Europalov - uke 24/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 24/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 11.6.-17.6.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ENERGI
EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) (revisjon) - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 11.6.2018
Fornybar energidirektivet (revisjon) - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 14.6.2018
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 14.6.2018
Krav til miljøvennlig utforming av lyskilder (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 12.6.2018*
Energimerking av lyskilder (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 12.6.2018*

FINANSIELLE TJENESTER
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 12.6.2018
Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner - Svensk departementsnotat offentliggjort 14.6.2018
Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er - Svensk departementsnotat offentliggjort 14.6.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet (EMIR): endringsbestemmelser - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 12.6.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen) - Norsk lov kunngjort 15.6.2018

FORBRUKERVERN
Pakkereisedirektivet (revisjon) - Norsk lov kunngjort 15.6.2018.
Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) som gjennomfører EUs reviderte pakke­reise­direktiv i norsk rett, ble kunngjort 15. juni. Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.

Direktiv om modernisering og bedre håndheving av EUs forbrukervernlovgivning - Høring igangsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 12.6.2018. EØS-notat offentliggjort 11.6.2018
Direktiv om beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser - Høring igangsatt av Barne- og likestillingsdepartementet 12.6.2018.. EØS-notat offentliggjort 11.6.2018

FORSKNING OG UTDANNING
En ny europeisk dagsorden for forskning og innovasjon - Dansk departementsnotat offentliggjort 12.6.2018
Behovsprøving for nasjonale bestemmelser om regulerte tjenesteyrker - Europaparlamentets plenumsbehandling 14.6.2018 (enighet med Rådet)

HANDELSFORENKLINGER
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.6.2018

HELSE
Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Høring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 15.6.2018

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur - Norsk lov kunngjort 15.6.2018
Harmonisert bruk av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser om tingenes internett - EØS-notat offentliggjort 14.6.2018
Toppdomenet .eu (revisjon) - Dansk departementsnotat offentliggjort 13.6.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.6.2018
Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Norsk lov kunngjort 15.6.2018. Loven om opphavrett til åndsverk mv. (åndsverksloven) gjennomfører opphavsrettsdirektivet og syv andre direktiver i norsk rett. Med unntak av programvaredirektivet er EU-regelverket gjennomført tidligere, bl.a. i den gamle åndsverksloven, som den nye loven erstatter. De andre direktivene er:
Hitteverksdirektivet: bruk av verk uten kjent opphav
Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer
Satellitt- og kabeldirektivet: om opphavsrett og nærstående rettigheter
Databasedirektivet: rettslig vern av databaser
Følgerettsdirektivet: avgift på omsetning av billedkunst
Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter
Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personvernforordningen - Norsk lov kunngjort 15.6.2018 Pressemelding publisert av Justis- og beredskapsdepartementet 14.6.2018.
Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) som gjennomfører EUs GDPR-forordning i norsk rett, ble kunngjort 15. juni. Det er ventet at EØS-komiteen 6. juli vedtar å innlemme forordningen i EØS-avtalen. Vedtaket vil trolig tre i kraft senere i samme måned. Da vil også den norske loven i kraft. I tillegg til GDPR-forordningen har EU også vedtatt et Schengen-relevant direktiv om beskyttelse av person­opplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, under­søkelser eller rettsfor­følgning av overtredelser.

Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 12.6.2018.
Europakommisjonen la i desember 2016 fram tre lovforslag som tar sikte på å utvide anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grenseoverskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre forslagene omhandler SIS II til bruk for henholdsvisgrensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold. Kommisjonen offentliggjorde samtidig en evaluering av SIS-II og en fremskrittsrapport om sikkerhetsunionen.

Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 12.6.2018
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk (2021-2027) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 12.6.2018*
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum - Felles holdning vedtatt av Rådet 14.6.2018

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 10 (toll) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.6.2018

KULTUR OG MEDIER
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - Norsk lov kunngjort 15.6.2018 (jf. intellektuell eiendom over angående åndsverksloven)

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Minstestandarder for vern av svin - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.6.2018
Import av fiskeprodukter til konsum: endringer til listen over godkjente foretak i Brasil - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 16.6.2018*
Vilkår for transport og import av enhovede dyr fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser om testing for equin viral arteritis - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 16.6.2018*

Næringsmidler
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2018.
EUs reviderte økologiforordning er publisert og vil gjelde fra 1. januar 2021 i EUs medlemsland. Endringene skal forenkle og klargjøre regelverket og videreutvikle det i tråd med økologiske prinsipper. Den eksisterende økologiforordningen fra 2007 ble innlemmet i EØS-avtalen i fjor. .

Konsultasjonsprosess for beslutning om ny mat-status - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.6.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 1209 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.6.2018
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om taumatin (E 957) som smaksforsterker - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.6.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinola (E 476) i emulgerte sauser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.6.2018
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.6.2018
Godkjenning av omsetning av tørkede, overjordiske deler av Hoodia parviflora som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 13.6.2018*
Godkjenning av omsetning av 1-metylnicotinamidklorid som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 13.6.2018*
Godkjenning av omsetning av pyrroloquinoline quinone dinatriumsalt som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 13.6.2018*
Godkjenning av endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxatin som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 13.6.2018*

MILJØ
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.6.2018.
Det reviderte avfallsdirektivet og tre andre rettsakter i den såkalte sirkulær økonomipakken ble publisert i EU-tidende 14. juni. EUs medlemsland har frist til 5. juli 2020 med å gjennomføre regelverket i nasjonal rett.

Oppheving av miljørapporteringsdirektivet og endring av beslutningsprosedyrer - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 14.6.2018
CO2-utslipp fra tunge kjøretøy - Svensk og dansk departementsnotat offentliggjort 14.6.2018
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy - Europaparlamentets plenumsbehandling 12.6.2018 (enighet med Rådet)
Kasserte kjøretøyer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 11.6.2018
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.6.2018
Deponidirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.6.2018
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.6.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 12.6.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger til visse kjølemiddelkompressorer - Norsk forskrift kunngjort 12.6.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til refleksstandarder - Norsk forskrift kunngjort 12.6.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass i optiske anvendelser - Norsk forskrift kunngjort 12.6.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer - Norsk forskrift kunngjort 12.6.2018
Biocider: avslag på godkjenning av klorofen til bruk i produkttype 3 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.6.2018
Biocider: godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 2 og 4 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.6.2018
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1415; 4.7) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1, 5 og 6 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.6.2018
Biocider: godkjenning av azoxystrobin som et aktivt stoff til bruk i produkttype 7, 9 og 10 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.6.2018

Plantevernmidler
Plantevernmidler med godkjenning til 2022, 2023 og 2023: arbeidsprogram for vurdering av søknader om forlengelse - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 16.6.2018*
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler: rettelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.6.2018

SELSKAPSRETT
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser - Dansk departementsnotat offentliggjort 12.6.2018

TRANSPORT
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2018.
I kjølvannet av Volkswagen-avsløringene erstattes dagens direktiv av en forordning med nye regler for typegodkjenning av kjøretøyer. Stikkprøver av biler i bruk kan foretas, både nasjonalt og på EU-nivå, for å kontrollere at regelverket overholdes.

Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser - Foreløpig holdning vedtatt av Europaparlamentet 14.6.2018
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om energimåling og -forbruk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.6.2018*
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - Norsk forskrift kunngjort 14.6.2018
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud ("svartelisten") pr. 14.6.2018 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.6.2018*
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om klassifisering av rullebaner - Norsk forskrift kunngjort 14.6.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger - Norsk forskrift kunngjort 11.6.2018
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging - Norsk forskrift kunngjort 11.6.2018
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart og opprettelse av Det europeisk byrå for flysikkerhet (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 12.6.2018 (enighet med Rådet)