Europalov - uke 17/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 17/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 24.4-30.4.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Arbeidstidsdirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 26.4.2017
Balanse mellom arbeid og privatliv for foreldre og omsorgspersoner - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv og meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.4.2017
Europas sosiale dimensjon i 2025 - Diskusjonsunderlag lagt fram av Kommisjonen 26.4.2017
- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.4.2017
- Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.4.2017
- Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.4.2017

ENERGI
- Forsyningssikkerhet for naturgass - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Rådet og Europaparlamentet 26.4.2017
- Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer - EØS-notat offentliggjort 25.4.2017

FINANSIELLE TJENESTER
- Tredje direktiv om annen forsikring enn livsforsikring - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.4.2017
- Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om ex ante- og ex post-bidrag - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.4.2017
- Betalingstjenestedirektivet (revisjon) - Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Finansdepartementet 28.4.2017
- Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.4.2017
- Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.4.2017

FORBRUKERVERN
- Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bly - Rådsdirektiv publisert i EU-tidende 27.4.2017
Basert på ny viten om helserisiko ved inntak av selv små mengder av tungmetaller, har EU vedtatt strengere grenser for blyinnhold i leketøy fra 28. oktober 2018. Dette kan gi positive effekter for eksempel når det gjelder adferds- og konsentrasjonsproblemer (ADHD) og redusert IQ. Ifølge Kommisjonen overstiger dette langt eventuelle negative konsekvenser knyttet til tap av inntekter og arbeidsplasser.

- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.4.2017

HELSE
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI) - EØS-notat offentliggjort 29.4.2017
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om HICC, atranol og kloratranol - EØS-notat offentliggjort 29.4.2017
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om sinkoksid som fargestoff - EØS-notat offentliggjort 29.4.2017

INDRE MARKED OG EØS
På gang i EØS (2017) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.4.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.4.2017.
Utkast til EØS-komitebeslutning som skal sikre roamingfri mobilbruk i utlandet også for EØS/EFTA-landene, ble formelt sendt til EU-siden 26. april. Dagen før la Rådet siste hånd på regelverksendringene som vil gjøre det slutt på roamingavgifter for normal bruk i EU fra 15. juni 2017. For å hindre misbruk av ordningen kan teleselskapene pålegge avgifter hvis mobilbruken innenlands er ubetydelig sammenlignet med roamingtrafikken. I slike tilfeller kan brukerne bli bedt om å dokumentere hjemland eller "stabil tilknytning" til hjemlandet. Bestemmelsene om "stabil tilknytning" ("stable links") skal sikre at studenter og lærlinger i utlandet, samt utestasjonerte arbeidstakere og grensearbeidere ikke rammes av roamingavgifter.

- Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet - Rådets 1. gangsbehandling 25.4.2017 (enighet med EP; endelig vedtak). EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.4.2017
- Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.4.2017
- Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet - Rådets 1. gangsbehandling 15.3.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)
- PSI-direktivet om viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser - Norsk lovendring kunngjort 27.5.2016

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.4.2017
- On-line innholdstjenester over landegrensene - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 26.4.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Personvernforordningen om behandling av persondata - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.4.2017
EUs nye regelverk for personvern er nå vedtatt. I tillegg til den EØS-relevante forordningen om personvern, omfatter reformen også et Schengen-relevant direktiv om beskyttelse av person­opplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, under­søkelser eller rettsfor­følgning av overtredelser.

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Fusjonsforordningen - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.4.2017

KULTUR OG MEDIER
Europeisk år for kulturarv 2018 - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 27.4.2017 (enighet med Rådet)

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.4.2017. EØS-notat offentliggjort 29.4.2017
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : godkjenning av Slovenias program for bekjempelse av skrapesyke - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.4.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.4.2017
- Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: fristatus for visse regioner - EØS-notat offentliggjort 29.4.2017
- Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standard sertifikatskjema - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.4.2017
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.4.2017
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om definisjonene av fiskemel og fiskeolje - EØS-notat offentliggjort 29.4.2017

Fôrvarer
Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og verpehøns - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.4.2017
Minimumsinnhold av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til livkylling, avlskalkuner, oppdrettskalkuner for avl og alle eggproduserende fuglearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.4.2017
Godkjenning av et preparat av mikroorganismestammen DSM 11798 som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.4.2017
Godkjenning av visse stoff som fôrtilsetning til alle fuglearter og alle avvendte smågris - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.4.2017
Mattrygghet: dyrefôr (EØS-avtalens vedlegg 1.2), Rettsakter, Mattrygghet
Godkjenning av et preparat av fumonisin esterase som fôrtilsetning til alle fuglearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.4.2017
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.4.2017
Godkjenning av L-tryptophan som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 26.4.2017
Suspensjon av godkjenningen av L-tryptophan som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 26.4.2017
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoff - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 26.4.2017
Godkjenning av maursyre som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.4.2017
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum som et fôrtilsettingsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.4.2017

Næringsmidler
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av påstander om Fabenol® Max, DHA og Polydextrose - EØS-notat offentliggjort 29.4.2017
Rettsakter, Mattrygghet (varer): næringsmidler (EØS-avtalens vedlegg 2.12), Mattrygghet
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om melkeprodukter og fiskeolje - EØS-notat offentliggjort 29.4.2017
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om kortkjedet fruktooligosakkarider fra sakkarose - EØS-notat offentliggjort 29.4.2017
- Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 29.4.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidlet sulfoksaflor i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.4.2017
Rettsakter, Mattrygghet (varer): næringsmidler (EØS-avtalens vedlegg 2.12), Mattrygghet
- Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.4.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for hydrocyanid i aprikoskjerner - EØS-notat offentliggjort 29.4.2017

MILJØ
- CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2013-2015 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.4.2017
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart - EØS-notat offentliggjort 28.4.2017
- Skipsopphuggingsforordningen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.4.2017
- Kvikksølvforordningen - Rådets 1. gangsbehandling 25.4.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)
- REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.4.2017
- Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5 - EØS-notat offentliggjort 28.4.2017
- Biocider: godkjenning av silisiumdioksid/kiselgur som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 - EØS-notat offentliggjort 28.4.2017
- Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.4.2017
- Biocider: godkjenning av pyrogen, syntetisk amorft silisiumdioksid, nano, overflatebehandlet som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 - EØS-notat offentliggjort 28.4.2017
- Biocider: godkjenning av diklofluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21 - EØS-notat offentliggjort 28.4.2017
Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 25.4.2017

Plantevernmidler
- Fornyet godkjenning av mesosulfuron i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.4.2017
- Fornyet godkjenning av mesotrion i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.4.2017
- Fornyet godkjenning av cyhalofop-butyl i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.4.2017
- Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 29.4.2017
- Godkjenning av det aktive stoffet "Mild Pepino Mosaic Virus isolate VX1" i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 29.4.2017
- Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 29.4.2017
- Avslag på godkjenning av Pseudozyma flocculosa stamme ATCC 64874 som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 29.4.2017
- Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet buprofezin i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 29.4.2017
- Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 29.4.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.4.2017

TRANSPORT
- Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser - Oppdatert statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 27.4.2017.
Kommisjonen la i 2016 fram tre konkrete forslag til styrking av sikkerheten til båtpassasjerer. Det kan bety strengere regler for skip bygget av aluminium og nye prosedyrer for registrering av ombordværende. Se alle sakene i oversikten over passasjerskipspakken.

- Førerkortdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.4.2017
- Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse - EØS-notat offentliggjort 27.4.2017
- Sikkerhet for ro-ro-ferger og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning - Oppdatert statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsdavdeling 27.4.2017
- Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Montenegro - EØS-notat offentliggjort 26.4.2017