Europalov - uke 20/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 20/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 13.5.-20.5.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 14.5.2019
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.5.2019
Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.5.2019
Deltidsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 13.5.2019

ENERGI
Henstilling om renovering av bygninger (energieffektivisering) - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 16.5.2019*
Beslutningsprosessen for EUs energi- og klimapolitikk - Svensk departementsnotat offentliggjort 10.5.2019

FINANSIELLE TJENESTER

Generelt
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser - Rådsbehandling 13.5.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om åpenhet om metodikk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til ESMA - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om god forretningsskikk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om standarder for konformitetserklæring - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrollkrav for bidragsytere under tilsyn - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019
Liste over kritiske referansemål som brukes på finansmarkedene: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om vurdering om administratorer bør anvende bestemte krav - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om referansemålerklæringen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om søknader og meldinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om søknader om tillatelser og registrering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019
Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om anvendelse av visse kriterier - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om fastsetting av visse verdier - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019
Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseindekser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om minstekravet til innhold av samarbeidsavtaler med tredjeland - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om inndata - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019

Forsikring
Forsikringsdirektivet (Solvens II) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 13.5.2019
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilpasning av grunnbeløpene i euro - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.5.2019

Bank og kredittinstitusjoner
Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser - Rådsbehandling 13.5.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak).
Representanter for Europaparlamentet og Rådet fremforhandlet i februar 2019 en foreløpig enighet om Kommisjonens forslag til endring av sentrale bankdirektiver og -forordninger. Formålet er å styrke bankenes motstandsdyktighet og gjenopprette tillitt etter bankkrisen. Endringsforslagene i bankreformpakken gjelder i hovedsak kapitalkravsdirektivet (CRD - dette faktaarket), kapitalkravsforordningen (CRR), og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).

Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet - Rådsbehandling 13.5.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 14.5.2019
Hvitvaskingsdirektivet: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.5.2019

Børs og verdipapirer
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet (EMIR): endringsbestemmelser - Rådsbehandling 13.5.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019

Fri bevegelse av kapital
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 13.5.2019
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner (inntil 2013) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.11.2018 og kunngjort i EU-tidende 13.5.2019
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019

FORBRUKERVERN
Forbrukerkredittdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.12.2018 og kunngjort i EU-tidende 13.5.2019
Forbrukersamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene - Høringer om norsk gjennomføring igangsatt av Kulturdepartementet 8.5.2019 (kringkasting) og 13.5.2019 (pyramidespill).
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.12.2018 og 31.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 13.5.2019. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.5.2019

HANDELSFORENKLINGER
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (revisjon) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2019

HELSE
Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av begrepet 'lignende legemiddel' - Norsk forskrift kunngjort 14.5.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for o-fenylfenol - Norsk forskrift kunngjort 14.5.2019
Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.5.2019

IMMATERIALRETT
Opphavsrett i det digitale indre marked - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 17.5.2019.
Nye regler om digital opphavsrett skal gjennomføres i EU innen juni 2021. Store selskaper som Google og Facebook risikerer å måtte øke betalingen til opphavere. Korte sitater fra nyhetspppslag i aviser og lenker til disse skal fortsattt kunne publiseres på nett uten vederlag. Wikipedia og mindre nettsteder vil ikke omfattes av de nye reglene. Det samme gjelder undervisnings- og forskningssektoren og museer.

Opphavsrett for online- og gjenutsendelser og radio og tv-programmer - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 17.5.2019.
Et nytt EU-regelverket som nå er vedtatt vil gjøre det enklere for europeiske radio- og TV-selskaper å gjøre sine produksjoner tilgjengelig på nettet ikke bare innenfor nasjonale grenser, men for hele EU/EØS-området, samtidig som kunstnere, forfattere og rettighetshavere sikres betaling for bruk av inneholdet. Regelverket ble foreslått som en forordning, men Europaparlamentet og Rådet endret dette til direktiv.

Opphavsrettsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.5.2019
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser om eksportunntak - Rådsbehandling 13.5.2019 (einghet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

INDRE MARKED OG EØS
Bedre EU-regelverk: statusrapport (2019) - Dansk departementsnotat offentliggjort 13.5.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi (revisjon) - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.5.2019
Harmonisering av 24.25-27.5 GHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.5.2019*
Direktivet om elektronisk handel - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 13.5.2019
EU-høring om mobiltelefonladere - Høring igangsatt av Kommisjonen 14.5.2019*
Etiske retningslinjer for kunstig intelligens - Svensk departementsnotat offentliggjort 10.5.2019. Dansk departementsnotat offentliggjort 16.5.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 13.5.2019
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon - Rådsbehandling 13.5.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum - Rådsbehandling 13.5.2019
Returdirektivet: standarder og prosedyrer for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 13.5.2019

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 13.5.2019 . Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.5.2019

KULTUR OG MEDIER
EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020): utfyllende bestemmelser om kvalitative og kvantitative resultatindikatorer - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 17.5.2019*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.5.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2019
Helsesertifikater for visse dyr og varer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2019
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2019
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe - Norsk forskrift kunngjort 16.5.2019
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2019
Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse - Norsk forskrift kunngjort 16.5.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.5.2019*
Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.5.2019

Fôrvarer
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus hilgardii og Lactobacillus buchneri - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.5.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.5.2019
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019

Næringsmidler
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2019
Tillatelse til omsetning av D-ribose som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2019
Tillatelse til utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser om stoffet N-(2-metylcyclohexyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzamid - Norsk forskrift kunngjort 14.5.2019
Henstilling om kontrollplan for å fastslå utbredelsen av stoffer som migrerer fra materialer beregnet på å komme i kontakt med mat - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 17.5.2019
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.5.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klormekvat i dyrket sopp - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 14.5.2019*
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 17.5.2019*
Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet furan-2(5H)-one i matvarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 18.5.2019*
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2019

MILJØ
EU-strategi om legemiddelrester i miljøet - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 10.5.2019
EUs miljøhandlingsprogram til 2020 - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.5.2019
CO2-utslippsskrav for personbiler: retting - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2019
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - Norsk forskrift kunngjort 14.5.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - Norsk forskrift kunngjort 14.5.2019
Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp - Norsk forskrift kunngjort 14.5.2019
Avfallstransportforordningen - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.5.2019
Avslag på godkjenning av Willaertia magna c2c maky som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11 - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019

Plantevernmidler
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019.
EU har vedtatt å forby bruk av plantevernmidler basert på såkalte neonikotinoider, som mange vurderer som en trussel mot biene. Danmark stemte sammen med Tjekkia og Romania som de eneste imot forbudet. Stoffene som forbys er klotianidin (dette faktaarket), imidakloprid og tiamethoxam.

Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler: endringsbestemmelser om risikoindikatorer - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 16.5.2019
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstater for visse aktive stoffer (glyfosat m.fl.) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.5.2019
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019
Vilkår for godkjenning av malation i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019
Avslag på fornyet godkjenning av tiram som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019
Avslag på fornyet godkjenning av pymetrozin som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019
Avslag på fornyet godkjenning av dikvat som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019
Avslag på fornyet godkjenning av propikonazol som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-metylsyklopropen m.fl. i plantevermidler - Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.5.2019. Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.1.2019 og 7.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 13.5.2019

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4 - Norsk forskrift kunngjort 14.5.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 12 - Norsk forskrift kunngjort 14.5.2019

STATISTIKK
Statistikk om landbruksregnskaper: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 16.5.2019
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2019
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: utfyllende bestemmelser om havnelister - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2019
Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.5.2019

TRANSPORT
Felles regler for drift av lufttrafikk - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.1.2019 og kunngjort i EU-tidende 13.5.2019