Europalov - uke 51/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 512013 - Europalov - uke 51/2013

UKE 51/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 16.12-22.12.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Styrking av innvandrerarbeideres rettigheter - Kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet 20.12.2013.
Rådet og Europaparlamentet kom 20. desember 2013 til enighet om Kommisjonens direktivforslag fra april 2013 om styrking av rettighetene til arbeidere som benytter seg av retten til fri bevegelse over landegrensene. Blant foreslåtte tiltak er etablering av nasjonale kontaktpunkter med ansvar for informasjon, assistanse og rådgiving til arbeidstakere og arbeidsgivere, sikring av egnede nasjonale tvisteløsningsordninger, og adgang for fagforeninger, NGOer og andre til å initiere administrative eller rettslige prosedyrer på vegne av arbeidsinnvandrere ved tilfeller av diskriminering. Kompromisset må formelt godkjennes av de to institusjonene før det kan publiseres i EU-tidende.

Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2013

ENERGI
- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2013
- Krav til miljøvennlig energiforbruk under ventemodus (standby) til elektrisk og elektronisk utstyr - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Økodesignkrav til varmtvannsberedere og -lagringstanker - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Krav til miljøvennlig utforming av utstyr for lokal romoppvarming - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Energimerking av kjeler og kombikjeler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013

FINANSIELLE TJENESTER
- Tilleggspensjonsdirektivet - Rådets 1. gangsbehandling 16.12.2013.
Åtte år etter at Kommisjonen la fram et første forslag til et direktiv om tilleggspensjoner, kom Europaparlamentet og Rådet 26. november 2013 fram til en enighet om forslaget. Rådet bekreftet formelt kompromisset 16. desember 2013. Det er ventet av Europaparlamentet gjør tilsvarende formelt vedtak tidlig i 2014. EU-landene vil få fire år på å gjennomføre det nye direktivet i nasjonal rett.

- Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer - Rådets foreløpige holdning 20.12.2013.
I etterkant av Europaparlamentets foreløpige 1. gangsbehandling 12. desember 2013, vedtok Rådet sin foreløpig holdning 20. desember 2013 til Kommisjonens forslag til direktiv om forbrukerrettigheter knyttet til grunnleggende brukskontoer for betaling av varer og tjenester. Rådet og Europaparlamentet vil nå innlede forhandlinger med sikte på et kompromiss forut for Parlamentets 2. gangsbehandling. Direktivforslaget, som ble lagt fram 8. mai 2013, tar sikte på å gi alle personer en mulighet til å opprette og bruke en betalingskonto til en rimelig pris uansett oppholdssted og økonomiske situasjon. Forslaget inneholder også bestemmelser om sammenlignbarhet av bankgebyrer for denne type kontoer og om retten til å flytte kontoer. EFTA/EØS-landene oversendte 11. oktober 2013 en felles kommentar til Europaparlamentet om Kommisjonens forslag.

- Innskuddsgarantidirektivet (revisjon): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner - Kompromiss fremforhandlet mellom Rådet og Europaparlamentet 17.12.2013. Omtale publisert av Finansdepartementet 19.12.2013.
Europaparlamentet og Rådet kom 17. desember 2013 fram til et kompromiss om endringene til EUs innskuddsgarantidirektiv. EU vil opprettholde innskuddsgarantien på 100 000 euro som ble vedtatt i 2009. Kompromisset krever ferdigstillelse av visse tekniske sider og det må også formelt godkjennes av de to EU-institusjoene før det kan publiseres i EU-tidende. Finansdepartementet omtalte 19. desember 2013 enigheten og Norges arbeid med å kunne bevare den norske innskuddsgarantiordningen på 2 millioner kroner (omlag 250 000 euro).

- Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om ikrafttredelse - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 18.12.2013
- Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel - Kompromiss inngått mellom Europaparlamentet og Rådet 20.12.2013
- Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID) - Høring om ytterligere norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 17.12.2013 [korrigert 30.12.2013].

FORBRUKERVERN
EU-høring om energimerkedirektivet og visse sider ved direktivet om miljøvennlig utforming - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 16.12.2013
- Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.12.2013

FORSKNING OG UTDANNING
- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020 - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 16.12.2013.
Rådet la 3. desember 2013 siste hånd på behandlingen av EUs forskningsprogram ved å bekrefte enigheten som ble fremforhandlet med Europaparlamentet sist sommer. Programmet får en budsjettramme på 70.2 milliarder euro for perioden 2014-2020. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen markerte 6. desember 2013 den norske lanseringen av programmet. I en omtale 16. desember 2013 redegjorde Norges EU-delegasjon for beslutningsprosessen, inkludert arbeidet som gjenstår med å innlemme programmet i EØS-avtalen. Kommisjonen publiserte i begynnelsen av desember 2013 en rekke utlysninger av forskningsmidler fra det nye programmet. De første av disse har søknadsfrist i mars 2014.

- EU-programmet Erasmus+ (2014-2020) - Omtale publisert av EU-delegasjonen 20.12.2013.
Rådet bekreftet 3. desember 2013 enigheten som ble inngått med Europaparlamentet i juni 2013 om EUs nye ungdoms- og utdanningsprogram Erasmus+ i samsvar med kompromisset som ble inngått med Rådet i juni 2013. Programmet er dermed vedtatt og beslutningen vil med det første bli publisert i EU-tidende. Erasmus+ vil få til disposisjon et budsjett på 14.7 millioner euro for perioden 2014-2020. EU-delegasjonen publiserte 20. desember 2013 en omtale av programmet. Søknadsfrist for de første stipendene i Erasmus+ er 17. mars 2014.

- Retningslinjer for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon - Andre høringsrunde igangsatt av Kommisjonen 20.12.2013
- EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020) - Kompromiss inngått mellom Europaparlamentet og Rådet 18.12.2013
- Felles forskningsprogram om bedring av eldres livskvalitet gjennom bruk av IKT ("Ambient Assisted Living" - AAL) - Rapport lagt fram av Kommisjonen 18.12.2013
Fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass) - Evalueringsapport lagt fram av Kommisjonen 18.12.2013
EU-høring om ferdigheter og yrkeskvalifikasjoner - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 17.12.2013

HELSE
- Tobakksdirektivet (revisjon) - Kompromiss inngått mellom Rådet og Europaparlamentet 18.12.2013. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 18.12.2013.
Europaparlamentet og Rådet kom 18. desember 2013 fram et enighet om Kommisjonens forslag til revisjon av EUs tobakksdirektiv. Stortingets EU/EØS-nytt publiserte en omtale av enigheten samme dag. Kompromisset går nå til formell godkjenning i de to EU-institusjonene.

- Pasientrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nettverket av nasjonale myndigheter med ansvar for medisinsk teknologivurdering - EØS-notat offentliggjort 19.12.2013
- Utprøvingsforordningen: klinisk utprøving av legemidler for mennesker - Kompromiss melllom Europaparlamentet og Rådet 12.12.2013

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Databasedirektivet: rettslig vern av databaser - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.12.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- R&TTU-direktivet om radio- og terminalutstyr (revisjon) - Kompromiss fremforhandlet mellom Rådet og Europaparlamentet 19.12.2013.
Representanter for Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen kom 19. desember 2013 fram til et foreløpig kompromiss om revisjonen av EU-direktivet om radio- og terminalutstyr. Partene er blant annet enige om at man i fremtiden skal kunne benytte en felles lader for alle nye mobiltelefoner som bringes i omsetning. Europaparlamentet og Rådet må formelt godkjenne kompromisset i sine organer før det kan publiseres i EU-tidende.

- Viderformidling av personoplysninger til registerførere i tredjeland - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Fornying-, administrasjons- og kirkedepartementet 18.12.2013
- PSI-direktivet: viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 16.12.2013
- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2013

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 19.12.2013 (vindkraft)
- Retningslinjer for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon - Andre høringsrunde igangsatt av Kommisjonen 20.12.2013
EU-høring om statsstøtte til miljø og energi 2014-220 - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.12.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting (fra 2013) - Rapport om bedøvelse av fjørfe lagt fram av Kommisjonen 19.12.2013.
Avlivningsforordningen erstattet 1. januar 2013 EUs avlivningsdirektiv fra 1993. Forordningen er mer omfattende ved at den bl.a. også gjelder vern av dyr ved avliving både i og utenfor slakterier. I samsvar med forordningen la Kommisjonen 19. desember 2013 fram en rapport om forskjellige metoder til bedøvelse av fjørfe.

- Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: endringer vedrørende referanselaboratorier - Norsk forskrift kunngjort 20.12.2013
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser for Mexico - Utkast til kommisjosbeslutning sendt til komitologikomite 19.12.2013
Biproduktforordningen: bruk av animalske biprodukter som brensel i forbrenningsanlegg - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 19.12.2013
Godkjenning av et kontrollprogram for bekjempelse av bovin rhinotracheitis i Italia - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 19.12.2013
Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Italia, Romania, Spania og Ungarn - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 19.12.2013
Kloning av storfe, svin, sau, geit og dyr av hestefamilien - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 18.12.2013
- Tiltak mot klassisk svinepest i visse EU-medlemsland - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.12.2013
- Mikrobiologiske kriterier for spirer - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av laboratorium i Ukraina for kontroll av rabiesvaksiner - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013

Fôrvarer
- Fortilsetningsstoff av Bacillus cerus: suspensjon av godkjenninger - Norsk forskrift kunngjort 20.12.2013
- Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til mindre fjørfearter og kyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2013
- Endringsbestemmelser om visse koboltforbindelser som tilsetningsstoffer til fôr - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 17.12.2013
- Godkjenning av visse preparater av Pediococcus pentosaceus som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 18.12.2013
- Godkjenning av L-tyrosin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 17.12.2013
- Godkjenning av L-selenomethionine som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 17.12.2013
Tilbaktrekning fra markedet av visse koboltforbindelser som fôrtilsetningsstoff - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 17.12.2013
- Strengere offentlig kontroll av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2013

Næringsmidler
EU-rapport om obligatorisk merking av opprinnelsesland for kjøtt i matvarer - Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.12.2013. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 18.12.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrirft kunngjort 20.12.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrirft kunngjort 20.12.2013
- Maskimumsgrenser for rester av visse plantevernmidler i matvarer - Norsk forskrirft kunngjort 20.12.2013
- Maksimumsgrenser for rester av plantevernmidler i matvarer og dyrefôr: endringsbestemmelser - Norsk forskrirft kunngjort 20.12.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Norsk forskrirft kunngjort 20.12.2013
- Merking av næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er tilsatt fytosteroler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 19.12.2013
- Avslag på bruk av visse helsepåstander på næringsmidler - Høring om norsk gjennomføring igangsatt 19.12.2013
- Helsepåstander på matvarer: avslag på bruk av visse påstander - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.12.2013
- Godkjenning av helsepåstander på matvarer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.12.2013
Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om definisjonen av industrielt fremstilte nanomaterialer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2013
Omsetning av mat fra klonede dyr - Forslag til rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 18.12.2013
Ny matforordningen (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 18.12.2013
- Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 18.12.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2013
- Maksimale restmengder av klorantraniliprol, fludioxonil og prohexadion i matvarer - Norsk forskrirft kunngjort 20.12.2013
- Strengere offentlig kontroll av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2013

Veterinærmedisin
- Veterinærmedisiner for behandling av dyr av hestefamilien - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013

MILJØ
- Miljøvirkningsdirektivet: revisjon - Kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet 18.12.2013.
Europaparlamentets og Rådet kom 18. desember 2013 fram til enighet om Kommisjonens forslag til endring av miljøvirkningsdirektivet. Formålet med revisjonen er å effektivisere lovgivning om konsekvensutredninger ved blant annet å lette administrative byrder og gjøre det lettere å vurdere de potensielle virkningene av store prosjekter, uten å svekke eksisterende miljømessige hensyn. Europaparlamentet og Rådet må formelt godkjenne kompromisset før direktivet kan publiseres i EU-tidende.

- Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Island: EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.2.2014.
EØS-komiteens vedtak fra mars 2013 om innlemming i EØS-avtalen av EU-direktivet fra 2009 om reduksjon og gjenvinning av bensindamp trer i kraft 1. februar 2014 etter at Island 13. desember 2013 meddelte at nødvendige konstitusjonelle prosedyrer var fullført. Miljøverndepartementet kunngjorde allerede i august 2011 en forskrift som gjennomfører direktivet. Ved nyetableringer eller større ombygginger av bensistasjoner etter 2011 må pumpene utstyres med såkalt Stage II Petrol Vapour Recovery (PVR) som skal redusere utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) ved påfylling av bensin på motorkjøretøy. Innen utgangen av 2018 skal alle større bensinstasjoner være utstyrt med PVR-teknologi.

- Miljøinformasjonsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.12.2013
- Miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til spylingstoaletter og urinaler - EØS-notat offentliggjort 18.12.2013
EU-strategi for renere luft i Europa - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 18.12.2013
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart - Svensk departementsnotat offentliggjort 19.12.2013
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 19.12.2013
- Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon) - Kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet 16.12.2013
- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 18.12.2013
Reduserte utslipp av visse luftforurensende stoffer - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 18.12.2013
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 18.12.2013
- Svoveldirektivet: endringsbestemmelser om svovelinnhold i marint brensel - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for kobberskrap - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013

Biocidprodukter
Bruk av zineb i biocidholde produkter - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyre for godkjenning av aktive stoffer i biocidprodukter - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013
Godkjenning av kaprinsyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013
Godkjenning av jodforbindelser som aktive stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013
Godkjenning av oktansyre som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013
Godkjenning av S-metopren som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013
Godkjenning av kobberforbindelsen Cu-HDO som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013
- Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser om vurdering av eksisterende aktive stoffer - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Markedsføring av biocidholdige produkter: aktive stoffer som skal undersøkes under vurderingsprogrammet - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013

Plantevernmidler
- Plantevernmiddelforordningen - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013.
EFTA/EØS-landene oversendte 16. desember 2013 utkast til EØS-komitebeslutning til EUs utenrikstjeneste om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs nye forordning om plantevernmidler (dette faktaarket) og en rekke tilknyttede gjennomføringsrettsakter (se under). Mattilsynet igangsatte 19. april 2012 en høring om gjennomføring av forordningen. I høringsdokumentet begrunnes dette med at den nye EU-forordningen har tatt inn de fleste av områdene som det norske regelverket dekket bedre da man forhandlet fram et ikke-tidsbegrenset unntak i 1994. Begrunnelsen for å ha unntak fra fellesskapsregelverket om plantevernmidler faller derfor i stor grad bort.

Godkjenning av thiencarbazone som virksomt stoff i plantevernmiddel - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013
Godkjenning av valifenalate som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013
Godkjenning av amisulbrom som virksomt stoff i plantevernmiddel - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013
Godkjenning av 1,4-dimethylnaphthalene som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013
Godkjenning av spinetoram som virksomt stoff i plantevernmiddler - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013
Forlenget godkjenning av kobberforbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013
Forlenget godkjenning av s-abscisinsyre som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013
Vilkår for bruk av ekstrakt fra tetre som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013
Vilkår for bruk av nellikolje som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013
Godkjenning av pyridalyl som virksomt stoff i plantevernmiddler - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013
Forbud mot bruk av jodkalium som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013
Forbud mot bruk av kaliumthiocyanat som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 13.12.2013
- Plantevernmiddelprodukter: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av terbuthylazine som virksomt stoff i plantevernmiddel - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av spiroxamine som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av oxyfluorfen som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av tefluthrin som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av triazoxide som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av kresoxim-methyl som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av acrinathrin som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av 8-hydroxyquinoline som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Avslag på godkjenning av cyclanilide som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Vilkår for bruk av dicamba, difenoconazole, og imazaquin som virksomme stoff i plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Avslag på godkjenning av cinidon-etyl som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av prochloraz som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av bitertanol som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av Adoxophyes orana granulovirus som virksomt stoff i plantevernmiddel - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av fluquinconazole som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av fluazifop-P som virksomt stoff i plantevernmiddler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av carbendazim som virksomt stoff i plantevernmiddel - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av prohexadione som virksomt stoff i plantevernmiddel - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av azoxystrobin som virksomt stoff i plantevernmiddel - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av azimsulfuron som virksomt stoff i plantevernmiddel - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av imazalil som virksomt stoff i plantevernmiddel - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av profoxydim som virksomt stoff i plantevernmiddel - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av fluroxypyr som virksomt stoff i plantevernmiddel - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av bispyribac som virksomt stoff i plantevernmiddel - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av 1-naphthylacetamide som virksomt stoff i plantevernmiddel - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Godkjenning av 1-naphthyleddiksyre som virksomt stoff i plantevernmiddel - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser for listen over godkjente virksomme stoffer - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser for listen over godkjente virksomme stoffer - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om datakrav for virksomme stoffer - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Avslag på godkjenning av asulam som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Avslag på godkjenning av propanil som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Avslag på godkjenning av flufenoxuron som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Avslag på godkjenning av propargite som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Avslag på godkjenning av 2-naphthyloxyeddiksyre som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Avslag på godkjenning av acetochlor som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Avslag på godkjenning av chloropicrin som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet kaliumhydrogenkarbonat (bakepulver) i plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Plantevernmiddelforordning: endringsbestemmelser om utløpsdato for godkjenning av visse virksomme stoffer - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for fornying av godkjenninger - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Plantevernmiddelprodukter: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til virksomme stoffer - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Plantevernmiddelprodukter: gjennomføringsbestemmelser om datakrav til plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013

OFFENTLIGE INNKJØP
- Forsvarsanskaffelser - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Island: EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.2.2014

SELSKAPSRETT
- Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 19.12.2013
- Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): endringsbestemmelser - Kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet 17.12.2013
- Selskapers informasjonplikt om sosiale og miljømessige forhold - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 17.12.2013

STATISTIKK
- EUs statistikkprogram 2013-2017: finansiering av perioden 2014-17 - Rådets 1. gangsbehandling 16.12.2013 (endelig vedtak)

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere - Kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet 18.12.2013.
Europaparlamentet og Rådet inngikk 18. desember 2013 et kompromiss om den såkalte ”kjøretøykontrollpakken” som også inkluderer en forordning om teknisk kontroll av nyttekjøretøy og endringer i vognkortdirektivet. Tidligere samferdselsminister Marit Arnstad sendte i april 2012 brev til Europaparlamentets saksordfører Werner Kuhn med Norges syn på Kommisjonens forslag til nye regler for periodisk kjøretøykontroll.

- Rettigheter til busspassasjerer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 18.12.2013.
Samferdselsdepartementet igangsatte 18. desember 2013 en høring om norsk gjennomføring av EUs forordning om rettigheter for busspassasjerer. Forordningen, som trådte i kraft i EUs medlemsland 1. mars 2013, har blant annet fokus på rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne og personer med redusert bevegelighet. Den tar også sikte på å fastsette busselskapenes erstatningsansvar og forpliktelser ved avbestilling og forsinkelse, minstekrav til opplysninger samt klagebehandling. Forordningen er fortsatt under vurdering i Norge, Island og Liechtenstein for innlemmelse i EØS-avtalen.

- Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier - Norsk forskrift kunngjort 20.12.2013.
EFTAs overvåkingsorgan åpnet 9. oktober 2013 sak om manglende norsk gjennomføring av forordning (EU) nr. 392/2009. Den 7. juni 2013 ble det kunngjort en lovendring som hjemler gjennomføringen av EU-forordning fra 2009 om transport av passasjerer og deres reisegods til sjøs når det gjelder transportørens erstatningsansvar. Ifølge en forskrift kunngjort 10. desember 2013 trer lovendringen i kraft 1. januar 2013. EU-forordningen gjennomfører 2002-protokollen til Aten­konvensjonen av 1974, som inneholder strengere regler om ansvarsgrunnlaget, høyere ansvarsgrenser og nye regler om forsikringsplikt, og styrker derved passasjerenes erstatningsrettslige vern ved ulykker til sjøs betydelig i forhold til reglene i den opprinnelige Atenkonvensjonen av 1974.

- Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter - Svensk departementsnotat offentliggjort 19.12.2013.
Europakommisjonen la 18. november 2013 fram forslag til endring av fem basisdirektiver for å styrke sjøfolks arbeidsrettigheter. Kommisjonen foreslår blant annet å fjerne muligheten for unntak for arbeidstakeres rett på skip og fiskefartøy til informasjon og til å bli hørt. Stortingets EU/EØS-nytt omtalte forslaget 20. november 2013. Et svensk departementsnotat om forslaget ble offentliggjort 19. desember 2013

- Direktiv om flyplassavgifter - Norge tatt til EFTA-domstolen av EFTAs overvåkingsorgan 19.12.2013.
EFTAs overvåkingsorgan vedtok 19. desember 2013 å ta Norge til EFTA-domstolen for manglende gjennomføring av EU-direktivet fra 2009 om lufthavnavgifter. EØS-komiteen vedtok 30. mars 2012 å innlemme direktivet i EØS-avtalen. I EØS-notatet om direktivet skriver Samferdsels­departemtet at det for Norge er særlig viktig å kunne videreføre dagens system med bruk av lufthavnavgiftene som et politisk styringsinstrument for å opprettholde et tilfredsstillende flytilbud i distriktene. Samferdselsdepartementet igangsatte 16. august 2013 en høring om norsk gjennomføring av direktivet.

- Flypassasjererforordningen - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 17.12.2013.
Europaparlamentets transportkomite voterte 17. desember 2013 over sin innstilling om Kommisjonens forslag fra mars 2013 om styrking av flypassasjerers rettigheter. Den foreslåtte forordningen avklarer juridiske gråsoner i det eksisterende regelverket, men innfører også nye rettigheter. Det vil nå bli innledet forhandlinger med Rådet med sikte på enighet før saken går til Europaparlamentets plenumsforsamling.

EU-handlingsplan for effektiv pakkelevering - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 16.12.2013
- Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette person- og varebiler: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
EU-strategi for bytrafikk - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 17.12.2013
- Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2013
- Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser - Kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet 18.12.2013
- Veikantkontrollforordningen: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy - Kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet 18.12.2013
- Førerkortdirektivet (fra 2013): endringsbestemmelser om motorsykler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Felles bruk av elektroniske registre om veitransportvirksomheter - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Adgang til markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Adgang til yrket som veitransportør: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 17.12.2013. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 18.12.2013
Transport - transport med jernbane (EØS-avtalens vedlegg 13.3)
- Samtrafikkevnen for godsvogner i det transeuropeiske jernbanesystemet - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Korrekt gjennomføring av flaggstatskrav - Gjennomføringsrapport lagt fram 18.12.2013
- Havnestatskontrolldirektivet: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: bestemmelser om EU-validering - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Sjekkliste for vurdering av sikkerhetsnivået for luftfrakt eller luftpost - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2013

VARER
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013
- Dokumenter som skal følge forsendelser av vinprodukter og register som skal føres innen vinsektoren - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 16.12.2013