Europalov - uke 7/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 7/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 13.2.-19.2.2017

OPPDATERTE OG UTVIDEDE OVERSIKTER
Europalovs oversikter over EU-komiteer, EU-programmer og EU-byråer med norsk deltakelse er alle oppdaterte. I tillegg til de såkalte komitologikomiteene er oversikten over komiteene utvidet til også å inkludere arbeidsgrupper som assisterer Kommisjonen med utarbeidelse av såkalte delegerte rettsakter. For EU-byråene er oversikten utvidet til å inkludere norsk deltakelse gjennom bilaterale avtaler med EU, i tillegg til deltakelse gjennom EØS-avtalen.

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen - Svensk departementsnotat offentliggjort 13.2.2017
- Arbeidstidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.11.2016

ENERGI
- Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.2.2017

FINANSIELLE TJENESTER
- Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 14.2.2017
Verdipapirutvalgets andre delutredning, som nå er på høring, inkluderer forslag til norsk gjennomføring av EUs nye direktiv og forordning om regulering av markedet for finansielle instrumenter. Utvalget foreslår å samle reguleringen av verdipapirforetak, regulert marked og børs i verdipapirhandelloven, og dermed oppheve børsloven. Direktivet (MiFID II) og forordningen (MiFIR) fastsetter bestemmelser både knyttet til investorbeskyttelse og til omsetningen av finansielle instrumenter. Høringsfrist er 15. mai 2017.

- Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 14.2.2017
- Innskuddsgarantidirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.11.2016
- Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.2.2017

FORBRUKERVERN
- Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.2.2017. Norsk forskrift kunngjort 14.2.2017.
EU-direktivet om alternativ tvisteløsning skal sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. EU har også vedtatt en forordning om on-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene.

- On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Norsk forskrift kunngjort 14.2.2017

FORSKNING OG UTDANNING
- Veiledning for reform av regulering av tjenestesektoren - Svensk departementsnotat offentliggjort 14.2.2017
- Behovsprøving for nasjonale bestemmelser om regulerte tjenesteyrker - Svensk departementsnotat offentliggjort 14.2.2017
- Handelsagentdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.2.2017

HANDELSFORENKLINGER
- Trykkbeholderdirektivet (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 14.2.2017
- Alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser om analysemetoder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2017

HELSE
- Medisinsk utstyrsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.2.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Etablering av en europeisk dataøkonomi - Svensk departementsnotat offentliggjort 14.2.2017

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.2.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Utveksling og beskyttelse av personopplysninger: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 14.2.2017
- e-databeskyttelsesforordningen - Svensk departementsnotat offentliggjort 14.2.2017

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.2.2017
- Fusjonsforordningen - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.12.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2017
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico og USA - EØS-notat offentliggjort 16.2.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om genotyping av storfe - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 14.2.2017
- Import og transitt av fjørfe og fjørfevarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 16.2.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om bearbeidede animalske proteiner fra insekter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 14.2.2017
- EU-referanselaboratorium for småfepest - EØS-notat offentliggjort 16.2.2017
- Beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa fra Ukraina: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 16.2.2017
- Godkjenning av et laboratorium i Brasil for kontroll av rabiesvaksiner - EØS-notat offentliggjort 16.2.2017
- Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia - EØS-notat offentliggjort 16.2.2017
- Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater - EØS-notat offentliggjort 16.2.2017
- Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.2.2017
- Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater - EØS-notat offentliggjort 16.2.2017
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standard sertifikatskjema - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.2.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Latvia og Litauen - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.2.2017
- Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om helsesertifikat - EØS-notat offentliggjort 16.2.2017
- Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode - EØS-notat offentliggjort 16.2.2017

Fôrvarer
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og verping - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.2.2017
Fôrtilsetningsstoffet kaliumdiformat: endring av navn på innehaver av godkjenningen - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 14.2.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.2.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til verping - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.2.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hunder - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.2.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avlspurker, avvent smågris, slaktegris, livkalv og slaktekalkuner - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.2.2017
- Godkjenning av et stoff av nyrebønnelektiner som fôrtilsetning til diende smågris - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2017
- Bruk av et 6-fytase-preparat produsert av Aspergillus oryzae som fôrtilsetningsstoff til purker: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2017
- Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, avvent smågris og slaktegriser - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2017
- Godkjenning av preparater av dolomittmagnesium og montmorillonitt-illitt som fôrtilsetningsstoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2017

Næringsmidler
- Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
Etter at landbruks- og matminister Jon George Dale i oktober informerte Kommisjonen om at Norge vil akseptere EUs økologiregelverk fra 2007 og senere, uten tilpasninger knyttet til sauefjøs og geografiske opphav, ble utkast til EØS-beslutning oversendt til EU-siden 10. februar. Det opprinnelige utkastet fra 2012 ble avvist av EU-siden. Kommisjonen vedtok sist sommer at norsk økologisk laks ikke lenger kunne merkes som økologisk i mangel av EØS-innlemmelse. EU-institusjonene diskuterer for øvrig en revisjon av økologiforordningen basert på et forslag fra Kommisjonen i 2014.

- EU-logo for merking av økologiske produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Økologisk produksjon, merking og kontroll (karensfôr, enzymer, gjær, farging av egg) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Detaljerte regler for økologisk vin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Markedsføring av visse økologiske landbruksprodukter fra tredjeland - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Økologisk produksjon, merking og kontroll: EU-logo - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser om dokumentasjon og om import fra USA - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Import av økologiske produkter fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Import av økologiske varer fra tredjeland - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Ordninger for import av organiske produkter fra Sør-Korea - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Økologisk produksjon, merking og kontroll - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse til gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Økologiforordningen: endringsbestemmelser om akvakulturdyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang: forlengelse av overgangsperiode - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Bruk av konvensjonell yngel i økologisk akvakultur - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Helsepåstander på matvarer: endringer til listen over godkjente påstander - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2017
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2017
- Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2017
- Godkjenning av visse helsepåstander for bruk på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 15.2.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Norsk forskrift kunngjort 15.2.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Norsk forskrift kunngjort 15.2.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Norsk forskrift kunngjort 15.2.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Norsk forskrift kunngjort 15.2.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 15.2.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kaptan, propikonazol og spiroksamin - Norsk forskrift kunngjort 15.2.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for atrazin - Norsk forskrift kunngjort 15.2.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Norsk forskrift kunngjort 15.2.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Norsk forskrift kunngjort 15.2.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om thiacloprid - Norsk forskrift kunngjort 15.2.2017

Veterinærmedisin
- Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Norsk forskrift kunngjort 15.2.2017
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer - EØS-notat offentliggjort 17.2.2017

MILJØ
- Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020 - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.2.2017.
Europaparlamentet ønsker å styrke EUs kvotehandelssystem og bringe det i overensstemmelse med målene i Paris­avtalen. Parlamentet har vedtatt en foreløpig holdning til Kommisjonens forslag til videreføring av EUs kvote­handels­system (ETS) etter 2020 og inviterer nå Rådet til uformelle forhandlinger med sikte på et snarlig kompromiss.

- Miljøansvarsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.2.2017
- Avfallsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.2.2017
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for piperonylbutoksid - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2017
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for epsilon-momfluortrin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2017
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for pereddiksyre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2017
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for L(+)-melkesyre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2017

Plantevernmidler
- Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 16.2.2017.
Etter at EU-landenes regjeringer ikke greide å samle seg i synet på fortsatt bruk av sprøytemidlet glyfosat, har Kommisjonen forlenget godkjenning av det aktive stoffet i påvente av en rapport fra EUs kjemikaliebyrå, maksimalt inntil utløpet av 2017. Glyfosat er mest kjent i Norge under merkenavnet Roundup.

- Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat - Norsk forskrift kunngjort 16.2.2017
- Vilkår for bruk av sulfonylfluorid som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.2.2017
- Fornyet godkjenning av ethofumesat i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 16.2.2017
- Fornyet godkjenning av thifensulfuron-metyl i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2017
- Fornyet godkjenning av picolinafen i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 16.2.2017
- Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2017
- Godkjenning av isofetamid i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 16.2.2017
- Godkjenning av cyantraniliprol i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 16.2.2017
- Godkjenning av solsikkeolje som hovedingrediens i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2017
- Godkjenning av Trichoderma atroviride stamme SC1 i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 16.2.2017
- Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2017

SELSKAPSRETT
- Årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.11.2016

STATISTIKK
- Produksjon og formidling av sammenlignbare indekser for arbeidskraftkostnader - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.2.2017
- Statistikk om plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.2.2017
- Statistikk om balanse mellom hjem og arbeid i 2018 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2017
- Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2016 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2017

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Europeisk e-tjenestekort - Svensk departementsnotat offentliggjort 14.2.2017.
EU-kommissærene Jyrki Katainen og Elzbieta Bienkowska (bildet) la 10. januar fram en forslagspakke for stimulering av tjenestesektoren i Europa. Et e-tjenestekort skal lette tjenesteyting over landegrensene. Andre forslag gjelder behovsprøving av regulerte yrker og forhåndsnotifisering av nasjonale lover om tjenester. Kommisjonen har også utarbeidet en veiledning for land som vurderer reformer av tjenestesektoren. Tjenestepakken skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet.

- Meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet - Dansk departementsnotat offentliggjort 13.2.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 14.2.2017
- Europeisk e-tjenestekort: juridisk og operasjonelt rammeverk - Svensk departementsnotat offentliggjort 14.2.2017

TRANSPORT
- Bedring av bilsikkerheten - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 15.2.2017
- Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2017
- Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2017
- Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om krav til språk - Norsk forskrift kunngjort 16.2.2017
- Sikkerhet i jernbanetunneler: rettelse til bestemmelsene - Norsk forskrift kunngjort 13.2.2017
- Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om sertifisering av lokomotivførere - Norsk forskrift kunngjort 16.2.2017
- Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: status for tredjeland 1.8.2015 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.2.2017
- Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 18.2.2017
- Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.2.2017