Europalov - uke 3/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 3/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 17.-24.1.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Fri bevegelse av arbeidskraft: gjennomføringsbestemmelser for EUs mobilitetsnettverk EURES - EU-høring igangsatt av Kommisjonen 22.01.2016
- Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.1.2016
- PVU-forordningen om personlig verneutstyr - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 20.1.2016 (kompromiss med Rådet)

ENERGI
Miljøkrav til luftvarmeprodukter, kjøleprodukter, høytemeraturprosesskjølere og viftekonvektorer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 22.1.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Ansvarsforsikring for motorvogn - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.1.2016

FORBRUKERVERN
- Rettigheter til båtpassasjerer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20.1.2016

FORSKNING OG UTDANNING
- EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi (2007-2013) - Kommisjonskommentar til evalueringsrapport lagt fram 19.1.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Taubaneforordningen - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 20.1.2016 (kompromiss med Rådet)
- Gassapparatforordningen - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 20.1.2016 (kompromiss med Rådet)

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- EU-strategi for et digitalt indre marked - Resolusjon vedtatt av Europaparlamentet 19.1.2016
Europaparlamentet mener det haster med å fremme konkrete lovforslag på mange av områdene i Kommisjonens strategi for et digitalt indre marked. Strategien fra mai 2015 inneholder 16 initiativer knyttet til varer og tjenester, vilkår for nettjenester og den digitale økonomiens vekstpotensiale.

- Rammedirektivet: generelle bestemmelser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.1.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser - Svensk departementsnotat offentliggjort 19.1.2016
- Den europeiske grense- og kystvakt - Svensk departementsnotat offentliggjort 19.1.2016

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.1.2016
- EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.1.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland - Norsk forskrift kunngjort 19.1.2016
- Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.1.2016
- Import og transitt av fjørfevarer fra Minnesota i forbindelse med fugleinfluensa - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.1.2016
- Gjeninnførsel av hester som har deltatt i hesteveddeløp, konkurranse og kulturarrangementer i Mexico og USA - EØS-notat offentliggjort 19.1.2016
- Importrestriksjoner for jordnøtter fra Brasil, paprika og muskat fra India og muskat fra Indonesia - Norsk forskrift kunngjort 19.1.2016

Næringsmidler
- Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser bearbeidede næringsmidler basert på ceralier og babymat - Innsigelse vedtatt av Europaparlamentet 20.1.2016
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av gamma-glutamyl-valyl-glycin i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.1.2016
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for fem aromastoffer til bruk i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.1.2016
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av rosmarin (E-392) i smørbare fettstoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.1.2016
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet fosetyl i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.1.2016
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet klorpyrifos i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.1.2016
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.1.2016

Veterinærmedisin
- Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.1.2016
- Grenseverdier for restkonsentrasjoner av oksadiksyl og spinetoram i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.1.2016

MILJØ
- EU-miljøhandlingsplan for en sirkulær økonomi - Dansk departementsnotat offentliggjort 19.1.2016.
Kommisjonen har lagt fram en serie forslag til effektivisering av ressursbruken ved produksjon, forbruk og avfalls­behandling. Tiltakspakken for en sirkulær økonomi skal dessuten legge til rette for utvikling av nye markeder og forretningsmodeller. Pakken inneholder i tillegg fire lovforslag om endringer til direktivene om avfall, emballasje og deponi, samt avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og elektrisk og elektronisk utstyr. Tiltak for en sirkulær økonomi ble også lagt fram av den forrige Kommisjonen i juli 2014, men Junker-kommisjonen trakk disse forslagene og varslet en ny tiltakspakke før utgangen av 2015.

- Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 19.1.2016
- Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 19.1.2016
- Deponidirektivet: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 19.1.2016
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudetsning/hudirritasjon, alvorlig øyeskader/øyeirritasjon og akutt giftighet - EØS-notat offentliggjort 20.1.2016
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.1.2016

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.1.2016
- Fritidsbåt- og vannscooterdirektivet - Norsk forskrift kunngjort 21.1.2016.
EØS-komiteen vedtok 24. oktober 2014 å innlemme i EØS-avtalen EU-direktivet om fritidsbåter og vannscotere. Det nye direktivet skal blant annet sørge for redusert utslipp av NOx-gasser. Samtidig pålegger det myndighetene ansvar for at produsenter og importører av småbåter og vannscootere bruker CE-merket og overholder EU-regelverk om utslipp, støy og sikkerhet. Direktivet skal være gjennomført i EØS-området innen 18. januar 2016.
- Rettigheter til båtpassasjerer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20.1.2016
- Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA): endringsbestemmelser knyttet til Den europeiske grense- og kystvakt - Svensk departementsnotat offentliggjort 18.1.2016
- Adferdskodeks for elektroniske flyreservasjonssystemer - Samtykkeproposisjon fremet av regjeringen 22.1.2016
- ADQ-forordningen om kvalitetskrav til luftfartsdata - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 22.1.2016
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om pilotutdanning, testing og periodiske prøver i forbindelse med ytelsesbasert navigasjon - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 22.1.2016
- Kvalitetskrav til luftfartsdata og -informasjon: endringsbestemmelser - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 22.1.2016