Europalov - uke 5/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 5/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 28.1.-3.2.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) (revisjon) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019.
I forbindelse med EUs revisjon av hjemmelsgrunnlaget for Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) i Dublin, vil Norge, Island og Liechtenstein vurdere full deltakelse gjennom EØS-avtalen. Hittil har Norge deltatt i instituttets arbeid gjennom en bilateral avtale. Hjemmelsgrunnlaget er også revidert for to andre EU-byråer - Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) og Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA). Også for CEDEFOP vurderes nå EØS-innlemmelse som erstatning for eksisterende bilaterale avtaler med EØS/EFTA-landene, mens EU-OSHA ble innlemmet i EØS-avtalen i 2010.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.1.2019*
Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 31.1.2019
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 29.1.2019
Vern av varslere - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 25.1.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 30.1.2019
Vikarbyrådirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 31.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 28.1.2019
Arbeidstidsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 31.1.2019

ENERGI
Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker: retting av spansk språkversjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Kapitalkravsforordningen (CRR) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 28.1.2019

FORBRUKERVERN
Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.1.2019
Kontraktsregler for levering av digitale ytelser - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 29.1.2019
Kontraktsforhold ved salg av varer - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 29.1.2019

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 30.1.2019*

HELSE
EU-høring om elektroniske info-vedlegg til legemidler - Høring igangsatt av Kommisjonen, Det europeiske legemiddelbyrået og HMA (Heads of Medicines Agencies) 31.1.2019*
Tobakksdirektivet (revisjon) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.1.2019

INDRE MARKED OG EØS
Hvordan EU-rett blir EØS-rett - Interaktive nettsider publisert av EFTA-sekretariatet 31.1.2019.*
EFTA-sekretariatet lanserte 31. januar interaktive nettsider på fire språk som forklarer regelverkprosessen fra EU-forslag til innlemmelse i EØS-avtalen og gjennomføring i nasjonal rett. En engelskspråklig video er også tilgjengelig. Utdypende tekster forklarer hvordan de tre EØS/EFTA-landene hver for seg behandler regelverket på ulike stadier i prosessen.

Mot et bærekraftig Europa i 2030 - Diskusjonsunderlag lagt fram av Kommisjonen 30.1.2019*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Toppnivådomenet .eu (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 31.1.2019 (enighet med Rådet)

INTELLEKTUELL EIENDOM
Opphavsrett i det digitale indre marked - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 30.1.2019.
Europaparlamentet vedtok i september 2018 en foreløpige holdning til nye EU-regler om digital opphavsrett med sikte på kommende forhandlinger med Rådet. EU-parlamen­tarikerne vil at store selskaper som Google og Facebook skal forhåndskontrollere innhold og samtidig øke betalingen til opphavere. Wikipedia og mindre nettsteder vil trolig ikke omfattes av de nye reglene. Det samme gjelder undervisnings- og forskningssektoren og museer. Rådet vedtok på sin side en foreløpig holdning til Kommisjonens forslag i mai 2018. Representanter for de to institusjonene forsøker nå sammen med Kommisjonen å finne fram til et kompromiss med sikte på formelt vedtak.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Visumforordningen: endringsbestemmelser - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 29.1.2019
Visumbestemmelser etter brexit - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 1.2.2019
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer - Svensk departementsnotat offentliggjort 28.1.2019

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Håndhevelse av konkurransereglene i legemiddelsektoren - Rapport lagt fram av Kommisjonen 28.1.2019*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Import og transitt av fjørfevarer fra Hviterussland, Bosnia-Hercegovina og Japan i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.1.2019*
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Japan - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 31.1.2019*
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.2.2019*
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.1.2019
Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
EUs referansesenter for dyrevelferd - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019

Fôrvarer
Godkjenning av preparatet av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.1.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase produsert av K. pastoris som tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfe - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
Katalog over fôrvarer: rettelse av nederlandsk språkutgave - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til avvendt smågris - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Godkjenning av et preparat produsert av Komagataella pastoris som fôrtilsetningsstoff til visse fugle- og dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Godkjenning av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Godkjenning av tinktur av spisskum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019

Plantesanitære forhold
Betingelser for omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: midlertidig unntak - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.2.2019

Næringsmidler
Tillatelse til omsetning av bær fra Lonicera caerulea L. som tradisjonell mat - EØS-notat offentliggjort 31.1.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kochenille, karminsyre og karminer (E 120) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for koffein og teobromin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Grenseverdier for rester av eprinomektin i matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Overvåkning av metaller og jod i tang, saltplanter og produkter baseret på tang - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019

MILJØ
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (revisjon) - EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 1.2.2019. Beslutningen trer i kraft 1.4.2019.
Direktivet stiller høyere innsamlings- og gjenvinningsmål for elektrisk og elektronisk (EE) avfall. Det skal også hindre eksport av EE-avfall kamuflert som brukte produkter til mindre ressurssterke land. Formålet er vern av miljø og helse.

Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland - EØS-notat offentliggjort 29.1.2019
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 2.2.2019*
Avfallstransportforordningen - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.10.2018 og kunngjort i EU-tidende 28.1.2019
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.2.2019
Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel (forlengelse) - EØS-notat offentliggjort 31.1.2019

Plantevernmidler
Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.2.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.1.2019
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.1.2019*
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.1.2019*
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.) - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.1.2019*
Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.1.2019*
Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.1.2019*
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler: endringsbestemmelser om risikoindikatorer - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 31.1.2019*

SELSKAPSRETT
Selskapsrett: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 31.1.2019
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om grenseoverskridende omdanninger, fusjon og spaltning av selskaper - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 30.1.2019

STATISTIKK
BNI-forordningen: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 31.1.2019 (enighet med Rådet)
Statistikk over godstransport på innlands vannveier - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Europeiske arbeidskraftundersøkelser - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 28.1.2019

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Tjenestedirektivet - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.11.2018 og 22.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 28.1.2019

TRANSPORT
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 30.1.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører - EØS-notat offentliggjort 29.1.2019
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking knyttet til utslippsgrenser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Veikantkontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om varsling av alvorlige og farlige tekniske feil - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-notat offentliggjort 2.2.2019
Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) (revisjon) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.1.2019