Europalov - uke 48/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 48/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 27.11-3.12.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EFTA-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
EU-høring om europeisk sysselsettingsmyndighet og europeisk trygdenummer - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.11.2017*
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 29.11.2017
Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdommer avsagt av EFTA-domstolen 27.11.2017 og EU-domstolen 29.11.2017
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om opptak av nye medlemmer og partnere - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om tekniske standarder og formater - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om maler og prosedyrer - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017

ENERGI
Energieffektiviseringsdirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 23.11.2017
Grensekryssende elkrafthandel: retningslinjer for balansering av kraftsystemet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.11.2017
Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om nødsituasjoner og gjenoppretting - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.11.2017
Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 30.11.2017

FINANSIELLE TJENESTER
Erfaringene med EUs rammeverk for finansielle tjenester - Rapport lagt fram av Kommisjonen 1.12.2017
EU-høring om rapporteringer knyttet til det europeiske tilsynssystemet for finansielle tjenester - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 1.12.2017*
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 23.11.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til MiFID II- og Solvens II-direktivene - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB) - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Forsikringsdirektivet: rentekurven 30. juni til 29. september 2017 - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Ansvarsforsikring for motorvogn (1. rådsdirektiv) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.11.2017
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31. mars til 29. juni 2017 - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 29.11.2017*
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak:: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 30.11.2017 (enighet med Rådet)
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 27.11.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 30.11.2017 (enighet med Rådet)
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om avtalebeskyttelse ved eiendomsoverføring - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om pakkeordrer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.11.2017
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakers forpliktelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.11.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om minste kursendringer for aksjer, depotbevis og børsomsatte fond - EØS-notat offentliggjort 29.11.2017
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av opplysninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.11.2017
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsperioder for pensjonsinnretninger - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: rettelse - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser i forbindelse med midlertidig stans i handelen - EØS-notat offentliggjort 29.11.2017
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om finansielle instrumenters opptak til handel på regulerte markeder - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om adgang til referenseverdier - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet (EMIR): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om nøyaktigheten av tidsangivelser ved verdipapirhandel - EØS-notat offentliggjort 29.11.2017
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EMIR II om sentrale motparter (CCP) - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Europeiske venturkapitalfond og fond for soialt entreprenørskap: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017

FORBRUKERVERN
Samarbeid mellom forbrukermyndigheter over landegrensene - Rådets 1. gangsbehandling (enighet med EP; endelig vedtak)
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.11.2017. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.8.2017 og kunngjort i EU-tidende 27.11.2017.

FORSKNING OG UTDANNING
EUs 9. rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027) (FP9) - Rådskonklusjoner vedtatt av EUs konkurranseevneråd 1.12.2017
Ytkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.12.2017

HANDELSFORENKLINGER
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.11.2017

HELSE
Det europeiske legemiddelbyrået: flytting til Amsterdam - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 29.12.2017*
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.11.2017
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om sikkerhetselementer på tobakkprodukter - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 2.12.2017*
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om et system for identifisering og sporing av tobakksprodukter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 2.12.2017*

INDRE MARKED OG EØS
Kommisjonens arbeidsprogram for 2018 - Svensk departementsnotat offentliggjort 28.11.2017
Digital portal for informasjon om det indre marked - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 30.11.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Fremme av internettilgang i lokalsamfunn - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.11.2017

INTELLEKTUELL EIENDOM
Håndheving av regelverket for intellektuelle rettigheter - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 29.11.2017*
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.9.2017 og kunngjort i EU-tidende 27.11.2017
Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 29.11.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personvernforordningen om behandling av persondata - Høring om endringer i utlendingsloven og -forskriften igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 27.11.2017.
EUs nye regelverk for personvern er nå vedtatt. I tillegg til den EØS-relevante forordningen om personvern, omfatter reformen også et Schengen-relevant direktiv om beskyttelse av person­opplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, under­søkelser eller rettsfor­følgning av overtredelser.

Schengenregler for midlertidig gjeninnføring av kontroll ved de indre grenser: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 28.11.2017

KATASTROFEBEREDSKAP
EUs ordning for sivil beredskap: revisjon - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 29.11.2017

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.8.2017 og kunngjort i EU-tidende 27.11.2017
Prosedyreforordningen for statsstøtte - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.11.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Tiltak mot spredning av skrantesyke hos hjortedyr fra visse land, inkludert Norge - EØS-notat offentliggjort 29.11.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 2.12.2017
Godkjenning av Aragon og Catalonia i Italia som frie for brucellose - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 2.12.2017*
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 2.12.2017*
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Lombardia i Italia - EØS-notat offentliggjort 29.11.2017
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige - EØS-notat offentliggjort 29.11.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria og Italia - EØS-notat offentliggjort 29.11.2017
Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.11.2017
Melding om forflytning av dyr og dyreprodukter: oppheving av rettsakt knyttet til det tidligere Animo-datanettet - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.12.2017*
Sykdommer hos storfe: endringer for Italia, Kypros og Spania - EØS-notat offentliggjort 29.11.2017
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Emiratet Abu Dhabi og Montenegro - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.12.2017*
Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting (fra 2013) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.11.2017
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret gyldighetsperiode - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 2.12.2017*

Fôrvarer
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og til mindre fjørfearter til slakt - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.11.2017
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.11.2017
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum og Lactobacillus buchneri som fôrtilsetningsstoff til storfe og sau - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.11.2017
Godkjenning av salinomycinnatrium som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.11.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe- og grisearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.11.2017
Godkjenning av et preparat produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset som fôrtilsetning til livkylling og mindre fjørfearter til verping - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.11.2017
Godkjenning av preparater av Pediococcus parvulus, Lactobacillus casei og Lactobacillus rhamnosus som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.11.2017

Næringsmidler
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern - EØS-notat offentliggjort 29.11.2017
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i)) - EØS-notat offentliggjort 29.11.2017
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 29.11.2017
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtstoffer i finere bakervarer - EØS-notat offentliggjort 2.12.2017
Tilsetningsstoffer i mat: tilbaketrekking av kalsiumsorbat (E 203) - EØS-notat offentliggjort 2.12.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylestere - EØS-notat offentliggjort 2.12.2017
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A - EØS-notat offentliggjort 29.11.2017*
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i frosne kebabspyd - Resolusjon om veto vedtatt av Europaparlamentets helsekomite 28.11.2017. EØS-notat offentliggjort 29.11.2017

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromelain - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.11.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for alarelin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.11.2017

MILJØ
Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming - EØS-notat offentliggjort 1.12.2017
Avfallsforordningen: endringsbestemmelse om egenskapen HP 14 (økotoksisk) - Norsk forskrift kunngjort 1.12.2017
Biocider: godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 6 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.11.2017*
Biocider: godkjenning av aktivt imiprotrin fra klor til bruk i produkttype 18 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.11.2017*
Biocider: utsetting av utløpsdatoen for kreosot til bruk i produkttype 8 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.11.2017*

Plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av EUs appellkomite 27.11.2017.
EUs appellkomite med deltakelse fra medlemslandene på politisk nivå kom 27. november til enighet om fem års forlengelse av godkjennningen for bruk av plantevern­midlet glyfosat. Tyskland som tidligere har stemt blankt, var denne gang positiv til en forlengelse.

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 4 - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 12 - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 7 - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 15 - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 16 - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Digital portal for informasjon om det indre marked - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 30.11.2017
Postdirektivet: utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 28.11.2017

TRANSPORT
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.11.2017
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort - EØS-notat offentliggjort 28.11.2017
Veikantkontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for underretning om konstaterte mangler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.11.2017*
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utestasjonering av sjåfører - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 27.11.2017
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 29.11.2017
Sikkerhet for ro-ro-ferger og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 30.11.2017
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 30.11.2017
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 11.9.2017 og kunngjort i EU-tidende 27.11.2017
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 29.11.2017
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart og opprettelse av Det europeisk byrå for flysikkerhet (revisjon) - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 30.11.2017
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 29.11.2017
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: henvisninger til ICAO-bestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.11.2017*
Felles regler for sivil luftfart: flygetrening utenfor godkjente treningsorganisasjoner - EØS-notat offentliggjort 29.11.2017*
Automatisk validering av flybesetninglisenser - EØS-notat offentliggjort 29.11.2017
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.11.2017 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.12.2017*