Europalov - uke 5/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 5/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 1.2-6.2.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdom i EFTA-domstolen

Fortolkningsdom i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Europeisk plattform for samarbeid om tiltak mot svart arbeid - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 2.2.2016 (kompromiss med Rådet)
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om store selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen (se omtale under SELSKAPSRETT)

ENERGI
Grensekryssende krafthandel: gjennomføringsbestemmelser om langsiktig kapasitetstildeling - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 5.2.2016
- Krav til miljøvennlig utforming av kommersielle kjøleprodukter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016
- Energimerking av energirelaterte produkter på internett - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Krav til miljøvennlig utforming av anlegg med fast brensel for lokal romoppvarming - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

FINANSIELLE TJENESTER
- Forsikringsformidlingsdirektivet (IMD II) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 2.2.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 2.2.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - Utkast til kommisjonsdelegert forordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 4.2.2016

FORBRUKERVERN
- EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016
Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 29.1.2016
- Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om visse kjemikalier - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om benzisothiazolinon - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om formamid - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

FORSKNING OG UTDANNING
- Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

HANDELSFORENKLINGER
- Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.2.2016
- Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2016 - Dansk departementsnotat offentliggjort 4.2.2016
Politikkdokumenter, Næringspolitikk (politikkdokument), Indre marked og EØS
- Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om ventilasjonskanaler og -rør - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om produkter for avløpsvann - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om geosyntetiske produkter - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Måleinstrumentdirektivet (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 4.2.2016
- Direktiv om ikke-automatiske vekter (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 4.2.2016
- EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.2.2016
- Kategorier av og beskyttede betegnelser på alkoholsterke drikker - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

HELSE
- Tobakksdirektivet (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.2.2016.
I forkant av innlemmelse av EUs reviderte tobakkdirektiv i EØS-avtalen har regjeringen foreslått å endre tobakkskadeloven i samsvar med det nye regelverket. Det betyr at import og salg av e-sigaretter med nikotin kan bli tillatt i Norge, samtidig som et innføres forbud mot smakstilsetninger i sigaretter og rulletobakk. Direktivet medfører nye og større bildeadvarsler på tobakkspakningene, som i tillegg vil bli utstyrt med et sikkerhetsmerke for å kunne spore pakningenes bevegelser og avsløre ulovlig salg og import. Departementet foreslår ikke et forbud mot smakstilsetninger i snus; direktivet medfører uansett et forbud mot å merke snusboksene med smak.

- Utprøvingsforordningen: klinisk utprøving av legemidler for mennesker - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 5.2.2016
- Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om billedadvarsler til bruk på tobakksprodukter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.2.2016
- Tobakksdirektivet: endret gjennomføringsdato og overgangsperiode - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 21.1.2016

INDRE MARKED OG EØS
Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2016 - Arbeidsprogram lagt fram av regjeringen 4.2.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Åpen internettilgang og internasjonal gjesting i offentlige mobiltnett (roaming) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 1.2.2016.
EU vedtok en forordning som vil gjøre det slutt på såkalte roamingavgifter fra sommeren 2017. Forordningen omhandler også sikring av nett­nøytralitet, forenkling av telekom­regelverket for operatører og sam­ordning av frekvens­tildelinger. Samferdselsdepartementet har nå igangsatt en høring om hvordan regelverket skal gjennomføres i norsk rett. EU-forordningen er en del av en pakke som i tillegg består av en meddelelse med informasjon og bakgrunn om hvorfor det haster med å få gjennomført det indre markedet for telekommunikasjon og en anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd.

- Prioritetsplan for IKT-standarder - Resultater fra EU-høring lagt fram av Kommisjonen 5.2.2016
- Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser - EØS-notat offentliggjort 6.2.2016
Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet - Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 2.2.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Fyrverkeridirektivet - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen.
Formålet med det reviderte fyrverkeridirektivet er å styrke sikkerheten blant annet gjennom felles regler for merking og dokumentasjon. Direktivet inngår sammen med en rekke andre rettsakter i EUs varepakke om nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS.

- Lavspenningsdirektivet (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016
- Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016
- Harmonisert regelverk om elektromagnetisk kompatibilitet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016
- Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene (kodifisert utgave) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 2.2.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Veterinærkontrolldirektivet - Fortolkningsdom avsagt i EFTA-domstolen 1.2.2016.
Islands krav til at rått kjøtt bare kan importeres dersom det har vært lagret i fryst tilstand i en måned før tolldeklarering, har fått tommelen ned av EFTA-domstolen. I en rådgivende uttalelse til Reykjaviks tingrett, slår domstolen fast at påbudet strider mot veterinærkontrolldirektivet. Det er nå opp til tingretten å felle endelig dom i saken. Når det gjelder import av levende dyr, fikk Island et unntak (forbud) da EU-regelverket om dette ble innlemmet i EØS-avtalen, men avtalen inneholder ikke et tilsvarende unntak for ferskt kjøtt, ifølge EFTA-domstolen.

- Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Bruk av resirkulert vann for fjerning av mikrobiologisk overflateforuresning på slakteskrotter - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Erklæring av Nord-Irland som offisielt fri for brucellose i storfebesetninger - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit i Tyskland og Italia: fristatus i Baden-Württemberg og Valle d'Aosta - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Overgangsbestemmelser for visse bedrifter innen kjøtt- og melkesektoren i Kroatia - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.2.2016
- Import og transitt av fjørfeprodukter fra USA i forbindelse med fugleinfluensa - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.2.2016
- Munn- og klovsykedirektivet: endringsbestemmelser om laboratorier for håndtering av levende virus - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Fôrvarer
- Godkjenning av karvacrol, cinnamaldehyd og capsium oleoresin som fôrtilsetning til slaktekyllinger - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av preparaten av L. plantarum og P. pentosaceus som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetning til visse kategorier av fjørfe, akvariefisk og prydfugler - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tilsetninger til dyrefôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff: rettelse - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Fôrhygieneforordningen: endringsbestemmelser om dioksinanalyser av fett, oljer og avledede produkter - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantesanitære forhold
- Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Næringsmidler
- Materialer og artikler av resirkulert plast som kommer i kontakt med mat: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i drikkevarer - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om næringsmidler til medisinske formål - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.2.2016
- Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.2.2016
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.2.2016
- Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Juicedirektivet om merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Veterinærmedisin
- Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om virginiamysin - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om tylvalosin - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser for ekstrakt fra Humus lupulus L. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.2.2016
- Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.2.2016

MILJØ
- Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): endringsbestemmelser om metadata - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Inspire: endringsbestemmelser om samvirkningsevne til geodatatjenester - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapportering - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kvikksølvforordningen - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 2.2.2016
- Godkjenning av glutaraldehyd som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av N,N-metylenebismorfolin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om antivirale ansiktsservietter impregnert med sitronsyre - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocider: forlengelse av godkjenningen av flokumafen, brodifakum og warfarin - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.2.2016
- Biocider: godkjenning av C(M)IT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 4, 6, 11, 12 og 13 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.2.2016
- Godkjenning av hexaflumuron som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "International Sustainability and Carbon Certification" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "Round Table on Responsible Soy EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "NTA 8080" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "‘REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "BioGrace" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "Gafta Trade Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av ordningen "Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantevernmidler
- Forlenget godkjenning av iprovalicarb som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.2.2016
- Forlenget godkjenning av det aktive stoffet iprovalicarb som erstatningskandidat i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.2.2016
- Forlenget godkjenning av det aktive stoffet metsulfuron-methyl som erstatningskandidat i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.2.2016. EØS-notat offentliggjort 4.2.2016
- Avslag på godkjenning av 3-decen-2-one som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.2.2016
- Godkjenning av natriumhydrogenkarbonat som basissoff i planetvernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016
- Avslag på godkjenning Arctium lappa L. (plantedeler over jorden) som en basisubstans i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016
- Avslag på godkjenning Tanacetum vulgare L. som et basisstoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016
- Avslag på godkjenning Artemisia absinthium L. som en basisubstans i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016
- Godkjenning av mandestrobin som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016
- Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet haloxyfop-P i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016
Godkjenning av pinoxaden som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 29.1.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for forsvars- og sikkerhetsanskaffelsesdirektivet - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for anskaffelsesdirektivet - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for forsyningsdirektivetdirektivet - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 5 og 7 og IAS 19 og 34 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016.
EU-direktivet fra 2014 om store bedrifters plikt til å offentliggjøre informasjon av ikke-økonomisk karakter er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Informasjonsplikten gjelder forhold knyttet til miljø, sosiale forhold, personalforhold, menneskerettigheter, anti-korrupsjon, samt strategi og kontrollorganer knyttet til alder, kjønn, og kompetanse. Det mest av regelverket fins allerede i norsk rett, men EØS-komitevedtaket krever behandling i Stortinget og i Islands og Liechtensteins parlamenter før det kan tre i kraft.

- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 11 - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 38 - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 1 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 27 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016
- Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om store selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

STATISTIKK
- Avlingsstatistikk: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2015 - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: endringsbestemmelser om primære målevariabler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016
- Dataserier til statistikken over næringsstrukturer og tilpasninger til CPA-revisjonen: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

TRANSPORT
- Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om partikkelovervåking - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 28.1.2016
- Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.2.2016
- Felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og - vurdering for jernbane: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 5.2.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 5.2.2016
- Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 5.2.2016
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 4.2.2016
- Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til miljøvern - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016
- Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2016
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart og opprettelse av Det europeisk byrå for flysikkerhet (revisjon) - Dansk departementsnotat offentliggjort 3.2.2016
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser - Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 4.2.2016