står i forhold til den trafikksikkerhetsmessige gevinsten. EUs transportministre (Rådet) vedtok 20. desember en foreløpig holdning til Kommisjonens forslag. Forslaget om å øke kontrollhyppigheten fra minimum to til ett år, støttes ikke av Rådet. Det gjør heller ikke forsaget om å inkludere scootere, motorsykler og lete tilhengere. Når det gjelder traktorhastighet over 40 km/t, mener transportministrene kontrollkravet bør avhenge av traktorbruken. Flere av Rådets synspunkter sammenfaller med en felles EØS/EFTA-landenes kommentar avgitt i forkant av rådsmøtet.

° Førerkortdirektivet (fra 2013) - Norsk forskrift kunngjort 18.12.2012.
EU vedtok i 2006 et revidert førerkortdirektiv som skal være gjennomført i nasjonal lovgivning innen 19. januar 2013. I den forbindelse ble en endring av veitrafikkloven kunngjort 25. februar 2011 og flere gjennomføringsforskrifter kunngjort 11. mars 2011. Ytterligere en forskrift ble kunngjort 18. desember 2012. Veitrafikkloven skiller mellom førerrett og førerkort på bakgrunn av at direktivet innfører såkalt administrativ gyldighet for førerkort, som innebærer at selve førerkortet (dokumentasjonen for føreretten) får en bestemt gyldighetsperiode (maksimalt ti, eventuelt femten år, for personbiler og fem år for tyngre kjøretøy).

° Undersøkelser av sjøulykker - EØS-komitevedtak ratifisert av Norge 14.12.2012; ikrafttredelse 1.2.2013.
Direktivet omhandler undersøkelse av sjøulykker og har som formål å fremme sjøsikkerhetsarbeidet. Direktivet inneholder bl.a. regler om hvilke sjøulykker som skal undersøkes, hvem som skal ha hovedansvaret for undersøkelsene, og hvilke prosedyrer som skal følges. EØS-komiteen vedtok 30. mars 2012 å innlemme direktivet i EØS-avtalen sammen med andre rettsakter som inngår i EUs 3. sjøsikkerhetspakke. EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1. februar 2013. En norsk gjennomføringsforskrift ble kunnngjort 13. desember 2012.

EU-konsultasjon om multimodal ruteplanlegging og informasjonstjenester - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 19.12.2012 (frist 12.3.2013)
° Lydnivået til motorkjøretøy - Komiteinnstilling vedtatt i Europaparlamentet 18.12.2012
° Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012
° Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om prosedyrer vedrørende sikkerhet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.12.2012
° Administrative bestemmelser og generelle krav til kjøretøy: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.12.2012
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 21.12.2012
° Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket - Komiteinnstilling vedtatt i Europaparlamentet 19.12.2012
° Metodologi for undersøkelse av ulykker og hendelser til sjøs - EØS-komitevedtak ratifisert av Norge 14.12.2012; ikrafttredelse 1.2.2013
Skipsutstyrsdirektivet (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 17.12.2012
° Luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 21.12.2012
Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 19.12.2012
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 3.12.2012 - Norsk forskrift kunngjort 18.12.2012

VARER
° Etablering av et system for identifisering og sporing av eksplosiver til sivilt bruk - EØS-notat offentliggjort 20.12.2012
° Oppheving av direktiver om måling - Norsk forskrift kunngjort 18.12.2012