Europalov - uke 44/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 44/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 29.10.-4.11.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå - EØS-notat offentliggjort 30.10.2018.
Marianne Thyssen, EU-kommissær for arbeidslivsspørsmål og sosiale saker, la i mars 2018 fram forslag til et europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Byrået skal støtte fri bevegelse av arbeidstakere gjennom informasjon, veiledning og hjelp til løsning av konflikter over landegrensene. Kommisjonen presenterte samtidig et forslag til en rekommandasjon for sikring av trygd til alle arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Koordinering av offentlige trygdeordninger: utstedelse av bekreftelse angående lovanvendelse - EØS-notat offentliggjort 30.10.2018

ENERGI
Bygningsenergidirektivet (fra 9.7.2012): energieffektivitet av bygninger - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 2.11.2018.
EU vedtok i mai 2010 et revidert bygningsenergidirektiv. Direktivet skal ytterligere fremme bygningers energiytelse og inneholder nye bestemmelser om beregningsmetode for bygningers energiytelse, minimumskrav til nye bygninger og bygningsenheter, minimumskrav ved rehabilitering av bygninger, elementer i bygningskroppen, og tekniske systemer, nasjonale planer for "nesten nullenergibygninger", energimerking av bygninger, regelmessig inspeksjon av varme- og klimaanlegg og uavhengig kontroll av energiattester og inspeksjonsrapporter.

Energieffektiviseringsdirektivet - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Olje- og energidepartementet 2.11.2018

FINANSIELLE TJENESTER

Forsikring

Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av avsetninger og basiskapitalgrunnlag - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om overgangsregel for aksjerisiko - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om plassering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaer for innrapportering til tilsynsmyndigheter - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for godkjenning av en intern modell - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: rettelse til tysk utgave av utfyllende bestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om eksponering mot regionale og lokale myndigheter - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkravstillegg - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om systemer for utjevning av helserisikoer - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: retting av visse språkversjoner - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrene for vurderingen av eksterne kredittvurderinger - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om aksjeindeksen for den symmetriske justering av standardaksjekapitalkravet - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning av kapitalkravet for valutarisikoer som er bundet til euro - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av informasjon - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.3.-29.6.2018) - Norsk forskrift kunngjort 31.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for søknader om bruk av konserninterne modeller - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av solvens- og tilsynsordningen i Sveits - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til spesialopprettede selskap (SPV) - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om midlertidig likeverdighet av solvensordninger i Australia, Bermuda, Brasil, Canada, Mexico og USA - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til virksomhetsspesifikke parametre - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Bermuda - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til supplerende kapitalgrunnlag - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om ekvivalens av solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Japan - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til matchtilpasning - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.12.2017-30.3.2018) - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om kapitalkrav for infrastrukturinvesteringer mv. - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018
Forsikringsdirektivet (Solvens II): gjennomføringsbestemmelser om rentekurver fra 30. september til 30. desember 2016 - Norsk forskrift kunngjort 30.10.2018

Banker og andre kredittinstitusjoner

Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 2.11.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beløpsgrenser for merking av engasjementer som misligholdtee - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 30.10.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.10.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om IFRS 9 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018

Børs og verdipapirer

Verdipapirsentralforordningen - Lovproposisjon fremmet av Finansdepartementet 2.11.2018.
EU vedtok i 2014 en forordning om regulering av verdipapirregistre og tiltak med sikte på å forbedre verdipapiroppgjørene. Verdipapirregistre var tidligere ikke regulert på EU-nivå. Innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen vil medføre behov for endringer i norsk rett, inkludert av eierbegrensningsreglene i verdipapirregisterloven. Det nye EU-regelverket trådte i kraft i EU-landene 1. januar 2015.

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2018
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om sikring av kunders finansielle instrumenter og midler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
AIFM-forordningen: utfyllende bestemmelser om depotmottakeres oppbevaringsforpliktelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.10.2018
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakeres oppbevaringsforpliktelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.10.2018
Tekniske gjennomføringsstandarder om konsultasjon mellom myndigheter i forbindelse med melding om eierskifte - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om registrering av tredjelandsforetak - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om gjennomsiktighet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om clearingadgang - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, exchange-traded funds, sertifikater m.m. - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om transaksjonsrapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om swaptransaksjoner i USA - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om levering av før- og etterhandelsopplysninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om adgang til referenseverdier - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om pakkeordrer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om volumbegrensningsmekanismen og innberetning av opplysninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om transparenskrav - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om registrering av relevante opplysninger om ordrer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om indirekte clearingordninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående USA - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.10.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.10.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.10.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Australia - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.10.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.10.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om høringer i forkant av tillatelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeidsordninger for viktige markedsplasser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av tilbydere av datarapporteringstjenester - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om innsending av informasjon om sanksjoner og tiltak - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om minste kursendringer for aksjer, depotbevis og børsomsatte fond - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om organisatoriske krav til markedsplasser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om posisjonsrapporter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser om handelsforpliktelsen for visse derivater - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om standarder for informasjonsutveksling i forbindelse med godkjenning av verdipapirforetak - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om handelsfasiliteter og rapportering til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser i forbindelse med midlertidig stans i handelen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om kriteriene for tilknyttet aktivitet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om finansielle instrumenters opptak til handel på regulerte markeder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Australia - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om videreformidling av opplysninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om nøyaktigheten av tidsangivelser ved verdipapirhandel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om data som skal offentliggjøres om gjennomføringskvaliteten til transaksjoner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av posisjonsgrenser på råvarederivater - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om market making - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom overvåkingsmyndigheter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.10.2018

Generelt

Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 23.10.2018

FORBRUKERVERN
Ansvarsforsikring ved formidling av boliglån - EØS-notat offentliggjort 3.11.2018

FORSKNING OG UTDANNING
Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027) - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 31.10.2018.
I 2021 vil Horisont Europa ta over for dagens rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Kommisjonens forslag lyder på 97.6 milliarder euro, en økning på 40 prosent, uten bidrag fra Storbritannia. Det er imidlertid ventet at Storbritannia, i likhet med Norge og en rekke andre land utenfor EU, vil knytte seg til programmet. Dette vil øke budsjettet ytterligere. Et europeisk innovasjonsråd (EIC) er et av flere nye elementer i det kommende rammeprogrammet. Forslaget til hovedlinjene for programmet inneholder denne gangen også deltakerreglene. Samtidig har kommisjonen fremmet forslag til særprogrammet for Horisont Europa med detaljer om struktureringen av rammeprogrammet.

EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 29.10.2018

INDRE MARKED OG EØS
EU-lovgivning: styrking av nærhets- og proporsjonalitetsprinsippene - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 31.10.2018

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor (revisjon) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 31.10.2018
EU-programmet Digitalt Europa (2021-2027) - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 31.10.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Portabilitetsforordningen om nettbaserte innholdstjenester over landegrensene - Samtykke- og lovproposisjon fremmet av Utenriks- og Kulturdepartementet 2.11.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Kommunikasjonsverndirektivet (e-databeskyttelsesdirektivet) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.8.2018 og kunngjort i EU-tidende 29.10.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med forflytninger av burfugl inn i EU - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.10.2018*
Dyrehelseforordningen: endringer til sykdomsliste - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2018
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe - EØS-notat offentliggjort 3.11.2018
Import til konsum av muslinger og fiskevarer fra Peru og Myanmar - Norsk forskrift kunngjort 2.11.2018
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 30.10.2018*
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.10.2018*
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018

Fôrvarer
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser - EØS-notat offentliggjort 30.10.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping - EØS-notat offentliggjort 30.10.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til avvendt smågris - EØS-notat offentliggjort 30.10.2018
Godkjenning av et preparat produsert av Komagataella pastoris som fôrtilsetningsstoff til visse fugle- og dyrearter - EØS-notat offentliggjort 30.10.2018
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettelser - EØS-notat offentliggjort 30.10.2018
Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin - EØS-notat offentliggjort 30.10.2018

Plantesanitære forhold
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Sorghum spp. - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Handel med frø av fôrvekster: rettelse angående Lolium x boucheanum Kunth - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018

Næringsmidler
Godkjenning av omsetning av pyrroloquinoline quinone dinatriumsalt som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Påstandsforordningen: ernærings- og helsepåstander brukt i merking og kommersiell informasjon av matvarer - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.8.2018 og kunngjort i EU-tidende 29.10.2018
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2018
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2018
Godkjenning av omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om bromadiolon, etofenprox, paclobutrazol og penconazol - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 30.10.2018*
Godkjenning av omsetning av tørkede, overjordiske deler av Hoodia parviflora som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Godkjenning av omsetning av 1-metylnicotinamidklorid som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Godkjenning av endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxatin som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018

Veterinærmedisin
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om risikovurdering og -håndtering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for solvent nafta - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018

MILJØ
Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring - EØS-notat offentliggjort 30.10.2018
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering - EØS-notat offentliggjort 30.10.2018
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om ikke-auksjonerte kvoter og auksjonsplattform utpekt av Tyskland - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.10.2018*
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg - EØS-notat offentliggjort 30.10.2018
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.10.2018
Biocider og bakterier av arten Wolbachia endobacterium - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.10.2018
Biocider: godkjenning av produktfamilienfamilien Hyphred's iodine based products - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Biocider: godkjenning av produktfamilien Ecolab Iodine PT3 Family - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Biocider: godkjenning av acetamiprid til bruk i produkttype 18 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Reduksjon av plast i miljøet - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 31.10.2018

Plantevernmidler
Fornyet godkjenning av bentazon i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Godkjenning av talkum (E 553 b) i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som substitusjonskandidat i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Fornyet godkjenning av siltiofam i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Fornyet godkjenning av forklorfenuron i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 30.10.2018
Betingelser for godkjenning av fenazaquin i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid i plantevermidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 3.11.2018
Fornyet godkjenning av zoxamid i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler - EØS-notat offentliggjort 30.10.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-1-metylcyclopropen m.fl. i plantevermidler - EØS-notat offentliggjort 30.10.2018
Avslag på godkjenning av tjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 30.10.2018
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018

TRANSPORT
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr og krav til generelle typer drivstoff - Norsk forskrift kunngjort 31.10.2018
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringer ved Storbritannias utmeldelse av EU - EØS-notat offentliggjort 30.10.2018
Automatisk validering av flybesetninglisenser - Norsk forskrift kunngjort 31.10.2018