Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Forslagsdato Faktaark Forslag Vedtak
11.09.2013
Åpen internettilgang og internasjonal gjesting i offentlige mobiltnett (roaming)
10.09.2013
Fremme av innlands kanaltransport
10.09.2013
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei
04.09.2013
Pengemarkedsforordningen
30.08.2013
Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om datainnsamling over gods, passasjerer og ulykker
21.08.2013
Informasjon om fravær eller redusert forekomst av gluten i matvarer
20.08.2013
Ratifisering på nasjonalt nivå av Den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk
24.07.2013
Betalingstjenestedirektivet 2015 (PSD 2)
24.07.2013
Formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
20.07.2013
Maksimum innhold av fosfatesteret TCEP i leketøy
17.07.2013
EUs statistikkprogram 2013-2017: finansiering av perioden 2014-17
12.07.2013
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre
12.07.2013
EU-programmet for jordobservasjoner - GMES (2011-2013): gjennomføringsbestemmelser om registrering. linsenser og adgangsbekgrensning
12.07.2013
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse virksomheter
11.07.2013
Avfallstransportforordningen om overvåking og kontroll av avfallstransport: endringsbestemmelser
11.07.2013
Tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra traktormotorer: endringsbestemmelser
11.07.2013
Utslipp fra lette person- og varebiler (Euro 6): endringsbestemmelser
11.07.2013
Utslippsgrenser for kjøretøy: endringsbestemmelser
10.07.2013
Fellesforetaket om brenselceller og hydrogen (FCH 2)
10.07.2013
Fellesforetaket om Clean Sky 2
10.07.2013
Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring - forlengelse til 2024
10.07.2013
Fellesforetaket om elektroniske komponenter og systemer (ECSEL)
10.07.2013
Felles forskningsprogram om aktiv aldring (AAL JP)
10.07.2013
Partnerskapet mellom europeiske land og utviklingsland om kliniske forsøk (EDCTP 2)
10.07.2013
Felles europeisk forskningsprogram om måleteknikk (EMPIR)
10.07.2013
Fellesforetaket for biobaserte industrier (BBI)
10.07.2013
Fellesforetaket for innovative legemidler (IMI 2)
10.07.2013
Felleseuropeisk program for støtte til forskningsutførende små og mellomstore bedrifter (Eurostar-2)
09.07.2013
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for returpapir
09.07.2013
Pakkereisedirektivet 2015 (revisjon)
04.07.2013
Unntak for Sverige og Storbritannia fra visse felles flysikkerhetsregler
28.06.2013
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip
28.06.2013
Bestemmelser om trykkutstyr (revisjon)
26.06.2013
Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp
26.06.2013
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker
26.06.2013
Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF)
25.06.2013
Informasjonskrav for godkjenning av biocidprodukter
25.06.2013
Kapasitetstildeling i naturgasstransmisjonsnett
21.06.2013
Visumforenklinger for transitt gjennom og kortvarige opphold i Bulgaria, Kroatia, Kypros og Romania
19.06.2013
Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker
17.06.2013
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater
13.06.2013
Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet
13.06.2013
Innføring av eCall-tjenesten
12.06.2013
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer
11.06.2013
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om landingsplasser, lufttrafikktjeneste og tjenesteyting
11.06.2013
Søksmål og erstatning ved overtredelse av konkurransereglene
10.06.2013
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om arbeidsro i cockpiten
06.06.2013
Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg: endringsbestemmelser for Kroatia
06.06.2013
Godkjenning av beredskapsplaner i Kroatia for kontroll av visse dyresykdommer
06.06.2013
Dyreshelsemessige kontrolltiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Kroatia
30.05.2013
Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander
29.05.2013
EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020)
28.05.2013
Ozonforordningen: endringsbestemmelser om haloner til bruk i luftfartøy
28.05.2013
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om kollegier for sentrale motparter
24.05.2013
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, kadmium, bly, nitritt, flyktig sennepsolje og skadelige botaniske urenheter
23.05.2013
Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner
17.05.2013
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om vurdering av eksisterende aktive stoffer
16.05.2013
Overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier
16.05.2013
Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter
08.05.2013
Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer
06.05.2013
Kontrollforordningen 2017 for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse
06.05.2013
Dyrehelseforordningen
06.05.2013
Såvareforordningen
03.05.2013
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
03.05.2013
Energimerking av støvsugere (opphevet)
02.05.2013
Miljø-økonomiske nasjonalregnskap: endringsbestemmelser
29.04.2013
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2013
26.04.2013
Styrking av innvandrerarbeideres rettigheter
16.04.2013
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om store selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold
15.04.2013
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser
12.04.2013
Det europeiske grensekontrollbyrå (FRONTEX): bestemmelser om overvåking av yttergrenser til sjøs
05.04.2013
Overgangstiltak for meierivirksomheter i Romania
03.04.2013
Det europeiske sjøsikkerhetsbyråets program for bekjempelse av havforurensning fra skip og offshore petroleumsanlegg
28.03.2013
Helsebringende fysisk aktivitet på tvers av sektorer
27.03.2013
Europeiske arbeidskraftundersøkelser: endringsbestemmelser om en stikkprøveundersøkelse
27.03.2013
Varemerkedirektivet 2015 (revisjon)
26.03.2013
Bredbåndsdirektivet: reduserte kostnader ved utbygging av høyhastighets elektroniske kommunikasjonsnettverk
22.03.2013
Import av hunder, katter og fritter: godkjente områder og tredjeland og standard helsesertifikat
22.03.2013
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket som følge av Kroatias tiltredelse
22.03.2013
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser
22.03.2013
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: gjennomføringsbestemmelser
14.03.2013
Godkjenning av selenmethionin hydroksyanalog som fôrtilsetningstoff til alle dyrearter
13.03.2013
Flypassasjererforordningen (revisjonsforslag 2013)
12.03.2013
Rammeverk for maritim fysisk planlegging og integrert kystsoneforvaltning
08.03.2013
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger og små fuglearter
28.02.2013
Smarte grenser: EU-program for registrerte reisende
28.02.2013
Smarte reiser: endringer til Schengen grenseregler om EUs inn- og utreisesystem (EES)
28.02.2013
EU-program for overvåking og sporing i rommet
26.02.2013
Harmonisering av arbeidsmiljødirektiver med CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger
26.02.2013
Overgangsordninger for pass utstedt i Kroatia for hunder, katter og ildere
26.02.2013
Godkjenning av ethylbutylacetylaminopropionat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
22.02.2013
Minstekrav til miljøinspeksjoner
19.02.2013
Økodesignkrav til varmtvannsberedere og -lagringstanker
13.02.2013
Produktsikkerhetsforordningen
13.02.2013
Produktmarkedsovervåkingsforordningen
10.02.2013
Krav til miljøvennlig utforming av produkter til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og bruksvannoppvarming
08.02.2013
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om kjente befraktere
07.02.2013
NIS-direktivet om tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet
06.02.2013
Det europeiske GNSS-byrået: endringsbestemmelser
05.02.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for maiskolbemel
05.02.2013
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015
05.02.2013
Pengeoverføringsforordningen 2015 (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger
30.01.2013
Jernbanesikkerhetsdirektivet 2016
30.01.2013
Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane
30.01.2013
Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon)
30.01.2013
Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper
30.01.2013
Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur
30.01.2013
Det europeiske jernbanebyrå (ERA)
29.01.2013
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for hårfargestoffer
24.01.2013
Krav til miljøvennlig utforming av datamaskiner og servere
24.01.2013
Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff
15.01.2013
Statistikk om turisme: endring av gjennomføringsbestemmelser
10.01.2013
Bestemmelser om personlige forsendelser av produkter av animalsk opprinnelse fra Kroatia
09.01.2013
Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Latvia
19.12.2012
Tobakksdirektivet 2014
19.12.2012
EU-program for regnskap og revisjon (2014-2020)
19.12.2012
Rapporteringsforordningen om hendelser i sivil luftfart
19.12.2012
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om krav til sentrale motparter
19.12.2012
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av data til transaksjonsregistre
19.12.2012
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser for søknadner om registrering av transaksjonsregister
19.12.2012
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsstandarder
19.12.2012
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkrav til sentrale motparter
19.12.2012
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsbestemmelser om data
17.12.2012
Skipsutstyrsdirektivet 2014 (revisjon)
05.12.2012
Anbefaling om etablering av en ungdomsgaranti
05.12.2012
Kommisjonens kompetanse til å vedta gruppeunntak for stattsstøtte: endringsbestemmelser
05.12.2012
Prosedyreforordningen 1999 om statsstøtte: endringsbestemmelser 2013
05.12.2012
Landbruks- og fiskeristatistikk: endringsbestemmelser
03.12.2012
Nettilgjengelighetsdirektivet
03.12.2012
Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur: endringsbestemmelser
03.12.2012
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus buchneri og Lactobacillus casei
03.12.2012
Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser
29.11.2012
EUs 7. miljøhandlingsprogram 2014-2020
29.11.2012
Bruk av risikoutsatt kveg i Spania ved tilstedeværelse av kugalskap (BSE)
20.11.2012
Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotesystemet for handel med klimagasser
14.11.2012
Bedre kjønnsrepresentasjon i styrene til børsnoterte selskaper
14.11.2012
Godkjenning av resepter på legemidler utstedt i et annet land
14.11.2012
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler
07.11.2012
Fluorgassforordningen 2012: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
07.11.2012
Visumfrihet for statsborgere fra 16 øyer i Stillehavet og Karribien
26.10.2012
Miljøvirkningsdirektivet: revisjon
26.10.2012
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: gjennomføringsbestemmelser
24.10.2012
Statistikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om adgang til konfidensielle data for vitenskapelige formål
24.10.2012
Internasjonal klassifiseringsstandard for statistikk om utdanning: endringsbestemmelser
24.10.2012
Statistikk om turisme: endringsbestemmelser om dataoverføring
17.10.2012
Radiodirektivet 2014
17.10.2012
ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
16.10.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Jordan
15.10.2012
Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium
15.10.2012
Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly
03.10.2012
Bruk av melkesyre til reduksjon av mikrobiologisk overflateinfeksjon på slakteskrotter av storfe
27.09.2012
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika
26.09.2012
Medisinsk utstyrsforordningen 2017
26.09.2012
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD)
26.09.2012
Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om merking av beholdere
21.09.2012
Honningdirektivet: endringsbestemmelser
14.09.2012
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
12.09.2012
Den europeiske banktilsynsmyndighet: endringsbestemmelser om overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank
12.09.2012
Tilsyn med kredittinstitutter: overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank
05.09.2012
Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø: gjennomføringsbestemmelser
05.09.2012
Statistikk over materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2014
21.08.2012
Energistatistikk: endringsbestemmelser
02.08.2012
Samarbeidsavtale mellom EU og Eurocontrol
27.07.2012
Import av økologiske varer fra tredjeland
25.07.2012
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om auksjoneringstidspunkter
17.07.2012
Utprøvingsforordningen: klinisk utprøving av legemidler for mennesker
13.07.2012
Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser
13.07.2012
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy
13.07.2012
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere
12.07.2012
Energimerkning av elektriske lamper og lysarmaturer
11.07.2012
CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser
11.07.2012
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
11.07.2012
Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene
06.07.2012
Auksjoneringsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Storbritannia
05.07.2012
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser
03.07.2012
Forsikringsdistribusjonsdirektivet 2016 (IDD)
03.07.2012
Kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner (UCITS V)
03.07.2012
PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
29.06.2012
Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat
28.06.2012
Handel med frø: forlengelse av ordning for import fra tredjeland
27.06.2012
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
06.06.2012
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak
04.06.2012
eIDAS-forordningen om elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur
25.05.2012
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk over prisindekser for privateide boliger
16.05.2012
Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser om tidspunkt for gjennomføring og anvendelse av direktivet
30.04.2012
Overgang fra Schengen-informasjonssystemt SIS 1+ til SIS II
17.04.2012
Statistikkforordningen 2015: endringsbestemmelser om europeisk statistikk
04.04.2012
Merkeforordningen for storfe: endringsbestemmelser om elektronisk identifikasjon og merking
04.04.2012
Forenklet omregistrering av kjøretøy i det indre marked
02.04.2012
Administrative bestemmelser og generelle krav til kjøretøy: endringsbestemmelser
28.03.2012
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
28.03.2012
Dyrehelseregler for import til og transitt av visse arter levende hovdyr: endringsbestemmelser om blåtunge
26.03.2012
Avfall fra kadmiumholdige batterier og akkumulatorer til bruk i batteridrevne håndverktøy
23.03.2012
Skipsgjenvinningsforordningen
23.03.2012
Havnestatskontrolldirektivet: endringsbestemmelser
23.03.2012
Håndhevelse av avtaler om sjøfareres arbeidsforhold
21.03.2012
Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser
21.03.2012
Utøvelse av retten til kollektive aksjoner i forbindelse med fri etableringsrett og retten å yte tjenester
16.03.2012
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannvei: endringsbestemmelser
15.03.2012
EUs energieffektivitetsprogram for kontorutstyr

Sider