Europalov - uke 15/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 152014 - Europalov - uke 15/2014

UKE 15/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 07.-13.04.2014


• nye saker
- andre saker

GENERELT
• Kroatia er fra 12. april 2014 en del av EØS-området.
Selv om EØS-utvidelsesavtalen som ble undertegnet av EU, Norge, Island, Liechtenstein og Kroatia 11. april må ratifiseres i nasjonale parlamenter, er partene blitt enige om foreløpig anvendelse av avtaleverket. Regjeringen har besluttet å ikke benytte seg av retten i avtalen til å begrense arbeidsinnvandringen fra Kroatia. Norges EU-delegasjon har publisert en nærmere omtale av avtalen, mens selve avtaledokumentene er tilgjengelige på EFTA-sekretariatets nettside.

Arbeidsprogram for EU/EØS-saker 2014.
Regjeringen offentliggjorde 11. april 2014 et arbeidsprogram for EU/EØS-saker for 2014. Programmet redegjør for prioriterte saker i europapolitikken sett fra norsk side.

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Koordinering av offentlige trygdeordninger: prosedyrer for refusjon mellom institusjoner - EØS-komitebeslutning 08.04.2014

ENERGI
- Krav til miljøvennlig utforming av elektriske motorer - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- AIFMD-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond - Lovproposisjon fremmet av Finansdepartementet 11.04.2014.
Finansdepartementet fremmet 11. april 2014 en lovproposisjon til Stortinget om innføring av norsk regelverk tilsvarende EU-direktivet om forvaltning av alternative investeringsfond (AIFMD). Direktivet legger til rette for et internt marked i EØS for forvaltning av alternative investeringsfond og markedsføring av slike fond til profesjonelle investorer. I proposisjonen foreslås det dessuten regler om markedsføring av alternative investeringsfond til ikke-profesjonelle investorer. Direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen ettersom det er knyttet til den nye europeiske tilsynsmyndigheten på verdipapirområdet, ESMA. EØS/EFTA-landene diskuterer for tiden ulike modeller for hvordan av EUs nye tilsynsorganer for finanssektoren kan innpasses i EØS-avtalen.

- Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om ikrafttredelse - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014
- Betalingstjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 09.04.2014
- Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014
- EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.04.2014

FORBRUKERVERN
- EUs forbrukerprogram 2014-2020 - Proposisjon til Stortinget fremmet av Utenriksdepartementet 11.04.2014.
Utenriksdepartementet fremmet 11. april 2014 en proposisjon til Stortinget om samtykke til deltakelse i EUs forbrukerprogram for 2014-2020. EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning om slik deltakelse ble oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1. april 2014. Forbrukerprogrammet har et budsjett på 200 millioner euro og inneholder konkrete mål og elleve tiltak som skal bidra til gjennomføring av den EUs strategi for forbrukerpolitikk. Norge har gjennom EØS-avtalen deltatt i tidligere faser av programmet og tar sikte på formell tilknytning til det nye programmet i løpet av våren 2014.

FORSKNING OG UTDANNING
EU-høring om innføring av europeisk profesjonskort for utvalgte yrker - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 07.04.2014

HELSE
Grønnbok og EU-høring om mobil helse (m-helse) - Grønnbok lagt fram og åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 10.04.2014.
Europakommisjonen igangsatte 10. april 2014 en høring om helsetjenester basert på mobilt utstyr som mobiltelefoner, nettbrett, patientovervåkningsutstyr og annet trådløst utstyr. Et bakgrunnsdokument om 'mobil helse' (m-helse) i form av en grønnbok, ble lagt fram samme dag.

- Symbol for legemidler som er underlagt særskilt overvåking - EØS-komitebeslutning 08.04.2014.
I henhold til en ny EU-forordning, skal legemidler som er underlagt særskilt overvåking utstyres med en trekant med spissen ned. I bruksanvisningen vil man bli oppfordret til å melde fra om bivirkninger gjennom de nasjonale rapporteringssystemer. EØS-komiteen gjorde 8. april 2014 vedtak om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen.

- EUs helseprogram 2014-2020 - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014.
EØS/EFTA-landene oversendte 1. april 2014 utkast til EØS-komitebeslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs helseprogram 2014-2020. Programbudsjettet er fastsatt til 449.4 millioner euro for hele perioden. Norge har gjennom EØS-avtalen deltatt i tidligere faser av programmet og tar sikte på formell tilknytning til det nye programmet før sommeren 2014.

- System for unik utstyrsidentifikasjon for medisinsk utstyr - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
Legemiddleovervåking: supplerende bestemmelser om undersøkelser i etterkant av godkjenning - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.04.2014
- Justering av avgifter som skal betales til Det europeiske legemiddelbyrået - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Godkjenning av USA som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler - EØS-komitebeslutning 08.04.2014. EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.02.2014
- Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.04.2014

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.04.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon - Dom avsagt av EU-domstolen 08.04.2014: direktivet erklært ugyldig.
I en dom 8. april 2014 erklærte EU-domstolen datalagringsdirektivet for ugyldig. Domstolen fant blant annet at direktivet, ved å stille krav om lagring av visse data og ved å gi nasjonale myndigheter adgang til disse, gjør alvorlig inngrep i den grunnleggende retten til respekt for privatliv og beskyttelse av personopplysninger. For en fullstendige begrunnelse, se domsavgjørelsen eller EU-domstolens pressemelding. Domstolens vurdering av datalagringsdirektivet skjedde på bakgrunn av en henvendelse fra Øserrikes forfatningsdomstol, samt en pågående sak i Irlands høyesterett mellom selskapet Digital Rights og irske myndigheter.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- EUs returpolitikk - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 09.04.2014
- Visumfrihet for Moldova - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 08.04.2014

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Notifisering av statsstøtte: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.04.2014
- Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte 2014-2020 - EØS-notat offentliggjort 12.04.2014
Retningslinjer for statsstøtte til energi og miljøvern - Retningslinjer vedtatt av Kommisjonen 09.04.2014

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander - Kompromiss med Rådet støttet av Europaparamentets kultur- og utdanningskomite 10.04.2014.
Europaparlamentets kultur- og utdanningskomite ga 10. april 2014 sin støtte til et kompromiss med Rådet om Kommisjonens forslag fra mai 2013 til en omarbeidet utgave (recast) av EU-direktivet fra 1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra land. Det opprinnelige EU-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1994.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import av storefesæd: endringsbestemmelser om blåtunge og epizootic haemorrhagic disease - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.04.2014
- Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater: endringer til listen over stater - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.04.2014
- Beskyttelsestiltak mot introduksjon av ostreid herpesvirus hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland og Storbritannia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.04.2014
- Avl og avstamning ved handel med dyr av hestefamilien - Grunngitt uttalelse om mangelfull norsk gjennomføring sendt til Norge av EFTAs overvåkingsorgan 09.04.2014
- Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014
- Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014
- Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit: gjennomføringsbestemmelser om skrapesyke - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014
- Helsesertifikater for handel med sauer og geiter for slakting, oppfôring og avl: endringsbestemmelser - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av et preparat av ortofosforsyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Godkjenning av fumarsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Godkjenning av et preparat av Lactobacillus som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Godkjenning av bentonitt som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Godkjenning av propionsyre, natriumpropionat og ammoniumpropionat som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, gris og fjørfe - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser og -kalkuner - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, kadmium, bly, nitritt, flyktig sennepsolje og skadelige botaniske urenheter - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014
- Godkjenning av fôrvarer: endret navn på innehaver og anbefalt dosering av visse preparater - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014

Plantesanitære forhold
- Omsetning av såkorn: krav til planten Oryza sativa - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Sortskjennetegn og krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter - EØS-komitebeslutning 08.04.2014

Næringsmidler
- Bruk av konvensjonell yngel i økologisk akvakultur - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 11.04.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Norsk forskrift kunngjort 11.04.2014
- Kontrollprogram 2013-2015 for maksimale restmengder av plantevernmidler i eller på matvarer: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Norsk forskrift kunngjort 11.04.2014
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Norsk forskrift kunngjort 11.04.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for difymelamin - EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Norsk forskrift kunngjort 11.04.2014
- Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 07.04.2014. Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 11.04.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av visse plantevernmidler i næringsmidler - EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Norsk forskrift kunngjort 11.04.2014
- Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang: forlengelse av overgangsperiode - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 07.04.2014. Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 11.04.2014
- Påstandsforordningen: ernærings- og helsepåstander brukt i merking og kommersiell informasjon av matvarer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.04.2014
- Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 09.04.2014
- Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - Kommisjonsforordning kunngjort i EU-tidende 09.04.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ocetenylravsyre-modifisert akasiegummi - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Bruk av sukroseestere av fettsyrer (E 473) i smaksstoffer til vannbaserte aromatiserte drikker - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer: endringer til listen - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 07.04.2014
- Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 07.04.2014
- Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for histamin i fiskesaus - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for bruk av svoveldioksid - sulfitter i aromatiserte vinbaserte produkter - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014
- Bruk av natriumfosfat (E 339) i naturtarm til pølser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 07.04.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om magnisumdihydrogendifosfat - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 07.04.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyvinylpyrrolidone-vinylacetatkopolymer i heltrukne kosttilskuddstabletter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 07.04.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for visse stoffer - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 25.02.2014 og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 09.04.2014
Godkjenning av UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny matingrediens - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 09.04.2014

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelse for et stoff knyttet til israelsk akuttparalysevirus - EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Norsk forskrift kunngjort 11.04.2014
- Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet diklazuril i matvarer - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014

MILJØ
- Biocidforordningen: revisjon av direktivet om omsetning og bruk av biocidholdige produkter - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge: EØS-komitebeslutningen trer i kraft 01.06.2014.
Norge meddelte 11. april 2014 at konstitusjonelle prosedyrer vedrørende EØS-komiteens vedtak i desember 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen EUs nye biocidforordning, var fullført. EØS-komitevedtaket trer dermed i kraft 1. juni 2014. Biocidorordningen erstattet 1. september 2013 det eksisterende biociddirektivet 98/8/EF. Biocider er midler som skal bekjempe uønskede organismer. Forordningen gjelder ikke bekjempningsmidler som det fins andre EU-rettsregler for, f.eks. plantevernmidler og legemidler. Målet med den nye forordningen er både å bedre det indre marked i forbindelse med bruk av biocidprodukter samtidig som man skal opprettholde en høy beskyttelse av miljø og helse.

- Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om oppkreving av gebyr - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til spylingstoaletter og urinaler - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
Industriutslippsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om produksjon av papirpmasse, papir og kartong - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 27.03.2014
- Brukerveiledning for deltakelse i EUs fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll (EMAS) - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014
- Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bildebehandlingsutstyr - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014
- Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser for Kroatia - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014
- Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Tyskland - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om EU-register - EØS-komitebeslutning 10.04.2014
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om kredittrettigheter - EØS-komitebeslutning 10.04.2014
- Deponidirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 09.04.2014
- Endringer til direktivet om kasserte kjøretøy - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Godkjenning av bromeddiksyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 11.04.2014 vedrørende EUs nye biocidforordning: EØS-komitebeslutninger for denne og tilknyttede rettsakter trer i kraft 01.06.2014
- Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014
- Biocidforordningen: endringer av godkjenninger - EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 11.04.2014 vedrørende EUs nye biocidforordning: EØS-komitebeslutninger for denne og tilknyttede rettsakter trer i kraft 01.06.2014
- Markedsføring av biocidholdige produkter: aktive stoffer som skal undersøkes under vurderingsprogrammet - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 11.04.2014 vedrørende EUs nye biocidforordning: EØS-komitebeslutninger for denne og tilknyttede rettsakter trer i kraft 01.06.2014
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avgifter og gebyrer til Det europeiske kjemikaliebyrået - EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 11.04.2014 vedrørende EUs nye biocidforordning: EØS-komitebeslutninger for denne og tilknyttede rettsakter trer i kraft 01.06.2014
- Bruk av cypermethrin i biocidholde produkter - EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 11.04.2014 vedrørende EUs nye biocidforordning: EØS-komitebeslutninger for denne og tilknyttede rettsakter trer i kraft 01.06.2014
- Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 11.04.2014 vedrørende EUs nye biocidforordning: EØS-komitebeslutninger for denne og tilknyttede rettsakter trer i kraft 01.06.2014
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser om vurdering av eksisterende aktive stoffer - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 11.04.2014 vedrørende EUs nye biocidforordning: EØS-komitebeslutninger for denne og tilknyttede rettsakter trer i kraft 01.06.2014
- Informasjonskrav for godkjenning av biocidprodukter - EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 11.04.2014 vedrørende EUs nye biocidforordning: EØS-komitebeslutninger for denne og tilknyttede rettsakter trer i kraft 01.06.2014
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for propikonazol - EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 11.04.2014 vedrørende EUs nye biocidforordning: EØS-komitebeslutninger for denne og tilknyttede rettsakter trer i kraft 01.06.2014
- Godkjenning av kobbersulfatpentahydrat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 11.04.2014 vedrørende EUs nye biocidforordning: EØS-komitebeslutninger for denne og tilknyttede rettsakter trer i kraft 01.06.2014
- Godkjenning av aluminiumfosfid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 11.04.2014 vedrørende EUs nye biocidforordning: EØS-komitebeslutninger for denne og tilknyttede rettsakter trer i kraft 01.06.2014
- Godkjenning av benzosyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 11.04.2014 vedrørende EUs nye biocidforordning: EØS-komitebeslutninger for denne og tilknyttede rettsakter trer i kraft 01.06.2014
- Godkjenning av etofenprox som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 11.04.2014 vedrørende EUs nye biocidforordning: EØS-komitebeslutninger for denne og tilknyttede rettsakter trer i kraft 01.06.2014
- Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 11.04.2014 vedrørende EUs nye biocidforordning: EØS-komitebeslutninger for denne og tilknyttede rettsakter trer i kraft 01.06.2014
- Godkjenning av tebuconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 11.04.2014 vedrørende EUs nye biocidforordning: EØS-komitebeslutninger for denne og tilknyttede rettsakter trer i kraft 01.06.2014
- Godkjenning av nonansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 08.04.2014. Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge 11.04.2014 vedrørende EUs nye biocidforordning: EØS-komitebeslutninger for denne og tilknyttede rettsakter trer i kraft 01.06.2014

OFFENTLIGE INNKJØP
- Justering av grensebeløpene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014

SELSKAPSRETT
Selskapsrett: endringsbestemmelser om aksjonærengasjement, eierstyring og selskapsledelse - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 09.04.2014
Henstilling om kvaliteten på rapporteringer om eierstyring og selskapsledelse - Kommisjonsrekommandasjon offentliggjort 09.03.2014
Enkeltpersonselskapsdirektivet (revisjon av 12. selskapsdirektiv) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 09.04.2014
- EU-program for regnskap og revisjon (2014-2020) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 08.04.2014
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 36 - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 39 - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014

STATISTIKK
- Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95) - EØS-komitebeslutning 08.04.2014.
En revidert utgave av forordningen om det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS) ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen 8. april 2014. Forordningen om ENS-systemet ble sist oppdatert i 1995, men krevde en ny revisjon etter at det tilsvarende internasjonale FN-baserte nasjonalregnskapssystemet (SNA) ble oppdatert i 2008. EU-systemet er helt i tråd med FN-systemet, men presentasjon, kategorisering og detaljeringsgrad er tilpasset EUs behov.

Produksjon og utvikling av statistikk om forskning og teknologi - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 07.04.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
EU-strategi for droner - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 08.04.2014. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 09.04.2014.
Kommisjonen la 8. april 2014 fram en meddelelse om behovet for fremtidig regelverk for sivil bruk av droner (fjernstyrte flysystemer, også klat RPAS). Formålet er fremme europeisk industris markedsmuligheter på dette feltet, samtidig som det etableres strenge standarder for å ivareta sikkerhet, beskyttelse av privatlivets fred, databeskyttelse, forsikring og erstatningsansvar. Stortingets EU/EØS-nytt omtalte Kommisjonens meddelelse 9. april 2014.

- Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette person- og varebiler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Intelligente transportsystemer: krav til informasjon om parkeringsplasser for laste- og varebiler - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.04.2014
- Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014
- Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
- Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014
- Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EFTA/EØS-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 01.04.2014
Den europeiske masterplan for lufttrafikkstyring: gjennomføring av første fellesprosjekt - EØS-notat offentliggjort 08.04.2014
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 3.12.2013 - EØS-komitebeslutning 08.04.2014
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.04.2014 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.04.2014
- Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner - Kompromiss med Rådet støttet av Europaparlamentets transportkomite 10.04.2014

VARER
- Gjødselforordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 08.04.2014