Europalov - uke 17/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 172013 - Europalov - uke 17/2013

UKE 17/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 22.04-28.04.2013


NY FUNKSJONALITET PÅ EUROPALOV: BACKLINKS
Observante brukere av Europalov vil ha oppdaget at faktaark til rettsakter (direktiver, forordninger, beslutninger, rekommandasjoner og retningslinjer) nå er utstyrt med en ekstra fane. I tillegg til den normale visningen, kalt VIS, inneholder fanen kalt SIDER SOM LENKER TIL FAKTAARKET en liste over andre sider på Europalov som lenker tilbake til det aktuelle faktaarket. Ettersom det på faktaarkene til endringsdirektiver, -forordninger og -beslutninger alltid vil være henvisninger med lenker til basisdirektivene, vil "bakcklinks"-fanen for basisrettsakten liste opp senere endringer av rettsakten. I tillegg vises hvilke nyhetsbrev og oversiktssider som har omtalt rettsakten. Eksempelvis inneholder "backlinks"-fanen til biociddirektivet en liste med lenker til over 40 andre faktaark, hvorav de fleste gjelder senere endringer av direktivet.

• nye saker
- endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 25.4.2013.
To dommer som fortolker visse sider av insolvensdirektivet ble avsagt av EU-domstolen 25. april 2013. Direktivet fra 2009 er en kodifisert utgave av det opprinnelige insolvensdirektivet fra 1980 og senere endringer av dette.

- Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester - Høring om norsk gjennomføring på livsforsikringsområdet igangsatt av Finansdepartementet 24.4.2013.
Finansdepartementet sendte 24. april 2013 på høring et forslag til endring i forsikringsvirksomhetsloven som følge av en fortolkningsdom i EU-domstolen om anvendelsen av direktiv 2004/113/EF på forsikringsområdet. Etter norsk rett kan forsikringsselskaper ta hensyn til kjønn ved beregning av premier og ytelser i livsforsikring dersom kjønn er en bestemmende faktor for risikoen. Dette er imidlertid i strid med en kjennelse i EU-domstolen 1. mars 2011 (Test-Achatdommen). Europakommisjonen publiserte 13. januar 2012 retningslinjer om anvendelse av direktivet i lys av tolkning av dommen. Den foreslåtte norske lovendringen skal sikre kjønnsnøytrale premier og ytelser i livsforsikringskontrakter som er private, frivillige og uavhengige av arbeidsforhold.

Styrking av innvandrerarbeideres rettigheter - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 26.4.2013.
Kommisjonen la 26. april 2013 fram et direktivforslag om styrking av rettighetene til arbeidere som benytter seg av retten til fri bevegelse over landegrensene. Blant foreslåtte tiltak er etablering av nasjonale kontaktpunkter med ansvar for informasjon, assistanse og rådgiving til arbeidstakere og arbeidsgivere, sikring av egnede nasjonale tvisteløsningsordninger, og adgang for fagforeninger, NGOer og andre til å initiere administrative eller rettslige prosedyrer på vegne av arbeidsinnvandrere ved tilfeller av diskriminering. Forslaget, som er merket EØS-relevant, skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet.

ENERGI
- Retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur på energiområdet - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.4.2013.
EUs energiinfrastrukturforordning ble publisert i EU-tidende 25. april 2013. Forordningen fastsetter retningslinjer for utvikling og samhåndtering av prioriterte korridorer og områder for felleseuropeisk energiinfrastruktur. Tolv fellesprosjekter skal prioriteres, blant annet et offshore elnett i Nord-Europa, inkludert Nordsjøen. Forordningen vil erstatte gjeldende TEN-E retningslinjer (trans-European energy networks), som ikke er inkludert i EØS-avtalen, men vil også medføre endringer i forordninger under EUs tredje energimarkedspakke som fortsatt er til vurdering for EØS-relevans i Norge, Island og Liechtenstein.

FINANSIELLE TJENESTER
EU-høring om de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester - Åpen konsultasjon igangsatt av Europakommisjonen 26.4.2013.
Kommisjonen igangsatte 26. april 2013 en høring om det europeiske systemet for finanstilsyn (ESFS) som ble opprettet i 2010. Ved siden av nasjonale tilsynsorganer består systemet av Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko (ESRB) og tre europeiske tilsynsorganer (ESAer), nemlig Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA), Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner (EIOPA) og Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA). Rettsaktene som etablerte tilsynsorganene er fortsatt til vurdering i EØS/EFTA-landene med tanke på innlemmelse i EØS-avtalen.

- Europeiske venturekapitalfond - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.4.2013.
Nye rammeverk for venturefond i Europa og for europeiske sosiale iverksetterfond (European Social Entrepreneurship Funds) ble publisert i EU-tidende 25. april 2013. De to nye forordningene skal anvendes i EU fra 22. juli 2013. Hensikten med forordningen om venturefond er å lette små og mellomstore bedrifters (SMB) tilgang til kapital ved å gjøre det enklere for europeiske venturefondsforvaltere å markedsføre fondene og å hente inn kapital innenfor hele EØS-området.

- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 24.4.2013.
Finansdepartementet igangsatte 24. april 2013 en høring om norsk gjennomføring av EUs forordning om såkalte "over the counter"-derivater (OTC). Et derivat er et finansielt instrument hvis verdi avhenger av utviklingen i underliggende aktiva, for eksempel aksjer, obligasjoner, valuta eller lignende. OTC-derivater er derivater som ikke handles på det åpne markedet, men direkte mellem partene, f.eks. to banker. På grunn av risikoen som kan oppstå hvis den ene part ikke oppfyller sin del av handelen, foreslo Kommisjonen økt bruk av oppgjørssentraler (clearinghus) ved OTC-handel for å sikre at derivathandler alltid kan oppfylles, samt nye regler for oppgjørssentralene og tilsynet med disse.

- Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester - Høring om norsk gjennomføring på livsforsikringsområdet igangsatt av Finansdepartementet 24.4.2013. Se omtale under FORBRUKERVERN.

- Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.4.2013
- Europeiske sosiale iverksetterfond - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.4.2013

FORBRUKERVERN
- Ansvarlig lånegivning og lånetaking med sikkerhet i fast eiendom - Kompromiss fremforhandlet mellom Europaparlamentet og Rådet 23.4.2013.
Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 23. april 2013 fram til et kompromiss om Kommisjonens direktivforslag som skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark skal forbrukerne gis bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Det foreslåtte direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere.

- Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Rådets 1. gangsbehandling 22.4.2013 (kompromiss med Europaparlamentet, endelig vedtak).
Rådet bekreftet 22. april 2013 et kompromiss inngått med Europaparlamentet om et regelverk for alternativ tvisteløsning i forbrukersaker. Det nye direktivet skal sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister knyttet til forbrukeravtaler om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. Rådet bekreftet samtidig et kompromiss med Europaparlamentet om en ny forordning om on-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene. De to rettsaktene er dermed vedtatt og vil bli publisert i EU-tidende.

- On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Rådets 1. gangsbehandling 22.4.2013 (kompromiss med Europaparlamentet, endelig vedtak)

FORSKNING OG UTDANNING
- Industriell innovasjon i Europa: statusrapport 2013 - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 22.4.2013
Nøkkeldata om lærere og skoleledelse i Europa 2013 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 24.4.2013
- Anbefaling om etablering av en ungdomsgaranti - Rådsrekommandasjon vedtatt av Rådet 22.4.2013

HELSE
- Kosmetikkforordningen - Norsk forskrift kunngjort 23.4.2013.
En norsk forskrift som gjennomfører EUs kosmetikkforordning fra 2009 ble kunngjort 23. april 2013. Forskriften trer i kraft samtidig med EU-forordningen 11. juli 2013. Forordningen, som erstatter det tidligere kosmetikkdirektivet, skal gi kosmetikkindustrien administrative lettelser, samtidig med at produktsikkerheten bevares minimum på dagens nivå. For virksomhetene vil det skje en forenkling ved at landenes ulike krav til registrering stort sett bortfaller. Kommisjonen skal i stedet opprette og drifte et register over alle kosmetiske produkter som er på markedet til enhver tid. Samtidig innføres det skjerpede krav til sikkerhetsvurderinger.

- Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Lovproposisjon fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet 12.4.2013.
Direktivet om pasientrettigheter over landegrensene ble vedtatt i 2011 og skal være gjennomført i EU-landenes nasjonale lovgivning innen 25. oktober 2013. Direktivet vil gjøre det mulig å få refundert utgifter til helsetjenester i et annet EU-medlemsland, forutsatt at behandlingen normalt ville blitt dekket i eget land. Nasjonale helsemyndigheter vil kunne kreve forhåndsgodkjenning av behandlinger som krever innleggelse på sykehus eller spesielle helsetjenester. Avslag må begrunnes og skal bare være mulig i spesielle unntakstilfeller, opplistet i direktivet, og hvor spesielt hensynet til pasientens sikkerhet teller. Direktivet pålegger landene å opprette kontaktpunkter som skal kunne bistå pasienter som ønsker behandling i utlandet. Helse- og omsorgsdepartementet fremmet 12. april 2013 en proposisjon til Stortinget med forslag til lovendringer i forbindelse med gjennomføring av direktivet i norsk rett.

Godkjenning av Australia som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.4.2013
- Medisinsk utstyrsforordningen - Utkast av 12.4.2013 til Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort 23.4.2013
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.4.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 26.4.2013.
Samferdselsdepartementet igangsatte 26. april 2013 en høring om visse sider ved gjennomføringen av datalagringsdirektivet i Norge. Høringen gjelder forslag til regler om kostnadsfordeling, nødrettssituasjoner og taushetsbelagte data. Stortinget godkjente i april 2011 at datalagringsdirektivet innlemmes i EØS-avtalen og vedtok samtidig den nødvendige lovendringen som er påkrevet for gjennomføring av direktivet. Beslutning i EØS-komiteen er imidlertid ikke fattet, ettersom Island har stoppet innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen. Fristen for gjennomføring av direktivet i EUs medlemsstater utløp 15. september 2007.

- PSI-direktivet om viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 25.4.2013 (kompromiss med Rådet)
- EUs program for radiofrekvensforvaltning: gjennomføringsbestemmelser om oversikt over frekvensbruk - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.4.2013
- Utpeking av administrator for toppdomenet .eu - EØS-notat offentliggjort 25.4.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- VIS-vedtaket: innføring av visuminformasjonsssystemet - Framdriftsrapport for 2012 lagt fram av Kommisjonen 25.4.2013

KULTUR OG OPPHAVSRETT
Grønnbok og EU-høring om konvergens av audiovisuelle medier - Grønnbok lagt fram og åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 24.4.2013

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
Godkjenning av laboratorium i Ukraina for kontroll av rabiesvaksiner - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 25.4.2013
Krav til utstedelse av veterinærsertifikat ved import av storfeembryoner: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 22.4.2013
- Krav til dyrehelse ved handel med sæd fra griser: endringsbestemmelser angående import - Norsk forskrift kunngjort 26.4.2013
- Retningslinjer for årsrapport om dyrevelferd under transport - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.4.2013

Dyrefôr
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til eggleggende høns - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.4.2013
- Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til avlskalkuner og andre fuglearter - Norsk forskrift kunngjort 23.4.2013
- Godkjenning av praparater av Lactobacillus plantarum som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 23.4.2013
- Godkjenning av et preparat av P. acidipropionici som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 23.4.2013
- Godkjenning av visse fôrtilsetninger til fjørfe - Norsk forskrift kunngjort 23.4.2013
- Maksimumsinnhold av visse mikroorganismer i fullfôr - Norsk forskrift kunngjort 23.4.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe - Norsk forskrift kunngjort 23.4.2013
- Godkjenning av sinkklorid-hydroksid monohydrat som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 23.4.2013

Næringsmidler
- Spesifikasjoner for tilsetningsstoffer: endringsbestemmelser om polyglycitolsirup - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 17.4.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser for bruk av polyglycitolsirup i flere typer matvarer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 17.4.2013
- Bruk av dimetylpolysiloksan (E-900) som anti-skummende middel i kosttilskudd - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 17.4.2013
- Bruk av visse tilsetningsstoffer i fermenterte druemostbaserte drikker - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 23.4.2013
- Bruk av ekstrakter av rosmarin i fyllinger av tørr pastafarse - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 23.4.201
- Bruk av visse tilsetningsstoffer på frukt - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 23.4.2013

MILJØ
- Redusert bruk av fosfater i vaskemidler - EØS-notat offentliggjort 25.4.2013.
Miljøverndepartemenets EØS-notat om EU-forordning fra 2004 bruk av fosfaer i vaskemidler ble offentliggjort 25. april 2013. Ifølge en EU-forordning fra 2004 om miljøkrav til vaske- og rengøringsmidler, skulle Kommisjonen evaluere og eventuelt fremme forslag om bruken av fosfater med tanke på gradvis utfasning eller begrensning av slike stoffer. Pålegget ble 4. november 2010 konkretisert gjennom et forslag til forordning fra Kommisjonen om begrensning av innholdet av fosfater og andre fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemidler for å redusere stigende planteproduksjon forårsaket av økt tilførsel av næringssalter (eutrofiering) av EUs overflatevann. Etter vedtak i Europaparlamentet og Rådet ble forordningen publisert i EU-tidende 30. mars 2012.

- EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - EØS-notat offentliggjort 26.4.2013
- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp - Rådets 1. gangsbehandling 22.4.2013 (endelig vedtak, foreløpig telst)
- Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 25.4.2013
- Avfall fra kadmiumholdige batterier og akkumulatorer til bruk i batteridrevne håndverktøy - Komiteinnstilling av 27.3.2013 til Europaparlamentets 1. gangsebandling offentligjort 22.4.2013
Forbud mot bruk av biocider som inneholder formaldehyd til konserveringsmiddel i dyrefôr - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.4.2013
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for et ammoniumklorid - EØS-notat offentliggjort 25.4.2013
EU-høring om anvendelser knyttet til EUs programmer for satelittnavigasjon (Galileo og EGNOS) - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.4.2013

NÆRINGSPOLITIKK
- Tillitsskaping til markedet for e-handel og online-tjenester - Statusrapport for 2013 lagt fram av Kommisjonen 23.4.2013

SELSKAPSRETT
- Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): endringsbestemmelser - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 25.4.2013

STATISTIKK
- Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95) - Rådets 1. gangsbehandling 22.4.2013 (endelig vedtak).
Rådet godtok 22. april 2013 resultatet av Europaparlamentet førstegangsbehandlingen av revisjonen av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS). EU-forordningen er dermed vedtatt og vil bli publisert i EU-tidende. ENS-systemet ble sist oppdatert i 1995 men krevde en ny revisjon i etterkant av at det tilsvarende internasjonale FN-baserte nasjonalregnskapssystemet (SNA) ble oppdatert i 2008. EU-systemet er helt i tråd med FN-systemet, men presentasjon, kategorisering og detaljeringsgrad er tilpasset EUs behov. I tillegg sikrer bruken av en forordning at samtlige medlemsland er forpliktet til å utarbeide nasjonalregnskap etter samme metode.

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Lovproposisjon fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet 12.4.2013. Se omtale under HELSE.

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere - Omtale av norsk innspill publisert av Norges EU-delegasjon 22.4.2013.
Samferdselsminister Marit Arnstad sendte 21. april 2012 brev til Europaparlamentets saksordfører Werner Kuhn med Norges syn på Kommisjonens forslag til nye regler for periodisk kjøretøykontroll. Forslaget inngår i den såkalte ”kjøretøykontrollpakken” som også inkluderer en forordning om teknisk kontroll av nyttekjøretøy og endringer i vognkortdirektivet. I etterkant av et norsk høringsmøte sendte samferdselsministeren i oktober 2012 brev til det kypriotiske EU-formannskapet med uttrykk for at forslaget er for omfattende med hensyn til virkeområde og kontrollhyppighet og ikke står i forhold til den trafikksikkerhetsmessige gevinsten. EUs transportministre (Rådet) vedtok 20. desember 2012 en foreløpig holdning til Kommisjonens forslag. Forslaget om å øke kontrollhyppigheten fra minimum to til ett år, støttes ikke av Rådet. Det gjør heller ikke forsaget om å inkludere scootere, motorsykler og lete tilhengere. Når det gjelder traktorhastighet over 40 km/t, mener transportministrene kontrollkravet bør avhenge av traktorbruken. Flere av Rådets synspunkter sammenfaller med en felles EØS/EFTA-landenes kommentar avgitt i forkant av rådsmøtet.

EU-høring om anvendelser knyttet til EUs programmer for satelittnavigasjon (Galileo og EGNOS) - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.4.2013
Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): arbeidsmetoder for sikkerhetsinspeksjoner og overvåking av nasjonal gjennomføring - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 25.4.2013
- Flygelederforordningen om sertifisering og medisinsk godkjenning av flygeledere - EØS-notat offentliggjort 27.4.2013

VARER
Forbud en spesiell type tilbehør til håndholdte ryddesager - EØS-notat offentliggjort 25.4.2013