Europalov - uke 51/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 51/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 14.-20.12.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 16.12.2015
- Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.12.2015
- Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 16.12.2015

ENERGI
- Energieffektiviseringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2015
- Krav til miljøvennlig utforming av kjeler for fast brensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2015
- Krav til miljøvennlig utforming av anlegg med fast brensel for lokal romoppvarming - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner - Høring igangsatt av Finansdepartementet 18.12.2015.
EU har vedtatt nye regler om interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner. Ved kjøp med kort over landegrense skal bankene i fremtiden ikke kunne ta mer enn 0.2 prosent i gebyr. De nye reglene skal komme både butikkene og kundene til gode, og trer gradvis i kraft fram mot sommeren 2016.

- AIFMD-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond - Høring om lovendringer igangsatt av Finansdepartementet 18.12.2015.
En lov og forskrift om forvaltning av alternative investeringsfond i tråd AIFMD-direktivet trådte i kraft 1. juli 2014. Direktivet legger til rette for et internt marked i EØS for forvaltning av alternative investeringsfond og markedsføring av slike fond til profesjonelle investorer. Direktivet er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen ettersom det er knyttet til den nye europeiske tilsynsmyndigheten på verdipapirområdet, ESMA. EØS/EFTA-landene og EU diskuterer for tiden hvordan av EUs nye tilsynsorganer for finanssektoren kan innpasses i EØS-avtalen.

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for råvarehandlere - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 16.12.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om utilstrekkelig tilgang på likvide aktiva i norske kroner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.12.2015
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.12.2015
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om ex ante- og ex post-bidrag - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 17.12.2015
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 17.12.2015
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depositarers forpliktelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 17.12.2015

FORBRUKERVERN
- Pakkereisedirektivet (revisjon) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 11.12.2015.
EUs reviderte pakkereisedirektiv er nå på plass, men skal først anvendes fra 1. juli 2018. Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet. EØS/EFTA-kommentar om revisjonen ble sendt til EU-institusjonene i februar ifjor.

- Timeshare-direktivet: forbrukervern i forbindelse med timesharing, varige ferieprodukter, videresalg og bytte - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.12.2015

HELSE
- Tekniske krav til blod og blodkomponenter: endringsbestemmelser om utsettelseskriterier for blodgivere - Norsk forskrift kunngjort 14.12.2015

- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om kaliumhydroksid - EØS-notat offentliggjort 19.12.2015
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for sinkoksid i ikke-nanoform - EØS-notat offentliggjort 19.12.2015

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Toppdomenet .eu - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.12.2015.
EØS-komiteen vedtok 3. mai 2013 å innlemme i EØS-avtalen seks rettsakter fra 2002 som etablerer det rettslige grunnlaget for og bruken av toppdomenet .eu som ble innført i EU-landene i 2006. Toppdomenet er opprettet for blant annet å fremme handel og konkurranse i det indre marked, inkludert netthandel. En norsk forskrift som gjennomfører EU-regelverket om toppdomenet .eu i norsk rett ble kunngjort i mai 2013. Fra 8. januar 2014 har man kunnet registrere .eu-domener i Norge.

- EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige institusjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2015. Omtale publisert av EFTA-sekretariatet 17.12.2015
- Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2015
- Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester - C-517/13 og C-454/13. To fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 17.12.2015

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Varemerkedirektivet (revisjon) - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 15.12.2015 (kompromiss med Rådett: endelig vedtak)

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Personvernforordningen om behandling av persondata - Kompromiss fremforhandlet av Rådet og Europaparlamentet 15.12.2015.
Representanter fra Rådet og Europaparlamentet er kommet frem til en engighet om EUs nye forordning for personsikkerhet. Kompromisset omfatter også et forslag til direktiv om beskyttelse av personopplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, undersøkelser eller rettsforfølgning av overtredelser.

En europeiske grense- og kystvakt for effektiv yttergrensekontroll - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.12.2015.
Under Europaparlamentets plenumssesjon i desember la Kommisjonen fram en tiltakspakke for styrking av Schengensamarbeidets yttergrensekontroll, inkludert forslag til opprettelse av en europeisk grense- og kystvakt. Automatisk sjekk mot dataregistre ved passering av yttgrensensene kan også bli en realitet.

- Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA): endringsbestemmelser knyttet til Den europeiske grense- og kystvakt - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 15.12.2015
- Personvern knyttet til politisamarbeid og rettslig samarbeid - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Rådet og Europaparlamentet 15.12.2015
Europeisk reisedokument for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 15.12.2015
Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 15.12.2015
Oppheving av visse Schengen-rettsakter - Rådets 1. gangsbehandling 14.12.2015 (endelig vedtak)
Den europeiske grense- og kystvakt - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 15.12.2015

KULTUR OG MEDIER
- AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - Høring igangsatt av Kulturdepartementet 15.12.2015 om harmonisering av norsk regelverk med EUs AMT-direktiv

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Dyrehelseforordningen - Rådets 1. gangsbehandling 14.12.2015 (kompromissmed Europaparlamentet).
EUs landbruksministre bekreftet 14. desember kompromisset med Europaparlamentet fra juni 2015 om ny EU-forordning om dyrehelse. Forordningen inngår i en forslagspakke for styrking av regelverket om mattrygghet - den største reformen på området siden 2002. Flere hundre direktiver, forordninger og beslutninger skal reduseres ned til fem forordninger. Ifølge matdepartementenes EØS-notat kan den dyrehelseforordningen bl.a. innebære at ansvaret til bønder og oppdrettere, veterinærer og andre som er i kontakt med dyr blir klarere; mer bruk av ny teknologi i dyrehelseaktiviteter som overvåking, elektronisk identifisering og registrering av dyr; bedre og tidligere påvisning og kontroll av dyresykdommer, inkludert nye sykdommer; at EØS-landene oppfyller internasjonale standarder på en bedre måte; og et mer fleksibelt regelverk tilpasset lokale forhold og nye utfordringer som klimatiske- og sosiale forandringer.

- Oppheving av særskilte importbestemnelser for krepsdyr til konsum fra Bangladesh - EØS-notat offentliggjort 19.12.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for sisapronil - EØS-notat offentliggjort 19.12.2015
- Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2015
- Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2015
- Bruk av resirkulert vann for fjerning av mikrobiologisk overflateforuresning på slakteskrotter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2015
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 19.12.2015
- Import av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2015
- Gjeninnførsel av hester som har deltatt i hesteveddeløp, konkurranse og kulturarrangementer i Mexico og USA - Norsk forskrift kunngjort 15.12.2015
- Munn- og klovsykedirektivet: endringsbestemmelser om laboratorier for håndtering av levende virus - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2015
Import og transitt av fjørfevarer fra Minnesota i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 15.12.2015
- Import og transitt av fjørfe of fjørfevarer fra Canada og USA i forbindelse med fugleinfluensa - EØS-notat offentliggjort 18.12.2015
- Fiskehelsedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om krav til overvåkings- og diagnosemetoder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2015

Fôrvarer
- Godkjenning av visse fôrtilsetninger til verpehøns - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.12.2015
- Tilsetninger til dyrefôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2015
- Godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff: rettelse - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2015
- Godkjenning av menadion-natirum-bisulfit og menadion-nikotinamid-bisulfit som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 19.12.2015

Plantesanitære forhold
- Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2015

Næringsmidler
- Utvinning og markedsføring av naturlig mineralvann (omarbeiding) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.12.2015
- Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria - EØS-notat offentliggjort 18.12.2015
- Avslag på helsepåstander brukt i merking av matvarer - EØS-notat offentliggjort 19.12.2015
- Grenseverdier for erukasyre i oljer og fett: opphevelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.12.2015
- Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer - EØS-notat offentliggjort 19.12.2015
- Import fra tredjeland av visse næringsmidler til konsum - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 15.12.2015
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for guazatin - EØS-notat offentliggjort 16.12.2015. Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 15.12.2015
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.12.2015
- Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.12.2015

MILJØ
- CO2-utslippskrav til varebiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.12.2015.
EU-tidende publiserte 31. mai 2011 en forordning som skal sikre at 70 prosent av varebiler under 3.5 tonn (inkludert last) kommer ned på et gjennomsnittlig utslipp på 175 gram CO2 per km. I 2017 skal gjennomsnittet for alle nye varebiler ha kommet ned på dette nivået. Samtidig innføres et belønningssystem for bilprodusenter som ligger under disse grensene i 2014-17. Fra 2019 vil det derimot påløpe avgifter for produsenter som ikke overholder utslippsgrensene, som i 2020 skal ned på 147g CO2/km.

- CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.12.2015
- Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.12.2015
- Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.12.2015
- CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.12.2015
- CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.12.2015
- CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.12.2015
- Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2015
- Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2015
- Avfallstransportforordningen: overvåking og kontroll av avfallstransport - Rapport om avfallstransportering 2010-2012 lagt fram av Kommisjonen 17.12.2015
- Skipsopphuggingsforordningen: endringsbestemmelser om søknader for anlegg i tredjeland - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.12.2015
Reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 16.12.2015
- Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 15.12.2015
- Godkjenning av hydrogenperoksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 17.12.2015
- Godkjenning av medetomidin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 17.12.2015
- Godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 17.12.2015
- Godkjenning av 5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 17.12.2015
- Biocider: forlengelse av godkjenningen av bromadiolon, klorofacinon og koumatetralyl - Norsk forskrift kunngjort 17.12.2015
- Godkjenning av 2-methyl-2H-isothiazol-3-on for bruk i biocidprodukter - Norsk forskrift kunngjort 17.12.2015
- Godkjenning av IPBC som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 17.12.2015
- Godkjenning av propiconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 17.12.2015
- Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder bromadiolon - Norsk forskrift kunngjort 17.12.2015

Plantevernmidler
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 11.12.2015
Tilbaketrekking av godkjenning av det aktive stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl-isobutyrat i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 11.12.2015
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet iprovalicarb som erstatningskandidat i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 11.12.2015
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 11.12.2015
Forlenget godkjenning av pyraflufen-ethyl som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 11.12.2015
Godkjenning av det aktive stoffet benzovindiflupyr som erstatningskandidat i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 11.12.2015
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet metsulfuron-methyl som erstatningskandidat i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 11.12.2015
Avslag på godkjenning av 3-decen-2-one som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 11.12.2015
Forlenget godkjenning av iprovalicarb som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 11.12.2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.12.2015
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.12.2015
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.12.2015

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 5 og 7 og IAS 19 og 34 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.12.2015
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 1 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.12.2015

STATISTIKK
- Europeiske arbeidskraftundersøkelser - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.12.2015

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- IMI-forordningen: informasjonssystemet for administrativt samarbeid i det indre marked - Norsk lov kunngjort og sanksjonert 18.12.2015.
EUs elektroniske informasjons­system for det indre marked (IMI) skal styrke samarbeidet mellom myndigheter i EØS-statene, for eksempel i forbindelse med yrkesautorisasjoner og tilsyn med tjenesteytere. To pilotprosjekter som skal gjennomføres gjelder varslingsordningen over landegrensene om tilbakekalling av autorisasjoner i helsesektoren og opplæring av togførere i forbindelse med internasjonal jernbanetrafikk. Norge har siden starten deltatt i IMI på uformell basis.

- EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.12.2015
- EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.12.2015 (beskatning)

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.12.2015
- CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.12.2015
- Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom - Gjennomføringsrapport 2012-2014 lagt fram av Kommisjonen 16.12.2015
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om ferdsskrivere og lokaliseringsutstyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.12.2015