Europalov - uke 40/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 40/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 2.10-8.10.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.7.2017

FINANSIELLE TJENESTER
Revisjon av EUs finanstilsyn - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 5.10.2017.
Europakommisjonen la 20. september 2017 fram forslag til revisjon av EUs finanstilsyn. Formålet er å bedre koordineringen mellom medlemslandenes tilsyn, samtidig som visse kompetanser overføres til EU. Det siste gjelder blant annet tilsynet med indikatorer som brukes til å fastsette prisen på viktige finansielle kontrakter. I lys av brexit vil Kommisjonen også sikre at det blir et ensartet tilsyn og å unngå at britiske banker til å etablere seg i EU-land hvor tilsynet er mindre strengt. Finanstilsynsrevisjonspakken består av en meddelelse (dette faktaarket) og fire forslag til forordninger som er sendt til Europaparlamentet og Rådet for behandling.

Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 4.10.2017*
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om gjennomsiktighet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.10.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.10.2017
Referanseindeksforordningen: utfyllende bestemmelser om vurdering av virkning av opphør eller endring av referanseindekser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 3.10.2017*

FORSKNING OG UTDANNING
Det europeisk solidaritetskorps - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 5.10.2017
Europeisk rammeverk for læringer - Forslag til rådsrekommandasjon lagt fram av Kommisjonen 5.10.2017*
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning - Forslag til rådsbeslutning om EØS/EFTA-deltakelse lagt fram av Kommisjonen 5.10.2017

HANDELSFORENKLINGER
Aromatiserte vinprodukter: bestemmelser om tillatte produksjonsprosesser - Norsk forskrift kunngjort 3.10.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Rammeverk for fri flyt av ikke-persondata - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.10.2017
Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon) - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 4.10.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Schengenregler for midlertidig gjeninnføring av kontroll ved de indre grenser: rekommandasjon - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 7.10.2017

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Poland - EØS-notat offentliggjort 4.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om regioner i Italia - EØS-notat offentliggjort 4.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Lombardia og Veneto i Italia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.10.2017*
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.10.2017*
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Italia - EØS-notat offentliggjort 4.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Lombardia og Veneto i Italia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.10.2017*

Fôrvarer
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for bly, kvikksølv, melamin og decoquinat - EØS-notat offentliggjort 4.10.2017
Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Fôrtilsetningsstoff basert på et preparat Clostridium butyricum: endring av navn på produsent - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Fôrmiddelkatalogen: endringer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017

Næringsmidler
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om krav til sammensetning av og opplysninger om kosterstatning for vektkontroll - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.10.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i tsjekkiske kjøttvarer - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2017
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemelser om tiltak og referansenivåer for begrensning av tilstedeværelsen av akrylamid i matvarer - EØS-notat offentliggjort 6.10.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for bruk av nitritter i polsk pølse - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av butan, isobutan og propan i fargestoffer på sprayboks - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om kaliumkarbonat (E 501) på oppskåret frukt og grønnsaker - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om silisiumdioksid (E 551) og natriumnitrat (E 252) - Norsk forskrift kunngjort 2.10.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: endring av gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2017
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2017

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromelain - EØS-notat offentliggjort 6.10.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for alarelin - EØS-notat offentliggjort 6.10.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i Colombia, Montenegro og Ukraina - EØS-notat offentliggjort 4.10.2017

MILJØ
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av et solcelletak for batteriopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av et system til forkondisjonering av batteriets ladetilstand i hybridbiler for redukasjon av CO2-utslipp - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av to høyeffektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av effektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av en effektiv dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av utvendig LED-lys som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av en dynamo som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av lagringstank som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Bruk av lysdioder til visse funksjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av et innkapslingssystem for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner i hybride elbiler som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av en vekselstrømsgenerator for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av et solcelletak for batteriopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av LED-nærlysmodul som innovativ teknologi for reduserte CO2-utslipp fra personbiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av en dynamo for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av et solcelletak for batteriopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av en frihjulsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 3.10.2017 (enighet med Rådet)
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i biocider - EØS-notat offentliggjort 6.10.2017
Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH) - Norsk forskrift kunngjort 3.10.2017
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: endringer - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av natriumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 1, 2, 3, 4 og 5 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV - Norsk forskrift kunngjort 3.10.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av kalsiumhypokloritt til bruk i biocidprodukter av type 2, 3, 4 og 5 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av aktivt klor som frigis av klor til bruk i biocidprodukter av type 2 og 5 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethylendiamin og natriumperoxokarbonat til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Godkjenning av 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 8 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for perfluoroktansyre - Norsk forskrift kunngjort 3.10.2017
Godkjenning av 2-metylisotiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 11 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Avslag på godkjenning av 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter av type 13 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Forlenget godkjenning av klorfacinon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-notat offentliggjort 3.10.2017
Forlenget godkjenning av kumatetralyl som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-notat offentliggjort 3.10.2017
Forlenget godkjenning av difenakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-notat offentliggjort 3.10.2017
Forlenget godkjenning av bromadiolon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-notat offentliggjort 3.10.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017
Forlenget godkjenning av brodifakum som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-notat offentliggjort 3.10.2017
Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 5 - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2017
Forlenget godkjenning av difetialon som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-notat offentliggjort 3.10.2017
Biocider: godkjenning av silisiumdioksid (kiselgur) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2017
Forlenget godkjenning av flokumafen som aktivt stoff for bruk i biocidprodukter i produkttype 14 - EØS-notat offentliggjort 3.10.2017
Biocider: godkjenning av pyrogen, syntetisk amorft silisiumdioksid, nano, overflatebehandlet som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18 - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2017
Biocider: godkjenning av diklofluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21 - Norsk forskrift kunngjort 4.10.2017
Godkjenning av ordningen "RTRS" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 6.10.2017

Plantevernmidler
Hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler: veto i Europaparlamentet - Beslutningsprosessen stoppet av Europaparlamentet 4.10.2017.
Europaparlamentet nedla 4. oktober veto mot forslaget til regelverket om kriterier for hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler. Uenigheten dreier seg spesielt om stoffenes terskelverdi for effekt. Etter flere års diskusjoner med EU-landenes eksperter, fikk Kommisjonen i sommer flertallet av medlemslandenes med seg for forslaget. Flere land, inkludert Sverige og Danmark, ønsket imidlertid strengere regler og stemte imot. Rådet og Europaparlamentet kan ikke endre denne type forslag, men har rett til og stoppe det, og det var denne retten Europaparlamentet benyttet seg av under ukens plenumsforsamling i Strasbourg. Et flertall av parlamentsmedlemmene mener at forslaget ville bety at visse potensielt skadelige kjemikalier ikke ville bli identifisert som hormonforstyrrende. Kommisjonens forslag om tilsvarende regelverk for biocider er også sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering.

Avslag på forlenget godkjenning av pikosystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2017
Avslag på godkjenning av beta-cypermethrin som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2017
Godkjenning av natriumklorid som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2017
Forlenget godkjenning av 2,4-DB som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2017
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet imazamox som erstatningskandidat i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2017
Forlenget godkjenning av maleinhydrazid som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2017
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet quizalofop-p-tefuryl i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopicolid, heptamaloksyloglucan og malathioni plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene til 1-metylcyclopropen og 18 andre aktive stoffer i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 4.10.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Profesjonalisering av offentlige anskaffelser - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 7.10.2017*
EU-initiativ for bedre bruk av offentlige anskaffelser - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 3.10.2017*
Offentlige anskaffelser: forhåndsevaluering av store prosjekter - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 3.10.2017*
EU-høring om retningslinjer for offentlige anskaffelser for innovasjon - Høring igangsatt av Kommisjonen 3.10.2017*
Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.10.2017
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.8.2017
SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 2 om aksjebaserte godtgjørelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.10.2017*

TRANSPORT
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 4.10.2017 (enighet med Rådet).
Kommisjonen la i 2016 fram tre konkrete forslag til styrking av sikkerheten til båtpassasjerer. Det kan bety strengere regler for skip bygget av aluminium og nye prosedyrer for registrering av ombordværende. Se alle sakene i oversikten over passasjerskipspakken.

Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 6.10.2017
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 6.10.2017
Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til serviceanlegg og tjenester tilknyttet jernbanedrift - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.10.2017*
Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 4.10.2017 (enighet med Rådet)
Sikkerhet for ro-ro-ferger og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 4.10.2017 (enighet med Rådet)
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Etiopia - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.10.2017