Europalov - uke 6/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 6/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 6.2.-12.2.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EU-programmet Daphne III (2007-2013): Bekjempelse av vold mot barn, undom og kvinner - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 6.2.2017

FINANSIELLE TJENESTER
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 7.2.2017
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om ytterligere utgående pengestrømmer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.2.2017
- Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.2.2017
- Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers forpliktelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 7.2.2017

FORBRUKERVERN
- Reklamedirektivet: villedende og sammenlignende reklame - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.2.2017
- Salg av varer og tjenester over landegrensene: kontraktsforhold angående netthandel og andre former for fjernsalg - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 8.2.2017

FORSKNING OG UTDANNING
- Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner - EØS-notat offentliggjort 7.2.2017.
Europakommisjonen har lagt fram forslag til ny Europass-beslutning. Det europeiske rammeverket ble opprettet i 2004 for å understøtte mobilitet innen utdanning og sysselsetting. Europass­verktøyene for utforming av CVer og dokumentasjon av ferdigheter skal blant annet få online-funksjoner. Europass skal også knyttes til EUs arbeidsmarkedsdatabase EURES.

- Behovsprøving for nasjonale bestemmelser om regulerte tjenesteyrker - Dansk departementsnotat offentliggjort 10.2.2017
- Advokattjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.2.2017
- Veiledning for reform av regulering av tjenestesektoren - Dansk departementsnotat offentliggjort 10.2.2017

HANDELSFORENKLINGER
- Gjødselforordningen (revisjon) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 8.2.2017.
Europakommisjonen la i 2016 fram forslag til ny gjødselforordning. I EØS-notatet om forslaget skriver Landbruks- og matdepartementet at det ikke vil være obligatorisk å markedsføre gjødsel etter dette regelverket, men det vil være et valgfritt alternativ til nasjonalt produktregelverk. Departementet forventer derfor at norske produsenter i liten grad blir direkte berørt, men at de indirekte vil bli berørt via økt konkurranse på markedet av importerte produkter. For brukere kan det være forvirrende at det kommer produkter på markedet med annen merking enn det som de er vant til. Trolig kan misforståelse rundt merkingen gi konsekvenser for avlinger i en overgangsfase. Mattilsynet bemerker at forslaget inneholder en rekke problemstillinger som det vil ta noe mer tid til å vurdere. Det inkluderer mulige negative effekter på mennesker, dyrs og planters helse og miljø, samt økonomiske konsekvenser.

- Gjødselforordningen: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 9.2.2017
- Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumpulver - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2017
- Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: utfyllende bestemmelser om aluminiumpulver - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2017
- Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumnitrathexahydrat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2017

HELSE
- Tobakksdirektivet (revisjon) - Norsk lov kunngjort 10.2.2017.
Endringer i tobakkskadeloven i forbindelse med gjennomføring av EUs nye tobakksdirektiv ble sanksjonert av regjeringen og kunngjort 10. februar. Enkelte av lovendringene krever nærmere bestemmelser i forskrifter. Det gjelder blant annet ny regulering av elektroniske sigaretter, nye helseadvarsler og forbud mot karakteristisk smak.

EU-anbefalinger om kreftscreening - Rapport lagt fram av Kommisjonen 9.2.2017
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om hårfargestoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.2.2017
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av benzofenon-3 som UV-filter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.2.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Etablering av en europeisk dataøkonomi - Dansk departementsnotat offentliggjort 7.2.2017

INTELLEKTUELL EIENDOM
- On-line innholdstjenester over landegrensene - Kompromiss fremforhandlet mellom Europaparlamentet og Rådet 7.2.2017
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.2.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- e-databeskyttelsesforordningen - Dansk departementsnotat offentliggjort 7.2.2017.
EU-direktivet om e-databeskyttelse er 15 år gammelt og gjelder bare for tradisjonelle teleoperatører. Forslaget til revisjon som nå er lagt fram, vil blant annet utvide regelverket til å gjelde nye e-tjenester som WhatsApp, Facebook Messenger, Skype og Gmail. Kommisjonen ønsker samtidig at lovverket vedtas som forordning i stedet for direktiv for å sikre samtidig og lik anvendelse i alle medlemslandene. Forslaget innebærer en oppmyking av "cookie"-reglene, men skjerper bestemmelser om spam, både via data og telefon. I en separat meddelelse gjør Kommisjonen rede for sin strategi for internasjonal overføring av dataopplysninger.

- Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse - Schengen/justissamarbeidsnotat offentliggjort 7.2.2017.
Europakommisjonen har lagt fram forslag til opprettelse av et EU-system for innreiseopplysninger og - tillatelser (ETIAS) for å styrke sikkerhetskontrollen med innreiser til Schengen-området. Ifølge forslaget må statsborgere i land som ikke er underlagt visumplikt i fremtiden innhente en enkel reisetillatelse for innreise til Schengen. ETIAS skal forvaltes av den nyopprettede europeiske grense- og kystvakt i tett samarbeid med Schengen-landene og Europol.

- Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike - Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 11.2.2017
- Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til utlandet - EØS-notat offentliggjort 7.2.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Hestepassforordningen - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 10.2.2017. Omtale publisert av Landbruks- og matdepartementet 9.2.2017.
I kjølvannet av hestekjøttskandalen har EU endret reglene for identifisering av hester. Etter vedtak i EØS-komiteen i 2016, ber regjeringen nå Stortinget samtykke til innlemmelse av den nye hestepass­forordningen i EØS-avtalen. Forordningen krever at Norge oppretter en nasjonale database for sine hester.

Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.2.2017
- Standardsertifikat for handel med uflådd viltlevende storvilt - Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 8.2.2017
- Godkjenning av et laboratorium i Brasil for kontroll av rabiesvaksiner - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.2.2017
- Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.2.2017
- EUs referanselaboratorium for capripoxvirus (lumpy skin disease og småfekopper) - EØS-notat offentliggjort 7.2.2017
- EUs referanselaboratorium for saue- og geitepest (PPR) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.2.2017
- Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater - EØS-notat offentliggjort 11.2.2017
Beskyttelsestiltak mot liten kubebille i Italia: forlengelse - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.2.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.2.2017
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: fristatus for visse regioner - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.2.2017
- Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater - EØS-notat offentliggjort 11.2.2017
- Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater - EØS-notat offentliggjort 11.2.2017
- Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater: endringer til listen over stater - Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017
- Krav til import av halm og høy fra Ukraina og Hviterussland - Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017
- Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring) - EØS-notat offentliggjort 7.2.2017

Fôrvarer
- Godkjenning av isoeugonol som fôrtilsetningsstoff til griser, drøvtyggere og hester - EØS-notat offentliggjort 7.2.2017
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.2.2017
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til verpehøns - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.2.2017
- Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til visse griser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2017
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.2.2017
- Godkjenning av 4-allyl-2,6-dimethoxyfenol og eugenylacetat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fisk og fjørfe - EØS-notat offentliggjort 7.2.2017

Næringsmidler
Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i katsuobushi (tørket bonito) og visse typer røkt baltisk ørret - Norsk forskrift kunngjort 8.2.2017
- Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 11.2.2017
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.2.2017
- Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017
- EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA): endringsbestemmelser om ekspertpanelenes navn og kompetanseområder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.2.2017
- Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960) - Norsk forskrift kunngjort 7.2.2017
- Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosidet (E 960) spm søtningsmiddel - EØS-notat offentliggjort 11.2.2017
- Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 7.2.2017
- Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 11.2.2017

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for fluralaner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.2.2017. EØS-notat offentliggjort 11.2.2017
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoksanid - Norsk forskrift kunngjort 7.2.2017
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for kobberkarbonat - Norsk forskrift kunngjort 7.2.2017
- Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 7.2.2017
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for hydrokortisonaseponat - Norsk forskrift kunngjort 7.2.2017

MILJØ
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for deka-BDE - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.2.2017.
Etter et norsk innspill har EU vedtatt å forby salg og bruk av produkter som inneholder den bromerte flamme­hemmeren deka-BDE. Stoffet gir grunn til begymring på grunn av evnen til å hope seg opp i miljøet. Det kan forårsake uforutsigbare langtidseffekter som er vanskelig å reversere. Eksponering for deka-BDE kan blant annet resultere i nevrotoksisitet i pattedyr inkludert mennesker. Norge startet i 2013 en prosess gjennom Stockholmkonvensjonen for å få et globalt forbud mot stoffet. På denne bakgrunn ba Kommisjonen det europeiske kjemikaliebyrået ECHA om å vurdere et forbud mot deka-BDE under REACH-direktivet. ECHA har i denne prosessen hatt tett samarbeid med Miljødirektoratet. Basert påkjemikaliebyråets anbefalinger la Kommisjonen ifjor fram forslag om forbud. Etter konsultasjon med medlemsstatenes og EØS/EFTA-landenes eksperter og etterfølgenede klarering med Rådet og Europaparlamentet, ble forbudet vedtatt 9. februar og publisert i EU-tidende den påfølgende dag.

Status for gjennomføringen av EUs miljølovgivning - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 6.2.2017
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for bisphenol A - Norsk forskrift kunngjort 9.2.2017
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydrert dolomittkalk - Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent dolomittkalk - Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorkresol (for produkttype 13) - Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorokresol (for produkttyper 1, 2, 3, 6 og 9) - Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for en stamme av Bacillus thuringiensis - Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for cyfluthrin - Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for sitronsyre - Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017
- Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollerer bestanden av rugende fugler - Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017
- Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for coco-alkyltrimetylammoniumklorid - Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydratkalk - Norsk forskrift kunngjort 10.2.2017

Plantevernmidler
- Avslag på fornyet godkjenning av linuron som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.2.2017
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelse om Østerrike som medrapportør for vudering av metaldehyd - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.2.2017
- Avslag på godkjenning Origanum vulgare L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.2.2017
- Avslag på godkjenning Satureja montana L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.2.2017
- Godkjenning av det aktive stoffet oxathiapiprolin i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.2.2017

STATISTIKK
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.2.2017

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Europeisk e-tjenestekort: juridisk og operasjonelt rammeverk - Dansk departementsnotat offentliggjort 10.2.2017
- Veiledning for reform av regulering av tjenestesektoren - Dansk departementsnotat offentliggjort 10.2.2017

TRANSPORT
- Typegodkjenning av kjøretøyer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet, miljøkrav og yteevne - Norsk forskrift kunngjort 9.2.2017
- Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking - Norsk forskrift kunngjort 9.2.2017
- Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: utfyllende bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 9.2.2017
- Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking - Norsk forskrift kunngjort 9.2.2017
Innlands vannveier og godstransport: oppheving av tre forordninger - EØS-notat offentliggjort 11.2.2017