Europalov - uke 6/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 62014 - Europalov - uke 6/2014

UKE 6/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 03.02.-09.02.2014


• nye saker
- andre saker

GENERELT
Rettsakter som forventes innlemmet i EØS-avtalen 14. februar 2014 - Informasjon fra Utenriksdepartementet (Europaportalen)
EEA-Lex - Søkeverktøy for EØS-relaterte rettsakter lansert på EFTAs hjemmesider 27.01.2014

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 04.02.2014
- Koordinering av offentlige trygdeordninger: prosedyrer for refusjon mellom institusjoner - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 03.02.2014
- EØS-avtalen artikkel 33 (særbehandling av fremmede statsborgere) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 06.02.2014

ENERGI
- Gjennomføring av EUs varepakke: lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 05.02.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Styrking av tåleevnen til banker og andre kredittinstitusjoner - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 05.02.2014.
Stortingets EU/EØS-nytt omtalte 5. februar 2014 Kommisjonens forslag til nye bestemmelser for styrking av banksektorens motstandsevne. Den nye forordningen [dette faktaarket] som ble foreslått 29. januar 2014 skal bidra til et klarere skille mellom tradisjonell bankvirksomhet og risikoinvesteringer på aksje- og eiendomsmarkedet, mens et annet forslag tar sikte på økt transparens av transaksjoner innenfor såkalt skyggebankvirksomhet. Begge forslagene er sendt til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

- Kapitaldekningsdirektivet: revisjon - Høring igangsatt av Finansdepartementet 07.02.2014.
Finansdepartementet igangsatte 7. februar 2014 en høring om norsk gjennomføring av EUs nye kapitaldekningsdirektiv (dette faktaarket) og en forordning om soliditetskrav. De to rettsaktene, også kjent som CRR/CRD IV-regelverket, skal anvendes i EUs medlemsland fra 1. januar 2014. Det nye direktivet og den nye forordningen skal styrke tilsynet med og soliditeten til banker og andre kredittinstitusjoner. EØS/EFTA-landene utarbeidet i januar 2012 felles kommentarer til regelverket mens det var til behandling i EU-institusjonene.

- Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 04.02.2014.
Europaparlamentet ga 4. februar 2014 støtte til Kommisjonens forslag om å forlenge bankenes frist for overgang til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro, inkludert fullføring av overgangen til SEPA (Single Euro Payments Area). SEPA Direct Debit er en felles europeisk betalingsløsning for direkte debitering i euro og vil erstatte lokale betalingsløsninger som f.eks avtalegiro og autogiro de kommende årene. Overgangen har tatt mer tid enn forutsatt og Kommisjonen har derfor foreslått å forlenge fristen med seks måneder til 1. august 2014.

- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper - Høring igangsatt av Finansdepartementet 07.02.2014

FORSKNING OG UTDANNING
Fellesforetaket Shift2Rail under EUs forskningsprogram Horisont 2020 - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 04.02.2014
- Tilknytningsformer mellom EU og European Space Agency - Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 06.02.2014 (oppfølging av meddelelsen fra 2012)
- EU-programmet for jordobservasjoner - GMES (2011-2013): gjennomføringsbestemmelser om registrering. linsenser og adgangsbekgrensning - EØS-notat offentliggjort 08.02.2014

HELSE
- Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 03.02.2014.
Europakommisjonen la 3. februar 2014 fram en rapport gjennomføringen og virkningen av direktivet om pasientrettigheter over landegrensene. Direktivet ble vedtatt i 2011 og skal være gjennomført i EU-landenes nasjonale lovgivning før 25. oktober 2013. Rapporten ser spesielt på potensielle virkninger av systemet for forhåndsgodkjenning og på definisjonen av den medlemsstat som er ansvarlig for å refundere pasientens kostnader ved behandling over landegrensene.

- Symbol for legemidler som er underlagt særskilt overvåking - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 03.02.2014.
I henhold til en ny EU-forordning, skal legemidler som er underlagt særskilt overvåking utstyres med en trekant med spissen ned. I bruksanvisningen vil man bli oppfordret til å melde fra om bivirkninger gjennom de nasjonale rapporteringssystemer. EFTA/EØS-landene sendte 3. februar 2014 utkast til EØS-komitebeslutning til EU-siden om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen.

EU-høring om helserisiko ved eksponering for elektromagnetiske felt - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 04.02.2014
- Justering av avgifter som skal betales til Det europeiske legemiddelbyrået - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 03.02.2014
- Informasjonsprosedyrer for forsendelse mellom land av humane organer for transplantasjon - EØS-notat offentliggjort 07.02.2014
- System for unik utstyrsidentifikasjon for medisinsk utstyr - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 03.02.2014

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 04.02.2014 (kompromiss med Rådet).
Europakommisjonen bekreftet 4. februar 2014 et kompromiss med Rådet om et EU-direktiv om modernisering av systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. Det nye regelverket skal fremme online- musikktjenester på det europeisk plan til fordel for forbrukerne samtidig som kunstnernes rettigheter skal styrkes, blant annet ved at de mottar royalties raskere. Direktivet kan føre til endringer i hvordan musikk lisensieres i Norge, med konsekvenser for norske rettighetshavere.

- Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 06.02.2014

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- EØS-avtalen artikkel 33 (særbehandling av fremmede statsborgere) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 06.02.2014

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 04.02.2014 (kompromiss med Rådet). Se IMMATERIELLE RETTIGHETER for omtale.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 30.01.2014
- Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 29.11.2013

Fôrvarer
- Godkjenning av L-selenomethionine som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.02.2014
- Tilbaktrekning fra markedet av visse koboltforbindelser som fôrtilsetningsstoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.02.2014
- Godkjenning av L-tyrosin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 05.02.2014
Godkjenning av et fortilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris, oppfôringssvin og purker - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 04.02.2014
Godkjenning av et fortilsetningsstoff til slaktekyllinger og avvent smågris - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 04.02.2014
Fôrtilsetningsstoffer til dyr: endringsbestemmelser for decoquinate - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 04.02.2014
Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 04.02.2014
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter unntatt drøvtyggere, svin og fjørfe dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 04.02.2014

Næringsmidler
- Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer: gjennomføringsbestemmelser for EUs referanselaboratorium - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.02.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ethyl-laurol-arginat som konserveringsmiddel i visse varmebehandlede kjøttprodukter - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 27.11.2013
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kjøtt - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 03.02.2014
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 03.02.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 19.11.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 05.02.2014
Avsløring av uredelig praksis i salg av visse matvarer: 2. kontrollplan - Utkast til kommisjonsrekommandasjon sendt til komitologikomite 07.02.2014
Kosttilskuddsdirektivet og berikingsforordningen: endringsbestemmer for visse kromforbindelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.02.2014

Veterinærmedisin
Grenseverdier for erukasyre i oljer og fettstoffer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 06.02.2014

MILJØ
- EU-anbefaling om miljøvurderinger ved utvinning og produksjon av skifergass - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 08.02.2014.
EU-tidende publisert 8. februar 2014 en kommisjonsrekommandasjon om utvinning skifergass. I stedet for å foreslå felles EU-regler, fremmet Kommisjonen en rekke anbefalinger som medlemslandene oppfordres til å følge. Disse inneholder blant annet regler for avstand mellom et såkalt frackinganlegg og tettbygde strøk og vannreservoarer. Kommisjonen ser imidlertid ikke bort fra at felles regler for denne type gassproduksjon kan bli aktuelt senere. Rekommandasjonen er ikke merket EØS-relevant. Kommisjonen la i januar 2014 fram meddelelse om utvinning og produksjon av skifergass i EU.

- EU-strategi for renere luft i Europa - EØS-notat offentliggjort 06.02.2014
- Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.02.2014
- Reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft - EØS-notat offentliggjort 06.02.2014
- Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg - EØS-notat offentliggjort 06.02.2014
- Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser for Kroatia - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 03.02.2014
- Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - Grunngitt uttalelse om manglende nasjonal gjennomføring sendt til Norge av EFTAs overvåkingsorgan 05.02.2014
- Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for visse kjemikalier - Sak om manglende nasjonal gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 05.02.2014
- Forbud mot bruk av kaliumthiocyanat som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.02.2014
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 03.02.2014
- Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 03.02.2014
Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitologikomite 27.01.2014

SELSKAPSRETT
- Årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 06.02.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Flypassasjererforordningen - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 05.02.2014.
Europaparlamentet ferdigstilte 5. februar 2014 sin førstegangsbehandling av Kommisjonens forslag fra mars 2013 om styrking av flypassasjerers rettigheter. Den foreslåtte forordningen avklarer juridiske gråsoner i det eksisterende regelverket, men innfører også nye rettigheter. Det er nå opp til Rådet å godta Parlamentets vedtak eller foreslå endringer. I siste fall må saken til ny behandling i de to EU-institusjonene.

- Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 04.02.2014.
Norges EU-delegasjon omtalte 4. februar 2014 kompromisset som ble inngått i desember 2013 mellom Europaparlamentet og Rådet om den såkalte ”kjøretøykontrollpakken” som også inkluderer en forordning om teknisk kontroll av nyttekjøretøy og endringer i vognkortdirektivet. Tidligere samferdselsminister Marit Arnstad sendte i 2012 brev til Europaparlamentets saksordfører Werner Kuhn med Norges syn på Kommisjonens forslag til nye regler for periodisk kjøretøykontroll.

- Krav til førerkort med elektronisk informasjon (microchip): endringsbestemmelser for Kroatia - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 24.01.2014
- Data i det nasjonale elektroniske register over veitransportvirksomheter - Utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste 03.02.2014
- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur (jernbanekorridordelen) - EØS-notat offentliggjort 05.02.2014
- Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Georgia - EØS-notat offentliggjort 08.02.2014
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: bruk av spordeteksjon av eksplosiver - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 22.01.2014
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: unntaksbestemmelser for Slovakia og Storbritannia - Utkast til kommisjonsbeslutning votert i komitologikomite 18.10.2013
- Ytelsesmål for levering av flysikringstjenester 2015-2019 - Omtale offentliggjort av Samferdselsdepartementet 07.02.2014
- Unntak for Sverige og Storbritannia fra visse felles flysikkerhetsregler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 08.02.2014

VARER
- Gjennomføring av EUs varepakke: lovgivning om heiser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 05.02.2014
- Gjennomføring av EUs varepakke: lovgivning om enkle trykkbeholdere - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 05.02.2014
- Gjennomføring av EUs varepakke: lovgivning om måleinstrumenter - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 05.02.2014
- Gjennomføring av EUs varepakke: lovgivning om ikke-automatiske vekter - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 05.02.2014
- Sikkerhetskrav til europeiske standarder for laserprodukter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 06.02.2014
- Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet) - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 07.02.2014
- Gjennomføring av EUs varepakke: elektrisk utstyr bestemt til bruk innefor visse spenningsgrenser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 05.02.2014
- Gjennomføring av EUs varepakke: utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 05.02.2014
- Gjennomføring av EUs varepakke: markedsføring av og kontroll med eksplosive varer til sivilt bruk - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 05.02.2014