Europalov - uke 42/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 42/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 17.10.-23.10.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Europeisk plattform for samarbeid om tiltak mot svart arbeid - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Ansvarsforsikring for motorvogn (5. motorvognforsikringsdirektiv) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.10.2016
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaer for innrapportering til tilsynsmyndigheter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.10.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: minstekrav for rapportering til transaksjonsregistre - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 19.10.2016
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder - Høringsutkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 19.10.2016
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer - Rapport lagt fram av Kommisjonen 19.10.2016

FORBRUKERVERN
- Reklamedirektivet: villedende og sammenlignende reklame - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.10.2016

FORSKNING OG UTDANNING
- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020 - EU-høring om midtveisevaluering av Horisont 2020 igangsatt av Kommisjonen 20.10.2016.
Forut for neste års midtveisevaluering av EUs rammeprogram for forskning og utvikling 2014-2020 ønsker Kommisjonen å høre erfaringene til forskere, entreprenører, bedrifter, organisasjoner og andre med programmet. Høringen er åpen til 15. januar 2017. Midtveisevalueringen skal ferdigstilles innen utgangen av 2017. Horisont 2020 har et totalbudsjett på rundt 700 milliarder kroner og har hittil finansiert nær 10 000 samarbeidsprosjekter.

HANDELSFORENKLINGER
- Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: gjennomføringsbestemmelser - Høringsutkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 18.10.2016
- Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016

HELSE
- Pasientrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nettverket av nasjonale myndigheter med ansvar for medisinsk teknologivurdering - EU-høring om styrking av samarbeidet om medisinsk teknologivurdering igangsatt av Kommisjonen 21.10.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon) - Svensk departementsnotat offentliggjort 19.10.2016.
EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon skal oppdateres. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, ønsker Kommisjonen å stimulere til økte investeringer, sikre viktige frekvensområder for felles bruk og gi forbrukerne bedre beskyttelse. Videre har Kommisjonen lagt fram to andre lovforslag, nemlig om utvidelse av virkeområdet til det europeiske eKom-organet BEREC og om stimulering av gratis internett i eller omkring offentlige bygninger, institusjoner, plasser og parker. Lovforslagene følges av en handlingsplan for 5G og en meddelse med en visjon om et europeisk gigabitsamfunn. Du kan følge behandlingen av eKom-pakken her.

- Mot et europeisk gigabitsamfunn - Svensk departementsnotat offentliggjort 19.10.2016. Dansk departementsnotat offentliggjort 20.10.2016
- Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet - Dansk departementsnotat offentliggjort 19.10.2016
- Rammedirektivet: generelle bestemmelser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.10.2016
- Fremme av internettilgang i lokalsamfunn - Svensk departementsnotat offentliggjort 19.10.2016. Dansk departementsnotat offentliggjort 20.10.2016

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.10.2016
- Opphavsrett i det digitale indre marked - Svensk departementsnotat offentliggjort 18.10.2016
- Opphavsrett for online- og gjenutsendelser og radio og tv-programmer - Svensk departementsnotat offentliggjort 18.10.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Styrket informasjonsutveksling ved passering av Schengens yttergrenser - Svensk departementsnotat offentliggjort 19.10.2016
- Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.10.2016

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Prosedyreforordningen for statsstøtte: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- Endringer til gruppeunntaket for offentlig støtte: utvidelse for å inkludere havner og flyplasser (høring) - Høring igangsatt av Nærings- og fiskeripdepartementet 19.10.2016. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 19.10.2016
- EØS-avtalen artikkel 11 (kvantitative restriksjoner) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.10.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet for humant konsum (revisjon) - Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 21.10.2016.
EU-forordningen fra 2009 om animalske biprodukter og ti tilknyttede rettsakter er nå gjennomført i norsk rett. Biproduktforordningen gjelder bruk og behandling av deler av dyr og fisk som ikke benyttes til mat, men for eksempel til produksjon av lim. For en del virksomheter medfører forordningen lettelser, for andre innskjerpinger. Regelverket tar sikte på bedre og tryggere utnyttelse av biproduktene. Biproduktforordningen har vært i kraft i EU siden 2011, men ble først innlemmet i EØS-avtalen i 2015. Forsinkelsen skyldtes blant annet at Norge ønsket en tilpasningstekst om eksport til tredjeland, som EU sa nei til.

- Import fra Taiwan av gelatin og kollagen og avledede produkter til konsum - Norsk forskrift kunngjort 21.10.2016
- Import fra tredjeland av visse næringsmidler til konsum - Norsk forskrift kunngjort 21.10.2016
- Import fra tredjeland av visse kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer, samt fersk kjøtt fra enhovede husdyr: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.10.2016
- Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit i Tyskland - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
Importbestemmelser for matvarer fra tredjeland knyttet til mikrobiologisk forurensning - Høringsutkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 19.10.2016
- Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemmelser om administrativt samarbeidssystem - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Costa Rica, Litauen, Namibia, Spania og Tyskland - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.10.2016
- Diagnosemetoder for afrikansk hestesyke - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.10.2016
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 21.10.2016
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser - Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 21.10.2016
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 21.10.2016
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 21.10.2016
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om dyrevelferd i standardskjemaene for helsesertifikat - Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 21.10.2016
- Transitt av visse animalsk biprodukter og avledede produkter fra Bosnia og Herzegovina - Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 21.10.2016
- Biproduktforordningen: bruk av animalske biprodukter som brensel i forbrenningsanlegg - Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 21.10.2016
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 21.10.2016
- Import og markedsføring av visse biprodukter av animalsk opprinnelse som ikke er beregnet for konsum - Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 21.10.2016
- Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet for humant konsum: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 17.10.2015

Fôrvarer
- Godkjenning av et fôrtilskudd til slaktekylling, livkylling, mindre fuglearter for slakt inntil verping og prydfugler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- Godkjenning av benzosyre som fôrtilskudd til purker - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- Godkjenning av et stoff av nyrebønnelektiner som fortilsetning til diende smågris - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.10.2016
- Godkjenning et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- Godkjenning av preparater av L. rhamnosus og L. farciminis som fôrtilsetningsstoffer: endring av navn - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
Godkjenning av 1,8-cineol og to andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.10.2016
- Godkjenning av jernnatriumtartrater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
Godkjenning av natriumbenzoat og tre andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.10.2016
Godkjenning av 1-dimethoxy-2-fenyletan og fem andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.10.2016
- Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner og akvariefisk: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016

Næringsmidler
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- Godkjenning av en helsepåstander på matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- Maksimale grenseverdier for meldrøye i visse cerealier - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- Godkjenning av visse helsepåstander for bruk på matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- Maksimale grenseverdier for rester av polysykliske aromatiske hydrokarboner i visse næringsmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.10.2016
- Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 20.10.2016
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for en gruppe med en alfa-beta umettet struktur - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.10.2016
- Import av økologiske produkter fra 3. land: endring av gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.10.2016

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.10.2016

MILJØ
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser - Høringsutkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 18.10.2016
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for mat- og drikkevareindustrien - Høringsutkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 18.10.2016
- Krav til tildeling av EUS miljømerke for dyrkingsmedier, jordforbedringsmidler og jorddekke - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- EUs miljømerke: endringsbestemmelser om enzymet subtilisin - EØS-notat offentliggjort 22.10.2016
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til fottøy - EØS-notat offentliggjort 22.10.2016
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til møbler - EØS-notat offentliggjort 22.10.2016
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til PCer, bærbare PCer og nettbrett - EØS-notat offentliggjort 22.10.2016
- Drikkevannsdirektivet - Rapport for perioden 2011-2013 lagt fram av Kommisjonen 20.10.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødsituasjoner - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 21.10.2016
- Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenacoum - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016

Plantevernmidler
- Godkjenning av Trichoderma atroviride stamme SC1 i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- Godkjenning av basisstoffet myse i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- Godkjenning av basisstoffet diammoniumfosfat i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016

STATISTIKK
- Miljø-økonomiske nasjonalregnskap - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 19.10.2016
Statistikk om plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 18.10.2016
Statistikk om balanse mellom hjem og arbeid i 2018 - Høringsutkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 19.10.2016
- Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2019-2021 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.10.2016
- Europeisk sosialstatistikk - Dansk departementsnotat offentliggjort 19.10.2016

TRANSPORT
- Utslipp fra personbiler og lette personbiler og varebilder (euro 6): endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016.
I etterkant av Volkswagen-skandalen har EU vedtatt nye, skjerpede regler for utslipptester av kjøretøyer i forbindelse med euro 6-standarden. De nye bestemmelsene har tilbakevirkende kraft i EU-landene fra 1. januar i år.

- Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - Lovproposisjon fremmet av Samferdselsdepartementet 21.10.2016.
Samferdselsdepartementet har lagt fram en proposisjon med forslag til lovendringer som del av gjennomføringen av EUs nye jernbanedirektiv. Direktivet slår sammen tre eksisterende direktiver og senere endringer av disse. I tillegg innfører det nye prinsipper for styring av jernbanemarkedet. Det gjelder blant annet forholdet mellom infrastrukturforvalter og staten, avgiftsprinsipper, krav til organisering av tilsynsorganer innenfor markedsovervåking og regulering av tilleggstjenester. EU-landene hadde frist til sommeren 2015 med gjennomføring av direktivet i nasjonal rett. Det er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men utkast til EØS-komitebeslutning ble oversendt til EUs utenrikstjeneste i januar 2015.

- Sosiale bestemmelser innenfor vegtransport - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.10.2016
Det felleseuropeiske systemet for togstyring: bestemmeser om iverksettingsplan - Høringsutkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 18.10.2016
Minimumsopplæring av sjøfolk: lister over godkjente beviser pr. 20.11.2006 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- Anerkjennelse av Indias skipsregister - EØS-notat offentliggjort 21.10.2016
- Prosedyrer for inspeksjoner på luftfartssikkerhetsområdet: endringsbestemmelser om ESA og ECAC - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
- Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.10.2016
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 4.10.2016