Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Forslagsdato Faktaark Forslag Vedtak
14.07.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om minste kursendringer for aksjer, depotbevis og børsomsatte fond
14.07.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om organisatoriske krav til markedsplasser
14.07.2016
Typegodkjenning av kjøretøyer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet, miljøkrav og yteevne
14.07.2016
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: utfyllende bestemmelser
14.07.2016
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg
14.07.2016
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med en-motors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods
13.07.2016
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
13.07.2016
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringsbestemmelser
12.07.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia, Litauen og Polen
12.07.2016
Fornyet godkjenning av ethofumesat i plantevernmidler
12.07.2016
Fornyet godkjenning av thifensulfuron-metyl i plantevernmidler
12.07.2016
Fornyet godkjenning av picolinafen i plantevernmidler
12.07.2016
Godkjenning av isofetamid i plantevernmidler
12.07.2016
Godkjenning av cyantraniliprol i plantevernmidler
11.07.2016
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat
08.07.2016
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
07.07.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av visse blyforbindelser
06.07.2016
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for bisphenol A
06.07.2016
Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om nødsituasjoner og gjenoppretting
06.07.2016
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking
05.07.2016
Hvitvaskingsdirektivet 2018 (femte)
05.07.2016
Godkjenning av et laboratorium i Sør-Korea for kontroll av rabiesvaksiner
05.07.2016
Import av ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Botswana
05.07.2016
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking
04.07.2016
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
01.07.2016
Likeverdigheten av visse tredjelands tilsyns- og sanksjonssynstemer for revisorer og revisjonsfirmaer: endringsbestemmelser
30.06.2016
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om harmoniserte tariffstrukturer
30.06.2016
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om mekanismer for kapasitetstildeling
30.06.2016
Regnskapsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens av rapporteringskravene til Canada for betalinger til myndighetene
30.06.2016
Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland (endring)
29.06.2016
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer
29.06.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater
29.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger
24.06.2016
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om registrering av relevante opplysninger om ordrer
24.06.2016
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om clearingadgang
23.06.2016
eCall-systemet for innebygd ulykkesvarsling i biler: gjennomføringsbestemmelser om personvern
23.06.2016
Godkjenning av L-treonin produsert av E. coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
23.06.2016
Anerkjennelse av Indias skipsregister
23.06.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
23.06.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
23.06.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
23.06.2016
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
23.06.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydrert dolomittkalk
22.06.2016
Datautveksling mellom tollmyndigheter og statistikkmyndigheter
22.06.2016
Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser
21.06.2016
Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer
21.06.2016
Bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi
21.06.2016
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960)
20.06.2016
Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA
17.06.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
17.06.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
17.06.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
17.06.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
17.06.2016
Europeiske kulturhovedsteder 2020-2033
16.06.2016
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
16.06.2016
Vilkår for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder spinosad
16.06.2016
Vilkår for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder difenacoum
15.06.2016
Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet
15.06.2016
Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart
15.06.2016
EU-programmet for styrket deltakelse av forbrukere i Unionens politikkutforming for finansielle tjenester
14.06.2016
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2019-2021
14.06.2016
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Costa Rica, Litauen, Namibia, Spania og Tyskland
14.06.2016
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit i Tyskland
13.06.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
13.06.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter
13.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om market making
10.06.2016
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten
10.06.2016
Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
10.06.2016
Etablering av en kompetansegaranti
08.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om data som skal offentliggjøres om gjennomføringskvaliteten til transaksjoner
08.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser
07.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om nøyaktigheten av tidsangivelser ved verdipapirhandel
07.06.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre
06.06.2016
Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende
06.06.2016
Sikkerhet for ro-ro- og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning
06.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer
06.06.2016
Statistikk om informasjonssamfunnet for 2017: gjennomføringsbestemmelser
02.06.2016
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om levering av før- og etterhandelsopplysninger
02.06.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om adgang til referenseverdier
02.06.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner
01.06.2016
Omsetningskrav til mottakelige arter for pankreassykdom (PD)
01.06.2016
Import fra Libanon av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien
01.06.2016
Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser
01.06.2016
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
27.05.2016
Biocider: godkjenning av kobbertiocyanat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
27.05.2016
Biocider: godkjenning av dikobberoksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
27.05.2016
Biocider: godkjenning av kobberflak som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 21
27.05.2016
Biocider: godkjenning av cyromazin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18
27.05.2016
Biocider: godkjenning av didecylmethylpoly(oxyethyl)ammoniumpropionat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 8
27.05.2016
Biocider: godkjenning av tolylfluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 7
27.05.2016
Biocider: godkjenning av 2-brom-2-(brommetyl)pentandinitril (DBDCB) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 6
27.05.2016
Biocider: godkjenning av et reaksjonsprodukter med kloreddiksyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
27.05.2016
Biocider: godkjenning av granulert kobber til bruk i produkttype 8
27.05.2016
Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol til bruk i produkttype 3
27.05.2016
Biocider: godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme ISB06 til bruk i produkttype 3
26.05.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser i forbindelse med midlertidig stans i handelen
25.05.2016
Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder
25.05.2016
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
25.05.2016
Godkjenning av visse sinkforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
25.05.2016
Pakkelevering over grensene
25.05.2016
Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel
25.05.2016
Forbrukersamarbeidsforordningen 2017 om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene (revisjon)
25.05.2016
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: endringsbestemmelser
24.05.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om finansielle instrumenters opptak til handel på regulerte markeder
24.05.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen
23.05.2016
Godkjenning av sinkbislysinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
23.05.2016
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til ammende purker og mindre grisearter
23.05.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
23.05.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
23.05.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva
23.05.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av gjeld som stammer fra derivater
19.05.2016
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om adgang til beskyttede opplysninger på EU-plan
19.05.2016
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer
19.05.2016
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i plantevernmidler
19.05.2016
Godkjenning av Trichoderma atroviride stamme SC1 i plantevernmidler
18.05.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner
18.05.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner
17.05.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om videreformidling av informasjon som ledd i markedssonderinger
17.05.2016
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
17.05.2016
Adgang til bilaterale avtaler med revisortilsyn i Brasil, Dubai, Guernsey, Indonesia, Isle of Man, Jersey, Malaysia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Taiwan og Thailand
13.05.2016
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
12.05.2016
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp
10.05.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan
10.05.2016
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om produkter for hånddesinfisering som inneholder propan-2-ol
10.05.2016
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et hestedekken impregnert med permetrin
06.05.2016
Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader: endringsbestemmelser
04.05.2016
Grensekryssende krafthandel: retningslinje for systemdrift
04.05.2016
Schengenavtalen: forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
04.05.2016
Oppheving av visumkrav for borgere av Tyrkia
04.05.2016
Schengenavtalen: revisjon av suspensjonsmekanismen
04.05.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest: endringsbestemmelser om Latvia
04.05.2016
Import av ferskt kjøtt fra Argentina og Brasil
04.05.2016
Import fra tredjeland av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til konsum: endringsbestemmelser
04.05.2016
Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria: endringsbestemmelser
04.05.2016
Oppheving av visumkrav for borgere av Kosovo
04.05.2016
EUs støttekontor på asylfeltet (EASO) (revisjon)
04.05.2016
Dublin-IV-forordningen
04.05.2016
EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac III)
03.05.2016
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2016
29.04.2016
Godkjenning et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn
29.04.2016
Godkjenning av preparater av L. rhamnosus og L. farciminis som fôrtilsetningsstoffer: endring av navn
29.04.2016
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og grisearter
29.04.2016
Godkjenning av jernnatriumtartrater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
29.04.2016
Godkjenning av benzosyre som fôrtilskudd til purker
29.04.2016
Godkjenning av et fôrtilskudd til slaktekylling, livkylling, mindre fuglearter for slakt og prydfugler
29.04.2016
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner og akvariefisk: endringsbestemmelser
29.04.2016
Arbeidsforhold i fiskerisektoren
29.04.2016
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
28.04.2016
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om samsvarserklæring for kjøle-, klima- og varmepumpeutstyr
27.04.2016
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia
25.04.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser
25.04.2016
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsetningsstoffer med spesielle rapporteringskrav
21.04.2016
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om smakstilsetninger
21.04.2016
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om smakstilsetninger
21.04.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidshorisont for likvideringsperiode
20.04.2016
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering
20.04.2016
Oppheving av visumkrav for borgere av Ukraina
19.04.2016
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i loddematerialer i visse typer utstyr
19.04.2016
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om kadmiumanoder til visse sensorer
19.04.2016
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
18.04.2016
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 28
15.04.2016
Avslag på godkjenning av triasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
15.04.2016
Avslag på godkjenning av amitrol som aktivt stoff i plantevernmidler
15.04.2016
Avslag på godkjenning av isoproturon som virksomt stoff i plantevernmidler
15.04.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om thiacloprid
13.04.2016
Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll: endringsbestemmelser om miljøkontrollørers meldeplikt
13.04.2016
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Frankrike
13.04.2016
EU-programmet for støtte til aktiviteter i forbindelse med regnskap og revisjon (2014-2020): endringsbestemmelser
12.04.2016
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om opplysningsplikt om inntektsskatt
12.04.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
12.04.2016
Godkjenning av en helsepåstander på matvarer
12.04.2016
Helsepåstander på matvarer: endringer til listen over godkjente påstander
12.04.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
12.04.2016
Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer
12.04.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand
12.04.2016
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på matvarer
11.04.2016
Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15)
08.04.2016
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen
07.04.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om sikring av kunders finansielle instrumenter og midler
06.04.2016
EUs inn- og utreisesystem
05.04.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for kobberkarbonat
04.04.2016
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om methylisothiazolinon
31.03.2016
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser
29.03.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kaptan, propikonazol og spiroksamin
29.03.2016
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om gjenoppfyllingsmekanismen til elektroniske sigaretter
23.03.2016
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
20.03.2016
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
18.03.2016
Kvalitetssystemer for blodbanker: endringsbestemmelser
18.03.2016
Harmonisering av 694-790 MHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester
17.03.2016
Gjødselforordningen 2019
17.03.2016
Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA): endringsbestemmelser
17.03.2016
Biocider: godkjenning av pereddiksyre som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 3, 4, 5 og 6
17.03.2016
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om et stoff av tørkede lavendelblomster mot møll
17.03.2016
Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
15.03.2016
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Romania
15.03.2016
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
11.03.2016
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
09.03.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om investeringsanbefalinger
09.03.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser knyttet til forebyggging av misbruk
09.03.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for en gruppe med en alfa-beta umettet struktur

Sider