Europalov - uke 16/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 162014 - Europalov - uke 16/2014

UKE 16/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 14.-20.04.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Håndhevelse av utestasjoneringsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 16.04.2014 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentet bekreftet 16. april 2014 et kompromiss med Rådet om Kommisjonens forslag til et håndhevingsdirektiv som skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendingsdirektivet. Kompromisset må også formelt godkjennes i Rådet før det kan publiseres og tre i kraft. Utenriksdepartementet omtalte kompromisset 10. mars 2014.

- Styrking av innvandrerarbeideres rettigheter - Rådets 1. gangsbehandling 14.04.2014 (kompromiss med EP; endelig vedtak).
Rådet bekreftet 14. april 2014 et kompromiss med Europaparlamentet fra desember 2013 om Kommisjonens direktivforslag om styrking av rettighetene til arbeidere som benytter seg av retten til fri bevegelse over landegrensene. Blant foreslåtte tiltak er etablering av nasjonale kontaktpunkter med ansvar for informasjon, assistanse og rådgiving til arbeidstakere og arbeidsgivere, sikring av egnede nasjonale tvisteløsningsordninger, og adgang for fagforeninger, NGOer og andre til å initiere administrative eller rettslige prosedyrer på vegne av arbeidsinnvandrere ved tilfeller av diskriminering. Kompromisset er allerede godkjent av Europaparlamentet og direktivet vil derfor om kort tid bli publisert i EU-tidende.

Fremskrittsrapport om EUs arbeid med likestilling mellom kvinner og menn i 2013 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 14.04.2014
- Økt samarbeid mellom offentlige arbeidsformidlinger - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 16.04.2014 (kompromiss med Rådet)

FINANSIELLE TJENESTER
- Tilleggspensjonsdirektivet - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 15.04.2014 (kompromiss med Rådet; endelig vedtak).
Åtte år etter at Kommisjonen la fram et første forslag til et direktiv om tilleggspensjoner, gjorde Europaparlamentet 15. april 2014 endelig vedtak om direktivet, etter at et kompromiss med Rådet ble inngått 6. november 2013. EU-landene vil få fire år på å gjennomføre det nye direktivet i nasjonal rett.

- Innskuddsgarantidirektivet (revisjon): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner - Europaparlamentets 2. gangsbehandling (kompromiss med Rådet; endelig vedtak).
Europaparlamentet bekreftet 15. april 2014 et kompromiss med Rådet om endringene til EUs innskuddsgarantidirektiv. EU opprettholder innskuddsgarantien på 100 000 euro som ble vedtatt i 2009, men vil tillate nasjonale garantiordninger på opptil 300 000 euro inntil utgangen av 2018. Finansdepartementet omtalte 19. desember 2013 kompromisset og Norges arbeid med å kunne bevare den norske innskuddsgarantiordningen på 2 millioner kroner (omlag 250 000 euro).

- Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentet bekreftet 15. april 2014 et kompromiss med Rådet om Kommisjonens forslag til direktiv om forbrukerrettigheter knyttet til grunnleggende brukskontoer for betaling av varer og tjenester. Direktivforslaget, som ble lagt fram i mai 2013, tar sikte på å gi alle personer en mulighet til å opprette og bruke en betalingskonto til en rimelig pris uansett oppholdssted og økonomiske situasjon. Forslaget inneholder også bestemmelser om sammenlignbarhet av bankgebyrer for denne type kontoer og om retten til å flytte kontoer. EFTA/EØS-landene oversendte i oktober 2013 en felles kommentar til Europaparlamentet om Kommisjonens forslag.

- Omnibus II-direktivet om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet - Rådets 1. gangsbehandling 14.04.2014 (kompromiss med EP; endelig vedtak)
- Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014 (kompromiss med Rådet)
- Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID (omarbeiding) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014 (kompromiss med Rådet)
- Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen) - Europaparlamentets 1.gangsbehandling 15.04.2014 (kompromiss med Rådet)
- Verdipapiroppgjør og -sentraler - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014 (kompromiss med Rådet)
- Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014 (kompromiss med Rådet)
- Informasjon om investeringsprodukter - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014 (kompromiss med Rådet)
- Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel - Rådets 1. gangsbehandling 14.04.2014 (kompromiss med Europaparlamentet)

FORSKNING OG UTDANNING
- Partnerskapet mellom europeiske land og utviklingsland om kliniske forsøk (EDCTP 2) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014 (kompromiss med Rådet)
- Felles europeisk forskningsprogram om måleteknikk (EMPIR) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling (kompromiss med Rådet)
- Felleseuropeisk program for støtte til forskningsutførende små og mellomstore bedrifter (Eurostar-2) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014 (kompromiss med Rådet)
- Felles forskningsprogram om aktiv aldring (AAL JP) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014 (kompromiss med Rådet)
- EU-program for overvåking og sporing i rommet - Rådets 1. ganngsbehandling 14.04.2014 (kompromiss med EP; endelig vedtak)
- Det europeiske GNSS-byrået: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling 14.04.2014 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)

HELSE
- Utprøvingsforordningen: klinisk utprøving av legemidler for mennesker - Rådets 1. gangsbehandling 16.04.2014 (kompromiss med EP; endelig vedtak)
- Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 16.04.2014 (kompromiss med Rådet)
- Partnerskapet mellom europeiske land og utviklingsland om kliniske forsøk (EDCTP 2) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014 (kompromiss med Rådet)
- Felles forskningsprogram om aktiv aldring (AAL JP) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014 (kompromiss med Rådet)

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- R&TTU-direktivet om radio- og terminalutstyr (revisjon) - Rådets 1. gangsbehandling 14.04.2014 (kompromiss med EP; endelig vedtak).
Rådet bekreftet 14. april 2014 et kompromiss med Europaparlamentet om Kommisjonens direktivforslag. Partene er blant annet enige om at man i fremtiden skal kunne benytte en felles lader for alle nye mobiltelefoner som bringes i omsetning. Det vil imidlertid være opp til Kommisjonen å vedta detaljerte gjennomføringsbestemmelser, for eksempel om nøyaktig hva slags type utstyr dette skal gjelde.

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 16.04.2014 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentet bekreftet 16. april 2014 et kompromiss med Rådet om Kommisjonens forslag fra mai 2013 til en omarbeidet utgave (recast) av EU-direktivet fra 1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra land. Det opprinnelige EU-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1994.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Honningdirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 16.04.2014 (kompromiss med Rådet)
- Dyrehelseforordningen - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014
- Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 15.04.2014

Fôrvarer
- Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 15.04.2014

Næringsmidler
- Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014
- Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer: endringer til listen - Norsk forskrift kunngjort 15.04.2014
- Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 15.04.2014

Veterinærmedisin
- Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.04.2014

MILJØ
- Miljøvirkningsdirektivet: revisjon - Rådets 1. gangsbehandling 14.04.2014 (kompromiss med EP, endelig vedtak).
Rådet bekreftet 14. april 2014 et kompromiss med Europaparlamentet fra desember 2013 om Kommisjonens forslag til endring av miljøvirkningsdirektivet. Formålet med revisjonen er å effektivisere lovgivning om konsekvensutredninger ved blant annet å lette administrative byrder og gjøre det lettere å vurdere de potensielle virkningene av store prosjekter, uten å svekke eksisterende miljømessige hensyn. Europaparlamentet har tidligere bekreftet kompromisset og direktivet kan derfor publiseres i EU-tidende.

- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 16.04.2014
- Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon) - Rådets 1. gangsbehandling 14.04.2014 (kompromiss med EP; endelig vedtak)
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart - Rådets 1. gangsbehandling 14.04.2014 (kompromiss med EP; endelig vedtak)
- Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 16.04.2014

OFFENTLIGE INNKJØP
- Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp - Rådets 1. gangsbehandling 11.03.2014 (kompromiss med EP; endelig vedtak)

SELSKAPSRETT
- Selskapers informasjonplikt om sosiale og miljømessige forhold - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014 (kompromiss med Rådet)
- Krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse - Rådet 1. gangsbehandling 14.04.2014 (kompromiss med EP; endelig vedtak)
- Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling (kompromiss med EP; endelig vedtak)

STATISTIKK
- Europeiske arbeidskraftundersøkelser: endringsbestemmelser om en stikkprøveundersøkelse - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014 (kompromiss med Rådet)
- Miljø-økonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling 14.04.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014.
Europaparlamentet ferdigsstilte 14. april 2014 sin 1. gangsbehandling av Kommisjonens forslag til endringer av EUs vekt- og dimensjonsdirektiv for motorvogner. Endringene tar sikte på redusert energiforbruk og økt trafikksikkerhet. Kommisjonen foreslår blant å tillate avrundede førerkabiner og bruk av aerodynamiske finner bak på vogntogene. I forslaget til direktiv er det også innarbeidet retningslinjer for bruk av såkalte modulvogntog som EU-landene selv kan velge om de vil tillate. Videre foreslås det endringsbestemmelser om installering av tyngre batterier som kreves for hybrid- og el-kjøretøy, og om kobling av vektdata til ferdsskriverne for å hindre overvekt og skade på veiene. Norge, Island og Liechtenstein sendte 10. mars 2014 en felles EØS/EFTA-kommentar til EU-siden om forslaget.

- Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette person- og varebiler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 15.04.2014
EU-statusrapport om veitransportmarkedet - Rapport lagt fram av Kommisjonen 14.04.2014
- Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014 (kompromiss med Rådet)
- Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014
- Det europeiske sjøsikkerhetsbyråets program for bekjempelse av olje- og gassforurensning - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014 (kompromiss med Rådet)
- Skipsutstyrsdirektivet (revisjon) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014 (kompromiss med Rådet)
- Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 16.04.2014 (kompromiss med Rådet; endelig vedtak)

VARER
- Produktsikkerhetsforordningen - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014
- Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014
- Produktmarkedsovervåkingsforordningen - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014
- Bestemmelser om trykkutstyr (revisjon) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.04.2014