Europalov - uke 9/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 9/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 25.2.-3.3.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.2.2019
Arbeidstidsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.2.2019
Deltidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 25.2.2019
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.2.2019
Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit - Svensk departementsnotat offentliggjort 27.2.2019

ENERGI
Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsvaskemaskiner og kombi vask/tørk (revisjon) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 26.2.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Ansvarsforsikring for motorvogn - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.2.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser om handelsplikten for visse derivater - EØS-notat offentliggjort 1.3.2019
Soliditetskrav til verdipapirforetak - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 26.2.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 27.2.2019
Tilsyn med verdipapirforetak - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 26.2.2019
OMF-direktivet: Utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 27.2.2019
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-notat offentliggjort 28.2.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-notat offentliggjort 28.2.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-notat offentliggjort 28.2.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-notat offentliggjort 28.2.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten - EØS-notat offentliggjort 28.2.2019
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS-notat offentliggjort 28.2.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit - EØS-notat offentliggjort 28.2.2019
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit - EØS-notat offentliggjort 28.2.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits - EØS-notat offentliggjort 1.3.2019
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om karbonindekser - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 25.2.2019
EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.2.2019

FORBRUKERVERN
Forbrukerdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.2.2019
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 25.2.2019

FORSKNING OG UTDANNING
Bestemmelser om Erasmus+ i forbindelse med brexit - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.2.2019

HELSE
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.2.2019

INDRE MARKED OG EØS
Avtale om ordninger i en overgangsperiode dersom Storbritannia og EU blir enige om en utmeldingsavtale - Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 1.3.2019.
Regjeringen fremmet 1. mars 2019 en proposisjon for Stortinget for å sikre Norge i en eventuell overgangsperiode dersom Storbritannia og EU blir enige om en brexit-avtale. Overgangsperioden vil bare bli aktuell dersom Storbritannia trer ut av EU med en slik utmeldingsavtale. Ettersom Norge ikke er part i utmeldingsavtalen, må overgangsperioden nedfelles i et folkerettslig instrument som gjelder for Norge, samt gjennomføres i norsk rett.

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Harmonisering av 3400-3800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer: oppdatering av tekniske bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.2.2019. EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.2.2019
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobiltelefoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.2.2019

INTELLEKTUELL EIENDOM
Varemerkedirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 25.2.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om registrering av opplysninger - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.2.2019*
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om adgang til opplysningene - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.2.2019*
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om føring av og adgang til loggene - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.2.2019*
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om fingeravtrykk og ansiktsbilder - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.2.2019*
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: bestemmelser om nettjenesten søkere kan benytte for å gi ytterligere opplysninger - Utkast til delegert kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 26.2.2019*

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EU-høring om retningslinjer for statsstøtte knyttet til kvotehandelsordningen for drivhusgasser - Høring igangsatt av Kommisjonen 21.2.2019*

KULTUR OG MEDIER
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.2.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: endringsbestemmelser for Finland, Irland, Kroatia og Storbritannia - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.2.2019
Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.2.2019
Identifikasjon og registering av svin: oppheving av unntaksbestemmelser for visse medlemsstater - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.2.2019

Fôrvarer
Innføring av to nye funksjonelle grupper av fôrtilsetningsstoffer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 26.2.2019*
Godkjenning av det aktive stoffet klorprofam i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 26.2.2019*
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.2.2019

Næringsmidler
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.2.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 27.2.2019.
Ifølge EU-domstolens dom av 26. februar 2019 kan ikke kjøtt fra dyr som er slaktet uten bedøvelse merkes som økologisk produkt. Bruk av EUs økologiske logo krever at produktet er produsert i tråd med de høyeste standarder, også når det gjelder dyrevelferd. Domstolen konkluderer dermed på tvers av vurderingen til Generaladvoktaten, som i sitt forslag til dom mente halakjøtt kunne bruke økologilogoen. Selv om økologiforordningen isolert sett ikke inneholder spesifikke bestemmelser mot halalslakting, mener Domstolen at forordningens bestemmelser må ses i sammenheng med avlivningsforordningen, som spesifikt regulerer avlivning av dyr. I et skriftlig innlegg påpekte Norge at også artikkel 13 i Lisboa-traktaten krever at EU og medlemslandene tar fullt hensyn til velferden hos dyr. Ifølge Domstolen viser vitenskapelige studier at slakting med bedøvelse er den metoden som i minst grad påfører dyret smerte.

Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.2.2019
Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.3.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om unntak for sjøtransport av flytende oljer og fett - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 27.2.2019*

Veterinærmedisin
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet paromomycin i matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.2.2019
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer - EØS-notat offentliggjort 28.2.2019

MILJØ
Vanndirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 26.2.2019
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.2.2019
Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.2.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer - EØS-notat offentliggjort 2.3.2019
CO2-utslippsskrav for personbiler: retting - EØS-notat offentliggjort 26.2.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildelinger for perioden 2021-2030 - EØS-notat offentliggjort 27.2.2019. Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.2.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 26.2.2019*
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.2.2019
Avfallstransportforordningen - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.2.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatelaget på visse dioder - EØS-notat offentliggjort 1.3.2019
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til fremstilling av vinduer til laserrør - EØS-notat offentliggjort 1.3.2019

Plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.2.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.2.2019
Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.2.2019
Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.3.2019
Godkjenning av det aktive stoffet flutianil i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 26.2.2019*

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.2.2019

SELSKAPSRETT
Selskapsrett: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement - EU-høring om retningslinjer for rapport om godtgjørelser igangsatt 1.3.2019

STATISTIKK
Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.2.2019

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Tjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.2.2019

TRANSPORT
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.2.2019
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet - EØS-notat offentliggjort 28.2.2019
Adgang til markedet for internasjonal godstransport: bestemmelser i forbindelse med brexit - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 26.2.2019
Førerkortdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.2.2019
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om kjøretøyregistre - EØS-notat offentliggjort 1.3.2019
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.2.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.2.2019