Europalov - uke 14/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 14/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 3.4.-9.4.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - Norsk forskrift om ikrafttredelse av lov kunngjort 4.4.2017.
EUs håndhevingsdirektiv skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til juni 2016 med gjennomføringen i nasjonal rett. Direktivet er ikke ennå innlemmet i EØS-avtalen, men Stortinget vedtok i februar en lovendring med nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven om styrket myndighetssamarbeid med andre EØS-stater, blant annet gjensidig bistand med å kreve inn økonomiske sanksjoner for brudd på nasjonale regler, og utvidelse av tilsynsmyndighetenes sanksjonsmuligheter. Loven ble kunngjort 31. mars og trer i kraft 1. juli 2017. Regjeringen legger ellers opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.

- Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) - Høring igangsatt av Kommisjonen 5.4.2017
- Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) - Høring igangsatt av Kommisjonen 5.4.2017
- Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.4.2017
- Arbeidstidsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.4.2017
- Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.4.2017

FINANSIELLE TJENESTER
- Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 3.4.2017.
Europakommisjonen har lagt fram forslag til endring av flere sentrale bankdirektiver og -forordninger. Formålet er å styrke bankenes motstandsdyktighet og gjenopprette tillitt etter bankkrisen. Forslagene behandles nå av Europaparlamentet og Rådet. Endringsforslagene i bankreformpakken gjelder i hovedsak kapitalkravsdirektivet (CRD - dette faktaarket), kapitalkravsforordningen (CRR), og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).

- Prospektforordningen for verdipapirer - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 5.4.2017 (enighet med Rådet).
Representanter for Rådet og Europa­parlamentet kom i desember 2016 til en foreløpig enighet om Kommisjonens forslag til nytt, revidert regelverk for samordning av kravene til utforming, kontroll og distribusjon av prospekt ved offentlige tilbud av verdipapirer. Det eksisterende prospektdirektivet fra 2003 vil bli avløst av en forordning. Kommisjonen har samtidig utarbeidet utfyllende bestemmelser til dagens prospekdirektiv.

Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) og sendt til Kommisjonen 7.4.2017
- Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 3.4.2017
EU-høring om lovkonflikter for tredjeparts effekter av verdipapirtransaksjoner og fordringer - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 7.4.2017
- Pengemarkedsfondsforordningen - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 5.4.2017 (enighet med Rådet)

FORBRUKERVERN
- Forbrukerkjøpsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.4.2017

FORSKNING OG UTDANNING
- Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) - Høring igangsatt av Kommisjonen 5.4.2017

HANDELSFORENKLINGER
- EØS-avtalen artikkel 19 (handel med landbruksvarer) - Enighet om ny avtale mellom Norge og Europakommisjonen 5.4.2017

HELSE
- EUs helseprogram 2014-2020 - Rapport om gjennomføring i 2014 lagt fram av Kommisjonen 3.4.2017
- Medisinsk utstyrsforordningen - Europaparlamentets 2. gangsbehandling (enighet med Rådet; endelig vedtak)
- Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD) - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 5.4.2017 (enighet med Rådet; endelig vedtak)

INDRE MARKED OG EØS
- Hvitbok om EU-27s fremtid - Svensk og dansk departementsnotat offentliggjort 4.4.2017.
Kommisjonspresident Jean-Claude Junker la 1. mars fram en hvitbok om EUs fremtid uten Storbritannia. I forkant av EU-toppmøtet i Roma 25. mars, beskrives utfordringer og muligheter, samt fem scenarier for utviklingen av EU fram til 2025. Hvitboken vil bli fulgt opp av en serie debatter i forbindelse med EUs 60-årsjubileum. Aktuelle temaer er Europas sosial dimensjon, eurosamarbeidet, globaliseringen, Europas forsvar og EUs finanser.

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.4.2017.
Samferdselsdepartementet publiserte 4. april EØS-notatet om de detaljerte bestemmelsene for "rimelig" mobilbruk i utlandet fra 15. juni 2017. Det settes ikke tidsbegrensninger for utlandsoppholdet, men for å hindre misbruk av ordningen kan selskapene pålegge avgifter hvis mobilbruken innenlands er ubetydelig sammenlignet med roamingtrafikken. I slike tilfeller kan brukerne bli bedt om å dokumentere hjemland eller "stabil tilknytning" til hjemlandet. Bestemmelsene om "stabil tilknytning" ("stable links") skal sikre at studenter og lærlinger i utlandet, samt utestasjonerte arbeidstakere og grensearbeidere ikke rammes av roamingavgifter. Det detaljerte regelverket ble vedtatt av Kommisjonen 15. desember etter intense forhandlinger med medlemslandens representanter og etter påtrykk fra Europaparlamentet.

- Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 6.4.2017 (kompromiss med Rådet)
- Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.4.2017
- Bruk av mobile kommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 4.4.2017

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 6.4.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Oppheving av visumkrav for borgere av Ukraina - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 6.4.2017 (enighet med Rådet).
Ukrainske statsborgere vil snart kunne reise på kortere opphold i Schengen-området uten å søke om visum. Det er klart etter at Europaparlamentet 6. april godkjente en uformell avtale med Rådet. Den vil sannsynligvis tre i kraft i juni etter formell godkjenning av EU-ministrene og publisering i EU-tidende. Visumfriheten gjelder reiser for inntil 90 dager innenfor en 180-dagers periode, men gir ikke rett til å arbeide.

- Personsverndirektivet og behandling av persondata i forbindelse med kriminalitet - Samtykkeproposisjon og lovproposisjon lagt fram av regjeringen 5.4.2017

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- EØS-avtalen artikkel 54 (konkurranse: utnyttelse av dominerende stilling) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.4.2017
- Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 5.4.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon) - Europaparlaments- og rådsorordning publisert i EU-tidende 7.4.2017
- Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa - EØS-notat offentliggjort 8.4.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : endringstemmelser angående nasjonalt kontrollprogram for skrapesyke i Slovenia - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.4.2017
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.4.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.4.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.4.2017
Land og regioner som er fri for turberkulose (Umbria, Italia), enzooisk bovin leukose (Polen), infeksiøs bovin rhinotrakeitt (Tyskland), Aujeszkys sykdom (regioner i Polen) og godkjenning av bekjempelsesprogrammet for Aujeskyz sykdom i Veneto, Italia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.4.2017
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest: forlengelse - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.4.2017
Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.4.2017
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i konkurranser i Turkmenistan - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.4.2017
- Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe - EØS-notat offentliggjort 8.4.2017

Næringsmidler
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.4.2017
- Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.4.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acetamiprid og 19 andre stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.4.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bifenazat, daminozid og tolylfluanid - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.4.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om acrinathrin, metalaxyl og thiabendazol - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 5.4.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for acequinocyl og 8 andre stofferstoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.4.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for fenpyroximat, triadimenol og triadimefon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.4.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om clothianidin og thiamethoxam - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.4.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.4.2017

MILJØ
- Internasjonal havforvaltning - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.4.2017.
Rådet ga 3. april sine kommentarer til meddelelsen om internasjonal havforvaltning som Kommisjonen og EUs høyrepresentant la fram i november 2016. Temaer som behandles inkluderer ulovlig fiske, ukontrollert utvinning fra havbunnen og forsøpling av havområdene. Under utarbeidelsen av meddelelsen besøkte EUs kommisær for miljø, maritime saker og fiskerispørsmål, Karmenu Vella, blant annet Tromsø for å innhente synspunkter.

- Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020 - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 5.4.2017.
Europaparlamentet vedtok 15. februar en foreløpig posisjon til forslaget om videreføring av EUs kvote­handels­system (ETS) etter 2020. Rådet fulgte 28. februar opp med sin foreløpige holdning. Uformelle forhandlinger mellom de to institusjonene kan dermed starte med sikte på et kompromiss. Gjennom EØS-avtalen er Norge inkludert i kvotesystemet.

- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for for intensiv fjørfeavl eller svineavl - EØS-notat offentliggjort 7.4.2017
- Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - EØS-notat offentliggjort 7.4.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser om undersøkelse av testforslag til reproduktiv toksisitet - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.4.2017

Plantevernmidler
- Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 8.4.2017
- Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VC1" i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 8.4.2017
- Godkjenning av det aktive stoffet leiret trekull i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 8.4.2017
- Godkjenning av det aktive stoffet Urtica spp. i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 8.4.2017
- Godkjenning av det aktive stoffet hydrogenperoksid i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 8.4.2017
- Avslag på godkjenning av cyclaniliprol som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 8.4.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.4.2017
- Klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.4.2017

SELSKAPSRETT
- Generelt selskapsrettsdirektiv (kodifisering) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 5.4.2017
- Selskapsrett: endringsbestemmelser om aksjonærengasjement, eierstyring og selskapsledelse - Rådets 1. gangsbehandling 3.4.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)

STATISTIKK
- Europeisk næringslivsstatistikk - Dansk departementsnotat offentliggjort 7.4.2017

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 5.4.2017

TRANSPORT
- Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 4.4.2017. Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 4.4.2017.
I kjølvannet av Volkswagen-avsløringene la Kommisjonen fram forslag til nye regler for typegodkjenning av kjøretøyer. Dagens direktiv fra 2007 foreslås erstattes av en forordning. Stikkprøver av biler i bruk kan bli innført, både nasjonalt og på EU-nivå, for å kontrollere at regelverket overholdes. Europaparlamentets plenumsforsamling vedtok 4. april 2017 en foreløpig holdning til forslaget, men sendte saken tilbake til fornyet komitebehandling med sikte på en forhandlingsløsning med Rådet før parlamentet ferdigstiller sin førstegangsbehandling.

- Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 5.4.2017
- Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere - Norsk forskrift kunngjort 6.4.2017